NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

RBO SINFONIA

Koorbegeleidingen

inleiding

De Stichting Koorbegeleidingen is de stichting achter RBO Sinfonia (voorheen Randstedelijk Begeleidingsorkest), opgericht in 1984 en gevestigd te Voorschoten. RBO Sinfonia is een professioneel orkest dat zich volledig heeft gespecialiseerd in koorrepertoire. Het orkest treedt voornamelijk op als begeleidingsorkest bij concerten van amateurkoren in Nederland. Daarnaast legt het orkest zich toe op het brengen van educatieve muziekproducties. Het orkest wordt aangestuurd vanuit twee stichtingen: de Stichting Koorbegeleidingen (SK, artistiek en zakelijk verantwoordelijke Ad Murck) en de Stichting Educatieve Orkest Projecten (SEOP, artistiek en zakelijk verantwoordelijke Maria Lewanski). RBO Sinfonia bestrijkt de volle breedte van het gangbare koorrepertoire van amateurkoren, maar is naar eigen zeggen ook bij uitstek geschikt voor de begeleidingstaak van opera's en operettes. RBO Sinfonia ziet zichzelf als een 'orkest nieuwe stijl': slank, ondernemend, flexibel en innovatief.
Missie en hoofddoelstellingen van de stichting koorbegeleidingen zijn: promotie van het koorrepertoire en brede ondersteuning van de koortraditie, muziekeducatie op grote schaal en muzikale inzetbaarheid voor bijzondere gelegenheden. De kernactiviteiten van de stichting zijn het begeleiden van concerten door amateurkoren en het verzorgen van educatieve concerten (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en meezingprojecten in diverse vormen).
In de aanvraag benadrukt de Stichting Koorbegeleidingen dat een hoog artistiek niveau voorop staat. Ook het feit dat het orkest bestaat uit een vaste groep professionele freelance musici, waardoor de kwaliteit van de koorbegeleidingen gewaarborgd wordt, ziet de aanvrager als een artistiek onderscheidend element. Sinds 2008 is Hans Leenders artistiek adviseur; daarnaast is er een artistiek platform dat bestaat uit de aanvoerders van de verschillende orkestsecties. De aanvrager legt uit dat 'de stichting Koorbegeleidingen koren adviseert op het gebied van repertoire en aldus een belangrijke rol speelt in het introduceren van vernieuwend repertoire op de Nederlandse podia'. Volgens de aanvraag is RBO Sinfonia het enige beroepsorkest dat zich heeft gespecialiseerd in koorrepertoire. Bij het onderwerp positionering plaatst RBO Sinfonia zichzelf ten opzichte van de orkesten uit de basisinfrastructuur (BIS). Omdat de BIS-orkesten de koorbegeleidingstaak niet of nauwelijks vervullen, ziet RBO Sinfonia haar activiteiten als aanvullend op de BIS.
Sinds 2003 vormen de besturen van de Stichting Koorbegeleidingen en de Stichting Educatieve Orkest Projecten een personele unie. Hiermee beoogt men een efficiënte bedrijfsvoering, terwijl de twee stichtingen wel hun eigen doelstellingen kunnen realiseren en hun identiteit kunnen bewaren. Voor de periode 2013-2016 is een herstructurering voorzien: onder de werktitel "Stichting RBO Sinfonia" willen de stichtingen samen verder hun activiteiten consolideren en uitbreiden. De stichting wil de commerciële activiteiten van RBO Sinfonia uitbouwen, onder meer door het geven van meer concerten bij bijzondere gelegenheden en het aanbieden van cd's, digitale downloads en lespakketten voor scholen. De doelstellingen van de Stichting Koorbegeleidingen en de Stichting Educatieve Orkest Projecten zullen worden aangepast om de nieuwe accenten, waaronder een grotere artistieke autonomie, naar voren te brengen.
De Stichting Koorbegeleidingen vraagt zowel aan voor de eigen activiteiten, die zijn gericht op koorbegeleiding, als voor de educatieve activiteiten van de Stichting Educatieve Orkest Projecten. In de jaren 2013 en 2014 gaat het om 77 activiteiten per jaar, waarvoor een subsidie wordt aangevraagd van 444.000 euro.

De Stichting Koorbegeleidingen en de Stichting Educatieve Orkest Projecten (SEOP) deden in 2008 allebei een aanvraag als ontwikkelinstelling binnen de BIS. De aanvraag van de Stichting Koorbegeleidingen werd gehonoreerd; de aanvraag van de SEOP kreeg een negatief advies. De Stichting Koorbegeleidingen ontving in de periode 2009-2012 een subsidie van 301.242 euro per jaar.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van de koorbegeleidingen die RBO Sinfonia verzorgt als voldoende. Het vakmanschap van de musici zorgt ervoor dat de uitvoeringen van amateurkoren naar een hoger plan worden getild, waarmee het orkest een bijdrage levert aan de kwaliteit van de amateurkoorzang in Nederland. Daarnaast beheerst het orkest een aanzienlijk deel van het gangbare en minder gangbare koorrepertoire en is daarmee een waardevolle samenwerkingspartner voor de amateurkoren in Nederland.
De commissie is echter van mening dat er bij de Stichting Koorbegeleidingen slechts in geringe mate sprake is van een artistieke signatuur. Ondanks een uitgebreide repertoirelijst brengt de instelling voor een substantieel gedeelte de bij een groot publiek bekende koorwerken. De stelling dat de Stichting Koorbegeleidingen een belangrijke rol vervult in het introduceren van nieuw repertoire op de Nederlandse podia wordt door de commissie dan ook niet onderschreven. De aanvraag maakt niet duidelijk in hoeverre het orkest de koren beïnvloedt in hun repertoirekeuze, waarmee er in de ogen van de commissie nauwelijks sprake is van oorspronkelijkheid. Ook de wens van het orkest om in de toekomst opera- en operettebegeleidingen te gaan verzorgen lijkt volgens de commissie meer ingegeven door praktische dan artistieke motieven. Hetzelfde geldt voor het produceren van concerten voor bijzondere gelegenheden: de commissie erkent dat het orkest vanwege zijn flexibele organisatiestructuur eenvoudig kan inspringen op de vraag uit de markt naar dit soort concerten, maar ziet hierin geen vooralsnog geen herkenbare signatuur.
De commissie is verder zeer kritisch over de activiteiten van de Stichting Educatieve Orkest Projecten, waarvoor eveneens subsidie wordt gevraagd. De producties worden in de aanvraag slechts summier beschreven. De werkwijze, de motivatie voor de keuze van regisseurs, acteurs en andere medewerkers van huidige en toekomstige producties ontbreken in de aanvraag. Dat maakt het voor de commissie niet mogelijk om een oordeel uit te spreken over de oorspronkelijkheid of zeggingskracht van deze voorstellingen. De commissie vindt de internetsites, zoals de KIDS-site en de CKV-Jukebox, ouderwets en in onvoldoende mate aansluiten bij de beschreven doelgroepen. De site is bovendien zo lang niet bijgehouden, dat een project uit mei 2007 nog als ‘nieuw’ wordt aangekondigd. Hoewel in de aanvraag wordt vermeld dat de KIDS-site wordt vernieuwd, kan de commissie zich geen beeld vormen van de manier waarop deze vernieuwing zijn beslag zal krijgen, daar hiervan geen beschrijving wordt gegeven in de aanvraag.
De commissie plaatst een aantal kritische kanttekeningen bij de plannen voor de toekomst van de Stichting Koorbegeleidingen. De stichting is voornemens een herstructurering door te voeren met de Stichting Educatieve Orkest Projecten en zo te komen tot een nieuwe 'Stichting RBO Sinfonia' (werktitel). De ambitie is hoog: na de herstructurering wil de nieuwe organisatie een sleutelrol spelen in het bepalen van de artistieke kwaliteit en de diversiteit van de koorconcerten op de Nederlandse podia. De aanvraag maakt niet duidelijk op basis waarvan de nieuwe stichting zichzelf deze sleutelrol toe-eigent.
De artistieke meerwaarde van de genoemde herstructurering wordt met betrekking tot de activiteit 'bijzondere concerten' in de aanvraag niet uitgewerkt. Concreet zou de samenwerking moeten leiden tot het ontwikkelen van een zogenaamde 'derde poot', waaronder alle bijzondere concerten vallen die niet horen bij de hoofddoelstellingen van de twee bestaande stichtingen (te weten koorconcerten en educatie). Het gaat vooralsnog slechts om vijf concerten per jaar, hetgeen de commissie vindt getuigen van een beperkte ambitie op dit vlak. De aanvraag bevat bovendien geen artistieke invulling van de bijzondere concerten, waardoor de commissie zich geen oordeel kan vormen over de zeggingskracht van deze activiteit.

Ondernemerschap
ruim voldoende
Het ondernemerschap van de Stichting Koorbegeleidingen wordt door de commissie beoordeeld als ruim voldoende. De organisatie is klein en de beheerslasten zullen – zeker na een bezuiniging op kantoor- en personeelskosten – aansluiten bij wat gebruikelijk is bij vergelijkbare instellingen. De instelling voldoet met haar speelbeurten en eigen inkomstenpercentage ruimschoots aan de drempelnormen voor de meerjarige activiteitensubsidie. Een gemis is in de ogen van de commissie dat de aanvraag niet duidelijk maakt hoe de bedrijfsvoering vorm zal krijgen na de herstructurering van de twee stichtingen tot één nieuwe Stichting RBO Sinfonia.
Een kritische kanttekening wordt door de commissie geplaatst bij de hoge verwachtingen van de instelling ten aanzien van de overige eigen inkomsten in 2013-2014: deze zullen van 1.500 euro in 2010 moeten toenemen naar 44.000 euro in 2013-2014. Voor de onderbouwing hiervan wordt onder meer verwezen naar nieuwe financiële constructies, zoals de nieuwe geefwet. Ook zal er een beroep worden gedaan op private fondsen. De commissie vindt deze aannames niet voldoende overtuigend onderbouwd.
Uit het plan blijkt niet hoe de educatieve activiteiten zich onderscheiden van het overige educatieve muziekaanbod in Nederland en hoe de stichting haar aanbod in deze markt aan de man wil brengen. Er zijn meer aanbieders actief in de hoek van de muziekeducatie en de commissie is van mening dat een reflectie op de plaats in het veld een eerste vereiste is om de ambities te kunnen concretiseren.
De commissie plaatst ook een kritische kanttekening bij de activiteit 'concerten voor bijzondere gelegenheden'. Het voornemen om deze extra activiteit te gaan realiseren stoelt op een veronderstelde vraag uit de markt. De aanvraag maakt niet duidelijk waarop deze aanname is gebaseerd, noch hoe deze concerten op een succesvolle manier in de markt gezet kunnen worden. Ook hier schiet de aanvraag op het gebied van positionering tekort: de Stichting Koorbegeleidingen spiegelt zich bij deze activiteit vooral aan de orkesten uit de BIS, maar gaat daarmee voorbij aan een aanzienlijk aantal ensembles - veelal met een herkenbaarder artistiek profiel - dat al geruime tijd succesvol is in dit segment van de markt.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage van de Stichting Koorbegeleidingen aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland als neutraal.
De Stichting Koorbegeleidingen speelt vooral het bekende repertoire van de Nederlandse amateurkoren, waarbij de bezetting van het orkest varieert van (klein) barok tot (groot) symfonisch. Er is sprake van een significante repertoire-overlap met BIS-instellingen (namelijk de symfonieorkesten, die incidenteel ook met amateurkoren werken) en instellingen die door het Fonds Podiumkunsten worden gesubsidieerd. De aanvraag maakt niet duidelijk waarin de educatieve activiteiten zich onderscheiden van het overige educatieve muziekaanbod in Nederland.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De stichting is gevestigd in Voorschoten. Omdat er geen activiteiten in de standplaats plaatsvinden en de spreiding van de activiteiten voornamelijk plaatsvindt in één regio, levert de stichting geen bijzondere bijdrage aan de spreiding van het podiumkunstenaanbod in Nederland.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
De Stichting Koorbegeleidingen werd in de periode 2009-2012 door de provincie Zuid-Holland ondersteund met een bedrag van 201.526 euro per jaar.
In de huidige aanvraag is onder de post 'structurele subsidie gemeente' een bedrag van 18.000 euro opgenomen. Het gaat hier echter om incidentele bijdragen van verschillende gemeenten die op projectbasis worden verstrekt. Aan de provincie Zuid-Holland is een bijdrage gevraagd van 77.786 euro. Indien deze aanvraag wordt gehonoreerd is er sprake van een beperkte lokale bijdrage.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van de Stichting Koorbegeleidingen niet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 888.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000