NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

SCHWEIGMAN&

Stuim

inleiding

Stichting Stuim maakt onder de naam Schweigman& muzikale bewegingsvoorstellingen op locatie en voor de vlakkevloerzalen. Schweigman& vestigt zich in Huis aan de Werf in Utrecht. Artistiek leider is Boukje Schweigman en de zakelijke leiding is in handen van Andrea Astbury. De kernactiviteiten van Schweigman& bestaan uit het jaarlijks maken en tonen van (nieuwe) producties in Nederland, Europa en daarbuiten. Verder organiseert de groep meerjarige uitwisselingstrajecten met andere culturen middels residenties en gezamenlijke producties en geeft Schweigman& workshops en trainingen binnen en buiten het theaterveld.
Schweigman& wil met voorstellingen de toeschouwer in contact brengen met het eigen lichaam, eigen innerlijk, eigen verbeelding en intuïtie. Dat doet het met voorstellingen als rituelen, waarbij de innerlijke beleving van de toeschouwer centraal staat. Hiervoor heeft de groep in de afgelopen jaren een 'dramaturgie van de beleving' ontwikkeld. Met een balans tussen geborgenheid en vervreemding beoogt de groep dat het publiek zich openstelt voor deze beleving. Het spelersensemble bestaat uit performers met meestal een achtergrond in de mime, soms in de dans.
De komende periode maakt Schweigman& nieuwe producties en worden voorstellingen uit het repertoire gecombineerd in het 'Universum van Schweigman&'. In 2013 komt Schweigman& met de nieuwe locatievoorstelling 'Frame', gekoppeld aan een uitwisselingsprogramma met China. 'Frame' gaat over het dualisme van de noodzaak van kaders en het risico er in vastgeroest te raken. Eveneens in 2013 brengt de groep de zaalproductie 'For the Time Being' uit, een voorstelling over gezamenlijkheid, gecombineerd met een uitwisselingsprogramma met Bolivia. In 2014 maakt Schweigman& de grootschalige locatieproductie 'Erf' voor 500 toeschouwers per voorstelling. De productie is geïnspireerd op de denkbeeldige driehoek van voorouders die achter elk individu staat. In het kader van het 'Universum van Schweigman&' brengt Schweigman& in 2013-2014 de repertoireproducties 'Benen', 'Hoek', 'Tussen' en 'Wervel' uit.
Schweigman& wil in de jaren 2013 en 2014 in totaal 237 voorstellingen spelen voor 29.090 bezoekers. Voor 179 voorstellingen wordt subsidie aangevraagd, verdeeld over de drie speelcircuits. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 700.500 euro. Bovendien vraag Schweigman& een toeslag voor innovatie van 140.100 euro voor de internationale uitwisseling en inspiratie vanuit een netwerk van persoonlijke contacten.

Schweigman& wordt in de periode 2009-2012 meerjarig gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten voor een bedrag van 378.841 euro per jaar. Adviseurs van het Fonds hebben in de periode 2009-2012 zes voorstellingen van twee producties van Schweigman& bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Schweigman& als goed. De bezochte voorstellingen getuigen van vakmanschap en oorspronkelijkheid. Op het gebied van het vakmanschap vindt de commissie dat de maakster erin is geslaagd in de producties de belichting, de bewegingen op het podium, het decor en de muziek op organische wijze samen te laten komen. Dat levert een schouwspel op dat met zorgvuldigheid is geregisseerd. Qua oorspronkelijkheid valt de eigen beeldtaal op die de maakster in de recente producties heeft uitgebouwd. De artistieke signatuur van de maakster heeft zich duidelijk afgetekend: het oeuvre kenmerkt zich door de sterke visuele concepten en de bewegingen die zich op natuurlijke wijze verhouden tot de kunstmatig gecreëerde omgeving. Voor wat betreft de zeggingskracht vindt de commissie de producties gevarieerd en gelaagd, ondanks de vaak beperkte bewegingsmogelijkheden van de spelers. Het rituele karakter van de producties vraagt van de toeschouwers om zich 'onder te dompelen'. Wanneer toeschouwers dat doen, dan levert dat een unieke ervaring op. De term 'dramaturgie van de beleving' is volgens de commissie dan ook een goede typering van de rode draad van het werk. Wel ligt het gevaar op de loer dat de producties cerebraal worden, doordat de maakster het proces dat op het podium plaatsvindt tot in de kleinste details op het publiek wil overbrengen. Het publiek moet daarin mee en krijgt weinig ruimte van de maakster voor een eigen invulling.
In de plannen voor de toekomst herkent de commissie de authenticiteit van de maakster. Zij geeft helder aan wat haar specifieke artistieke kenmerken zijn, ook ten opzichte van het overige theateraanbod. De ambities worden helder verwoord. In de aanvraag geeft de groep aan dat de ervaringen van de afgelopen jaren aanleiding zijn voor een volgende stap, naar een grotere schaal. De commissie ziet het voor zich dat Schweigman& deze stap kan maken, ook omdat het artistieke team goed op elkaar is ingespeeld. Op basis van de projecten verwacht de commissie dat de signatuur van Schweigman& zich in de komende jaren verder zal ontwikkelen.
De commissie heeft ook het vertrouwen dat de producties van de groep in de toekomst het publiek zullen blijven aanspreken. De inhoudelijke omschrijving van de plannen maakt de commissie nieuwsgierig. Met betrekking tot het grootschalige 'Erf' ziet de commissie enkele risico's, die door het plan niet helemaal worden weggenomen. Zo geeft het plan weinig informatie over de wijze waarop de productie een dusdanig groot publiek gedurende langere tijd zal blijven aanspreken en hoe de groep de beoogde beleving bij het gehele publiek, ook dat op de achterste rijen, zal realiseren. De commissie heeft weliswaar vertrouwen in de maakster, maar vindt het plan op dit punt nog summier uitgewerkt.

Ondernemerschap
goed
De commissie beoordeelt het cultureel ondernemerschap van Schweigman& als goed. De commissie heeft vertrouwen in de stappen die de groep zet in de volgende periode. De commissie vindt de plannen voor schaalvergroting ambitieus, maar realistisch uitgewerkt en onderbouwd. Het plan geeft aan op welke wijze de stappen in die richting moeten worden gezet, waarbij de maakster laat zien te hebben geleerd van eerdere ervaringen. Die stappen kunnen niet worden gezet zonder sterke partners en het is Schweigman& gelukt die om zich heen te verzamelen. Zo begeleidt de Stadsschouwburg Utrecht de groep in een strategisch traject richting de grote zaal en verzorgt de schouwburg de publiciteit en kaartverkoop voor de productie 'Erf' in 2014 in Utrecht.
Wat betreft de bedrijfsmatige kant merkt de commissie op dat de organisatie klein is, maar daardoor ook flexibel. Dankzij de vergevorderde contacten met sterke partners kan een deel van de zakelijke werkzaamheden worden uitbesteed aan betrouwbare en stabiele partijen, waardoor de organisatie van Schweigman& ook klein kan blijven. Financiëel is de stichting bovendien gezond geworden de afgelopen jaren.
De commissie heeft vertrouwen in de beoogde groei in het publieksbereik van Schweigman&. De ambities op dit punt die de groep verwoordt in het plan zijn fors. Dat zit voor het grootste deel in de grootschalige productie 'Erf'. In het verleden heeft de groep echter laten zien dat voorgenomen stappen daadwerkelijk gezet kunnen worden. Ook nu geven de samenwerkingsverbanden met sterke partners het vertrouwen aan de commissie dat deze stap succesvol gezet zal worden.
De verwachte stijging van de eigen inkomsten is aanzienlijk. Die groei moet voornamelijk uit de publieksinkomsten komen. De groep heeft ervoor gekozen om de overige eigen inkomsten behoudend te begroten door niet in te zetten op continuering van successen uit de vorige periode. Dat is volgens de commissie realistisch. De groei van de publieksinkomsten moet grotendeels door de grote locatieproductie 'Erf' worden gerealiseerd. Dat ziet de commissie wel voor zich. Maar de groei moet ook van andere kleinschaliger producties komen en daarvan is de commissie minder overtuigd. De markt is momenteel weerbarstig en een groei van het aantal (reguliere) voorstellingen met de bijbehorende omzetstijging in het circuit van kleinere theaters en de middenzalen is niet vanzelfsprekend. De commissie erkent de kracht van de partners en van de groep zelf, maar de aanvraag heeft haar er niet zonder meer van overtuigd dat de groei van de publieksinkomsten in zijn geheel zal kunnen worden gerealiseerd.
De ambitie die Schweigman& in de aanvraag verwoordt, moet in de ogen van de commissie worden ondersteund door een gedegen marketingplan. Daar is volgens de commissie nog verbetering mogelijk. De omschrijving van de doelgroepen is vrij algemeen, evenals de beschreven initiatieven om de groep en het werk onder de aandacht te brengen. In aanvulling op het eigen marketingbeleid is Schweigman& in gesprek met verwante makers over de mogelijkheden van een gezamenlijk label voor grensverleggend, beeldend locatietheater, als opmaat naar een meeromvattend publiciteitsplatform voor deze stroming. Publieksverbreding en -vergroting zijn hierbij de belangrijkste doelstellingen. De beschrijving in de aanvraag is nog zeer algemeen op dit punt en concrete uitwerking moet nog volgen. De commissie vindt het van belang dat de gesprekken worden omgezet in daadwerkelijke samenwerking teneinde dit doel te bereiken.

Bijdrage aan de pluriformiteit
zeer goed
Schweigman& maakt bewegingstheater/mime, een soort aanbod dat door instellingen in de basisinfrastructuur en ongesubsidieerde producenten niet of nauwelijks wordt gemaakt. Bewegingstheater/mime wordt in Nederland voornamelijk door het Fonds gesubsidieerd. De commissie hecht waarde aan deze subdiscipline en oordeelt dat dit aanbod een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit van het theateraanbod. Binnen het aanbod in de subdiscipline bewegingstheater/mime onderscheidt het werk van Schweigman& zich bovendien door het sterk beeldende karakter van de producties en doordat deze zich vaak op het grensgebied met de dans bevinden. De commissie vindt dat Schweigman& daarmee een zeer goede bijdrage levert aan de pluriformiteit van de podiumkunsten in Nederland.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage van Schweigman& aan de spreiding als ruim voldoende. Door de vestigingsplaats Utrecht, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is, levert Schweigman& geen bijdrage aan de spreiding. Uit de aanvraag blijkt echter dat de groep behalve in de grote steden, met name Amsterdam en Utrecht, in verhouding veel voorstellingen speelt in regio's Noord, Zuid en Midden. Daarmee draagt de groep bij aan de spreiding van voorstellingen naar plekken waar weinig aanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Voor de komende periode heeft Schweigman& een structurele bijdrage van de gemeente Utrecht gevraagd van 80.000 euro. Indien die aanvraag wordt gehonoreerd, is er sprake van een beperkte lokale bijdrage.

Toeslag
niet toekennen
Schweigman& vraagt een toeslag aan voor de internationale uitwisseling en inspiratie vanuit een netwerk van persoonlijke contacten. Daarnaast organiseert Schweigman& voor en met de kunstenaars die de groep ontvangt enkele benefietvoorstellingen om extra ondersteuning te genereren voor hun werk thuis.
De activiteiten in het beschreven uitwisselingsprogramma passen volgens de commissie niet binnen de doelstelling van de toeslag voor innovatie zoals die in de regeling is opgenomen. De nadruk ligt in de plannen sterk op het internationale vooronderzoek naar en het opdoen van inspiratie voor de eigen producties. Uit het plan blijkt niet wat het verwachte effect is op de producties en daardoor kan de commissie niet beoordelen of de activiteiten effecten zullen hebben die het eigen werk van de aanvrager overstijgen. Het is uit de aanvraag dus niet duidelijk wat de internationale uitwisseling zal opleveren voor de groep zelf en of dat vervolgens navolging zal kunnen hebben in de rest van het veld. De commissie is er niet van overtuigd dat hiermee een bijdrage wordt geleverd aan de innovatie van het aanbod. Daarom adviseert de commissie om de aanvraag voor de toeslag niet te honoreren.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Schweigman& te honoreren. Zij adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 840.600
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 80 € 1.500 € 120.000
Circuit midden 54 € 4.500 € 243.000
Circuit groot 45 € 7.500 € 337.500
Basissubsidie voor 2 jaar € 700.500
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar € 700.500
       
Gemiddeld per jaar € 350.250

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000