NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

T.R.A.S.H.

inleiding

T.r.a.s.h. is een in Tilburg gevestigd nationaal en internationaal opererend dans- en performancegezelschap, dat met extreme lichaamstaal en livemuziek de menselijke gevoelswereld(en) verbeeldt. Artistiek leider en choreograaf Kristel van Issum, componist Arthur van der Kuip en decorontwerper Paul van Weert vormen de kern van T.r.a.s.h. De zakelijke leiding wordt verzorgd door Jan Zobel.
T.r.a.s.h. heeft zich naar eigen zeggen in tien jaar tijd ontwikkeld tot een gezelschap met een herkenbare eigen signatuur en slaat al vanaf zijn ontstaan een brug tussen de theaterwereld en het undergroundcircuit, waar het uit voortkomt. T.r.a.s.h. combineert fysieke, bijna gewelddadige danstaal, live muziek, performance, filosofie en scenografie in voorstellingen waarin rebellie, collectiviteit en innovatie de kernwaarden zijn. Centraal in het werk staat de mens, zijn gevoel en zijn relatie met de samenleving.
T.r.a.s.h. streeft in de komende jaren naar een vergroting van het publieksbereik en een verruiming van de eigen inkomsten. Jaarlijks wordt een publieksanalyse gemaakt om doelgerichte marketing en publiciteit in te kunnen zetten. In 2012 is parallel een merkonderzoek door de Universiteit van Groningen ingesteld. Naar aanleiding hiervan heeft T.r.a.s.h. het reële doel om per jaar vijf procent meer bezoekers op basis van huidige speelplekken te trekken. De verkoop voor de Nederlandse markt gebeurt door Bureau Berbee en sinds 2007 wordt T.r.a.s.h. in Frankrijk (en aangrenzende landen) vertegenwoordigd door Line Rousseau/A Propic. In 2011 is Kulturmanagement Mechtild Tellman aangetrokken om het gezelschap te vertegenwoordigen in het Duitstalige gebied. Gemiddeld speelt T.r.a.s.h. twaalf voorstellingen per jaar in het buitenland.
In de periode 2013-2014 wil het gezelschap twee nieuwe producties per jaar maken voor zalen tot en met tweehonderd stoelen en voor bijzondere uitvoeringslocaties. In hetzelfde circuit wordt het reeds bestaande repertoire gespeeld (gemiddeld drie producties per jaar). De voorstellingen hebben uitschieters naar enkele middelgrote zalen van schouwburgen en grote zalen van vlakkevloertheaters, of naar middelgrote bijzondere (buiten)locaties. In de periode 2013-2014 wil T.r.a.s.h. gemiddeld veertig voorstellingen per jaar realiseren. Het gevraagde subsidiebedrag aan het Fonds Podiumkunsten bedraagt 240.000 euro en is gebaseerd op een basisbedrag van 3.000 euro per speelbeurt. Voor de periode 2013-2014 is een structurele subsidie van 125.000 euro aangevraagd bij de provincie Noord-Brabant en 25.000 euro bij de gemeente Tilburg.

T.r.a.s.h. wordt gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten in het kader van de vierjarige regeling subsidies Podiumkunstinstellingen 2009-2012 met een bedrag van 277.569 euro. Het gezelschap ontvangt daarnaast een structurele subsidie van de gemeente Tilburg (25.127 euro) en van de provincie Noord-Brabant (117.384 euro).
In de periode 2009-2012 hebben adviseurs van het Fonds tien voorstellingen van T.r.a.s.h. bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
Het feit dat T.r.a.s.h. in 2009 als projectgesubsidieerde organisatie in één keer in de vierjarige regeling van het Fonds Podiumkunsten belandde, creëerde hoge artistieke verwachtingen die een grote druk legden op het gezelschap. In de jaren daarvoor had het gezelschap veel indruk gemaakt als een talentvol collectief dat met zijn eigentijdse en energieke voorstellingen een nieuw, jong publiek wist aan te spreken. De commissie constateert echter dat de eens zo veelbelovend ingezette ontwikkeling naar meer divers en gelaagd bewegingsmateriaal onvoldoende is voortgezet.
De heftigheid van het bewegingsmateriaal, een handelsmerk van T.r.a.s.h., begint zich in de afgelopen periode enigszins te herhalen, waardoor het werk aan zeggingskracht heeft ingeboet. Daarnaast plaatst de commissie kanttekeningen bij de geringe dynamische opbouw van de voorstellingen en de soms matige dramaturgie. Het vakmanschap van T.r.a.s.h. komt volgens de commissie dan ook vooral tot uitdrukking in het totaal van het concept, met daarin een grote rol voor de fraaie vormgeving door decorontwerper Paul van Weert en de bijzondere muziek van componist Arthur van der Kuip.
Uit het plan voor de periode 2013-2014 blijkt volgens de commissie dat T.r.a.s.h. in thematisch opzicht trouw blijft aan de onderwerpkeuze van de afgelopen jaren. Ook de nieuw te realiseren producties richten zich op de zware, donkere kant van het menselijk bestaan. De vanzelfsprekende interdisciplinaire manier van werken van het collectief is daarnaast op aansprekende wijze uitgewerkt in de plannen.
Hoewel Kristel van Issum in producties in de afgelopen periode heeft samengewerkt met cochoreograaf Guilherme Miotto, blijkt uit de beschrijving van de producties dat zij de komende jaren weer zelf de artistieke eindverantwoordelijkheid op zich zal nemen. De commissie vindt het positief dat T.r.a.s.h. daarbij aangeeft te willen streven naar verdieping van het werk, maar mist in dit verband reflectie op de eigen artistieke ontwikkeling in de afgelopen jaren. Desondanks blijft volgens de commissie de artistieke potentie in het werk voelbaar. Om die reden heeft zij er genoeg vertrouwen in dat het gezelschap zich in de komende jaren zal weten te herpakken en de verdere artistieke groei die zij voorstaat ook daadwerkelijk zal weten waar te maken.
Op grond hiervan beoordeelt de commissie de artistieke kwaliteit van T.r.a.s.h. als voldoende.

Ondernemerschap
voldoende
De overgang in 2009 van een projectgesubsidieerde naar een stuctureel gesubsidieerde organisatie heeft volgens de commissie in zakelijk en organisatorisch opzicht de nodige gevolgen gehad voor het gezelschap. Het vertrek van de toenmalige zakelijk leider zorgde ervoor dat de ontwikkeling van het ondernemerschap ten minste een jaar lang stagneerde. Dit werd vooral duidelijk door het tegenvallende aantal speelbeurten en de gebrekkige publiciteit rond de voorstellingen in de jaren 2009 en 2010.
De commissie stelt vast dat de komst van Jan Zobel als nieuwe zakelijk leider ervoor heeft gezorgd dat T.r.a.s.h. de bedrijfsmatige organisatie en het financieel beheer inmiddels beter op orde heeft. Het gezelschap kent een goede financiële gezondheid en ook de kostenstructuur sluit aan op het gemiddelde van de overige kleine en middelgrote dansinstellingen. Daarnaast bieden de plannen voor de komende periode een realistische diversificatie en risicospreiding van de verschillende inkomstenbronnen.
Dat T.r.a.s.h. in de afgelopen jaren in staat is gebleken om jaarlijks gemiddeld 38 speelbeurten te realiseren in de betrekkelijk kleine niche waarbinnen men opereert, betekent volgens de commissie dat het gezelschap goed gebruik weet te maken van zijn verkoop- en bemiddelingskanalen in binnen- en buitenland.
De wijze waarop T.r.a.s.h. in de afgelopen periode uitvoering heeft gegeven aan de publiciteit rond de voorstellingen, laat volgens de commissie ruimte voor verbetering. Het marketingbeleid van T.r.a.s.h. voor de komende jaren maakt echter een volwassen indruk. Hierdoor heeft de commissie er vertrouwen in dat het gezelschap dit aspect in de toekomst naar een hoger plan zal weten te brengen.
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van T.r.a.s.h. om die reden als voldoende.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
T.r.a.s.h. geeft aan weleens te worden omschreven als ‘de punkrockers van de moderne dans’. De commissie kan zich hierin vinden. Het werk van het gezelschap onderscheidt zich naar haar mening van het overige dansaanbod in Nederland door de heftigheid van het bewegingsmateriaal en heeft een eigen signatuur. In dat opzicht laat T.r.a.s.h. zich volgens de commissie vergelijken met makers als Club Guy & Roni en André Gingras, ook al is de aard van hun werk beduidend anders. Hierdoor levert T.r.a.s.h. een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van het danslandschap, maar is daarin niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
Volgens de commissie is T.r.a.s.h. goed geworteld in de culturele infrastructuur van vestigingsplaats Tilburg. De voorstellingen van de groep zijn niet alleen met grote regelmaat in eigen stad te zien, maar staan ook op de belangrijkste danspodia van Brabant. Daarnaast werkt T.r.a.s.h. samen met verschillende culturele instellingen in de regio Zuid. Het gezelschap levert daarbuiten echter geen bijzondere bijdrage aan de spreiding van voorstellingen over het land. De commissie concludeert derhalve dat T.r.a.s.h. op dit criterium een ruim voldoende scoort.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
Voor de periode 2013-2016 heeft T.r.a.s.h. een structurele subsidie van 125.000 euro aangevraagd bij de provincie Noord-Brabant en 25.000 euro bij de gemeente Tilburg. Indien het gevraagde subsidie wordt toegekend, is er sprake van een stevige lokale bijdrage.

Toeslag
niet toekennen
Innovatie is volgens T.r.a.s.h. een integraal onderdeel van het werk en de werkwijze die het gezelschap voorstaat. Daarnaast wil de groep zich in samenwerking met Productiehuis Brabant en een aantal partners in de zuidelijke regio’s richten op de ontwikkeling van nieuw choreografisch talent.
De commissie beoordeelt de uitwerking van de plannen op dit gebied echter als mager, aangezien hierin nauwelijks wordt ingegaan op zaken als signatuur, doorstroming en artistieke betekenis. Om die reden acht de commissie onvoldoende aangetoond dat het hierbij gaat om effecten die het eigen werk van het gezelschap overstijgen. Ook plaatst zij vraagtekens bij het vermogen van T.r.a.s.h. om in het huidige stadium van de eigen artistieke ontwikkeling reeds verantwoordelijk zijn voor de talentontwikkeling op het gebied van dans in Brabant. De commissie adviseert derhalve om de gevraagde toeslag niet toe te kennen.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van T.r.a.s.h. te honoreren. De commissie adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 288.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 80 € 3.000 € 240.000
Circuit midden
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 240.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar € 240.000
       
Gemiddeld per jaar € 120.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000