NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

'T BARRE LAND

organisatie/i_045/tBarreLand.jpg

inleiding

't Barre Land is een toneelspelersensemble en repertoiregezelschap uit Utrecht. Vanuit de premisse dat toneel een ensemblekunst is, werkt 't Barre Land niet-hiërarchisch, continu en collectief. Het werk van de groep bestaat uit het ontwikkelen en spelen van nieuwe voorstellingen, het spelen van het opgebouwde repertoire in samenwerking met verwante gezelschappen en het bieden van ruimte aan derden voor onderzoek en ontwikkeling - het begeleiden en onderrichten van een jongere generatie in de traditie van de toneelspeelkunst. Nieuwe voorstellingen worden ontwikkeld onder de naam 't Barre Land, het spelen van het repertoire gebeurt in de 'Belgisch-Nederlandsche Repertoirevereeniging De Veere', onderzoek en ontwikkeling is ondergebracht in Studio Snijzaal. 't Barre Land bestaat uit Floortje Bakkeren, Czeslaw de Wijs, Ingejan Ligthart Schenk, Vincent van den Berg, Margijn Bosch, Anouk Driessen, Martijn Nieuwerf en Florian Diepenbrock.
't Barre Land heeft zich meerdere stijlen eigen gemaakt. Het werk van de toneelspeler bestaat uit het telkens opnieuw formuleren. Het gaat daarin volgens 't Barre Land niet om het uitvoeren van een kunstje, maar om de kunst van het uitvoeren. De stijloefeningen van de afgelopen periode hebben het voor 't Barre Land mogelijk gemaakt met een moderne, dramaturgische blik te kunnen terugkeren naar de bronnen, de complete stukken. Om ensceneringen te maken die niet horig zijn aan de plot, maar aan de ideeën van een stuk. Daarin blijft de machinerie van het toneel zichtbaar: vanuit de coulissen kijkend naar het grote schouwtoneel dat de wereld is, aldus 't Barre Land.
't Barre Land maakt de komende periode nieuwe voorstellingen op basis van werken uit de toneelliteratuur. Deze nieuwe voorstellingen worden gemaakt onder de volgende noemers:
1. Passagenwerken: een serie kluchten over geld, met werk van Scribe, Nestroy en O'Neill.
2. Phantasmagorieën: een serie droomstukken, met werk van Nabokov, Bernhard en Herzberg. Dichteres en toneelschrijfster Judith Herzberg is gevraagd een stuk te schrijven voor Anouk Driessen en Ellen Goemans.
3. Comedies Humaines: een serie grotesken, (dat wil zeggen: politieke clownerie), met werk van Heijermans, Valentin en Brecht.
4. The Waste Land: een serie boekbewerkingen, met werk van Beckett, Joyce en Pynchon. Een coproductie met Comp. Marius en De Singel, Antwerpen.
Het doorspelen van repertoire gebeurt onder de vlag van 'De Veere'. Aan de basis ligt een lijst van 33 stukken uit het gezamenlijke repertoire van Discordia en 't Barre Land. In overleg met de twee vaste theaters Frascati en Kikker wordt elke maand een stuk uit de lijst gekozen. Losse edities vinden plaats in de Toneelschuur, het Grand Theatre, de Rotterdamse Schouwburg, Theater a/h Spui en Monty te Antwerpen.
't Barre Land wil in de jaren 2013 en 2014 136 voorstellingen realiseren in de kleine zalen, voor 8.160 bezoekers. Het daarvoor gevraagde subsidiebedrag is 408.000 euro. Bovendien vraagt 't Barre Land een toeslag van 81.600 euro.

't Barre Land ontvangt in de periode 2009-2012 een meerjarig subsidie van het Fonds Podiumkunsten voor een bedrag van 508.990 euro per jaar. Voor die periode werd de groep gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De gemeente Utrecht subsidieert de groep met een bedrag van 139.704 euro per jaar; de provincie met een bedrag van 64.400 euro. Adviseurs van het Fonds hebben in de periode 2009-2012 twaalf speelbeurten van negen producties van 't Barre Land bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van 't Barre Land als ruim voldoende. Ondanks dit positieve oordeel, heeft de commissie een aantal punten van kritiek. De producties van de afgelopen jaren waren wisselend van kwaliteit. In de producties herkent de commissie het vakmanschap van de leden van de groep. De liefde voor en kennis van de toneelhistorie klinkt door in de stukken. Op het podium is de interactie tussen de spelers onderling een belangrijke kracht, zoals in 'Der Theatermacher' en 'Laatste Dagen der Mensheid'. Bij de zeggingskracht van de producties heeft de commissie kritische kanttekeningen. 't Barre Land is een collectief met een niet-hiërarchische structuur. Door deze structuur hebben de meeste producties van de groep geen sturende regie. Bij een aantal van de producties van de afgelopen periode, zoals 'Rosencrantz & Guildenstern are Dead', 'Fantasio' en 'Seks', heeft dat tot gevolg dat een duidelijke lijn ontbreekt. De elkaar opvolgende scènes vertonen weinig onderlinge samenhang, waardoor het voor het publiek moeilijk is om de noodzaak, de urgentie van de groep voor het maken van het stuk te volgen. Veel producties van 't Barre Land zijn intellectuele exercities. In de producties wordt het onderzoeksmateriaal dat hier uit voortkomt op het podium min of meer als 'ruw materiaal' gepresenteerd. De commissie vindt echter dat 't Barre Land weinig doet in de voorstellingen om dat onderzoek op een voor het publiek toegankelijke wijze te presenteren. Dat maakt dat producties van 't Barre Land voornamelijk voor een klein publiek van ingewijden interessant blijven.
De plannen voor de toekomst worden in drie lijnen ondergebracht: nieuwe producties ontwikkelen en spelen ('t Barre Land), opgebouwd repertoire spelen in samenwerking met verwante gezelschappen (De Veere) en ruimte bieden aan derden voor onderzoek en ontwikkeling (Studio Snijzaal). De commissie vindt de samenwerking binnen De Veere de meest aansprekende lijn. Het concept van samenwerking met Discordia op het gebied van repertoire heeft in deze vorm op een goede manier naar buiten toe gezicht gekregen. Beide groepen hebben meer dan voldoende projecten gemaakt die de moeite van heropvoering waard zijn.
Met betrekking tot de nieuwe projecten houdt 't Barre Land vast aan de eigen, herkenbare signatuur. De makers blijven zoeken naar wat zij willen met een tekst en blijven zichzelf bevragen. De groept trekt zich naar het oordeel van de commissie echter te sterk terug naar het eigen experiment. De in het plan opgenomen hoeveelheid namen, feiten en details die de makers tot inspiratie zijn, laten een groep zien die naar binnen gericht is; van een onderzoeksgezelschap waarbij de publieksgerichtheid minimaal is. Van de zeggingskracht van de plannen is de commissie dan ook niet overtuigd. De fascinatie van de makers is oprecht, maar in het plan wordt die onvoldoende vertaald in aansprekende voorstellingsplannen. Er is nauwelijks oog voor de uitwerking die de artistieke uitgangspunten kunnen hebben op het publiek. Op basis van het plan en de producties van de afgelopen periode ziet de commissie voornamelijk producties ontstaan die gericht zijn op een kleine groep van ingewijden. Daarmee trekt 't Barre Land zich met de nieuwe projecten naar het oordeel van de commissie te zeer terug in een niche.

Ondernemerschap
zwak
Het ondernemerschap van 't Barre Land beoordeelt de commissie als zwak. De nieuwe subsidiesystematiek dwingt 't Barre Land tot een substantieel lagere aanvraag ten opzichte van de vorige periode. De commissie begrijpt de keuze voor het zogenaamde krimpmodel en deelt de mening van de groep dat een groeimodel niet realistisch zou zijn. De krimp zit voornamelijk in de formatie, waardoor de zes kernleden nog zes maanden per jaar in dienst zijn, plus een zevende verspreid over de speeldagen binnen De Veere. Het geplande aantal voorstellingen en bezoekers gaat in vergelijking daarmee slechts licht naar beneden, waarbij bovendien wordt opgemerkt dat de begrote activiteiten minder zijn dan de groep van plan is. Hierdoor ontstaat volgens de commissie echter een groot risico, met name binnen het vierjarige perspectief dat voor de regeling geldt. Met een gehalveerde formatie acht zij het niet realistisch dat 't Barre Land in de komende vier jaar de beoogde activiteiten zal kunnen uitvoeren. Vergelijkbare activiteiten werden tot nu toe immers met een aanzienlijk grotere formatie gerealiseerd. Het plan licht niet toe hoe dit wordt opgelost of gecompenseerd. De commissie ziet hierin een onvoldoende betrouwbare basis voor een collectief dat in continuïteit zal produceren.
Het gemiddelde publieksbereik van 't Barre Land is de laatste jaren laag, maar redelijk stabiel. Het begrote aantal bezoekers voor de periode 2009-2012 is echter lang niet gehaald. De aanvraag voor 2013-2014 gaat bij benadering uit van hetzelfde aantal bezoekers per voorstelling als in de afgelopen jaren. 't Barre Land heeft de ambitie om het beperkte bereik te vergroten dus losgelaten. Op zich kan een consolidatie van het aantal toeschouwers in de huidige tijd goed verdedigbaar zijn, maar de commissie is er niet van overtuigd dat het bereik niet groter zou kunnen zijn. Bovendien gaat de commissie ervan uit dat groepen zoveel mogelijk kansen en mogelijkheden willen zien en benutten, ook in tijden waarin tegen de stroom opgeroeid moet worden. Die ondernemende houding leest de commissie te weinig terug in het plan.
Het ontbreken van ambitie om meer publiek te bereiken komt ook op het gebied van de marketing, promotie en publiciteit naar voren. 't Barre Land heeft geconstateerd dat de identiteit richting publiek diffuus was geworden, met name omdat de groep ook in grotere samenwerkingen opgaat en onder verschillende namen heeft gespeeld. In het plan noemt 't Barre Land dan ook een drietal verschillende identiteiten die de herkenbaarheid moeten vergroten. De herkenbaarheid naar het publiek zal in de ogen van de commissie echter niet toenemen op het moment dat 't Barre Land zichzelf zal profileren onder drie verschillende noemers. Het trouwe publiek kan de weg hierin wellicht vinden, maar voor toeschouwers die minder bekend zijn met de groep is een dergelijke driedeling van activiteiten niet overzichtelijker. Verder omschrijft het plan in de ogen van de commissie vooral de bestaande bezoekers als doelgroepen. Daarbij wordt verder geen onderscheid meer gemaakt tussen doelgroepen voor de drie verschillende programmalijnen. Maar de aard van het werk binnen die drie lijnen kan verschillen, waardoor ook verschillende doelgroepen geïnteresseerd kunnen zijn. Het plan blijft echter zeer summier op dit punt, waardoor de commissie er geen vertrouwen in heeft dat 't Barre Land werkelijk een zo divers mogelijk publiek zal bereiken, zoals volgens het plan het streven is.
Met betrekking tot de eigen inkomsten valt op dat 't Barre Land de drempelnorm voor de afgelopen jaren niet haalt. Die wordt volgens de begroting voor 2013-2014 net gehaald, de hogere streefnorm alleen met de overige subsidies meegeteld bij de andere inkomsten. Bovendien blijft de groep sterk afhankelijk van subsidies van de overheden. Verder vindt de commissie de verwachte publieksinkomsten per voorstelling laag. De afgelopen jaren waren deze inkomsten juist gestegen naar een reëler bedrag voor een groep die al jaren aan de weg timmert. In 2013-2014 worden lagere inkomsten per voorstelling verwacht. Het plan mist een toelichting op deze achteruitgang.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De bijdrage van 't Barre Land aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie constateert dat er behalve 't Barre Land veel instellingen zijn in Nederland die zich bezighouden met teksttheater. Er zijn zowel instellingen binnen de basisinfrastructuur als ongesubsidieerde instellingen die teksttheater spelen. Echter, in vergelijking met deze andere instellingen onderscheidt 't Barre Land zich doordat de groep het onderzoek naar de kunst van het uitvoeren zichtbaar maakt in de voorstellingen. Daarmee is 't Barre Land echter niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als neutraal. Uit het plan blijkt dat de voorstellingen voornamelijk in de grote steden worden gespeeld, waardoor de groep in verhouding weinig bijdraagt aan de spreiding van aanbod naar plekken waar relatief weinig aanbod is. Door de vestigingsplaats Utrecht, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is, levert 't Barre Land geen bijdrage aan de spreiding.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
De groep heeft voor de periode 2013-2016 van de gemeente Utrecht een structureel subsidie gevraagd van 150.000 euro. Indien de gemeente deze aanvraag honoreert, is er sprake van een stevige lokale bijdrage.

Toeslag
niet toekennen
't Barre Land vraagt een toeslag van 81.600 euro aan om onder de titel 'Studio Snijzaal' in de komende jaren ruimte te houden voor de ondersteuning van toneelspelers en gezelschappen die bij 't Barre Land aankloppen. De toeslag zal toekomen aan nieuwe groepen, die daarmee onderzoek kunnen doen naar hun stijl en naar de traditie van toneelspelen. Het gaat onder andere om de collectieven Tijdelijke Samenscholing, Zomergasten, De Theatertroep en wie zich verder nog zal aandienen. Met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en de Toneelschool Arnhem is afgesproken om minimaal één keer per jaar een project te begeleiden.
De commissie is van oordeel dat er geen sprake is van innovatie van het aanbod. De aanvraag van 't Barre Land kwalificeert de commissie als het bieden van een plek aan nieuwe makers. Onder de titel 'Studio Snijzaal' stelt 't Barre Land andere groepen in staat om (voor)onderzoek te doen ten behoeve van eigen producties. Dit zijn in de ogen van de commissie geen vernieuwende activiteiten, maar eerder ondersteunende activiteiten voor nieuwe groepen.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van 't Barre Land te honoreren voor zover het budget dat toelaat. De commissie adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 489.600
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 136 € 3.000 € 408.000
Circuit midden
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 408.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar 0 *

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000