NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

THEATER BELLEVUE

organisatie/i_184/theaterbellevueamsterdam.jpg

inleiding

Stichting Theater Bellevue vraagt subsidie aan voor Bellevue Lunchtheater, de 'schrijfwerkplaats' van Bellevue, gericht op het ontwikkelen en presenteren van nieuw Nederlandstalig toneelrepertoire. Bellevue Lunchtheater richt zich op nieuw, aansprekend, toegankelijk en veelvormig theater, met teksten waarin het specifieke handschrift en stemgeluid van de schrijver tot uiting komt. De programmeurs van Bellevue Lunchtheater bepalen welke schrijvers een plek krijgen. Het producentschap is in handen van Theater Bellevue. De selectie van de schrijvers komt tot stand in samenwerking met onder andere De Balie en de Tekstsmederij. De criteria zijn: originaliteit in het taalgebruik, de opzet en de achterliggende gedachten van het te schrijven toneelstuk, actuele zeggingskracht, emotionele en thematisch diepgang, de verwachte kwaliteit in stijl en dramaturgische opbouw en de bereidheid van schrijver om zich bij de ontwikkeling van deze elementen te laten bekritiseren en coachen. De voorstellingen worden gespeeld in de eigen Paloni Zaal en voor vier producties is vervolgens een landelijke tournee voorzien. Door het toewerken naar een voorstelling heeft het schrijfproces een einddoel.
Voor zes producties vraag Stichting Bellevue subsidie aan. Robert Alberdingk Thijm schrijft 'Motregenvariaties' (2013), zijn eerste toneelstuk. Het stuk gaat over twee dichteressen, oude rivalen in de liefde en in de kunst. Willem de Vlam schrijft 'De Opdracht' (2013), over de laatste dag van een bejaarde vrouw en haar man. Rik van den Bos schrijft 'McDrive' (2013), over de schijnvrijheid van de kapitalistische prestatiemaatschappij. Martijn de Rijk schrijft en regisseert 'De eerste vrouw, de vierde macht' (2014), over de verhouding tussen journalistiek en politiek. Jonathan van het Reve schrijft 'Oom Bart' (2014), over de worsteling van een vervelende, neurotische man met snelle dialogen en Twin Peaks-achtige scènes. Marc Wortel schrijft 'De Witte Vloed' (2014), een ode aan de fantasie. Zes verschillende verhalen spelen zich af in verschillende tableaus.
Stichting Bellevue plant in de periode 2013-2014 tien nieuwe producties voor een publiek van 11.540 toeschouwers. Voor zes producties met 200 voorstellingen in kleine zalen wordt 300.000 euro aan subsidie gevraagd. Daarbij vraagt de stichting een toeslag voor innovatie aan van 60.000 euro om de Tekstsmederij in huis mogelijk te maken. De Tekstsmederij is een ontmoetingsplaats voor theaterschrijvers, regisseurs en acteurs aan het begin van hun carrière en presenteert drie keer per jaar nieuwe geschreven teksten in Bellevue.

Stichting Theater Bellevue ontvangt momenteel een tweejarig projectsubsidie 2011-2012 van Fonds Podiumkunsten van 349.268 euro. Ook voor 2009-2010 ontving de organisatie een tweejarig projectsubsidie. De gemeente Amsterdam subsidieert de Lunchvoorstellingen in de periode 2009-2012 structureel met 262.092 euro per jaar.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
zeer goed
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Bellevue Lunchtheater als zeer goed. Het is een plek waar al lange tijd ruimte wordt geboden aan theaterauteurs, met name aan nieuw talent. Door samenwerking met onder andere De Balie, het ITs Festival en de Tekstsmederij kan Bellevue schrijvers oppikken die toe zijn aan een volgende stap. Daar gaat een selectie- en ontwikkelingstraject aan vooraf, dat in het plan goed beschreven wordt. De genoemde samenwerking met Hollandse Nieuwe zou de selectie cultureel diverser kunnen maken. De commissie waardeert de werkwijze van Bellevue, waarbij het vertrekpunt voor producties ligt bij de auteur en diens idee voor een nieuw stuk. Hier worden goede en passende makers en acteurs bij gezocht. Mede door de bewezen kwaliteit, de beperkte schaal van de producties en het tijdstip van de voorstellingen, verleenden velen in het verleden hun medewerking. Daarmee heeft Bellevue zich ontwikkeld tot een producent van oorspronkelijk en nieuw teksttheater, dat bovendien door goede makers en acteurs wordt gemaakt.
Bellevue zet de huidige werkwijze in grote lijnen door, waarbij de nadruk iets meer komt te liggen op jongere schrijvers. Bekendere makers en groepen komen nog steeds aan bod, maar die projecten worden als coproducties buiten deze aanvraag om gerealiseerd. De commissie waardeert deze keuze en vindt dit ook goed uitgewerkt in de afzonderlijke plannen. De aanvraag voor de komende jaren is goed geschreven, waarbij veel aandacht wordt besteed aan het traject van selectie van auteurs tot en met productie en tournees. Dat geeft veel inzicht en vertrouwen in de organisatie, hoewel niet expliciet wordt benoemd wie dit traject zal invullen na het vertrek van Helen de Zwart als programmeur van de Lunchproducties. De commissie heeft op basis van de ervaringen in het verleden vertrouwen dat de coaching en begeleiding van jonge schrijvers goed wordt voortgezet.
De projecten zijn vanuit de teksten beschreven. De aandacht voor regie is daarbij secundair. Dat blijkt ook uit de weinige namen van makers en uitvoerenden die genoemd worden in de plannen. Ook hier heeft de commissie op basis van de kwaliteit van de betrokkenen binnen Bellevue en de goede producties in het verleden vertrouwen in de keuzes die Bellevue zal maken.

Ondernemerschap
goed
De commissie beoordeelt het cultureel ondernemerschap als goed. Bellevue heeft inmiddels veel ervaring met zowel de selectie en begeleiding van makers als met het realiseren van de specifieke Lunch-producties. De inbedding in Theater Bellevue maakt de organisatie solide en gedragen door deskundige mensen. Bovendien is de financiële basis onder het geheel stevig.
Bellevue zet de komende jaren in op meer voorstellingen van de eigen producties door deze te laten touren nadat de serie in het eigen theater afgerond is. Dat is volgens de commissie een effectieve aanpak, die in de afgelopen jaren voor een aantal producties al heeft gewerkt. Dat waren tot nu toe vaker de coproducties met andere gezelschappen. De keuze om nu ook met de producties van nieuwe schrijvers een tournee te maken, is een iets groter risico. De Lunch-producties zijn in Amsterdam een bekend begrip, als avondvoorstellingen in andere steden is het lastig om die bekendheid te gebruiken. De aanvrager onderkent dit en zet op voorhand in op het versterken van de merknaam bij theaters. Dit geeft de commissie vertrouwen dat de beoogde voorstellingen gerealiseerd worden, mede door de betrokkenheid van Theaterzaken Via Rudolphi als verkoopbureau.
In de aanvraag worden verschillende manieren beschreven om de eigen inkomsten te verhogen. Doordat de voorstellingen in de eigen Paloni Zaal al een zeer hoge bezettingsgraad hebben, wordt hier nog rek gezocht in prijsdifferentiatie. Dat is volgens de commissie een goede methode, waarbij vooral de meest populaire producties gemiddeld meer inkomsten kunnen genereren. De begrote publieksinkomsten uit de reisvoorstellingen ogen realistisch.
De overige eigen inkomsten zijn in verhouding laag. Om deze te verhogen, zet Bellevue in op fondsenwerving en private bijdragen. De commissie waardeert deze inzet, maar vindt de begrote inkomsten hieruit nog te laag. De bekendheid van de Lunch-producties, plus de samenstelling van het vaste publiek, maakt de organisatie interessant voor meer partijen dan nu in de aanvraag genoemd.
De voorstellingen in het eigen theater zijn van oudsher goed bezet. De laatste jaren begint de zaalbezetting tussen de verschillende producties echter meer te wisselen. Volgens de commissie is het marketingplan nog niet stevig genoeg om eventuele terugloop te keren. Zo valt het op dat er veel wordt gesproken over het vaste publiek, zonder dat daar een goede analyse van wordt gemaakt. De doelgroepbeschrijvingen bij de afzonderlijke projecten zijn beter en bieden ook meer concrete aanknopingspunten. Voor de reisvoorstellingen wordt veel verantwoordelijkheid aan de theaters gegeven. Dat is een risico, want daarmee verliest de organisatie ook mogelijkheden om bij tegenvallende publieke belangstelling actie te ondernemen.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie beschouwt het aanbod van Bellevue Lunchtheater als teksttheater. Behalve Bellevue zijn er veel instellingen in Nederland die teksttheater produceren, zowel instellingen binnen de basisinfrastructuur als ongesubsidieerde producenten. Vanwege het grote aandeel stukken van nieuwe schrijvers en het bijzondere format van de voorstellingen, vindt de commissie het werk van Bellevue binnen het brede, bestaande aanbod onderscheidend. Het werk is daarmee echter niet uniek. Daarom beoordeelt de commissie de bijdrage van Bellevue aan de pluriformiteit van het theateraanbod als ruim voldoende.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De bijdrage van Bellevue aan de spreiding van theateraanbod over Nederland is neutraal. Met de vestigingsplaats Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is, draagt Bellevue niet bij aan de spreiding. Ook blijkt uit het plan dat het aantal voorstellingen buiten Amsterdam beperkt is, waardoor Bellevue in verhouding weinig bijdraagt aan de spreiding van activiteiten naar plekken waar weinig aanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
Voor de komende periode vraagt Bellevue voor het Lunchtheater een structureel subsidie van 274.983 euro van de gemeente Amsterdam. Indien de gemeente deze aanvraag honoreert, is er sprake van een stevige lokale bijdrage.

Toeslag
toekennen
Bellevue Lunchtheater vraagt een toeslag om de Tekstsmederij in huis mogelijk te maken. De Tekstsmederij presenteert drie keer per jaar nieuw geschreven teksten en vormt volgens de aanvrager een mogelijkheid tot voorselectie.
De commissie waardeert de inzet van Bellevue voor nieuwe makers en nieuw repertoire. Dat zit in de kern van hun activiteiten. De Tekstsmederij is volgens de commissie een goed initiatief, waar interessante auteurs hun werk presenteren. Dat Bellevue zich hier aan wil verbinden, vindt de commissie positief. Zij is het met de aanvrager eens dat de Tekstsmederij een logische en zinvolle tussenstap is voor makers tussen de opleiding en hun eerste productie. Dat hoeft niet bij Bellevue Lunchtheater te zijn en daarom heeft het initiatief een breder belang voor de theatersector. De organisatie van de Tekstsmederij blijft los van Bellevue, zodat beide partijen onafhankelijk blijven in hun keuzes. Die vrijheid is volgens de commissie belangrijk om te waarborgen dat de activiteiten ook tot ontwikkelingen op andere plekken in de podiumkunsten kunnen leiden. De commissie is daarom positief over de aanvraag voor een toeslag en adviseert deze te honoreren.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Bellevue Lunchtheater te honoreren. Zij adviseert eveneens de toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 360.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 200 € 1.500 € 300.000
Circuit midden
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 300.000
Toeslag € 60.000
Totaal subsidie voor 2 jaar € 360.000
       
Gemiddeld per jaar € 180.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000