NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

THEATER EA

stichting ThEAter EA

inleiding

ThEAter EA is een Utrechtse toneelgroep onder artistiek leiding van Tarkan Köroglu, die sinds 2002 toegankelijk theater maakt over grote filosofische vraagstukken van vandaag. Het gezelschap ziet theater als een middel om filosofie over het voetlicht te brengen en voert in de voorstellingen 'Grote Geesten' op, die worstelen met dezelfde problematiek als eenieder. Het gezelschap maakt filosofische thema's toegankelijk, bespreekbaar en aantrekkelijk voor een breed publiek, aldus de aanvraag. ThEAter EA wil zich in de komende jaren vormelijk verder ontwikkelen in een beeldend associatieve en filmische benadering van het materiaal. Tevens wil het gezelschap zich ontwikkelen in de spelregie van een grotere cast (zes tot zeven acteurs). De zakelijke leiding is sinds 2007 in handen van Imre Parkanyi.
ThEAter EA ontwikkelt drie producties per jaar. Elk jaar schrijft filosoof Ruud Welten een filosofische eenakter, die door Köroglu tot een solovoorstelling gemaakt wordt met een student van de HKU Toneelacademie. Een van de concepten voor een eenakter, getiteld 'Aristoteles of gij zult ethisch ondernemen', bestaat uit het gegeven dat een jonge bankier in conflict komt met zijn eigen rol in een financiële crisis. Jaarlijks wordt ook een kleine festivalproductie gemaakt in coproductie met het Literatuurhuis, die speelt op het literatuurfestival City2Cities. De keuze voor een stuk komt tot stand in samenwerking met het Literatuurhuis. Een gerenommeerde speler en jong talent zullen de productie samen uitvoeren.
Jaarlijks ontwikkelt ThEAter EA een repertoirevoorstelling voor het middencircuit met een cast van zes tot zeven spelers. In 'Lucifer' (2013) wordt de afgunstige Lucifer als metafoor gebruikt om aan te kaarten hoe de mens staat tegenover het delen van de samenleving met mensen met een andere culturele achtergrond. Met vertaler Laurens Spoor wordt van Vondels toneelstuk een nieuwe bewerking gemaakt met een open einde. 'De Vrijdenker' (2014) wordt de Nederlandse première van deze filosofische zedenkomedie van Eric-Emmanuel Schmitt. In het stuk moet Diderot een artikel schrijven over moraal en wordt in zijn opvatting op de proef gesteld door diverse vrouwen.
In 2013 en 2014 plant ThEAter EA 134 voorstellingen voor 9.675 bezoekers. In het kleinschalige circuit wordt voor 56 voorstellingen aangevraagd en in het middenzalencircuit voor 78 voorstellingen, voor een bedrag van 318.000 euro.

ThEAter EA ontvangt geen structureel subsidie van het Fonds Podiumkunsten. ThEAter EA ontvangt momenteel structureel subsidie van zowel de provincie (61.750 euro) als de gemeente Utrecht (84.756 euro).

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van ThEAter EA als voldoende. Filosofisch gedachtegoed dient als uitgangspunt en onderwerp van het theater dat ThEAter EA maakt. Deze keuze maakt het werk herkenbaar en vormt een rode draad in de gekozen stukken. Daarmee staat de tekst centraal. Köroglu benadert teksten gedegen, maar ook vrij cognitief, als een dramaturg. De commissie is van mening dat het hem niet altijd lukt om de tekst en het thema aansprekend theatraal te vertalen. Dat vormt een risico voor de zeggingskracht van de voorstellingen.
Behalve de tekst zijn de acteurs veelbepalend voor de voorstellingen. Köroglu kiest over het algemeen voor goede acteurs. Zijn regie lijkt vaak te vertrekken vanuit de kracht van de acteurs en is in die zin dienend aan de acteurs. Dat kan goed uitpakken, zoals in de productie 'Aap', waarvan een live-registratie meegestuurd is, die door de sterk acterende Sadettin Kirmiziyá¼z gedragen werd. In 'Enigma Variaties', waarvan ook een live-registratie meegestuurd is, speelden eveneens goede acteurs, maar de productie miste zeggingskracht. Aan de acteurs en het verhaal werd te weinig toegevoegd om de voorstelling tot een theatraal overtuigend geheel te maken. De handtekening van de regisseur ontbrak.
De commissie vindt de plannen voor de komende periode onvoldragen. Er wordt opnieuw gekozen voor filosofische thema’s en stukken die passen in de lijn van de afgelopen jaren. De plannen zijn echter summier beschreven. De repertoirekeuzes komen op de commissie weinig verrassend over en worden in het plan onvoldoende gemotiveerd. Dat doet afbreuk aan de oorspronkelijkheid van de repertoirekeuze.
De projectplannen geven weinig zicht op de inhoudelijke benadering van de stukken. Daardoor is het de commissie niet duidelijk wat ThEAter EA met de voorstellingen wil vertellen. Ook over de beoogde vorm wordt amper iets geschreven. De aanvraag vermeldt bovendien geen namen van (beoogde) acteurs, noch voor de kleine, noch voor de grotere voorstellingen. Mede doordat de kwaliteit van voorstellingen voor een groot deel afhangt van de acteurs is de commissie nog niet overtuigd van het te verwachten vakmanschap en de zeggingskracht. Dit geldt in het bijzonder voor de eenakters met studenten van de HKU Toneelacademie, die door hun onervarenheid nog onvoldoende garantie bieden voor het benodigde vakmanschap om een voorstelling te dragen.

Ondernemerschap
zwak
Het ondernemerschap van ThEAter EA beoordeelt de commissie als zwak. De groep presenteert een ambitieus plan, met een groei in speelbeurten, bezoekers, publieks- en overige eigen inkomsten en subsidies. Het plan mist echter een bewustzijn van en reflectie op de eigen positie op dit moment. De commissie constateert dat ThEAter EA de afgelopen jaren een zeer beperkt publiek heeft bereikt, zowel in totaal als per voorstelling. Het aantal speelbeurten is de laatste jaren eveneens sterk afgenomen en de groep heeft de drempelnorm van eigen inkomsten over 2009-2011 niet gehaald. De uitgangspositie van de groep is in de ogen van de commissie dan ook problematisch: in de afgelopen jaren is het gezelschap naar de marge verschoven. De commissie waardeert het dat de groep alles in het werk wil stellen om de trend te keren, maar acht de begrote resultaten onrealistisch.
De plannen laten een groei zien in publieksinkomsten en bijdragen van private fondsen. Gezien de prestaties in het verleden is de commissie kritisch ten opzichte van de indirecte inkomsten en inkomsten uit private middelen. De beoogde toename in publiek en de publieksinkomsten betekenen bijna een vervijfvoudiging ten opzichte van 2010 en 2011. Ook dit acht zij gezien prestaties in de afgelopen jaren en de ontwikkelingen in de theatersector niet realistisch.
De commissie vindt het geen haalbare keuze van ThEAter EA om naar de middenzalen te gaan. Daarvoor trekt het gezelschap te weinig publiek. Dat de groep aangeeft dat tot en met 2009 betere resultaten werden gehaald, is volgens de commissie niet overtuigend. De situatie bij de podia is de laatste jaren immers drastisch veranderd. Een publieksonderzoek acht de commissie op zich een goed idee, maar uitvoering in 2012 komt te laat als de groep in 2013 al een grote groei in publieksaantallen beoogt.
De verkoop aan theaters wordt bovendien door de groep zelf gedaan, wat in deze tijd een zware taak is. Zeker wanneer er een beperkt netwerk van speelplekken is waarop kan worden teruggevallen. Tegelijkertijd wordt voor de publiciteit veel van de podia verwacht. In Amsterdam wordt de samenwerking met het Compagnietheater opnieuw aangegaan, maar het is onduidelijk wat de gemaakte afspraken zijn. Met name op het gebied van publiciteit is dat van belang, omdat ook in Amsterdam veel publiek opnieuw veroverd moet worden.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
ThEAter EA maakt teksttheater en levert daarmee volgens de commissie geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod. De commissie constateert dat er naast ThEAter EA veel instellingen zijn in Nederland die teksttheater produceren, zowel instellingen binnen de basisinfrastructuur als ongesubsidieerde producenten. Het aanbod van ThEAter EA is daarbinnen niet onderscheidend.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie oordeelt dat ThEAter EA geen bijzondere bijdrage levert aan de spreiding van de podiumkunsten in Nederland. Het gezelschap is gevestigd in Utrecht, waar het aanbod van podiumkunsten zeer groot is. ThEAter EA speelt tweederde van de voorstellingen in Amsterdam en Utrecht. Het aantal voorstellingen dat buiten de grote steden wordt gespeeld, is daardoor in verhouding klein.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
ThEAter EA vraagt structureel subsidie van de gemeente Utrecht voor 2013-2016 van 150.000 euro per jaar. Wanneer die aanvraag wordt gehonoreerd, leidt dat tot een stevige lokale bijdrage.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van ThEAter EA niet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 318.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000