NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

THEATER RAST

RAST - Nederlands-Turks Theater Atelier

inleiding

De Amsterdamse theatergroep RAST maakt theaterproducties die een verhaal vertellen vanuit vertrouwde en onverwachte invalshoeken, die intercultureel, sociaal bevlogen en soms controversieel zijn. RAST streeft naar artistieke vernieuwing die de interculturele signatuur verdiept en het publieksbereik verbreedt. Hiertoe is RAST een alliantie aangegaan met de Antilliaanse acteur en maker Raymi Sambo en zijn theatergroep V.I.G. (Very Important Group). De theatermakers positioneren zichzelf in de traditie van de pioniers van het interculturele theater Rufus Collins, Henk Tjon en Vasif Ongoren en willen deze voortzetten en vernieuwen. De makers verschillen van elkaar in regie en werkwijze, maar delen de ambitie om actueel theater te maken, waarbij hun status als Nederlander met een dubbele culturele achtergrond een voorname rol speelt. De zoektocht naar identiteit en authenticiteit, de liefde voor het land van herkomst en voor Nederland, plus gevoelens van ontheemding zijn thema's die bij elk van hen terugkomen. De voorstellingen zijn gericht op een grootstedelijk en cultureel divers publiek, binnen en buiten Nederland. Binnen het internationale netwerk zoekt RAST naar samenwerkingsverbanden en uitwisseling op het gebied van intercultureel theater met verwante theatermakers uit Europa, Turkije, Suriname en de Antillen. RAST wil de veranderende samenleving weerspiegeld zien op het toneel, op de werkvloer en in het publiek. De artistieke leiding van RAST is in handen van Saban Ol en Celil Toksöz. De zakelijke leiding berust bij Gert de Boer.
In 2013 maakt RAST de productie 'Eldersland' op een tekst van Anouk Saleming (regie van Saban Ol) en 'Aan niets overleden' op een tekst van Esther Duysker (regie van Raymi Sambo). In 2013 speelt de groep eveneens 'Sneeuw' van Orhan Pamuk (regie van Celil Toksöz, coregie van Saban Ol). In 2014 speelt RAST 'Heerlijk Obesitas' (regie van Cecil Toksöz) en het 'Theaterstuk voor drie vrouwen' (regie van Cecil Toksöz). Maria Goos is gevraagd voor de tekst. Daarnaast brengt RAST 'Nederlanders door andere ogen' (regie van Saban Ol, in samenwerking met Raymi Sambo).
RAST wil in de jaren 2013 en 2014 in totaal 140 voorstellingen realiseren in de circuits van de kleine en middenzalen, voor in totaal 23.000 bezoekers. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 690.000 euro.

Theater RAST wordt in de periode 2009-2012 meerjarig gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten voor een bedrag van 431.855 euro per jaar. Voor die tijd subsidieerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de groep. De gemeente Amsterdam subsidieert de groep structureel met een bedrag van 181.990 euro; het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West met een bedrag van 114.415 euro. Adviseurs van het Fonds hebben van Theater RAST in de periode 2009-2012 acht voorstellingen van zes producties bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Theater RAST als voldoende. In het werk van de afgelopen jaren hebben de makers onderwerpen geselecteerd die aansprekend zijn voor een multicultureel publiek, zoals familieverhoudingen. De theatrale uitwerking is voor de commissie echter aanleiding voor kritische kanttekeningen op het terrein van het vakmanschap en de zeggingskracht. Die kritiek spitst zich met name toe op de regie en de dramaturgie. Wat de regie betreft, vindt de commissie dat de groep er niet altijd in is geslaagd om de producties voldoende samenhang en spanning te geven. Zo vindt de commissie dat de productie 'Moeder Blues' te veel een opeenvolging van grappige, maar ook voorspelbare moeder-zoonverhalen is gebleven. Het geheel miste een sturende lijn, wat ten koste ging van de zeggingskracht. Verder vindt de commissie de casting niet altijd goed afgestemd op de intenties van de voorstelling. In het stuk 'Eleni en Roos' is de cast Surinaams en Antilliaans, maar is Istanbul in de publiciteit het uitgangspunt. De stad komt slechts op de achtergrond in het stuk voor. De commissie vindt ook dat de dramaturgie een te klein aandeel in de ontwikkeling van de stukken heeft. De makers schrijven veel stukken zelf en dat maakt het moeilijk om als regisseur de stukken met afstand te bezien of er reflectie op te geven. Dat gaat ten koste van de zeggingskracht van de voorstellingen. Een dramaturg die de stukken tijdens het ontwikkelingsproces kritisch van een afstand kan bekijken, kan zich uitspreken over onder andere de spanningsboog, de ontwikkeling van karakters en de vorm. De commissie vindt dat deze onderdelen in de voorstellingen van Theater RAST vaak niet goed zijn uitgewerkt, waardoor het verloop van de stukken voor het publiek niet altijd logisch is.
De plannen voor de komende jaren getuigen volgens de commissie in beperkte mate van oorspronkelijkheid en zeggingskracht. Zo vindt de commissie de artistieke motivatie voor een nieuwe intensieve samenwerking van Theater RAST met theatergroep V.I.G. van Raymi Sambo niet overtuigend beschreven. De toelichting op deze keuze wordt in zeer algemene termen gesteld en kan in feite ook op andere theatergroepen van toepassing zijn. De aanvraag gaat onvoldoende in op de meerwaarde die deze samenwerking volgens de makers zal hebben voor de artistieke ontwikkeling van RAST en in het verlengde de meerwaarde voor het theaterveld.
De in de aanvraag beschreven projecten geven de commissie op dit punt ook weinig houvast. Het artistiek driemanschap maakt afzonderlijke producties, waarbij ze in wisselende duo's samenwerken. In de ogen van de commissie is het een reeks projecten waarin de centrale thema's van de groep wel zichtbaar zijn, maar waarin zij een overkoepelende artistieke visie en signatuur mist die de projecten met elkaar verbindt. Daar waar de makers in gezamenlijkheid aan de projecten werken, ziet de commissie niet op welke wijze hun specifieke kenmerken samenkomen en tot een meerwaarde leiden in de producties. De plannen van Theater RAST maken in de ogen van de commissie in zeer beperkte mate helder wat de nieuwe, artistieke signatuur van de groep is.
De omschrijvingen van de projecten voor de komende jaren zijn summier, al zijn de ideeën in eerste aanzet interessant. Veel van de onderwerpen zullen aansluiten bij verschillende publieksgroepen, zoals de muziektheaterproductie 'Heerlijk Obesitas', over het verschil van beleving van dik zijn. Maar informatie over de uitwerking ontbreekt bij het overgrote deel van de projecten. Zo staan er bij veel projecten nog geen namen van beoogde acteurs genoemd. Mede door de kritische opmerkingen bij de producties van de afgelopen jaren kan de commissie op basis van de aanvraag moeilijk positief oordelen over de verwachte kwaliteit van producties, met name over de zeggingskracht.

Ondernemerschap
voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Theater RAST als voldoende. De organisatie heeft er enkele jaren financieel niet goed voor gestaan, maar heeft de financiële basis inmiddels verbeterd en lijkt uit de directe gevarenzone te zijn. De bedrijfsvoering is nu betrouwbaar en stabiel. De gekozen samenwerkingspartners Podium Mozaïek en Stadsschouwburg Amsterdam zijn sterk en passend bij de positie en ambities van de groep.
De groep wil het aantal voorstellingen per jaar min of meer handhaven, maar daarvan meer in de middelgrote zalen in plaats van de kleine zalen spelen. Mede hierdoor verwacht RAST dat het aantal bezoekers per voorstelling fors zal stijgen. Desondanks blijft het verwachte gemiddelde bezoek flink onder de capaciteit van de middenzalen. De commissie plaatst daarom kanttekeningen bij de ambitie om de stap naar grotere zalen te maken. Bovendien vindt de commissie het publieksbereik voor de komende jaren erg optimistisch ingeschat. In de standplaats heeft Theater RAST weliswaar een verbinding met het lokale publiek, maar de positie landelijk is zwak door de matige resultaten in de afgelopen jaren. Het marketingplan van Theater RAST dat voor die toename moet zorgen is in algemene termen opgesteld. Zo is de beschrijving van de positie in het theaterveld vooral inhoudelijk en biedt zij weinig aanknopingspunten om de groep succesvoller in de markt te zetten. De belangrijkste troef blijkt het interculturele aanbod en daar kan de commissie in meegaan. Tegelijkertijd is die troef niet nieuw. Gezien de ambities verwacht de commissie een steviger marketingplan, dat een weerwoord biedt aan de vrij moeizame afgelopen jaren. Een plan met meer nieuwe handvatten om de komende jaren tot betere resultaten te komen. Op basis van het voorliggende plan is de commissie er niet van overtuigd dat de door Theater RAST begrote publieksomvang haalbaar is.
In de aanvraag wordt op een goede manier stilgestaan bij de spreiding van inkomsten over subsidies en eigen inkomsten. De groep heeft de drempelnorm voor de eigen inkomsten de afgelopen jaren niet gehaald en in het plan wordt de ambitie beschreven om deze inkomsten aanzienlijk te verhogen. De commissie plaatst echter kritische kanttekeningen bij de haalbaarheid van de begrote groei, met name met betrekking tot de publieksinkomsten. Zo beoogt Theater RAST een ruime verdubbeling van de publieksinkomsten in 2013 en 2014 vergeleken met de jaren 2009-2011. De begrote groei baseert de groep op de verwachtingen rondom de voorstelling 'Hamlet' in het Koerdisch, die in het najaar van 2012 in de grote zalen gaat spelen, en een tweetal internationale coproducties. Aangezien 'Hamlet' nog gespeeld moet worden kan de commissie niet op voorhand meegaan in deze hooggespannen verwachtingen. Zij vindt het ook niet realistisch om de begroting voor de komende jaren te baseren op dit verwachte (publieks)succes. Dat kan immers nog tegenvallen. Bovendien is de context van de viering van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Turkije medebepalend voor het slagen van 'Hamlet'. Daarmee is dit project niet representatief voor de komende jaren. Voor wat betreft de internationale coproducties valt het de commissie op dat Theater RAST slechts vijf voorstellingen per jaar verwacht te spelen in het buitenland. De begrote publieksinkomsten uit buitenlandse voorstellingen zijn bovendien laag. De aanvraag overtuigt de commissie al met al niet dat er de komende periode een aanzienlijke verhoging komt van de publieksinkomsten. De samenwerking met V.I.G. kan op het vlak van de publieksinkomsten wellicht enige verbetering brengen, maar een ruime verdubbeling acht de commissie niet realistisch. De overige eigen inkomsten blijven naar verwachting in 2013 en 2014 in grote lijnen op het niveau van de jaren 2009-2011, dus op dat terrein acht de commissie de begroting haalbaar. Bovendien heeft de ervaring geleerd dat Theater RAST goede relaties heeft met particuliere fondsen.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
Het werk van Theater RAST valt onder het teksttheater. De commissie constateert dat er behalve Theater RAST veel groepen zijn in Nederland die zich bezighouden met teksttheater, zowel instellingen binnen de basisinfrastructuur als ongesubsidieerde producenten. Binnen dit brede, bestaande aanbod onderscheidt het werk van Theater RAST zich volgens de commissie door het herkenbare cultureel diverse karakter. Het aanbod van Theater RAST is daarmee echter niet uniek. De bijdrage van Theater RAST aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als ruim voldoende.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage van Theater RAST aan de spreiding als neutraal. Door de vestigingsplaats Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is, levert de groep geen bijdrage aan de spreiding. Uit de aanvraag blijkt bovendien dat Theater RAST veel voorstellingen speelt in Amsterdam en daarnaast in de regio's Oost en Zuid. In verhouding draagt Theater RAST daarmee weinig bij aan de spreiding van voorstellingen naar plekken waar weinig theateraanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
Theater RAST heeft in de afgelopen periode een bijdrage van 181.990 euro per jaar ontvangen van de gemeente Amsterdam. Voor de periode 2013-2016 vraagt de groep een structureel subsidie van 175.000 euro per jaar. Indien de gemeente deze aanvraag honoreert, leidt dit tot een beperkte lokale bijdrage.

Toeslag
Theater RAST heeft geen aanvraag voor een toeslag gedaan.

conclusie

De commissie adviseert om de aanvraag van Theater RAST te honoreren voor zover het budget dat toelaat.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 690.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 100 € 4.500 € 450.000
Circuit midden 40 € 6.000 € 240.000
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 690.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar 0 *

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000