NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

THEATER TERRA

Poppentheater Kollektief

inleiding

Het Amsterdamse gezelschap Theater Terra maakt poppentheater voor een groot en jong publiek in de grote zaal, veelal gebaseerd op bekende Nederlandse jeugdliteratuur. Theater Terra omschrijft het werk als 'visuele poëzie', waarbij niet het gesproken woord, maar het beeld de boventoon voert. De acteurs bespelen de poppen niet achter een scherm of decor, maar staan ernaast en erachter: de poppenspeler functioneert daardoor als acteur. Theater Terra kiest voor verhalen waarin ruimte is voor verbeelding en simpelheid. Grote verhalen die in een uur verteld moeten worden in verband met de spanningsboog van het publiek. Zonder dat de voorstellingen kinderachtig zijn, staat het publiek centraal.
Theater Terra werkt met creatieve teams, waarbij ervaren makers de basis vormen, en jong talent een kans krijgt om zich te ontwikkelen. Het artistiek team van het gezelschap bestaat uit Theo Terra, Dick Feld, Fons Merkies (muziek) en Eric-Jan Lens (regie). Zakelijk directeur is Robert Ytsma.
De activiteiten in het circuit van de grote zalen voert de artistieke leiding van Theater Terra uit met de jonge maker Theun Plantinga en muzikaal leider Floris Verbeij, die zich met Fons Merkies zal richten op het componeren van muziek voor de producties. De doelgroep bestaat uit kinderen van 2+ tot 8+.
In 2013 speelt de groep de productie 'Koning van Katoren' (voor acht jaar en ouder, première in 2012), 'Koekeloere' (voor vier jaar en ouder), 'Dribbel' (twee jaar en ouder) en 'Kleine Ezel viert kerstfeest' (vier jaar en ouder) in de grote zalen. 'Mr. Finney en de wereld op z’n kop' (voor kinderen van zes jaar en ouder) is een nieuwe productie voor de kleine zalen.
In 2014 speelt Terra de nieuwe producties 'Koekeloere op Avontuur' (vier jaar en ouder) en 'De Kleine Kapitein' (acht jaar en ouder) voor de grote zalen. 'Terra Nova' is een nieuwe productie voor de kleine zalen voor kinderen van vier jaar en ouder. 'Kleine Ezel viert kerstfeest' uit 2013 wordt hernomen in de grote zalen.
Theater Terra wil in de jaren 2013 en 2014 in totaal 506 voorstellingen realiseren, voor naar verwachting 227.700 bezoekers. Het gezelschap vraagt subsidie aan voor 200 voorstellingen in de grote zalen. Dat leidt tot een totaal gevraagd bedrag van 900.000 euro leiden.

Theater Terra wordt in de periode 2009-2012 meerjarig gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten met een bedrag van 274.613 euro per jaar. Voor die tijd werd het gezelschap gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De groep ontvangt in deze periode ook een structureel subsidie van de gemeente Amsterdam van 74.482 euro per jaar. In de periode 2009-2012 hebben adviseurs van het Fonds vijf voorstellingen van drie producties van Theater Terra bezocht .

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Theater Terra als voldoende. Over de producties van de afgelopen jaren is de commissie positief, zij het met enkele punten van kritiek. Allereerst getuigen de producties van Theater Terra van vakmanschap. De bewerkingen van vaak populaire kinderboeken worden vakkundig gemaakt. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop de poppen zijn gemaakt. Theater Terra levert in de producties over het algemeen bekwaam acteerwerk af, al is het spel van met name de jonge acteurs niet altijd overtuigend. De oorspronkelijkheid blijft volgens de commissie achter bij het vakmanschap. De groep laat zich in de keuzes van het repertoire niet zozeer leiden door artistieke motieven, maar vooral door publieksbereik. Het is evident dat in de grote zalen ook aan het publieksbereik gedacht moet worden, maar in de aanvraag voeren deze publieksgerichte overwegingen de boventoon ten koste van de artistieke. Daarnaast merkt de commissie op dat de groep in de bewerkingen van over het algemeen bekende kinderboeken doorgaans dicht bij het verhaal blijft, waardoor weinig sprake is van een eigen interpretatie. De regie is vervolgens gedegen, maar bevat weinig eigenzinnige keuzes. Al met al leidt dit niet tot producties met een duidelijk herkenbare eigen signatuur. De vormgeving is functioneel en effectief, maar ook voor de hand liggend en spreekt daardoor niet altijd tot de verbeelding. Op het gebied van de zeggingskracht vindt de commissie de enscenering van alleen de verhaallijn vaak te dun. Hierdoor missen de producties soms gelaagdheid. Daar waar het oorspronkelijke verhaal onderliggende thema's heeft, komen zij in de voorstellingen vaak te weinig aan bod.
Over de plannen voor de toekomst is de commissie wel positief, maar zij is van mening dat flinke verbetering mogelijk is. De voornemens voor 2013-2014 behelzen in essentie een continuering van de activiteiten van de vorige periode en dat levert geen verrassende projecten op. De commissie plaatst dan ook vergelijkbare kanttekeningen bij de oorspronkelijkheid en zeggingskracht bij de beschreven projecten. Theater Terra beschrijft een lange ontwikkeling, gelardeerd met een aantal wapenfeiten. De commissie erkent deze ook, maar ziet tegelijkertijd dat die ontwikkeling zich in de aanvraag niet voortzet. De groep heeft een bijdrage geleverd aan ontwikkelingen van het poppentheater voor de jeugd in de grote zalen, maar de artistieke ontwikkeling is nagenoeg tot stilstand gekomen: Theater Terra gaat in de komende jaren door met het bewerken van jeugdliteratuur voor een groot publiek, waarbij de groep dicht bij de oorspronkelijke verhalen zal blijven. Gezien de producties in de afgelopen jaren zal dit volgens de commissie opnieuw leiden tot mooie poppen in vakkundig bewerkte stukken, die adequaat geregisseerd en gespeeld worden, voor een groot publiek. Weliswaar staat er een aantal interessante samenwerkingsverbanden op stapel in het kader van 'Terra Nova', maar die voornemens zijn nog niet uitgewerkt. In hoeverre zij een nieuwe artistieke impuls kunnen geven aan het werk van Theater Terra, kan de commissie dan ook niet zeggen.

Ondernemerschap
goed
De commissie beoordeelt het cultureel ondernemerschap van Theater Terra als goed. De commissie hecht er veel waarde aan dat het de groep al een aantal jaren lukt om met poppentheater voor de jeugd te spelen in de grote zalen en daar een alternatief te bieden voor het commerciële aanbod. Het beleid van Theater Terra met betrekking tot het publieksbereik is helder: de doelgroep wordt goed bereikt door middel van een professioneel opgezet marketingbeleid. De samenwerkingspartners voor de verkoop zijn goed gekozen en zeer ervaren. De commissie heeft er daarom vertrouwen in dat zij de zalen van verschillende omvang op maat zullen blijven bedienen.
Theater Terra haalt veel inkomsten uit de markt, waardoor de subsidieafhankelijkheid gering is in vergelijking met veel andere (jeugd-)theatergroepen. De afgelopen jaren heeft Terra de publieksinkomsten zien dalen, als effect van de economische crisis. Met name door een nieuwe verkooppartner in Nederland en een beoogde groei van speelbeurten in het buitenland wil Terra de inkomsten weer flink laten groeien. De begrote groei is in de ogen van de commissie zeer ambitieus. Zij acht het plan echter voldoende onderbouwd om te vertrouwen dat het Terra zal lukken deze groei te realiseren. De commissie constateert dat er risico bestaat op tegenvallers en dat in het plan niet is aangegeven hoe de groep om zal gaan met mogelijke tegenvallers in publieksinkomsten.
De commissie plaatst een kanttekening bij het vrijwel volledig wegvallen van overige eigen inkomsten. Anders dan bij de publieksinkomsten spreekt uit het plan, en met name uit de begroting, nauwelijks nog ambitie om het tij te keren. De commissie acht het halen van vergelijkbare overige inkomsten als afgelopen jaren niet realistisch, maar Terra zou wel in staat moeten zijn meer inkomsten te verwerven dan zij nu begroot heeft.
Tot slot plaatst de commissie een kanttekening bij de bedrijfsmatige organisatie. Op het gebied van 'good governance' zijn de bevoegdheden onvoldoende gescheiden. Bovendien bestaat er een bestuurlijke vermenging met een gelieerde rechtspersoon. Dit leidt tot een onduidelijke bestuurlijke situatie en potentieel tot een vermenging van belangen die de commissie niet wenselijk vindt.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumkunstenaanbod van Theater Terra beschouwt de commissie als ruim voldoende. De commissie constateert dat er in Nederland behalve Theater Terra veel instellingen zijn die zich bezighouden met jeugdtheater, zowel instellingen binnen de basisinfrastructuur als ongesubsidieerde producenten. In vergelijking met deze andere instellingen onderscheidt Theater Terra zich echter door het aanbieden van poppentheater voor de jeugd. Hierin is Theater Terra echter niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als ruim voldoende. Door zijn vestigingsplaats Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is, levert Theater Terra geen bijdrage aan de spreiding. Uit de aanvraag blijkt echter dat Terra de voorstellingen vooral buiten de grote steden speelt. Daarmee draagt de groep bij aan de spreiding van theateraanbod naar plekken waar weinig aanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Theater Terra vraagt voor de periode 2013-2016 een bedrag aan van 90.000 euro per jaar aan de gemeente Amsterdam. Indien de gemeente deze aanvraag honoreert, leidt dit tot een beperkte lokale bijdrage.

Toeslag
niet van toepassing
Theater Terra heeft geen aanvraag voor een toeslag ingediend.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Theater Terra te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 900.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein
Circuit midden
Circuit groot 200 € 4.500 € 900.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 900.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar € 900.000
       
Gemiddeld per jaar € 450.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000