NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

THEATERGROEP ALUIN

inleiding

Aluin is het Utrechtse gezelschap van artistiek leiders schrijver/regisseur Erik Snel en actrice/regisseuse Victorine Plante. Moon Brocken is zakelijk leider. De producties van Aluin komen voort uit de bron van klassiekers. Dit kunnen Griekse tragedies zijn, maar ook het werk van Shakespeare of verhalen uit de Bijbel en de vaderlandse geschiedenis. Het doel van Aluin is om met dit materiaal kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk theater te produceren dat kan communiceren met een groot en divers publiek. De klassiekers van Aluin zeggen iets over de mens in de huidige tijd. Aluin wil de essentie van de klassieke werken voor iedereen blootleggen, voor diverse doelgroepen op diverse plekken. De groep wil de ingewikkelde materie toegankelijk maken middels vertalingen naar de huidige begrippenwereld, met een scherpe, gelaagde regie, persoonlijke, hedendaagse tekstbehandeling, concrete situaties en een grote mate van verbeelding, aldus de aanvraag.
Aluin zet in op een totaalaanbod dat op elkaar aansluit, zodat het publiek een culturele loopbaan kan volgen, zoals de aanvrager beschrijft. Het programma berust deels op formules: 'De Classic Tour', 'De Proeverij', 'Ken je Klassiekers!' en 'Unplugged klassiekers'. Voor de kleine zalen produceert Aluin in 2013 'Ken je klasiekers II: De Bijbel', een swingende medley van de tien mooiste verhalen uit de Bijbel in een uur. De voorstelling tourt eerst langs scholen en daarna in de theaters. In 2014 wordt voor dit circuit 'Julius Caesar Unplugged' ontwikkeld, het stuk van Shakespeare waarin bezorgde politici een moord op Caesar plegen, omdat hij een gevaar voor de republiek wordt. De Unplugged voorstellingen worden gespeeld in intieme settings als foyers, kantines, minitheaters, huiskamers en buitenlocaties voor maximaal 50 bezoekers. Voor de middenzalen staat in 2013 '(It sucks to be) Helena' op het programma, het tweede deel van de trilogie 'Terug uit Troje', over ontvoering en terugkeer van de mooiste en tegelijk meest tragische vrouw van de wereld: de Griekse Helena. Voor de grote zalen maakt Aluin in 2014 'De Vaderlandse Oorlog', een moderne tragedie in vijf bedrijven en in blanke verzen naar voorbeeld van Shakespeare over de tijd en strijd van veldheer Maurits van Nassau en politicus Johan van Oldenbarnevelt.
Aluin wil in de jaren 2013 en 2014 in totaal 295 voorstellingen spelen verdeeld over alle podiumcircuits, voor 31.775 bezoekers. Voor 110 voorstellingen wordt subsidie aangevraagd, wat leidt tot een subsidiebedrag van 397.500 euro.

Theatergroep Aluin ontvangt in de periode 2009-2012 geen structureel subsidie van het Fonds Podiumkunsten. Voor die periode ontving Aluin subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de afgelopen jaren heeft Aluin incidenteel een projectsubsidie ontvangen van het Fonds en structurele subsidies van de provincie en de gemeente Utrecht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Aluin als voldoende. Zij heeft waardering voor de veerkracht en het doorzettingsvermogen waarmee het gezelschap in de afgelopen jaren met weinig middelen het hoofd boven water heeft gehouden en is blijven spelen. Hieruit spreekt gedrevenheid en inventiviteit. Dat spreekt ook uit de aanvraag, die energiek geschreven is.
De commissie is over het algemeen positief over de kwaliteit van de producties, waarvan enkele registraties zijn meegestuurd. Zij vindt dat Erik Snel en zijn gezelschap vakmanschap tonen in hun hedendaagse vertalingen van klassieke stukken. Dat blijkt een belangrijke kracht in producties zoals 'De Wraak van Ifigeneia' en 'Ken je Klassiekers'. De commissie vindt het belangrijk dat dit repertoire op een aansprekende manier ontsloten wordt voor jongeren. Dit doet Aluin op een intelligente manier, zonder al te veel opsmuk: met slechts drie acteurs wordt de verbeelding opgeroepen. Daar ligt de kracht van Snel als regisseur. 'De Wraak van Ifigeneia' had een goede vorm, zeker voor jongeren. 'Ken je Klassiekers' werkte ook heel goed op het jonge publiek, alhoewel de commissie er wel dramatische diepgang in vond ontbreken.
Belangrijke kanttekeningen bij het recente werk plaatst de commissie vooral bij de beperkte artistieke ontwikkeling in het oeuvre. De producties hebben een lichte toon en met een bijna cabareteske speelstijl wordt het publiek meegenomen in het verhaal. Dit vormt voor een deel de herkenbaarheid van het werk van Aluin, maar het format is inmiddels gekend en de producties laten nog weinig variatie zien. Deze stijl van klassiekers bewerken wordt (inmiddels) ook door andere gezelschappen gebruikt, waardoor het gezelschap aan oorspronkelijkheid inboet.
Ten aanzien van de plannen voor de komende jaren is de commissie slechts gematigd positief. Aluin gaat de komende jaren in grote lijnen voort op dezelfde weg. De gekozen stukken en beschreven artistieke concepten bieden naar de mening van de commissie weinig aanleiding om te vertrouwen op een interessante ontwikkeling op het gebied van de oorspronkelijkheid en zeggingskracht. Aluin zoekt vooral naar ontwikkeling in schaalgrootte en in breedte van het publiek. Vooral die laatste keuze vindt de commissie opvallend, omdat Aluin een bekend gezelschap is op het gebied van jongerentheater. Met zijn ontwikkelde vorm voor de bewerkte klassiekers biedt de groep een onderscheidend aanbod, dat door deze doelgroep ook wordt gewaardeerd. Het gezelschap wil met de voorstellingen de komende jaren een breder publiek bereiken, om zo een 'culturele loopbaan' te bieden. De commissie plaatst daar kanttekeningen bij. De zeggingskracht voor ander publiek acht de commissie minder groot, omdat de werkwijze en vorm gericht zijn om jongeren aan te spreken. Dat zit zoals gezegd in de bewerking van de oorspronkelijke teksten en in de vorm. De aanvraag geeft weinig zicht op eventuele wijzigingen in de artistieke ontwikkeling om een breder publiek te bereiken.
De wat kleinere producties zijn goed beschreven en passend bij het gezelschap en bij het circuit waarvoor deze bedoeld zijn. Wat de grotere producties betreft, zoals 'De Vaderlandse Oorlog', is echter veel over de inhoud en de medewerkers nog onbekend, waardoor de commissie de verwachte kwaliteit moeilijk kan beoordelen. De ontbrekende informatie is tevens cruciaal voor het wel of niet slagen van de producties in de midden- en grote zaal. Van de genoemde beoogde regisseurs had de commissie ook willen lezen of deze (nog) beschikbaar zijn. Ook is nog niet duidelijk of Aluin zal samengewerken met De Utrechtse Spelen of met Hummelinck Stuurman. Ten aanzien van deze grote productie in 2014 is concreet nog te weinig definitief afgesproken.

Ondernemerschap
voldoende
Het ondernemerschap vindt de commissie eveneens voldoende. Het ondernemerschapsplan straalt energie uit en de instelling is actief in het zoeken naar speellocaties, zowel conventionele als ook niet conventionele, zoals scholen, huiskamers, bedrijven en andere locaties. De commissie waardeert deze inspanningen.
Volgens het plan zal in de komende jaren een breed publiek bereikt worden, onder andere onder jongeren dankzij de fusie met De Zus van Roos en het educatietraject. Ook het oudere publiek weet Aluin volgens de aanvraag te vinden en de groep wil winst behalen bij de middengroep. Hiertoe voorziet het plan in een uitgebreid realisatieplan, waarin wordt samengewerkt met andere partijen als impresariaten en scholen, een zoektocht naar coproducenten, doelgroepanalyses en marketingbenadering. Bij elke productie is een eigen doelgroep(mix) en daarbij passende marketingmiddelen beschreven. Er is creatief nagedacht over de afzet van de voorstellingen bij podia en publiek.
Stevige kanttekeningen plaatst de commissie echter bij de haalbaarheid van dit ondernemerschapsplan en dan met name bij de verwachte explosieve groei in belangstelling. Uit de aanvraag blijkt dat met een verdubbeling van publiek wordt gerekend. Dit vindt de commissie onrealistisch gelet op het aantal bezoekers dat Aluin bereikt heeft in de afgelopen jaren. Bovendien overtuigt de manier waarop Aluin dit extra publiek wil bereiken en behouden de commissie niet: Aluin beoogt via de scholen en educatie uiteindelijk ook het vrije publiek te bereiken. Vooral bij de grotezaalproductie is dit volgens de commissie geen effectieve werkwijze. Succes in verkoop en publieksbereik is in dat circuit meer afhankelijk van de coproducent, de regisseur en de cast. Aangezien deze nog onduidelijk zijn, heeft de commissie te weinig basis voor vertrouwen in voldoende belangstelling. De genoemde bureaus die Aluin voor de verkoop en marketing zal inzetten overtuigen de commissie ook onvoldoende. De samenwerkingsverbanden die Aluin reeds zelf noemt ten behoeve van afzet, zoals met Jonge Harten, verkeren nog in de fase van (eerste) gesprekken.
Dit leidt bijna automatisch tot kanttekeningen bij de begroting. Op verschillende onderdelen van de inkomstenmix, zoals publieksinkomsten, overige eigen inkomsten en de gevraagde subsidies, laat de begroting forse stijgingen zien. De publieksinkomsten zijn afhankelijk van de beoogde stijging van het aantal activiteiten. De commissie plaatst kanttekeningen bij die stijging, die daarmee ook gelden voor de begrote publieksinkomsten. De overige eigen inkomsten bestaan uit coproductiebijdragen, bijdragen uit private fondsen en inkomsten uit bedrijfsactiviteiten. Omdat ook hier de beoogde stap erg groot is en er nog weinig concrete afspraken over bestaan, is de commissie niet overtuigd dat deze begrote inkomsten gehaald zullen worden. Dit brengt behoorlijke financiële risico's met zich mee.
Ook ten aanzien van de bedrijfsvoering heeft de commissie bedenkingen. De financiële gezondheid van de organisatie is tussen 2009 en 2011 achteruitgegaan. In de aanvraag wordt hier niet op gereflecteerd, wat gezien de financiële risico's die de commissie in de plannen ziet een gemis is. Gezien de onzekerheid over de haalbaarheid van de ambities ontstaat daarmee een risico voor de langere termijn. Verder schrijft Aluin te zijn gekrompen tot een kleine, flexibele organisatie, met freelance acteurs om snel te kunnen handelen. Volgens de begroting en de toelichting daarop gaat het gezelschap juist flink groeien, waarbij een aantal medewerkers in vaste dienst komt. Het aandeel overhead wordt mede daardoor hoog.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage van Aluin aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumlandschap als neutraal. Zij concludeert dat er behalve Aluin veel instellingen zijn die teksttheater maken, zowel instellingen in de basisinfrastructuur als vrije producenten. In genre, vorm en doelgroep heeft het werk van Aluin overlap met dit brede bestaande aanbod, waardoor het zich weinig onderscheidt.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding van voorstellingen over het land als ruim voldoende. Aluin is stevig geworteld in Utrecht, waar de groep ook vaak speelt, maar aangezien in deze stad het aanbod zeer groot is, draagt de groep daarmee niet bij aan de spreiding over Nederland. Uit de aanvraag blijkt echter dat Aluin veel voorstellingen speelt buiten de grote steden, vooral in de regio's Noord, Oost en Midden. Daarmee draagt Aluin bij aan de spreiding van aanbod naar plekken waar weinig aanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Voor de komende periode heeft Aluin 200.000 euro per jaar aan de gemeente Utrecht gevraagd. Indien deze aanvraag wordt gehonoreerd, is er sprake van een beperkte lokale bijdrage.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Aluin niet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 397.500

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000