NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

THIBAUD DELPEUT

inleiding

Regisseur Thibaud Delpeut vestigt zich vanaf 2013 in de stad Utrecht om daar vier nieuwe, grootschalige locatieproducties te realiseren op bijzondere plekken, zogenoemde transitiegebieden. Hij geeft aan dat hij zich voelt aangetrokken tot de grote klassieke teksten, omdat deze gebruik maken van universele thema's. Met zijn werk wil hij laten zien hoe het klassieke materiaal van toepassing is op ons leven op dit moment in deze wereld. Delpeut regisseert niet alleen, hij schrijft ook nieuwe toneelstukken. In de komende jaren gaat hij zich, zowel voor bewerkingen als nieuwe teksten, meer toeleggen op een specifiek soort schriftuur: een poëtische, aan het libretto verwante vorm die dient als materiaal voor een voorstelling. Naast regisseur en schrijver is Delpeut componist; het compositieproces is onlosmakelijk verbonden met zijn regisseurschap.
Na zijn TA2-traject en voorstellingen bij de Toneelschuur wil Delpeut zich zelfstandig positioneren als een van de toonaangevende regisseurs in het locatietheater. Van de vier geplande locatieproducties reizen er twee door naar het circuit van vlakkevloerzalen, de twee andere naar de zomerfestivals. Behalve deze producties produceert Thibaud Delpeut twee reprises van succesvol werk op nieuwe locaties of op niet eerder bezochte festivals. Buiten deze aanvraag om zal Delpeut bij Toneelgroep Amsterdam (TA) als gastregisseur de komende vier jaar minstens twee voorstellingen voor grote zaal maken. De Stichting Thibaud Delpeut wordt in de werkzaamheden ondersteund door alliantiepartners Toneelgroep Amsterdam en Stadsschouwburg Utrecht.
Thibaud Delpeut wil in de jaren 2013 en 2014 twee nieuwe voorstellingen en een reprise realiseren. In 2013 maakt Thibaud Delpeut 'Stad der Blinden', een bewerking van het boek van Jose Saramago over het menselijk tekort en de flinterdunne lijn die beschaving en barbarij scheidt, en over het vermogen van de mens altijd opnieuw te beginnen. Publiek wordt geblinddoekt en voorzien van koptelefoons in een groot verlaten gebouw geconfronteerd met de situatie van de protagonisten: blindheid, desoriëntatie en afhankelijkheid. Vervolgens wordt in 2013 ook 'Nacht' uit 2010 in reprise genomen. In 2014 wil Delpeut de voorstelling 'Caligula' brengen, een bewerking van het stuk van Albert Camus waarin het radicaliseringsproces wordt getoond van een man die, getergd door gevoelens van rouw en gewapend met een ijzige rede, de absurditeit van het bestaan tot ver over de grenzen van de beschaving wil bewijzen.
Voor de jaren 2013 en 2014 plant Deleput 100 voorstellingen in middelgrote zalen en locaties, voor 19.150 bezoekers. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 600.000 euro.

Aan Thibaud Delpeut is door het Fonds Podiumkunsten een tweejarig projectsubsidie 2011-2012 toegekend. Begin 2012 heeft het Fonds een projectaanvraag gehonoreerd.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Thibaud Delpeut als ruim voldoende. Zij vindt Delpeut een interessante theatermaker die als veelbelovende, jonge regisseur de beloftes inlost. Een belangrijke kracht is zijn vermogen om wereldrepertoire naar het hier en nu te halen, zodat de stukken opnieuw en zinvol betekenis krijgen. Bovendien schrijft hij zelf teksten en maakt hij voor de meeste producties ook composities. Deze elementen versterken elkaar en zorgen voor een originele en herkenbare signatuur.
De commissie oordeelt wisselend, maar wel positief over zijn eigen producties van de afgelopen jaren waarvan registraties zijn meegestuurd. Delpeut bewijst daarin zijn vakmanschap als regisseur, met oog voor de lagen van de gespeelde teksten, voor tekstbehandeling en precisie in de spelregie. Zijn keuze voor acteurs is doorgaans goed, met een enkele negatieve uitschieter. De vertaling van de tekstinterpretatie naar enscenering is niet altijd even sterk, alsof de dramaturg Delpeut de regisseur soms overvleugelt. De zeggingskracht boet daarmee in, omdat de intentie van de maker voor het publiek onduidelijk wordt. Delpeut is echter nog volop in ontwikkeling en de commissie is benieuwd naar zijn voortgang.
Voor de komende jaren heeft Delpeut in zijn aanvraag twee belangrijke koerswijzigingen aangekondigd: een verhuizing naar Utrecht, waar hij zich samen met collegamakers Boukje Schweigman, Lotte van den Berg en Dries Verhoeven wil vestigen in Huis aan de Werf, en de keuze voor het maken van locatietheater in die nieuwe vestigingsplaats. De keuze voor Utrecht als vestigingsplaats leunt sterk op het vooruitzicht om op locatie in de zogenoemde transitiegebieden te werken. De toelichting op die gebieden en op de nieuwe artistieke mogelijkheden en uitdagingen voor projecten vindt de commissie echter te zwak en onvoldoende uitgewerkt. De fascinatie van de maker met de transitiegebieden komt oprecht naar voren, maar het plan gaat te lichtvoetig om met het realiseren van een productie in een wijk als Leidsche Rijn. Doordat de producties vervolgens op festivals of zelfs in het reguliere theatercircuit hernomen worden, hinkt het plan volgens de commissie op twee gedachten: de producties worden voor een specifieke locatie gemaakt, maar kunnen ook op andere plekken worden gespeeld. Het is onduidelijk hoe dat niet ten koste gaat van de zeggingskracht die de voorstellingen krijgen op de oorspronkelijke locatie. Het valt de commissie bovendien op dat het plan nauwelijks blijk geeft van samenwerking met de overige makers in Huis aan de Werf. Gezien de ervaring van deze makers met locatieprojecten, ook op stedelijke locaties, zou dat voor de hand liggen.
De concrete artistieke voorstellingsconcepten voor de komende twee jaar zijn op zich helder en inhoudelijk goed beschreven. De locatieproductie 'Nacht' was intelligent gemaakt en mede door de locaties op Oerol en Over het IJ zeer aansprekend. Met een reprise zal meer publiek de voorstelling kunnen zien. Het plan voor 'Caligula' is interessant en een logische keuze, passend bij zijn eerder gespeelde repertoire.
Het plan geeft verder echter geen inzicht in de relatie van de locatieprojecten met de gastregies die Delpeut de komende jaren bij Toneelgroep Amsterdam blijft doen. Ook wordt geen langetermijnvisie beschreven op de artistieke ontwikkeling die Delpeut voor zich ziet. Gezien de opvallende keuzes die gemaakt worden, vindt de commissie dit een gemis. Zij kan de plannen nu niet plaatsen in de context van de overige projecten de komende jaren of de ambitie die Delpeut heeft op langere termijn.
De commissie concludeert dat zij vertrouwen heeft in de artistieke kwaliteiten van Thibaud Delpeut en hem zich graag verder ziet ontwikkelen. De ingediende plannen om naar Utrecht te verhuizen om daar locatietheater te gaan maken kunnen haar echter slechts matig overtuigen.

Ondernemerschap
ruim voldoende
Het ondernemerschap beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Het ingediende plan bevat een aannemelijke visie op publieksbereik: de combinatie van producties in de grote zaal voor Toneelgroep Amsterdam met zelfstandig geproduceerd werk op locatie moet zorgen voor overloop van verschillende publieksstromen. Delpeut bouwt hiermee aan een breed publiek in de verschillende circuits, van de vlakkevloertheaters en de schouwburgen tot aan de festivals. Delpeut kan hierbij een beroep doen op diverse instellingen die hem ondersteunen in zakelijke leiding, verkoop en marketing, zoals backoffice door Toneelgroep Amsterdam, presentatiekaders als Stadsschouwburg Utrecht, Huis aan de Werf en Toneelschuur Haarlem. De samenwerking met de Stadsschouwburg op het gebied van marketing oogt stevig en zal in de nieuwe vestigingsplaats Utrecht veelbepalend zijn voor het publieksbereik. De commissie vindt dan ook dat Delpeut zich goed aan de belangrijke spelers in het veld weet te binden. Zijn aandacht voor positionering in verschillende circuits getuigt van slim ondernemerschap.
De beoogde publieksinkomsten voor de komende jaren zijn volgens de commissie realistisch bij de beschreven activiteiten. Ook op basis van de ingediende cijfers uit 2011 zijn de begrote eigen inkomsten geloofwaardig. De eigen inkomsten laten echter weinig ruimte voor tegenvallers. De aanvraag benoemt dat ook, maar geeft weinig inzicht in de strategie bij tegenvallende inkomsten.
Wat opvalt is dat het plan nauwelijks aandacht besteedt aan de strategie van Delpeut uit zijn vorige aanvraag om allianties aan te gaan met een aantal specifieke podia en daar vooral in series te spelen. In het plan voor 2013 en 2014 is slechts één project opgenomen dat na de speelperiode op locatie in Utrecht een theatertour zal maken. Een toelichting op deze ogenschijnlijke wijziging van strategie wordt niet gegeven.
Belangrijke kanttekeningen plaatst de commissie bij de stabiliteit van de organisatie. De stichting is vrij recent opgericht en heeft nog geen solide financiële basis. Uit het plan wordt bovendien niet duidelijk wie de producent van de projecten wordt. In de kern van personen die Delpeut voor de projecten om zich heen verzamelt, worden geen productionele medewerkers genoemd. Ook blijkt uit de beschrijving van de samenwerkingspartners niet dat de productiefunctie daar wordt neergelegd. De commissie merkt ook dat, in vergelijking met voorgaande projecten, een aanzienlijke stap wordt gezet in schaal, complexiteit en continuïteit. Hoewel de organisatie betrouwbare en ervaren partners aan zich heeft gebonden, blijft dit een risico.
Tot slot blijkt de groei van de begrotingsomvang grotendeels door publieke subsidies te worden opgevangen, zowel van de gemeente Utrecht als van het Fonds Podiumkunsten. De publieksinkomsten nemen ten opzicht van 2011 relatief veel minder toe en in de overige eigen inkomsten lopen de bijdragen van private fondsen juist terug. De commissie plaatst een kritische kanttekening bij deze fors toenemende subsidieafhankelijkheid.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage van het werk van Thibaud Delpeut aan de pluriformiteit van het theateraanbod als neutraal. Delpeut maakt hoofdzakelijk teksttheater en de commissie constateert dat er veel instellingen zijn in Nederland die zich bezighouden met teksttheater, ook op locatie en op festivals. Er zijn zowel instellingen binnen de basisinfrastructuur als ongesubsidieerde producenten die teksttheater spelen. In genre en vorm overlapt het werk van Delpeut met dit brede, bestaande aanbod en daardoor onderscheidt het aanbod van Delpeut zich weinig.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
Over de bijdrage van de activiteiten van Thibaud Delpeut aan de spreiding van de podiumkunsten over Nederland oordeelt de commissie neutraal. De instelling is gevestigd in Utrecht en zal zich daar in de komende jaren aldus het plan stevig proberen in te bedden in locatie en publiek. In Utrecht is het podiumkunstenaanbod echter al zeer groot. Het aantal voorstellingen dat buiten de grote steden wordt gespeeld, is in verhouding niet groot. Op basis hiervan vindt de commissie dat er geen sprake is van een bijdrage aan spreiding van theateraanbod naar plekken waar weinig aanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Stichting Thibaud Delpeut heeft bij de gemeente Utrecht een aanvraag ingediend voor een structureel subsidie van 106.737 euro per jaar. Indien de gemeente deze aanvraag honoreert, is daarmee sprake van een beperkte lokale bijdrage.

Toeslag
niet van toepassing
Stichting Thibaud Delpeut heeft geen aanvraag ingediend voor een toeslag.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Delpeut te honoreren voor zover het budget dat toelaat.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 600.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein
Circuit midden 100 € 6.000 € 600.000
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 600.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar 0 *

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000