NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

TONEELSCHUUR PRODUCTIES

inleiding

De Toneelschuur heeft als missie een huis te zijn van makers en hun publiek, een producerend en presenterend theater van landelijke betekenis. Het theater de Toneelschuur en de Toneelschuur Producties zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beide worden geleid door Frans Lommerse. De ambitie is om bij te dragen aan theater dat ertoe doet en dat een groot publiek bereikt. Daarvoor wordt samengewerkt met regisseurs die prikkelend en relevant theater willen maken in diverse geledingen van het podiumcircuit. Het artistieke beleid richt zich op talentvolle regisseurs en theatermakers die tekst- en repertoiretoneel maken voor vooral de kleine en de middenzaal en op locatie, en die hun werk aan een groot publiek willen presenteren. Verdere ontwikkeling van talent, professionalisering en vergroting van betrokkenheid bij theater en publieksontwikkeling staan hierbij centraal. De Toneelschuur noemt zich daarom een huis voor talenten.
De komende jaren concentreert Toneelschuur Producties zich op vier regisseurs: Erik Whien, Michiel de Regt, Paul Knieriem en Joost van Hezik. Dit zijn volgens de aanvraag betrokken makers, elk met een eigen stijl en handtekening, die vertrekken vanuit een sterke behoefte om het huidige tijdsgewricht en de mechanismen die daarin te herkennen zijn, bloot te leggen in hun werk en daar relevant theater van te maken.
In 2013 maakt Joost van Hezik met 'Dantons Dood' op locatie een productie over de revolutie van binnenuit. Casper Vanderputte maakt 'Speeldrift', waarvoor Rik van den Bos de roman van Juli Zeh bewerkt. Daarin gaan jongeren tot het uiterste om hun leven weer zin te geven. Verder maakt Michiel de Regt 'Cruel and Tender' van Martin Crimp, een commentaar op de war on terror. Ook wordt in 2013 een reprise gepland van een stuk dat in 2011 of 2012 is gemaakt. Gedacht wordt aan 'Solness' van Joost van Hezik. In 2014 maakt Van Hezik 'Paddy Chayefsky', naar de film 'Network', over de perfide mediacultuur waar de waarheid gemeten wordt aan kijkcijfers en geld. Erik Whien maakt 'Who's afraid of Virginia Woolf' vanuit het perspectief van de jonge mensen die over de vloer komen bij een cynische en vastgeroeste generatie. Paul Knieriem maakt in 2014 'Schijn bedriegt' van Thomas Bernhard, over twee ouder wordende broers: een artiest en een acteur. Ook in 2014 wordt een reprise van een eerdere productie gespeeld.
Toneelschuur wil in de jaren 2013 en 2014 200 voorstellingen realiseren in de kleine en middenzalen en op locaties, voor 22.500 bezoekers. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 1.057.500 euro.

Toneelschuur Producties is tussen 2009-2012 als productiehuis opgenomen in de basisinfrastructuur. De organisatie ontvangt een structureel subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 975.492 euro per jaar. Ook voor die tijd ontving de Toneelschuur subsidie van het ministerie. De Raad voor Cultuur heeft de activiteiten van de aanvrager gevolgd.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van de Toneelschuur als goed. De organisatie heeft een lange staat van dienst als productiehuis en plek waar interessant nieuw talent zich ontwikkelt. Daarmee heeft de Toneelschuur zich volgens de commissie de laatste jaren goed gepositioneerd als een voorportaal voor de grote zalen, mede door de succesvolle alliantie met Toneelgroep Amsterdam. Dat heeft in de afgelopen jaren ook tot goede producties geleid van makers die vervolgens hun weg vonden in het theaterveld. Hoewel de projecten door verschillende makers worden gerealiseerd, heeft de Toneelschuur een herkenbare signatuur: relevant en vakkundig gemaakt repertoiretoneel. De aanvraag beschrijft deze oorspronkelijkheid goed en dat geeft de Toneelschuur als producent volgens de commissie een duidelijk en eigen profiel.
Hoewel enkele beeldbepaldende makers van de afgelopen jaren in de plannen voor de komende periode niet voorkomen, geeft de kwaliteit van hun producties volgens de commissie wel een indicatie van de te verwachten kwaliteit van de geplande producties. Makers bij de Toneelschuur vinden in de producties telkens interessante en eigen ingangen in bestaand repertoire. Makers als Thibaud Delpeut, Eric de Vroedt en Paul Knieriem hebben daarmee laten zien dat zij goede (spel)regisseurs zijn, die bovendien hun originele blik op het repertoire goed weten te ensceneren. De genoemde makers voor de komende jaren bevestigen dit beeld in de producties waarvan registraties zijn meegestuurd. Zij verschillen van elkaar in staat van dienst, maar hebben alle vier hun vakmanschap in eerdere producties getoond.
De Toneelschuur gaat in de aanvraag uitgebreid in op de eigen plek in het veld en de consequenties van het beëindigen van de subsidiëring als productiehuis. Daarmee maakt de aanvrager voor de commissie overtuigend duidelijk wat de waarde van de Toneelschuur is als overkoepelende en samenbindende organisatie voor de afzonderlijke makers. De commissie heeft daarbij vertrouwen in de leiding van Frans Lommerse, die de koers van de Toneelschuur bepaalt, samen met Saskia Heerkens als hoofd van het productiehuis en stimulerende coach voor de makers. De commissie vindt het wel een gemis dat de afzonderlijke makers niet zelf aan het woord komen in de aanvraag, ook niet in de beschrijvingen van hun plannen. De aanvraag gaat daardoor meer over de plek dan over de makers. Op zich heeft de commissie vertrouwen in de gekozen makers. Zij hebben over het algemeen hun vakmanschap reeds getoond en hebben bovendien verbindingen met andere bestaande gezelschappen of producenten. Dat maakt de selectie in de ogen van de commissie goed, maar ook enigszins willekeurig. Het wordt niet duidelijk waarom de Toneelschuur kiest voor deze makers, die hun weg al vinden of hebben gevonden in het veld. De rol die de commissie in het verleden zag voor de Toneelschuur als voorportaal naar de grote zalen noemt de aanvrager zelf niet. Buiten de motivering dat het goed repertoiretoneel voor de kleine en middenzalen zal opleveren, mist de aanvraag een overtuigende toelichting op de selectie van makers.
De plannen voor de afzonderlijke projecten vindt de commissie niet erg opvallend. De commissie mist de persoonlijke motivatie van de makers, waardoor de beschrijvingen vrij zakelijk blijven en weinig tot de verbeelding spreken. Echter, de de commissie vertrouwt op basis van het bewezen vakmanschap van de makers en de inspirerende inbreng van de Toneelschuur dat de producties voldoende zeggingskracht zullen hebben.

Ondernemerschap
goed
De commissie beoordeelt het cultureel ondernemerschap van de Toneelschuur als goed. De organisatie is zeer ervaren in het produceren van theater en heeft daarmee een betrouwbare merknaam opgebouwd bij podia. De financiële basis onder de organisatie is gezond en zij kiest passende partners bij haar activiteiten. Zo heeft de samenwerking met Toneelgroep Amsterdam binnen TA2 behalve de inhoudelijke meerwaarde ook voor het ondernemerschap veel opgeleverd. De nieuwe alliantie onder de naam Coproducers is slim en goed uitgewerkt. Daarmee verstevigt de Toneelschuur het netwerk met andere podia, wat direct ten goede komt aan de makers in financiële middelen en speelbeurten.
De Toneelschuur moet een stap terug doen, gedwongen door de beëindiging van het subsidie als productiehuis en het lagere subsidie die kan worden aangevraagd als producerende instelling. De organisatie vangt dat op verschillende manieren op. Zo worden minder voorstellingen gespeeld, die per voorstelling meer publieksinkomsten moeten opbrengen. De ambitie op dit punt is in de ogen van de commissie fors. De commissie ziet hier dan ook een risico, hoewel de Toneelschuur goede afspraken met podia heeft en met bekendere makers gaat werken. Doordat de voorstellingen net als in het verleden vooral in de kleine en middenzalen worden gespeeld, ligt een stijging van de inkomsten niet voor hand. De aanvraag mist een overtuigende toelichting op dit punt. Als aanvulling op de publieksinkomsten heeft de Toneelschuur (voor het eerst) een structureel subsidie gevraagd van de gemeente Haarlem, mede om de terugval in subsidie van het rijk op te vangen. Ook is er een fondsenwerver aangesteld, die volgens de begroting moet zorgen voor groei in de inkomsten uit private middelen. De verwachte inkomsten uit deze bronnen zijn volgens de commissie realistisch begroot. Zij waardeert de inzet van de Toneelschuur om te zoeken naar spreiding van inkomsten en risico's, om daarmee te komen tot een nieuwe financieringsmix.
Opvallend is dat de Toneelschuur bij minder voorstellingen per jaar ook gemiddeld minder bezoekers verwacht. Het is de commissie uit de aanvraag niet duidelijk waarom dit is. Het verhoudt zich ook niet met de ambitie in de tekst van de aanvraag om de bezettingsgraad waar mogelijk te verhogen. Bovendien moeten minder bezoekers meer publieksinkomsten opbrengen en dat is volgens de commissie niet logisch.
Over het algemeen omschrijft de Toneelschuur een heldere visie op de eigen positie in het veld, ook ten opzichte van andere producenten. Dat is een goede basis voor een marketing- en publiciteitsplan. Met betrekking tot de profilering naar podia en publiek kiest de organisatie ervoor om de naam Toneelschuur als kwaliteitskeurmerk naar programmeurs en marketeers te gebruiken en de namen van de makers naar het publiek. De commissie kan deze keuze volgen. Met betrekking tot de doelgroepen valt het de commissie op dat er bij elke maker en elk project doelgroepen worden benoemd, die met specifieke acties moeten worden bereikt. Dat is aan de ene kant sterk, maar lijkt de commissie in de praktijk ook lastig. Dit kan het maken van keuzes in de uitvoering bemoeilijken.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De Toneelschuur produceert teksttheater en levert daarmee volgens de commissie geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod. De commissie constateert dat er behalve de Toneelschuur veel instellingen zijn in Nederland die teksttheater produceren, zowel instellingen binnen de basisinfrastructuur als ongesubsidieerde producenten. Het soort aanbod van de Toneelschuur is daarbinnen niet onderscheidend.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De bijdrage van de Toneelschuur aan de spreiding van aanbod is volgens de commissie ruim voldoende. Door de vestigingsplaats Haarlem en de verschillende activiteiten die daar worden gerealiseerd, draagt de organisatie bij aan de spreiding. Behalve in Haarlem worden vooral veel voorstellingen gepland in Amsterdam en in de regio Zuid. Daarmee levert de Toneelschuur geen bijzondere bijdrage aan de spreiding van voorstellingen naar plekken waar weinig aanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Voor de komende jaren verwacht de Toneelschuur een bijdrage van gemiddeld 112.500 euro per jaar van de gemeente Haarlem. Indien dit subsidie wordt toegekend, leidt dit tot een beperkte lokale bijdrage.

Toeslag
niet van toepassing
De Toneelschuur heeft geen aanvraag voor een toeslag gedaan.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van de Toneelschuur te honoreren. Zij vindt de aanvraag voor het hoogste subsidiebedrag in het kleine speelcircuit, gelet op de complexiteit en bezetting van de voorgestelde projecten, onvoldoende onderbouwd. Dit is mede gezien het feit dat twee van de vier projecten hernemingen zijn, die minder voorbereidingskosten hebben. De commissie adviseert voor deze voorstellingen het subsidiebedrag in de middelste trede toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 1.057.500
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 95 € 3.000 € 285.000
Circuit midden 105 € 6.000 € 630.000
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 915.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar € 915.000
       
Gemiddeld per jaar € 457.500

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000