NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

ULRIKE QUADE COMPANY

inleiding

Ulrike Quade Company is een in Amsterdam gevestigd platform voor beeldend theater met poppen. De artistieke leiding is in handen van Ulrike Quade en de instelling wordt zakelijk geleid door Ton Driessen. De groep wil producties maken die zowel gelaagd als toegankelijk zijn. Actuele en existentiële thema's, zoals de onmacht van de mens om te kunnen communiceren en om zich te verhouden tot de wereld, krijgen vorm door gebruik te maken van een monumentale scenografie en verschillende theatrale middelen, waaronder poppen. Met de inzet van poppen en objecten worden de verborgen facetten van ons leven verbeeld. Daarmee wil de maakster het publiek in het hart raken en de verbeelding aan het werk zetten. De activiteiten in de komende jaren richten zich op het produceren van voorstellingen, het verkennen en verruimen van de mogelijkheden van het beeldend theater, nationaal en internationaal een verbindende rol spelen en het optreden als coach voor jonge talenten.
In 2013 gaat 'The Painter' in première en zal zowel in Noorwegen als Nederland gaan touren. Deze productie toont een denkbeeldige ontmoeting tussen de schilders en tijdgenoten Edvard Munch en Vincent van Gogh. Verder zijn in 2013 een internationale tournee van 'Radio Exit Live' gepland en een reprisetournee in Nederland en het buitenland van 'Antigone'. Voor 2014 heeft Ulrike Quade Company de première gepland van 'Krabat' en een reprisetournee van 'The Painter'. 'Krabat' is een ode aan de idealen. De tovenaarsleerling wordt geconfronteerd met vragen die bepalend zijn voor het toekomstige leven. Het wordt een coproductie met het Ljubljana Puppet Theatre en beeldend kunstenaar Silvan Omerzu zal de poppen maken.
In 2013 en 2014 wil Ulrike Quade Company tenminste 161 voorstellingen realiseren in de middelgrote zalen, waarbij de groep 18.000 bezoekers verwacht. Van de geplande 161 voorstellingen worden er 76 in het buitenland gespeeld. Voor de voorstellingen vraagt de groep een subsidiebedrag van 724.500 euro. Ulrike Quade Company vraagt een toeslag aan van 144.900 euro voor twee jaar, voor een programma voor talentontwikkeling op gebied van beeldend theater en poppentheater, in samenwerking met het Noorse Nordland Visual Theatre (NVT), Theater Bellevue, Ostadetheater en het Pop Arts Festival (NL).

Ulrike Quade Company ontvangt momenteel een vierjarig subsidie van het Fonds Podiumkunsten van 266.193 euro per jaar. Adviseurs van het Fonds hebben in de periode 2009-2012 acht voorstellingen van vier producties van Ulrike Quade Company bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Ulrike Quade Company als ruim voldoende. De beelden die met de poppen werden gecreëerd, zijn over het algemeen zeer overtuigend, vooral ook door de kwaliteit van de manipulatie van de poppen. Die beeldende kwaliteit is zeer bepalend voor de oorspronkelijkheid van het werk. In veel van de producties in de afgelopen periode werd de inhoudelijke potentie echter niet helemaal ingelost. De commissie plaatst vooral kanttekeningen bij de teksten van producties als 'Radio Exit Live' en 'Hondenliefde'. Deze waren in vorm en taal niet sterk, hetgeen nog werd versterkt doordat de tekstbehandeling niet altijd goed uit de verf kwam. Aangezien het gebruik van tekst een prominenter onderdeel van de producties is geworden, wat in de komende jaren wordt doorgezet, acht de commissie verbetering noodzakelijk op het gebied van tekstbehandeling. Ook op het vlak van de regie en dramaturgie zijn nog stappen te zetten. Zowel de eigen regie van Ulrike Quade in bijvoorbeeld 'Lisa's Grote Reis' als die van anderen in bijvoorbeeld 'Hondenliefde' waren niet sterk. Ulrike Quades kwaliteiten liggen volgens de commissie vooral bij het creëren van sterke beelden. De discrepantie tussen enerzijds de sterke beelden en anderzijds de minder scherpe teksten en regie, zorgde ervoor dat de zeggingskracht van enkele producties in de afgelopen jaren beperkt bleef.
In de plannen voor de komende jaren valt de verscheidenheid op. Verschillende interessante onderwerpen worden gecombineerd met diverse poppenspeltechnieken. De commissie waardeert deze onderzoekende werkwijze van Ulrike Quade om een eigen beeldtaal te blijven ontwikkelen. Het toont de originaliteit van de maakster. Tegelijkertijd schuilt hier volgens de commissie een risico. Per productie wordt samengewerkt met andere makers of kunstenaars, soms uit Nederland, maar veelal uit het internationale netwerk dat de groep heeft opgebouwd. Die telkens wisselende samenwerkingen staan het ontwikkelen van een sterkere verbinding van de vorm en inhoud wellicht in de weg. Het plan ontbeert op dit punt kritische reflectie op de artistieke resultaten tot nu toe. Hierdoor missen de geschetste ontwikkelingen voor de komende jaren een stevige onderbouwing. Zo geeft Ulrike Quade aan zich verder te willen ontwikkelen als scenograaf en (co)regisseur, maar het plan gaat verder weinig concreet in op de punten waarop die ontwikkeling zich gaat richten, anders dan vormonderzoek. Mede daardoor houdt de commissie haar kanttekeningen bij het vakmanschap op het gebied van de regie en daaruit volgend bij de zeggingskracht.

Ondernemerschap
goed
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Ulrike Quade Company als goed. De groep heeft een stevig netwerk van samenwerkingspartners en coproducenten, met name internationaal. De investering in het netwerk in de afgelopen jaren werpt haar vruchten af. De organisatie is bovendien klein en flexibel, en heeft zich omringd met deskundige mensen en gespecialiseerde partners voor bijvoorbeeld de publiciteit. Daarmee produceert de groep efficiënt en met goede resultaten.
De groep heeft de afgelopen jaren hoge eigen inkomsten gehaald, de laatste jaren mede door de bijdragen uit coproductie met (buitenlandse) partners. Die bijdragen zijn ook de komende jaren hoog. Een kanttekening plaatst de commissie bij de publieksinkomsten. Die zijn voor de komende jaren relatief laag begroot, zeker voor de voorstellingen in Nederland, en bovendien lager dan in de afgelopen jaren. Zeker met het oog op de toename van het aantal voorstellingen zou de commissie verwachten dat de stijgende lijn van de afgelopen jaren wordt doorgezet. De groep zet immers ook in op publieksvergroting. Het is de commissie uit de aanvraag overigens niet duidelijk of in de bijdragen uit coproductie wellicht een deel van de publieksinkomsten verrekend is. De toelichting op deze posten geeft hierover geen uitsluitsel.
Net als de aanvrager ziet de commissie mogelijkheden om het gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling verder te laten stijgen. De marketing van de groep en de producties, die in de aanvraag niet op alle punten al concreet is, en verdere samenwerking met de theaters kan daaraan nog bijdragen. De positionering als beeldend theatermaker in plaats van poppentheater vindt de commissie sterk. Voor uitbreiding van het aantal speelplekken in Nederland zijn eveneens nog mogelijkheden, ondanks de groei in de afgelopen jaren. Het hernemen van producties is daarbij een goed middel. Verder is het positief dat Ulrike Quade Company het internationale netwerk van speelplekken wil vergroten en daarvoor op zoek gaat naar agenten in verschillende landen. Al met al heeft de commissie er vertrouwen in dat de verwachte groei van het publieksbereik haalbaar is.

Bijdrage aan de pluriformiteit
zeer goed
De commissie rekent het werk van de Ulrike Quade Company tot het poppen-/objecttheater. Dit is een subdiscipline van het theater waarvoor geen instellingen in de basisinfrastructuur zitten en waarvan het aanbod in het ongesubsidieerde circuit klein is. Daarmee is sprake van onderscheidende activiteiten. Bovendien vindt de commissie dat Ulrike Quade Company door het produceren van poppen-/objecttheater voor volwassenen, waarvan het aanbod zeer klein is, en door de vorm een zeer belangrijke bijdrage aan het Nederlandse podiumkunstenlandschap levert. Zij beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit derhalve als zeer goed.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De bijdrage van Ulrike Quade Company aan de spreiding van het theateraanbod in Nederland is volgens de commissie ruim voldoende. Vanwege zijn vestigingsplaats Amsterdam, waar een ruim podiumkunstenaanbod aanwezig is, levert Ulrike Quade Company geen bijzondere bijdrage aan de spreiding. Met de geplande spreiding van de activiteiten, waardoor veel wordt gespeeld in de regio's Noord, Oost, Zuid en West, draagt de groep bij aan de spreiding van het podiumkunstenaanbod naar plekken waar weinig aanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Voor de komende periode heeft Ulrike Quade Company een subsidie van 60.000 euro per jaar aangevraagd bij de gemeente Amsterdam. Indien die aanvraag wordt gehonoreerd, dan is er daarmee sprake van een beperkte lokale bijdrage.

Toeslag
toekennen
Ulrike Quade Company heeft een toeslag aangevraagd om in samenwerking met het Noorse Nordland Visual Theater een talentontwikkelingstraject te ontwikkelen. Dit sluit aan bij de regeling, die een toeslag mogelijk maakt voor het bieden van ruimte aan nieuwe makers.
De betrokken instellingen vinden talentontwikkeling belangrijk, aangezien poppen-/objecttheater veelal geen onderdeel is van de theateropleidingen. Het traject kent een aantal verschillende fasen in Noorwegen en Nederland, die uiteindelijk leiden tot twee performances die zowel in Stamsund, Noorwegen, als in Amsterdam en Dordrecht gespeeld zullen worden. De uitwerking van de verschillende fases is beknopt beschreven, waardoor bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk wordt waar de begeleiding van de talenten zich op richt. Desondanks verwacht de commissie wel dat het gehele traject voor de betreffende makers belangrijk kan zijn voor hun verdere ontwikkeling. Niet in de laatste plaats overigens door de betrokkenheid van verschillende partners die er daarmee voor zorgen dat de makers in een internationaal circuit worden geïntroduceerd. Mede doordat er in het reguliere theateronderwijs weinig ruimte is voor poppen-/objecttheater verwacht de commissie dat de nieuwe makers een bijdrage zullen leveren aan de ontwikkeling van de podiumkunsten. Zij adviseert de aanvraag van Ulrike Quade Company voor een toeslag te honoreren.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Ulrike Quade Company te honoreren. Zij adviseert eveneens een toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 869.400
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein
Circuit midden 161 € 4.500 € 724.500
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 724.500
Toeslag € 144.900
Totaal subsidie voor 2 jaar € 869.400
       
Gemiddeld per jaar € 434.700

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000