NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

UTRECHT STRING QUARTET

inleiding

Het Utrecht String Quartet is een in Utrecht gevestigd strijkkwartet dat volgens de aanvraag probeert met minder bekende muziek de juiste snaar te raken bij een divers publiek. Het artistieke beleid dat het strijkkwartet in de loop der jaren heeft ontwikkeld, steunt op drie pijlers: het uitvoeren van 'vergeten' repertoire uit de periode 1880-1940, het uitvoeren van hedendaagse muziek en het laten doorklinken van ontwikkelingen in de muziekgeschiedenis in de eigen concertprogramma's. Het Utrecht String Quartet wil de blik op het verleden verruimen en de grote meesterwerken meer in historisch perspectief plaatsen door composities uit de bekende canon te combineren met werk van tijdgenoten in aantrekkelijke programma’s en op cd-opnamen. Daarnaast verstrekt het kwartet regelmatig compositieopdrachten, ook voor het schrijven van werk voor de bezetting van strijkkwartet met gastmusicus. Hiermee beoogt het kwartet de muziek van vergeten, maar ook van hedendaagse componisten door een breder publiek te laten (her)ontdekken.
Voor de periode 2013-2016 noemt de aanvrager, naast het uitbrengen van cd's bij het Duitse label MDG en concerttournees naar Noord-Amerika, een aantal activiteiten die volgens de aanvraag de culturele infrastructuur verrijken. Hieronder vallen het vierdaagse festival Music and Art Days, het geven van kleine concerten in de wijken, workshops voor startende ensembles en componisten, educatieprojecten op basisscholen in samenwerking met de PABO, de internationale promotie van de stad Utrecht en het bijdragen aan de programmering van de viering van driehonderd jaar Vrede van Utrecht en van Utrecht Culturele Hoofdstad.
In samenwerking met Muziekcentrum Vredenburg zal jaarlijks een weekend rondom een bekend componist worden georganiseerd. In 2013 zal Benjamin Britten centraal staan ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag. In 2013 zullen de Music and Art Days evenement in het teken staan van de Vrede van Utrecht, met muziek van Tsjaikovkski, Sjostakovitsj en Bartá³k en met als gast pianist Severin von Eckardstein. In 2014 zijn de thema's voor de programmering: 'volkskunst als ziel voor de klassieke muziek' en 'het Oosten als inspiratiebron van het Westen'.
Onder de noemer 'herontdekking' geeft het ensemble uitleg over de manier waarop het werk van vergeten componisten bestudeert en opneemt in de concertprogramma's. Dit onderdeel richt zich met name op de plannen voor cd-opnamen, waarbij werken zullen worden uitgevoerd van Verhulst, Tanejev (kwintetten met pianist Von Eckardstein), Wagenaar, Andriessen, De Leeuw en Keuris. Naast de cd-registraties zal een dvd worden opgenomen waarop het kwartet een bewerking voor strijkkwartet zal spelen van Tsjaikovski's Kinderalbum. In het plan worden verder de reguliere concerten genoemd, zoals de zondagochtendconcerten in Vredenburg, en er is een repertoirelijst toegevoegd met programma's die worden aangeboden aan de podia.
Het Utrecht String Quartet wil in de jaren 2013 en 2014 veertig concerten per jaar realiseren en heeft hiervoor een subsidiebedrag aangevraagd van 78.000 euro per jaar.

In de periode 2009-2010 ontving het Utrecht String Quartet een tweejarige projectsubsidie van het Fonds Podiumkunsten. In de afgelopen jaren zijn daarnaast projectsubsidies toegekend ten behoeve van de reiskosten van internationale tournees en is een projectaanvraag gehonoreerd voor een programma op basis van een Verdi-opera in samenwerking met Porgy Franssen.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De adviescommissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van het Utrecht String Quartet als ruim voldoende. De uitvoeringskwaliteit kenmerkt zich door een goed ontwikkeld en consistent vakmanschap en een bij vlagen briljant samenspel. De vasthoudendheid waarmee het kwartet werkt aan het eigen artistieke profiel en zijn positionering dwingt respect af. De activiteiten die het ensemble ontplooit op het terrein van educatie en de jaarlijkse Music and Art Days in Muziekcentrum Vredenburg zijn in de ogen van de commissie belangwekkend binnen de context van het Utrechtse muziekleven. Door de sterke focus op werk van componisten als Glazoenov en DvoÅ™á¡k neigt de programmering naar eenzijdigheid qua idioom. Tegelijkertijd is duidelijk dat de kracht van het kwartet is gelegen in de uitvoering van dit soort repertoire; de commissie vindt dat met het spelen van het werk van de Weense klassieken niet een vergelijkbaar hoge uitvoeringskwaliteit wordt gehaald.
De commissie is minder enthousiast over de beschrijving van de plannen voor 2013-2014 dan over het functioneren van het Utrecht String Quartet in de afgelopen jaren. Het kwartet heeft een zelfbewuste en uitgesproken keuze gemaakt in het accent op repertoire uit de periode 1880-1940, maar de commissie constateert dat composities van bijvoorbeeld Glazoenov, Arensky en geestverwanten inmiddels geen zeldzaamheid meer zijn binnen het muziekaanbod. De commissie beschouwt dit aspect van de programmering dan ook niet als bijzonder oorspronkelijk. Daar waar uit dit deel van de programmering in ieder geval nog een duidelijke artistieke visie spreekt, vindt de commissie een deel van de andere programma's weinig samenhangend. Hoewel het kwartet bijzonder repertoire weet te kiezen, geeft het totale aanbod aan programma's voor de komende jaren een chaotische indruk. Dit gaat ten koste van de overtuigingskracht van de plannen en daarmee van de zeggingskracht.

Ondernemerschap
zwak
De commissie beoordeelt het ondernemerschap dat uit deze aanvraag spreekt als zwak. De beschrijving van doelgroepen is niet functioneel, want deze is zowel zeer algemeen als uiterst specifiek. Zo noemt men in het plan als doelgroep 'liefhebbers van klassieke tot hedendaagse muziek', gevolgd door de constatering dat hiertoe ook musicologen gerekend kunnen worden. Vervolgens blijft in het midden welke consequenties daaruit volgen. Het marketingbeleid is tamelijk vrijblijvend en getuigt van weinig ambitie, gezien het feit dat het gemiddelde publieksbereik per concert niet zal stijgen in vergelijking met de periode 2009-2011. Er wordt aangekondigd dat tweejaarlijks een publieksonderzoek zal worden uitgevoerd, te beginnen in 2012. Het was sterker geweest indien dit onderzoek eerder was uitgevoerd, zodat de resultaten hadden kunnen worden meegenomen in het plan.
De aanvrager dient op grond van de regeling een onderbouwing te geven voor het behalen van de drempelnorm van minimaal veertig concerten per jaar. De commissie is er op grond van het plan niet van overtuigd dat het Utrecht String Quartet erin zal slagen met de gepresenteerde programma's een optimale afzet te realiseren en aan deze norm te voldoen. De marktpositie binnen Nederland leunt zwaar op de samenwerking met partners in de stad Utrecht, wat een te smalle basis is voor continuïteit in de verkoop van producties binnen Nederland. Het Utrecht String Quartet merkt in dit verband op dat het noemen van concrete speelplekken niet mogelijk is, omdat dit als consequentie zou hebben dat concerten op andere plekken dan vermeld in de planning, geweigerd moeten worden. De commissie vindt dit een moeilijk te begrijpen redenering en geen reden om uitsluitend in te gaan op de samenwerking met Utrechtse podia en buitenlandse impresario's.
Het Utrecht String Quartet gaat uit van een extreme stijging van de publieksinkomsten, die niet in verhouding staat tot de toename van het aantal concerten. Deze prognose is niet onderbouwd, terwijl de instelling bovendien stelt dat de groei naar meer publieksinkomsten moeilijk is vanwege de bezuinigingen van gemeenten op podiumkunstinstellingen. Ook de toelichting op de diversificatie van inkomstenbronnen is voor de commissie weinig verhelderend: deze gaat niet veel verder dan de stelling dat het kwartet 'net als het merendeel van de ensembles' subsidie nodig heeft om het activiteitenplan uit te kunnen voeren, maar ook streeft naar de verwerving van een redelijk deel eigen inkomsten. Desalniettemin vindt de commissie het positief dat de instelling erin slaagt de sponsorinkomsten te laten groeien.
Ten aanzien van de bedrijfsvoering merkt de commissie op dat uit de aanvraag blijkt dat de financiële positie van de stichting al enkele jaren wankel is, waarbij met name de solvabiliteit onder druk staat. Dat maakt de instelling kwetsbaar in het geval dat er tegenvallende resultaten moeten worden geïncasseerd.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage van deze aanvraag van het Utrecht String Quartet aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod als neutraal. Zij overweegt daarbij dat het kwartet dient te worden aangemerkt als instelling op het terrein van de klassieke muziek. Daarmee behoort de instelling tot een relatief omvangrijke groep van muziekensembles met een min of meer vergelijkbaar aanbod aan muzikale stijlen en combinaties van repertoire. De commissie vindt daarnaast dat het kwartet zich met zijn concerten niet wezenlijk onderscheidt van andere ensembles.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage van deze aanvraag aan de geografische spreiding van het aanbod als ruim voldoende. Zij overweegt dat de instelling is gevestigd in Utrecht, wat geen bijzondere meerwaarde oplevert voor de spreiding. Het aandeel aan uitvoeringen dat binnen Nederland in de diverse regio's buiten de grote steden wordt gespeeld, is echter relatief omvangrijk. Dit gegeven leidt tot een positief oordeel ten aanzien van de spreiding.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
De begroting bevat een subsidie van de gemeente Utrecht voor een bedrag van 21.000 euro per jaar. Als die subsidie wordt toegekend, is er sprake van een beperkte lokale bijdrage.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van het Utrecht String Quartet niet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 156.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000