NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

VIA RUDOLPHI THEATERPRODUCTIES

Theaterproducties Via Rudolphi

inleiding

Via Rudolphi Theaterproducties (Via Rudolphi) is de producerende stichting van theaterbureau Theaterzaken Via Rudolphi. De missie van Via Rudolphi is het produceren van nieuw en oorspronkelijk werk met hoge kwaliteit van de autonome theatermaker. Via Rudolphi produceert momenteel op projectbasis en geeft aan dat de tijd vraagt om efficiëntie en continuïteit. De projectmatige financiering van de voorstellingen neemt steeds meer tijd in beslag. Marie-Anne Rudolphi en Maarten van der Cammen vormen de directie. Via Rudolphi richt zich op autonome, oorspronkelijke theatermakers van alle generaties. Makers met een bijzonder idee, maar zonder eigen gezelschap of zonder behoefte daaraan. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen fysiek, muziek- en teksttheater, zolang het maar om oorspronkelijk werk gaat.
In de komende jaren realiseert Via Rudolphi projecten van Magne van den Berg, Hans Dagelet, Bodil de la Parra en René van 't Hof. In 2013 worden twee projecten gerealiseerd. 'Mijn slappe komedie voor vier personen, een handjevol personeel en een tafel die niet vrijkomt' is een nieuwe productie op basis van een tekst van Magne van den Berg, met Leny Breederveld, Aat Ceelen, Raymonde de Kuyper en Raymond Thiry. 'Milena, een horror-operette' van Hans Dagelet en Sylvia Kristel, geschreven door Stan Lapinski, is geïnspireerd op de zogenaamde Schiedammer Parkmoord. Het wordt een muziektheaterproductie die beoogt een grote hallucinatie te zijn.
In 2014 brengt Via Rudolphi eveneens twee projecten. 'Ouwe Pinda's' van Bodil de la Parra en Nadja Há¼pscher wordt geproduceerd als lunchtheaterproductie in Theater Bellevue en gaat vervolgens op tournee. Beide makers hebben een moeder die in de jaren vijftig vanuit Indonesië naar Holland kwam. Aan de hand van kleurrijke familieverhalen en persoonlijke herinneringen, reconstrueren ze de lange reis die hun beider families hebben gemaakt op zoek naar een beter bestaan. 'Dag Vlieg' van René van 't Hof wordt een solo met scènes, acts, types en personages die hij in de loop der jaren zelf heeft ontwikkeld. Door deze aan te vullen met nieuw materiaal, wil Van 't Hof een voorstelling maken waarin de toeschouwer meegenomen wordt in zijn unieke, fysieke fantasiewereld.
Via Rudolphi wil in de jaren 2013 en 2014 160 voorstellingen realiseren in de kleine en middelgrote zalen voor 16.270 bezoekers. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 480.000 euro. Via Rudolphi vraagt ook een innovatietoeslag van 96.000 euro om daarmee het project 'Best of ITs on Tour' voort te zetten.

Via Rudolphi Theaterproducties ontvangt momenteel geen structureel subsidie. Met enige regelmaat kent het Fonds Podiumkunsten voor afzonderlijke projecten een productiesubsidie toe, zowel bij theater als bij muziektheater.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Via Rudolphi als goed. Via Rudolphi is volgens de commissie een belangrijk en beeldbepalend bureau in de theatersector, dat over het algemeen met goede makers werkt. In de keuzes toont het bureau een eigenzinnige blik, die ondanks het werken met verschillende makers leidt tot een herkenbare signatuur in het beeldende en fysieke bewegingstheater. Het werken met zelf ontwikkeld repertoire en los van een vast gezelschapsverband, zijn kenmerkend voor de makers die bij Via Rudolphi produceren. Dit is volgens de commissie overigens geen voorwaarde om als theatermaker autonoom te werken. De projecten van Via Rudolphi in de afgelopen jaren, waar registraties van zijn ingestuurd, vindt de commissie geslaagd. De producties tonen een groot vakmanschap, ook als die door jonge makers worden gerealiseerd. Zo getuigt de productie 'Szymborska' met Ria Eimers en Marlies Heuer dat er gewerkt wordt met gerenommeerde actrices die vakmanschap en spelkwaliteit waarborgen. In de productie 'Lange nasleep na een korte mededeling' wordt met een minimum aan woorden een maximum aan effect en zeggingskracht bereikt. De acteurs tonen met de personages van Magne van den Berg de menselijke onmacht tot communiceren en verbeelden een ogenschijnlijk simpele conversatie zodanig dat het ongeluk van de personages aan het lachen maakt, maar ook tot nadenken stemt.
Voor de komende jaren kiest Via Rudolphi voor een viertal makers, die door een langer subsidieperspectief in grotere continuïteit kunnen werken. Daarmee wordt in feite de bestaande productiewijze voortgezet met een structurele ondersteuning. De commissie begrijpt deze keuze en vindt de onderbouwing hiervoor overtuigend. Echter, de verwantschap tussen deze makers, die de oorspronkelijkheid van Via Rudolphi als de aanvrager moet onderstrepen, is niet helder verwoord. Hier ontbreekt in de aanvraag de stem van een artistiek leider, die als eindverantwoordelijke de signatuur van het geheel had kunnen verwoorden. Desondanks vindt de commissie de keuze voor deze makers passen bij het profiel van Via Rudolphi: het maken van beeldend en fysiek bewegingstheater. Verder heeft zij vertrouwen in het vakmanschap van deze makers. Magne van den Berg en René van 't Hof hebben sterke en zeer herkenbare producties gerealiseerd, die indruk op het publiek hebben gemaakt. De beschreven plannen sluiten daar goed op aan en spreken tot de verbeelding. Ook over het plan voor de samenwerking van Hans Dagelet en Sylvia Kristel is de commissie enthousiast. Het plan getuigt van nieuwsgierigheid naar nieuwe, interdisciplinaire theaterontwikkelingen. Het idee voor het project van Bodil de la Parra en Nadja Há¼pscher vindt de commissie interessant en het overtuigt in de persoonlijke motivering. Wel mist de commissie een reflectie op eerdere producties van De la Parra waarin dit thema ook speelde.
De aanvraag mist een beschrijving van de plannen op langere termijn. De aanvrager licht dit kort toe en geeft aan dat de keuzes voor producties gemaakt zullen worden vanuit de artistieke visie van Via Rudolphi. Het is juist deze visie die volgens de commissie niet goed is uitgewerkt in de aanvraag. En hoewel zij zich kan voorstellen dat de werkwijze van Via Rudolphi om een programmering op kortere termijn vraagt, doet de aanvrager een groot beroep op het vertrouwen van de commissie in de keuzes van de directie van Via Rudolphi. Op basis van de keuzes in het verleden en de projectplannen voor de komende jaren geeft de commissie dat vertrouwen.

Ondernemerschap
goed
De commissie beoordeelt het cultureel ondernemerschap als goed. Via Rudolphi is de producerende stichting van Theaterzaken Via Rudolphi. Deze combinatie van functies is volgens de commissie sterk. Door verschillende onderdelen van de productieketen samen te brengen, te weten selectie van makers, productie, inhoudelijke feedback, marketing, publiciteit en verkoop, is een krachtige en effectieve organisatie ontstaan. Voor makers, zeker voor relatief jonge makers, is dit een belangrijke steun. Dat de organisatie effectief is, blijkt vooral uit de doorgaans goede speellijsten en publiekscijfers. Dat vertaalt zich vervolgens ook in goede publieksinkomsten.
Voor de komende jaren rekent Via Rudolphi op een flinke groei van de publieksinkomsten. Omdat er sprake is van een groei in het aantal voorstellingen, vooral in de middelgrote zalen, acht de commissie deze groei haalbaar. De begrote overige inkomsten zijn realistisch, mede doordat over een aantal onderdelen al afspraken bestaan. Doordat ook het gevraagd subsidie van het Fonds hoger is dan de bedragen die in de afgelopen jaren incidenteel zijn toegekend, en bovendien een aanvraag bij de gemeente Amsterdam is gedaan, neemt de totale begrotingsomvang sterk toe. Daarbinnen daalt het aandeel van de eigen inkomsten. Dat betekent dat de subsidieafhankelijkheid toeneemt. Een reflectie op die ontwikkeling ontbreekt in de aanvraag en dat is volgens de commissie een gemis.
Als marketing- en verkoopbureau heeft Via Rudolphi een goede neus voor veranderingen in de theatermarkt en bij het publiek. Dat leidt tot goede resultaten. Het is daarom opvallend dat het marketingplan vrij summier is en bovendien vrij algemeen. Zo worden de doelgroepen alleen bij de afzonderlijke projecten benoemd en dat in zeer algemene omschrijvingen. Echter, gezien de resultaten in het verleden en de keuze om veel samen te werken met partners en podia waar al eerder succesvol mee is samengewerkt, heeft de commissie er vertrouwen in dat het beoogde publieksbereik gerealiseerd wordt.
Ten overvloede merkt de commissie op dat Via Rudolphi zich sterk richt op het al gekende en bereikte circuit. Gezien de ontwikkelingen op de theatermarkt is die keuze wel begrijpelijk en de commissie vertrouwt op goede resultaten. Desondanks mist het plan een ambitie om het aantal speelplekken breder te maken of te houden. Dit is een risico en een gemiste kans. Het is een gemiste kans, omdat het bureau in het verleden een belangrijke katalysatorfunctie had voor cultureel ondernemerschap, die voor andere partijen een voorbeeld was. Het risico is dan ook dat Via Rudolphi zich te zeer beperkt tot de bekende plekken en partners. Daarmee riskeert het bureau ontwikkelingen op het gebied van het realiseren van nieuwe of eigen speellocaties en publiek te missen.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage van het aanbod van Via Rudolphi aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod als neutraal. De aangevraagde projecten zijn volgens de commissie in het soort aanbod te typeren als teksttheater, ondanks de herkenbare signatuur die het werk heeft met beeldende en fysieke kenmerken van het bewegingstheater. De commissie constateert dat het aantal instellingen dat teksttheater maakt groot is, zowel instellingen in de basisinfrastructuur als ongesubsidieerde producenten. In genre en vorm overlappen de producties binnen de aanvraag met dit brede, bestaande aanbod en daardoor onderscheiden de voorstellingen van Via Rudolphi zich niet bijzonder.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De bijdrage aan de spreiding van theateraanbod is neutraal. Door de vestigingsplaats Amsterdam, waar het aanbod zeer groot is, draagt Via Rudolphi niet bij aan de spreiding. Uit de aanvraag blijkt bovendien dat Via Rudolphi veel voorstellingen speelt in Amsterdam. Buiten de grote steden wordt vooral veel gespeeld in de regio West. In verhouding draagt Via Rudolphi daarmee weinig bij aan de spreiding van voorstellingen naar plekken waar weinig aanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Als een van de vier partners in Theaterzaken Amsterdam is voor Via Rudolphi een aanvraag voor 37.500 euro per jaar ingediend bij de gemeente Amsterdam. Mocht die aanvraag worden gehonoreerd, dan is er daarmee sprake van een beperkte lokale bijdrage.

Toeslag
toekennen
Via Rudolphi heeft een toeslag aangevraagd voor de organisatie van de jaarlijkse 'Best of ITs on tour'. Elk jaar worden op het ITs Festival drie individuele afstudeerproducties van per stuk maximaal dertig minuten geselecteerd door Via Rudolphi. Deze toeren vervolgens in een maand tijd langs theaters. Dit is volgens de commissie een vorm van het bieden van ruimte aan nieuw talent. Zij beoordeelt dit plan positief. Het plan is uitgebreid toegelicht en geeft goed inzicht in de keuzes die Via Rudolphi maakt bij de selectie, het traject dat de jonge makers doorlopen voorafgaand aan en tijdens de tournee, en bij de invulling en opbouw van de presentatie tijdens de tournee. De begeleiding van de jonge makers is daarbij goed gewaarborgd. Er zijn bovendien al voldoende afspraken over de verkoop en over de media-inbedding. Hiermee zorgt Via Rudolphi ervoor dat met deze tournee de bekendheid van de makers in het veld en bij publiek toeneemt. De betrokkenheid van stagiairs van technische opleidingen zorgt zowel voor kostenbesparing als voor een interessante bijkomstige educatieve functie van het project. De commissie adviseert op basis van bovenstaande de aanvraag voor een toeslag te honoreren.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Via Rudolphi te honoreren. Zij adviseert eveneens een toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 576.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 80 € 1.500 € 120.000
Circuit midden 80 € 4.500 € 360.000
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 480.000
Toeslag € 96.000
Totaal subsidie voor 2 jaar € 576.000
       
Gemiddeld per jaar € 288.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000