NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

VLOEISTOF

Vloeistof, voor Choreografie en Dans

inleiding

Vloeistof, Stichting voor Choreografie en Dans maakt vanuit Tilburg onder artistiek leiding van choreografen Anja Reinhardt en Yuri Bongers vlakkevloer- en locatievoorstellingen voor een breed (inter)nationaal publiek. Vloeistof kiest zijn positie naar eigen zeggen buiten de mainstream, in de innovatieve hoek van het dansveld, met sterke connecties in de samenleving. Het gezelschap richt zich hierbij op de pijlers concept en ervaring en wil met zijn voorstellingen dans dichter bij de mensen brengen. Vloeistof doet dit onder andere door de voorstellingen te situeren in de openbare ruimte of op laagdrempelige festivals.
Het gezelschap wil met zijn choreografieën nieuwe formats verkennen om in verschillende contexten een divers en nieuw publiek aan te spreken. Vloeistof onderzoekt hierbij nieuwe mogelijkheden om de toeschouwer actief bij de voorstelling te betrekken en dans anders te laten beleven.
Het gezelschap stelt dat het met simpele middelen intuïtieve, spannende dansstukken maakt, waarvoor gebruik wordt gemaakt van de schoonheid van het alledaagse. Hierbij hanteert Vloeistof een minimalistische bewegingstaal, en improvisatie speelt een belangrijke rol.
In de periode 2013-2014 wil het gezelschap een platform voor verdieping en spreiding realiseren en aanvullende programma's ontwikkelen om zijn band met het publiek te versterken. In deze periode staan onder andere samenwerkingen gepland met November Music, Dansnest, Rubber Duck en á‹hka. Tevens is een convenant gesloten met Tilburg Dansstad en wordt de bestaande relatie met de Kunstbalie voortgezet. Ook internationaal wil Vloeistof zijn netwerk en speelmogelijkheden uitbreiden.
Een deel van de voorstellingen van Vloeistof wordt verkocht door het gezelschap zelf; de voorstellingen voor een jonge doelgroep worden via de Kunstbalie of andere kunstencentra aan scholen aangeboden.
Vloeistof wil in de jaren 2013 en 2014 in totaal 160 speelbeurten realiseren in het kleine podiumcircuit. Hiervoor wordt een subsidiebedrag aangevraagd van 240.000 euro. Daarbij gaat het jaarlijks om twee nieuwe producties die minimaal twee jaar op het programma blijven staan om continuïteit in het aanbod te waarborgen. In 2013 zijn dit de voorstellingen 'I am in the Middle of Something' voor de vlakke vloer en 'Waar o Waar' (werktitel), een installatie met dans en muziek in samenwerking met November Music. In 2014 wil het gezelschap een cross-over locatievoorstelling met muziek en dans realiseren genaamd 'Fasten My Seatbelt'. Naast deze nieuwe producties worden de voorstellingen 'Nader te Benoemen' (voor het basisonderwijs) en 'Ben ik nu Hier' in reprise genomen.

Vloeistof ontvangt in de periode 2009-2012 geen structurele subsidie van het Rijk of het Fonds Podiumkunsten. Van de gemeente Tilburg ontvangt de instelling een structurele subsidie van 4.825 euro.
Er zijn door Vloeistof twee dvd's met voorstellingsregistraties en fragmenten opgestuurd. Dit betreft de voorstelling 'Welkom in de Buitenwereld' en een dvd met korte beeldfragmenten.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
zwak
De commissie heeft waardering voor het streven van Vloeistof om moderne dans toegankelijk te maken voor een breed publiek. Zij is van mening dat het gezelschap met zijn ervaringsdansvoorstellingen een originele vorm heeft gevonden om dit doel te realiseren. Vloeistof maakt hierbij volgens de commissie inventief gebruik van bijzondere locaties in stad en regio, waarbij het gezelschap zich op uitnodigende wijze opent voor het publiek van de straat. Alhoewel de commissie van mening is dat het werk van Vloeistof in de afgelopen jaren meer een eigen signatuur heeft ontwikkeld en daarmee een bepaalde mate van oorspronkelijkheid bevat, vindt zij de artistieke kwaliteit van het werk onvoldoende overtuigend. Zij is van mening dat uit de voorstellingen die Vloeistof de afgelopen periode voor de vlakkevloerpodia heeft gemaakt onvoldoende vakmanschap spreekt. Zij vindt het bewegingsmateriaal vlak en de vertaling van de thema's te letterlijk, waardoor de voorstellingen naar haar mening weinig aan de verbeelding van het publiek overlaten. Dit gaat volgens haar ten koste van de zeggingskracht van het werk. Hoewel de commissie de locatievoorstellingen van Vloeistof origineler vindt, is zij ook hier kritisch over de vertaling van de thematiek en dramaturgische uitwerking.
De toekomstplannen voor de periode 2013-2014 geven de commissie onvoldoende vertrouwen dat hier in de toekomst verbetering in zal optreden. In algemene zin merkt zij op dat de aanvraag onduidelijk geschreven is en onvoldoende helder is over de artistieke koers die het gezelschap wil volgen. De aanvraag verwijst meerdere malen naar theoretische concepten die niet worden gerelateerd aan de uitvoeringspraktijk. Ook de genoemde samenwerkingen worden volgens de commissie onvoldoende onderbouwd en gemotiveerd. Daarnaast vindt de commissie dat Vloeistof in de uitwerking van de toekomstige voorstellingen te veel voortborduurt op oude concepten in plaats van spannende nieuwe ideeën aan te dragen. Als voorbeeld noemt zij de projecten 'Waar o Waar' en 'Fasten My Seatbelt', waarin wederom het gebruik van auto's centraal staat, zonder dat uit de plannen een artistieke ontwikkeling valt af te lezen.
Op grond van het bovenstaande is de commissie er niet van overtuigd dat de plannen van Vloeistof zullen leiden tot aansprekende producties en daarmee tot een solide kwaliteitsbasis voor de toekomst. Zij beoordeelt de artistieke kwaliteit derhalve als zwak.

Ondernemerschap
voldoende
De commissie stelt vast dat Vloeistof in de afgelopen jaren voornamelijk met behulp van projectsubsidies heeft geproduceerd en er om die reden onvoldoende in is geslaagd een solide financiële basis op te bouwen. Dit spreekt volgens de commissie ook uit de bedrijfsmatige organisatie van het gezelschap die geen specifieke functies kent op het gebied van zakelijke leiding of verkoop. Om die reden heeft de commissie er begrip voor dat Vloeistof de komende jaren met behulp van structurele subsidie(s) streeft naar een uitbreiding van de organisatie. De commissie positief over de verschillende samenwerkingsverbanden die in de aanvraag worden genoemd. Deze zijn helder onderbouwd en bieden door hun gerichtheid op publieksvergroting en coproductie zicht op een positieve bijdrage aan het verdienmodel van Vloeistof.
De commissie is echter kritisch over de opvallend hoge publieksinkomsten die in de begroting zijn opgenomen. Deze laten een verdubbeling zien ten opzichte van de voorgaande periode en zijn onvoldoende gebaseerd op prestaties uit het verleden. Daarbij laten de publieksinkomsten in de periode 2009 tot en met 2011 een dalende lijn zien en verwacht het gezelschap de komende jaren slechts een kleine verhoging van het aantal activiteiten. De aanvraag van Vloeistof bevat volgens de commissie echter wel een onderbouwde visie op de diversificatie en spreiding van de inkomstenbronnen. Hoewel de verwachtingen van het gezelschap op het gebied van private subsidiëring en sponsoring naar de mening van de commissie wel erg optimistisch zijn, worden deze in de plannen voldoende gemotiveerd.
De marketingplannen van Vloeistof zijn volgens de commissie nogal basaal van opzet en kennen een matige uitwerking. Hoewel de commissie waardering heeft voor het feit dat Vloeistof zich richt op een brede doelgroep, acht zij de gekozen aanpak om deze te bereiken weinig specifiek. Dat het gezelschap er nadrukkelijk voor kiest om zijn voorstellingen te spelen in de openbare ruimte en op festivals heeft echter geleid tot een goede positionering in de zuidelijke regio's waarbinnen zij vooral actief is.
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Vloeistof derhalve als voldoende.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
Volgens de commissie past het werk van Vloeistof binnen de categorie van hedendaagse, moderne dans. Alhoewel zij de voorstellingen binnen het vlakkevloercircuit niet onderscheidend vindt vanwege de overlap die ze vertonen met het overige dansaanbod, stelt zij vast dat het werk in de openbare ruimte door zijn nadruk op publiekservaring hierin beter slaagt. Om die reden oordeelt de commissie dat het werk van Vloeistof in ruim voldoende mate een bijdrage levert aan de pluriformiteit van het Nederlandse dansaanbod.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie constateert dat Vloeistof vanuit standplaats Tilburg met name opereert binnen de zuidelijke regio. De voornemens van Vloeistof voor 2013-2014 zijn wederom met name gericht op regio Zuid. Gemiddeld zal 58% van de voorstellingen van Vloeistof in deze regio gespeeld worden. De commissie beoordeelt deze voornemens als realistisch ten opzichte van de prestaties uit het verleden. Zij constateert dat Vloeistof door haar vestigingsplaats in ruim voldoende mate een bijdrage levert aan de spreiding van het dansaanbod in Nederland.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
Vloeistof vraagt een bijdrage van 19.000 euro per jaar aan bij de gemeente Tilburg. Van de provincie Noord-Brabant wordt een bijdrage begroot van 75.000 euro per jaar. Indien deze subsidiebedragen worden toegekend, dan betreft dit een aanzienlijk bedrag in relatie tot het totale budget van de aanvrager, hetgeen een stevige lokale en regionale bijdrage oplevert.

Toeslag
niet van toepassing
Vloeistof vraagt geen toeslag aan bij het Fonds Podiumkunsten.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Vloeistof te honoreren, voor zover het budget dat toelaat.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 240.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 160 € 1.500 € 240.000
Circuit midden
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 240.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar 0*

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000