NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

ZEP

ZEP-Projecten

inleiding

De Amsterdamse theaterkern ZEP wil bijdragen aan de uitbreiding van professioneel multi-etnisch theater in Nederland en maakt daarom producties voor een jong, cultureel divers publiek. ZEP vindt het belangrijk om jongeren te enthousiasmeren voor de kunstdiscipline theater. Door te communiceren in een voor hen bekende, toegankelijke vormtaal kan ZEP jongeren begeleiden naar de meer complexe betekenislagen van de producties. Aan de theaterproducties worden educatietrajecten voor vmbo-scholen gekoppeld. Artistiek leider is Peter Pluymaekers. De zakelijke belangen worden behartigd door Els Schipper.
In de producties vertaalt Pluymaekers de essentie van klassiek repertoire naar de wereld van nu. Vormtechnisch is de belangrijkste ambitie een fysieke speelstijl te combineren met ritmisch taalgebruik. Bij narratieve stukken ligt de nadruk vooral op het differentiëren van de verschillende lagen binnen de vertelling: naast de tekst ook de situatie spelen, vertellen of verbeelden door middel van video, dans en muziek.
ZEP wil het artistieke beleid laten 'cirkelen' rondom het thema migratie, te weten: politieke migratie (oorlog), economische migratie (werk) of natuurrampenmigratie (armoede). ZEP produceert in 2013 en 2014 twee groot gemonteerde producties, gebaseerd op het repertoire van Shakespeare ('Hamlet', 'Othello'). Daarnaast produceert ZEP twee verhalende producties gebaseerd op nieuwm, Nederlands repertoire. Een van de projecten vindt zijn wortels in de mediahype rond asielzoeker Mauro en wordt geschreven door Don Duyns. De andere verhalende productie is een bewerking van de internationale bestseller 'Wat is de wat' van Dave Eggers. Artistiek leider Pluymaekers zal zelf 'Hamlet' en 'Othello' regisseren. Voor de andere producties worden twee jonge regisseurs aangetrokken uit het cultureel diverse theaterveld.
ZEP wil in de jaren 2013 en 2014 in totaal 120 voorstellingen realiseren in de drie speelcircuits, voor 20.000 bezoekers. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 480.000 euro. ZEP vraagt ook een toeslag aan van 96.000 euro voor de verdere ontwikkeling van 'spoken word' bij klassieke stukken, twee nieuw geschreven Nederlandse stukken en twee jonge regisseurs die door Pluymaekers worden begeleid bij het regisseren van de nieuw geschreven stukken.

ZEP wordt in de periode 2009-2012 meerjarig gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten met een bedrag van 302.672 euro. Voor die tijd heeft de groep structureel subsidie ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De gemeente Amsterdam subsidieert de groep momenteel met een bedrag van 103.949 euro per jaar. Adviseurs van het Fonds hebben van ZEP in de periode 2009-2012 vijf speelbeurten van drie producties bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van ZEP als voldoende. De commissie heeft er waardering voor dat ZEP zich inzet voor het spelen van klassiekers voor een jonge, cultureel diverse doelgroep. Het vakmanschap blijkt uit de strakke regies van de stukken. Er zit vaart in met veel uiterlijk vertoon en verbaal ('slang') en visueel vuurwerk, wat ze toegankelijk maakt voor de doelgroep. De speelstijl is heel direct en sterk gericht op het publiek, wat de producties van ZEP herkenbaar maakt voor een jongerenpubliek. De acteerprestaties zijn over het algemeen goed, zij het dat in de bijrollen de prestaties van wisselend niveau zijn. Bij de zeggingskracht van de producties plaatst de commissie kritische kanttekeningen. De groep zoekt in de klassieke stukken naar thema's die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge publiek, maar verder dan het aankaarten van die thema's gaat de groep niet. De producties missen een scherpe eigen visie of actuele vertaling. De elementen die worden ingezet, zoals zang, rap, dans, humor en een snelle montage, helpen om het thema bij het jongerenpubliek te laten aankomen en de cast maakt de personages herkenbaarder. Deze enscenering maakt daarmee het stuk en het thema toegankelijk, maar voegt volgens de commissie weinig betekenis toe. De producties zijn daardoor weliswaar aansprekend voor de beoogde doelgroep, maar testen nauwelijks de verbeeldingskracht.
In de plannen voor de toekomst ziet de commissie in grote lijnen een voortzetting van het beleid van de afgelopen jaren. Binnen de vaste thematiek, de belevingswereld van de grotestadsbewoner, heeft ZEP gekozen voor migrantenverhalen. De migrantenverhalen klinken in eerste aanzet interessant en passen goed bij het repertoire dat kenmerkend is voor ZEP. De commissie ziet ook aanknopingspunten om jongeren met verschillende culturele achtergronden met dit thema aan te spreken. De commissie plaatst echter opnieuw kritische kanttekeningen bij de zeggingskracht. De beschreven visies op de onderwerpen en thema's vindt de commissie weinig verrassend en de aanvraag verwoordt op dat punt gekende standpunten. Belangrijker vindt de commissie echter dat zij in de beschrijving van de projecten prikkelende uitwerkingen mist van de 'andere kant' die ZEP wil belichten van de migrantenverhalen. De interpretatie van de groep bij het project 'Othello' is in de ogen van de commissie vooral het verhaal zelf. De toelichtingen op de nieuw te schrijven stukken eindigen beide in een aantal cruciale en relevante vragen, waarvan onduidelijk is hoe deze in de producties terug zullen komen, of wellicht zelfs worden beantwoord. Verder staat de commissie op zich positief tegenover het initiatief van ZEP om twee jonge regisseurs uit het cultureel diverse theaterveld te benaderen voor deze twee projecten. De aanvraag geeft echter niet aan wie die jonge regisseurs zijn en dus ook niet wat hun visie is op de thematiek. Daardoor kan de commissie niet het vertrouwen uitspreken dat deze producties voldoende zeggingskracht zullen hebben.

Ondernemerschap
goed
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van ZEP als goed. De bedrijfsmatige organisatie is op orde. De bureaubezetting van ZEP is klein, daardoor flexibel en heeft lage overheadkosten. In financieel opzicht is de stichting gezond. ZEP heeft een uitgebreid landelijk netwerk in de cultuureducatieve sector van docenten, scholen, en intermediaire educatie- en kunstinstellingen. De verkoop van de voorstellingen wordt gedaan door het ervaren impresariaat Kik Productions, in samenwerking met ZEP.
Een kritische kanttekening heeft de commissie bij de beoogde eigen inkomsten. In de begroting 2013-2014 stijgen de publieksinkomsten en de overige eigen inkomsten aanzienlijk. De commissie ziet hierin een risico, omdat deze stijging in de aanvraag slechts ten dele wordt onderbouwd. De stijging van de publieksinkomsten moet gerealiseerd worden door het verhogen van het aantal schoolvoorstellingen. Ook al is de groep in het verleden gevraagd om voorstellingen te geven op scholen, de commissie ziet dit niet als een markt waar op het moment veel te verdienen valt. De budgetten bij scholen lopen immers terug. ZEP heeft de afgelopen jaren goede bijdragen van private fondsen gehad en de groep zet in op een verhoging. De commissie acht dat realistisch begroot. Gezien de wat beperkte spreiding van de overige eigen inkomsten ligt het volgens de commissie voor de hand dat ZEP ook andere bronnen zoekt.
Het publieksbereik staat bij ZEP hoog aangeschreven. De aard van de projecten stemt de groep altijd af op een verwachte belangstelling bij de jongeren van cultureel diverse afkomst. Het marketingplan is daar goed op geschreven. ZEP kent de doelgroep en kiest volgens de commissie marketinginstrumenten die bij die doelgroep passen. Ook de inzet naar docenten en andere 'makelaars' is overtuigend toegelicht. ZEP beoogt een groei in het publieksbereik, die volgens de begroting vooral met een hogere bezetting per voorstelling moet worden bereikt. De groep heeft hier volgens de commissie een voldoende stevig plan voor geschreven. Wel merkt de commissie op dat de beoogde gemiddelde bezetting voor grote zalen aan de lage kant is.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie schaart het aanbod van ZEP onder het jeugdtheater, dat zij inclusief het jongerentheater als subdiscipline beschouwt. Zij constateert dat er behalve ZEP veel instellingen zijn in Nederland die zich bezighouden met jeugdtheater. Er zijn zowel instellingen binnen de basisinfrastructuur als ongesubsidieerde instellingen die jeugdtheater spelen. In vergelijking met deze andere instellingen onderscheidt het aanbod van ZEP zich echter, doordat het qua thematiek en vorm gericht is op een jongerenpubliek met een cultureel diverse achtergrond. Daarmee is ZEP volgens de commissie echter niet uniek. De bijdrage van ZEP aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie daarom als ruim voldoende.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage van ZEP aan de spreiding als neutraal. Door de vestigingsplaats Amsterdam, waar het aanbod van podiumkunsten zeer groot is, levert ZEP geen bijdrage aan de spreiding. Bovendien blijkt uit de aanvraag dat ZEP veel voorstellingen wil spelen in Amsterdam en Utrecht. Het aantal voorstellingen in de regio's is in verhouding laag en daardoor draagt ZEP weinig bij aan de spreiding van voorstellingen naar plekken waar weinig vergelijkbaar aanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Voor de periode 2013-2016 heeft ZEP een aanvraag ingediend bij de gemeente Amsterdam voor een bedrag van 80.000 euro. Indien die aanvraag gehonoreerd wordt, dan is er sprake van een beperkte lokale bijdrage.

Toeslag
niet toekennen
ZEP vraagt een toeslag aan voor drie onderdelen. Het eerste onderdeel is de verdere ontwikkeling van 'spoken word' bij klassieke stukken met de bedoeling deze als een nieuw stijlelement in het jongerentheater te introduceren. Ten tweede wil ZEP naast groot gemonteerde producties ook verhalende producties brengen, met nieuw geschreven Nederlands stukken. In de derde plaats wil ZEP twee jonge regisseurs in de organisatie opnemen die door Peter Pluymaekers worden begeleid bij het regisseren van de nieuw geschreven stukken.
De ontwikkeling van 'spoken word' binnen het werk beschouwt de commissie als een vorm van artistieke ontwikkeling die van een groep of theatermaker verwacht mag worden. Het inbrengen van een nieuw stijlelement in producties ziet zij daarom niet als innovatie van het aanbod. Bovendien maakt de aanvraag niet overtuigend helder dat dit nieuwe stijlelement een effect zal kunnen hebben dat het eigen werk van ZEP overstijgt en tot navolging bij andere producenten zal leiden.
Verder ziet de commissie een gedeeltelijke verandering van repertoire binnen een gezelschap niet als innovatie, maar eveneens als artistieke ontwikkeling van een gezelschap. Ook hier geeft de aanvraag volgens de commissie niet aan hoe deze wijziging een groter effect heeft dan het eigen werk.
Tot slot vindt de commissie de omschrijving van het initiatief om een tweetal jonge regisseurs uit te nodigen interessant, maar niet concreet genoeg uitgewerkt. Zo geeft de aanvraag geen namen van (beoogde) makers of een helder profiel van makers die gezocht worden. Bovendien geeft het plan geen inzicht in de doorstroom van deze jonge regisseurs: of zij vast onderdeel worden van het artistieke team van ZEP of dat zij als gastregisseur aan het gezelschap verbonden blijven, of op een andere manier begeleid worden naar een plek in het Nederlandse podiumkunstenveld. De commissie kan daarom niet positief oordelen over de verwachte bijdrage die deze makers zullen gaan leveren aan de ontwikkeling van de podiumkunsten.
Op basis hiervan adviseert de commissie de aanvraag voor een toeslag niet te honoreren.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van ZEP te honoreren. Zij adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 576.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 60 € 3.000 € 180.000
Circuit midden 40 € 4.500 € 180.000
Circuit groot 20 € 6.000 € 120.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 480.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar € 480.000
       
Gemiddeld per jaar € 240.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000