NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE FESTIVALS EN CONCOURSEN 2013-2016

5 DAYS OFF

inleiding

5 Days Off is een vijfdaags festival dat jaarlijks in maart wordt georganiseerd in Amsterdam. Het stelt zich tot doel onderscheidende elektronische muziek en aanverwante kunstvormen te tonen aan een nieuwsgierig publiek van jongvolwassenen. Het festival, gestart in 2001, onderzoekt de raakvlakken tussen elektronische muziek en fotografie, audiovisuele kunst en diverse performancekunsten. Het wil de underground in contact brengen met het grote publiek. Daarbij vertrekt het vanuit het uitgaanscircuit; het festival vindt plaats in de Melkweg, Paradiso, De Balie en NIMk en op diverse wisselende locaties in Amsterdam. Het programmeert minimaal twintig acts en voorstellingen per dag, van vijf uur ’s middags tot vijf uur ’s nachts. Het festival wordt geleid door Daan Spoek.
5 Days Off programmeert onbekende Nederlandse en internationale acts die de potentie hebben door te groeien naar een groter publiek. Daarnaast kiest het voor meer mainstream acts, die zich binnen het festival op een nieuwe of meer experimentele manier laten zien. Gekozen wordt voor thematische invalshoeken om de programmering aan op te hangen, zoals participatie en interactie met het publiek binnen de populaire cultuur of uitgaan als identiteitsbepalende lifestyle. In het programma is ook ruimte ingebed voor niet-muzikale kunst onder de noemer 5 Days On, zoals tentoonstellingen voortkomend uit de huidige pop- en entertainmentcultuur of de combinatie van technologie met bijvoorbeeld mode, film of videokunst. Om jonge artiesten (Nederlands en internationaal) aan te sporen hun talent te ontwikkelen, worden compositieopdrachten verstrekt of programmaonderdelen op maat gemaakt, waarbij de artiesten worden ondersteund door 5 Days Off. Een aantal bezoekers wordt de aankomende periode tevens ingezet in denktanks, als ambassadeurs en als medeprogrammeurs. Hiertoe krijgen ze een training om kennis en vaardigheden te ontwikkelen.
De komende periode wil 5 Days Off meer risico’s gaan nemen en nadrukkelijker ruimte vrijmaken voor experiment naast de grotere publiekstrekkers. De scheiding tussen 5 Days Off en 5 Days On wordt verder vervaagd om een meerdimensionale ervaring te bieden op het gebied van vooruitstrevende muziek en kunsten. De organisatie beoogt vaker internationale, vernieuwende en uitzonderlijke audiovisuele acts programmeren, waarmee ze voorheen terughoudender omging vanwege de financiële en productionele risico’s voor zulk aanbod. Ook zal de aandacht meer uitgaan naar niet-westerse ontwikkelingen en blijft 5 Days Off zijn ogen open houden voor nieuwe Nederlandse initiatieven. Het festival wil daarnaast op zoek gaan naar voor het festival nieuwe presentatievormen, zoals de presentatie van elektronische muziek in een orkestrale setting - gedacht wordt aan samenwerking met het Metropole Orkest of Het Concertgebouw -, het opnieuw arrangeren van underground technoklassiekers of het organiseren van verdiepingsprogramma’s met theater, debat en discussie. Compositieopdrachten gaan een vast onderdeel worden van het festival, waarbij makers worden uitgedaagd nieuw terrein te ontginnen, bijvoorbeeld door een compositie voor stomme films, installaties, dans of theater te maken. De samenwerking met De Balie wordt de komende jaren verder verdiept. Daarnaast wil het festival samenwerken met andere kunstinstellingen rond het Leidseplein om jaarlijks een theater- of dansvoorstelling te programmeren die past bij het festival.

5 Days Off ontving in de periode 2009-2012 meerjarige ondersteuning van de gemeente Amsterdam.
De aanvraag voor ondersteuning in het kader van de vierjarige subsidieregeling van het Fonds Podiumkunsten voor de periode 2009-2012 werd afgewezen. Wel ontving 5 Days Off voor verschillende edities in de afgelopen periode projectsubsidies van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de programmeringsregeling voor festivals.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van 5 Days Off als voldoende. In eerdere edities bood het festival volgens de commissie een eigenzinniger en avontuurlijker programma waar de danceliefhebber nieuwe ontwikkelingen en nieuwe artiesten kon ontdekken. Inmiddels is het festival die oorspronkelijkheid kwijtgeraakt; het festivalprogramma van de afgelopen jaren biedt weliswaar een sterke line-up met gerenommeerde namen uit de elektronische dancescene, maar kenmerkt zich niet door vernieuwing of eigenzinnige keuzes. De meeste geprogrammeerde acts behoren tot de gevestigde orde; ze zijn de underground inmiddels ontstegen en hebben naam gemaakt in het club- en festivalcircuit. Dat oefent weliswaar een grote aantrekkingskracht uit op het uitgaanspubliek, maar het geeft het festival geen eigen artistieke signatuur.
Het festival beoogt echter meer te zijn dan een goed geprogrammeerd muziekfestival: het wil de kracht van de elektronische muziek koppelen aan de inhoud van de hedendaagse kunsten en zo tot een programmatische meerwaarde komen. In haar advies van vier jaar geleden constateerde de commissie dat ze deze crossmediale aanpak op zich zeer interessant achtte, maar dat de synergie tussen elektronische muziek en andere vormen van kunst, zoals fotografie, performancekunst en audiovisuele kunsten, nog niet tot stand was gekomen. Ze hoopte dat de organisatie dit in de komende edities zou realiseren, waarmee het festival door de crossmediale aanpak aan profilering zou winnen. Dat is echter niet gebeurd. De commissie constateert dat de gepresenteerde kunstvormen in artistiek opzicht veelal los blijven staan van de geprogrammeerde muziek en daar niet mee worden geïntegreerd, waardoor ook op het vlak van versmelting tussen diverse kunstdisciplines minder gebeurt dan het festival ambieert. Zo was in de laatste editie van 2012 het aanbod van kunst zelfs zeer gering en volgens de commissie van onvoldoende artistieke kwaliteit en inhoud.
De commissie heeft kennisgenomen van de plannen van 5 Days Off om in de komende periode meer risico op te zoeken in de programmering en de combinatie van muziek en eigentijdse kunst wel verder uit te diepen. De summier uitgewerkte plannen en de manier waarop het festival deze ambities in de afgelopen periode invulde, geeft haar echter niet het vertrouwen dat deze plannen tot een aanscherping van het artistieke profiel zullen leiden. De verwante kunstvormen lijken eerder slechts als aankleding te dienen, waarmee het publiek, aldus de aanvraag, ‘en passant’ kennismaakt. Daarbij wil het festival de komende periode verder uitbreiden met andere disciplines zoals dans, theater en comedy. De commissie ziet, ook door de wat gemakkelijke voorbeelden, eerder een verdere verwatering van het festivalprofiel.

Bijdrage aan de ontwikkeling podiumkunsten
zwak
De commissie beoordeelt de bijdrage die 5 Days Off levert aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als zwak. Het festival biedt het beste uit de clubscene, maar voor vakgenoten valt er op het vlak van elektronische muziek weinig nieuws te ontdekken, omdat het overgrote deel van de geprogrammeerde acts al eerder op podia in Nederland te zien was. Ook worden voor vakgenoten of professionals geen vakinhoudelijke ontmoetingen of speciale programma’s georganiseerd.
Daarbij stelt de commissie dat de activiteiten zich vooral beperken tot het genre van de elektronische muziek. Uit de programmering en de randprogrammering blijkt dat het festival zich heel specifiek richt op het eigen genre en dat de andere kunstdisciplines hierin slechts een dienende of ondergeschikte rol vervullen. De samenwerkingsplannen met kunstenaars uit andere genres of disciplines zijn minimaal en tot dusverre minimaal uitgewerkt. Daar komt bij dat de speciaal voor het festival ontwikkelde producties volgens de commissie niet speciaal opvallend zijn geweest of een bijzondere betekenis hebben gehad voor de elektronische muziek of aanverwante kunstvormen.
Of dit het geval zal zijn bij de compositieopdrachten die de organisatie gaat verstrekken aan jonge talentvolle muzikanten of geluidskunstenaars, kan de commissie niet beoordelen, omdat deze zeer summier uitgewerkt zijn in de aanvraag en niet aangegeven is met wie en op welke manier zal worden samengewerkt. Dat euvel geldt voor meer onderdelen van het plan: veel wordt aangestipt, maar niet uitgewerkt, of krijgt een stempel die de lading niet dekt. Zo spreekt het festival van nieuwe presentatievormen als het gaat om het presenteren van andere disciplines, maar de commissie merkt op dat dan gaat over het presenteren van andere, bestaande podiumkunstdisciplines op het festival, die geen verbintenis aangaan met de elektronische muziek. Verkennende gesprekken zijn bovendien nog niet opgestart.
De ontwikkeling van een verdiepingsprogramma ‘Kamermans Kermis’ in De Balie, met ruimte voor theater, debat en discussie voorafgaand aan de clubprogrammering, vindt de commissie potentie hebben. Toch meent de commissie dat de verdiepende onderdelen een te marginale rol vervullen binnen het festival, dat er in eerste instantie op is gericht een aanvulling te bieden op het bestaande uitgaansklimaat. 5 Days Off geeft een goede dwarsdoorsnede van de reguliere elektronische muziek van nu, maar is niet meer de plek waar progressieve en vernieuwende ontwikkelingen vandaan komen (of hun oorsprong hebben). De beknopte plannen uit de aanvraag stellen dit ook niet in het vooruitzicht.

Ondernemerschap
ruim voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van 5 Days Off als ruim voldoende. Het festival haalt hoge publieksinkomsten binnen en werkt samen met twee goede hoofdsponsors. De marketingmix zit goed in elkaar, met diverse online en offline communicatiemiddelen en vele grote mediapartners. Een uitgebalanceerde publiekscampagne zorgt voor een groot bereik binnen de Randstad en ook in het buitenland wordt publiek geworven via citymarketing en social media. Daarnaast vinden er verschillende activiteiten en evenementen plaats voorafgaand aan het festival om mensen alvast uit te nodigen tot een bezoek. In de marketing wordt stevig samengewerkt met de betrokken podia. Het festival haalde in 2010 20.000 bezoekers binnen, van wie 16.500 betaald.
Opvallend is wel dat in de komende periode, met een stijging van het aantal activiteiten en een forse verhoging van de kosten, maar een zeer kleine toename van publieksinkomsten wordt begroot. Relatief zal het aandeel publieksinkomsten zelfs dalen.
De overige eigen inkomsten beslaan weliswaar een groot deel van de begroting, maar de commissie vindt het opmerkelijk dat ze de komende periode afnemen, vooral de bijdragen uit private middelen. Deze afname wordt niet verklaard in de aanvraag.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als neutraal. De activiteiten leveren volgens de commissie geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit. De commissie merkt op dat er naast 5 Days Off enkele festivals en vele clubs en podia zijn in Nederland die door het jaar heen een vergelijkbaar aanbod van dance en elektronische muziek presenteren.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
5 Days Off vindt plaats in Amsterdam; hiermee wordt geen speciale bijdrage geleverd aan de spreiding van het podiumkunstenaanbod in Nederland.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
5 Days Off heeft in de afgelopen periode een bijdrage van ruim 54.000 euro ontvangen van de gemeente Amsterdam en vraagt daar voor de periode 2013-2016 een bedrag van 67.500 euro aan. Als de gemeente het gevraagde bedrag toekent, levert dat een beperkte lokale bijdrage op.

conclusie

De commissie concludeert dat zij positief is over het ondernemerschap van 5 Days Off. Ook beoordeelt ze de artistieke kwaliteit als voldoende, maar ze vindt dat het festival onvoldoende bijdrage levert aan de ontwikkeling van de podiumkunsten. Zij meent dat het festival primair een presenterende publieksfunctie heeft met een op zich kwalitatief goed programma van gerenommeerde danceacts. De bijdrage aan de pluriformiteit en de spreiding van podiumkunsten is beide neutraal. In de eindafweging tussen deze en andere ingediende aanvragen adviseert de commissie om die reden aanvragen die beter aansluiten bij de criteria prioriteit te geven. Zij adviseert de aanvraag niet te honoreren.


Aangevraagd bedrag 2013-2014€ 250,000

festivals

organisatieaangevraagdtoekennen

5 Days Off€ 125.0000
Amersfoort Jazzfestival€ 125.0000
Amsterdam Dance Event€ 150.0000 *
Amsterdam Roots Festival€ 125.0000
Amsterdamse Cello Biennale€ 125.0000 *
Amsterdams Kleinkunst Festival€ 50.0000 *
Cement€ 150.0000 *
Charles Hennen Concours€ 50.0000
Circo Circolo€ 125.0000 *
Cultura Nova€ 150.0000 *
Dutch Jazz Competition€ 50.0000
Eurosonic Noorderslag€ 150.000€ 125.000 per editie
Festival Oude Muziek€ 300.000€ 250.000 per editie
Flamenco Biennale Nederland€ 150.0000 *
Gaudeamus Muziekweek€ 150.0000 *
Grachtenfestival Amsterdam€ 125.0000 *
hetdansfestival.nl€ 150.0000 *
Incubate€ 300.0000 *
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht€ 50.0000
Internationaal Orgelfestival Haarlem€ 150.0000 *
Internationaal Vocalisten Concours€ 50.0000 *
De Internationale Keuze€ 125.0000 *
Internationale Koorbiënnale€ 150.0000 *
Its Festival€ 150.0000 *
Jonge Harten Festival€ 125.0000 *
Julidans€ 150.000€ 125.000 per editie
Liteside Festival€ 20.0000
Metropolis Festival€ 150.0000
Motel Mozaique€ 125.0000 *
Mundial€ 150.0000 *
Musica Sacra€ 150.000€ 125.000 per editie
Music Meeting€ 150.000€ 125.000 per editie
Nederlandse Dansdagen€ 150.0000 *
Nederlands Theater Festival€ 150.000€ 125.000 per editie
Noorderzon Performing Arts Festival€ 300.000€ 250.000 per editie
November Music€ 150.000€ 125.000 per editie
Oerol€ 300.000€ 250.000 per editie
Operadagen Rotterdam€ 300.000€ 125.000 ** per editie
Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival€ 150.0000
Rotterdam Unlimited€ 125.0000
Sonic Acts€ 150.0000 *
SPRING festival Utrecht€ 150.000€ 150.000 per editie
Theaterfestival Boulevard€ 300.0000 *
Tromp Percussion Eindhoven€ 50.000€ 50.000 per editie
Tweetakt€ 300.000€ 300.000 per editie
De Viooldagen€ 50.0000 *