NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE FESTIVALS EN CONCOURSEN 2013-2016

AMSTERDAM DANCE EVENT

inleiding

Het Amsterdam Dance Event (ADE) is een jaarlijks vijfdaags festival voor elektronische muziek, dat plaatsvindt op meer dan vijftig grote en kleine locaties in Amsterdam, gecombineerd met een internationale conferentie voor professionals uit de elektronische muzieksector. Het festival werd in 1996 opgericht om dj’s, producers en platenlabels in staat te stellen muzieknamen uit te wisselen op een conferentie; daarnaast werd een internationaal festival voor liefhebbers op touw gezet. Tot 2008 werd het festival georganiseerd door Buma Cultuur; de afgelopen vier jaar wordt het georganiseerd door een eigen stichting en is ADE explosief gegroeid. Met 800 optredens van dj’s en live acts in 220 programmaonderdelen en 146.000 bezoekers (2011) behoort het festival inmiddels tot de grootste clubfestivals ter wereld. Op de businessconferentie komen 3.000 professionals uit de internationale muziekindustrie samen, afkomstig uit 62 landen.
Het festival wil binnen het kader van de elektronische muziek de nieuwste artistiek-inhoudelijke ontwikkelingen op internationaal niveau signaleren en presenteren aan een eveneens internationaal publiek. Het presenteert zowel toonaangevende namen als aankomende talenten, waarmee de laatsten een mogelijke springplank wordt geboden dankzij de aanwezigheid van vele belangrijke spelers uit de sector en de internationale pers. Tegelijkertijd wil ADE een platform zijn voor de internationale muziekindustrie, met als doel het ontwikkelen van talent, kennisoverdracht en de verkoop van elektronische muziek. Een nevengeschikt doel is het stimuleren en promoten van Nederlands talent in deze internationale context.
ADE vraagt nadrukkelijk subsidie aan om het artistieke niveau binnen het platform ADE verder te ontwikkelen en wereldwijd toonaangevend te laten zijn. Daartoe wil het jaarlijks vijfentwintig kernactiviteiten programmeren van pioniers die behoren tot de wereldtop. Te denken valt aan James Blake, Björk, Chris Cunningham en Steve Reich. Het festival wil deze artiesten ook een rol laten spelen in de verdiepende onderdelen die het sinds 2011 organiseert onder de noemer ADE+, waarin het specifieke thema’s uitdiept als muziektechnologie, carrièrevorming, talentontwikkeling, creatie of de hardere dancestijlen. Deze onderdelen worden de komende periode eveneens uitgebreid om zich bij een breder en gevarieerder publiek in de kijker te spelen. Bij het programmeren gaat het festival de komende periode verder op zoek naar bijzondere locaties om de muziek te presenteren, zoals in bouwputten in de stad of in het Red Light District, dat voor één keer zou moeten veranderen in een Yellow Light District. Ook wil ADE enkele bijzondere samenwerkingen tot stand brengen. De organisatie denkt bijvoorbeeld aan Het Concertgebouworkest en Jeff Mills, of aan een theatergezelschap en een producer van elektronische muziek.

Het Amsterdam Dance Event werd in de periode 2009-2012 ondersteund door het Fonds Podiumkunsten in het kader van de vierjarige subsidieregeling. Daarnaast ontving het festival incidentele financiële bijdragen van de gemeente Amsterdam vanuit het Evenementenfonds.
Adviseurs van het Fonds hebben in de periode 2009-2012 de verschillende edities van het festival bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van het Amsterdam Dance Event als ruim voldoende. Het festival toont dance in de volle breedte, de hele stad is ermee doordrenkt en vele clubs en podia haken aan. Een groot aantal elektronische acts van belang maakt er zijn opwachting en een groot publiek krijgt er de gelegenheid te zien wat op dit moment hot is in de dancewereld.
Bij de artistieke kwaliteit van het programmaprofiel zet de commissie kritische kanttekeningen. ADE is vooral een showcasefestival en is in zijn samenstelling niet bijzonder oorspronkelijk. Daarvoor mist de commissie scherpe artistieke keuzes. Het festival in zijn totaliteit is een groot feest, waarbij in de hele stad clubs en podia onder de paraplu van ADE hun eigen danceprogrammering neerzetten. Een centrale regie, de hand van de programmeur, ontbreekt. Dat was ook de kritiek vier jaar geleden, maar de commissie vond destijds het plan om een programmacoördinator aan te stellen om meer afstemming en profiel te bewerkstelligen een reden voor subsidiëring. De commissie is echter van mening dat daar weinig van terecht is gekomen of dat de resultaten in elk geval weinig zichtbaar zijn geworden.
Nu vraagt het festival uitdrukkelijk subsidie aan voor een aantal vooruitstrevende, kwetsbare programmaonderdelen die het zelf tot de meer risicovolle programmering rekent. De commissie ziet genoemde onderdelen echter niet als artistiek risicovoller; ze merkt op dat het eerder gaat om topacts die gegarandeerd volle zalen trekken.
De commissie constateert voorts dat de nieuwste artistiek-inhoudelijke ontwikkelingen die ADE aankondigt nog weinig zijn uitgewerkt. Zo wil ADE met vele nieuwe partners gaan samenwerken, maar wordt dit nauwelijks toegelicht en verkeren gesprekken hierover veelal nog in een oriënterende fase – als ze al zijn opgestart. Ten slotte merkt de commissie op dat het niet bevorderlijk is voor het creëren van een overkoepelende festivalsfeer dat de mogelijkheid een festivalpas te kopen ontbreekt, waardoor bezoekers voor elk nachtelijk concert en voor elke locatie afzonderlijk toegang moeten betalen; een bezoek aan ADE verschilt daardoor niet wezenlijk van een normaal bezoek aan een clubavond.

Bijdrage aan de ontwikkeling podiumkunsten
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage die het Amsterdam Dance Event levert aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als ruim voldoende. Dat komt met name door het conferentiegedeelte van dit evenement. De conferentie wordt jaarlijks door een groot aantal professionals uit talloze landen bezocht. Voor de export van het Nederlandse danceproduct maakt ADE deel uit van het succes dat Nederlandse dj’s en danceproducenten in het buitenland hebben. De commissie constateert dat de conferentie wereldwijd een sterke reputatie heeft als beurs; de professional bezoekt het ADE om daar zaken te doen. Daarnaast biedt de conferentie zeker ook een aantal interessante onderdelen rond actuele of belangrijke thema’s in de sector, zoals nieuwe technologische ontwikkelingen in de elektronische muziek.
De commissie meent dat de bijdrage van ADE zich beperkt tot het conferentiedeel. In het festival vindt de commissie de bijdrage aan de artistiek inhoudelijke ontwikkeling van de dance aanzienlijk minder, omdat hier primair de promotie van de dance in het algemeen een rol speelt. Daarbij staat voor een groot deel de reguliere mainstream dance geprogrammeerd waar de aandacht naar uitgaat. Voor opkomend jong talent is aanzienlijk minder ruimte. Ten slotte constateert de commissie dat de bijdrage beperkt blijft tot de dance en geen breder effect heeft op de podiumkunsten. Er worden bijvoorbeeld nauwelijks samenwerkingsverbanden aangegaan met andere genres of disciplines.

Ondernemerschap
ruim voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van het Amsterdam Dance Event als ruim voldoende. De afgelopen periode is het aantal bezoekers sterk gegroeid, van 80.000 in 2008 naar 146.000, vrijwel allemaal betalende, bezoekers in 2011. Het aantal conferentiebezoekers steeg in dezelfde periode van 2.000 tot 3.000. De organisatie voerde daartoe een succesvol marketingbeleid, waarin vooral de vele internationale mediapartners positief opvallen. Voor marketing en productie wordt tevens intensief samengewerkt met de deelnemende podia. Naar eigen zeggen levert het evenement Amsterdam ruim 43 miljoen euro op jaarbasis op.
De commissie zet een kritische kanttekening bij de subsidiebehoefte van deze organisatie. Het eigeninkomstenpercentage ligt zeer hoog, vooral dankzij een aantal grote sponsors en de deelnemersinkomsten van de conferentie. Daarnaast investeert Buma Cultuur in het evenement en is er een bijdrage van Sena. De commissie vindt het opvallend dat een festival met zo veel succes niet over een stevige financiële buffer beschikt. De constructie met Buma vindt de commissie daarbij weinig transparant. Buma vangt de financiële tegenvallers op. Formeel is het evenement nu een aparte stichting, los van oprichter Buma, maar het hele bestuur wordt gevormd door bestuurders van Buma. De commissie vindt niet dat hier sprake is van goede cultural governance en merkt op dat kritiek van het Fonds hierop in de afgelopen periode stelselmatig is genegeerd.
Voor de komende periode dalen de eigen inkomsten, zowel absoluut als relatief, hoewel sponsorgelden en publieksinkomsten groeien. De totale begroting stijgt echter door de toevoeging van activiteiten waarvan de toegevoegde waarde in de ogen van de commissie beperkt is. Deze tegengestelde beweging - een stijging van de kosten tegenover een daling van de eigen inkomsten - vindt de commissie niet van goed ondernemerschap getuigen.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als neutraal. De activiteiten leveren volgens de commissie geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit. Het Amsterdam Dance Event is weliswaar het grootste dancefestival in Nederland, maar is wel een van de vele festivals - naast een aanzienlijk aantal clubs en podia - die door het jaar heen vergelijkbaar aanbod op het gebied van dance en elektronische muziek presenteren.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
Het festival vindt plaats in Amsterdam; daarmee wordt geen bijdrage geleverd aan de spreiding van de podiumkunsten.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Het Amsterdam Dance Event heeft in de afgelopen jaren geen structurele subsidies ontvangen van de gemeente Amsterdam. Voor de periode 2013-2016 vraagt de organisatie wel een bijdrage aan bij de gemeente van 140.000 euro. Als dit bedrag wordt toegekend, levert dat een beperkte lokale bijdrage op.

Toeslag
Het Amsterdam Dance Event vraagt een toeslag aan voor het versterken van drie programma’s in het kader van ADE+: ten eerste het driedaagse platform ADE Music and Bits, waar professionals op het gebied van muziek en technologie samenkomen om informatie uit te wisselen en zaken te doen; ten tweede het eendaagse seminar ADE Next, een programma vol workshops, masterclasses en panels waar talentvolle Nederlandse dj’s en producers in contact worden gebracht met professionals; en tot slot de ADE University, een gratis programma van presentaties en lezingen op het Leidseplein, vooral bedoeld voor muziekstudenten en in 2011 onder anderen gehouden door Kluun en Afrojack.
De commissie constateert dat het in alle drie de gevallen gaat om activiteiten die zijn gericht op het verstevigen van onderlinge netwerken en op het uitwisselen van kennis en ideeën, en dat geen sprake is van het ontwikkelen van nieuw of inhoudelijk ander werk. De commissie ziet daarom onvoldoende aangetoond dat genoemde activiteiten leiden tot innovatie van het aanbod. Ze adviseert daarom de toeslag niet toe te kennen.

conclusie

De commissie concludeert dat ze de artistieke kwaliteit, de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten en het ondernemerschap van het Amsterdam Dance Event als ruim voldoende beoordeelt. Het festival draagt niet bij aan de pluriformiteit van het podiumkunstenlandschap of aan de spreiding van podiumkunstenaanbod in Nederland. Daarbij vindt de commissie het plan voor innovatie onvoldoende overtuigend aansluiten bij de doelstelling van dit onderdeel. Het bovenstaande leidt ertoe dat de commissie adviseert om de aanvraag uitsluitend te honoreren als het budget dat toelaat en in dat geval een bedrag van 125.000 euro toe te kennen, zijnde het basisbedrag voor kleine en middelgrote festivals.Aangevraagd bedrag 2013-2014€ 300,000
Basissubsidie per editie € 125,000
Toeslagniet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar0 *

festivals

organisatieaangevraagdtoekennen

5 Days Off€ 125.0000
Amersfoort Jazzfestival€ 125.0000
Amsterdam Dance Event€ 150.0000 *
Amsterdam Roots Festival€ 125.0000
Amsterdamse Cello Biennale€ 125.0000 *
Amsterdams Kleinkunst Festival€ 50.0000 *
Cement€ 150.0000 *
Charles Hennen Concours€ 50.0000
Circo Circolo€ 125.0000 *
Cultura Nova€ 150.0000 *
Dutch Jazz Competition€ 50.0000
Eurosonic Noorderslag€ 150.000€ 125.000 per editie
Festival Oude Muziek€ 300.000€ 250.000 per editie
Flamenco Biennale Nederland€ 150.0000 *
Gaudeamus Muziekweek€ 150.0000 *
Grachtenfestival Amsterdam€ 125.0000 *
hetdansfestival.nl€ 150.0000 *
Incubate€ 300.0000 *
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht€ 50.0000
Internationaal Orgelfestival Haarlem€ 150.0000 *
Internationaal Vocalisten Concours€ 50.0000 *
De Internationale Keuze€ 125.0000 *
Internationale Koorbiënnale€ 150.0000 *
Its Festival€ 150.0000 *
Jonge Harten Festival€ 125.0000 *
Julidans€ 150.000€ 125.000 per editie
Liteside Festival€ 20.0000
Metropolis Festival€ 150.0000
Motel Mozaique€ 125.0000 *
Mundial€ 150.0000 *
Musica Sacra€ 150.000€ 125.000 per editie
Music Meeting€ 150.000€ 125.000 per editie
Nederlandse Dansdagen€ 150.0000 *
Nederlands Theater Festival€ 150.000€ 125.000 per editie
Noorderzon Performing Arts Festival€ 300.000€ 250.000 per editie
November Music€ 150.000€ 125.000 per editie
Oerol€ 300.000€ 250.000 per editie
Operadagen Rotterdam€ 300.000€ 125.000 ** per editie
Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival€ 150.0000
Rotterdam Unlimited€ 125.0000
Sonic Acts€ 150.0000 *
SPRING festival Utrecht€ 150.000€ 150.000 per editie
Theaterfestival Boulevard€ 300.0000 *
Tromp Percussion Eindhoven€ 50.000€ 50.000 per editie
Tweetakt€ 300.000€ 300.000 per editie
De Viooldagen€ 50.0000 *