NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE FESTIVALS EN CONCOURSEN 2013-2016

CIRCO CIRCOLO

organisatie/i_1593/CircoCircolo.png

Briantelli

inleiding

Circo Circolo is een tweejaarlijks, tiendaags circustheaterfestival dat zich afspeelt op Landgoed Velder in Liempde, gelegen in het achterland van Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Tilburg. Het festival is een initiatief van Stichting Briantelli, in 2005 opgericht met als doel circustheater en het nieuwe circus in Nederland te stimuleren, en wordt geleid door Wim Claessen. Tot nu toe vonden drie edities van het festival plaats (2007, 2008 en 2010), steeds in de zuidelijke herfstvakantie.
Circo Circolo wil tweejaarlijks de state of the art tonen op het gebied van het hedendaagse, internationale circustheater. Daartoe stelt het een internationaal programma samen met veel Nederlandse premières en aandacht voor artistieke vernieuwing. Het festival wil zich tegelijk als verdiepend vakfestival én als laagdrempelig, toegankelijk publieksfestival manifesteren. Publiek krijgt experimentele circusvoorstellingen te zien die iets toevoegen aan het bekende circusidioom door bijvoorbeeld de inzet van andere kunstdisciplines, de integratie van nieuwe (multimediale) technieken of het gebruik van bijzondere settings.
Onder de noemer Circolo eXtra vindt een ontmoetingsprogramma plaats voor internationale professionals. Deze pijler wordt de aankomende periode verder aangescherpt om meer dan in het verleden een showcasefunctie te krijgen voor programmeurs en bij te dragen aan het debat rond beleid, scholing en ontwikkelingen op het vlak van de (circus)podiumkunsten. Zo staat in 2014 de najaarsvergadering van Circostrada in Liempde gepland. In de pijler Circolo Actief vinden activiteiten plaats op het gebied van educatie, talentontwikkeling en ‘social circus’, bijvoorbeeld ter bevordering van de sociale cohesie in wijken. In dit onderdeel vinden ook jeugdcircussen en studenten van de twee hbo-circusopleidingen in Tilburg (ACaPA) en Rotterdam (Codarts) een plek en worden workshops voor jong talent georganiseerd.
Circo Circolo volgt en toont makers in alle stadia van de keten van leren, produceren en presenteren en wil ervoor zorgen dat ze langs de drie pijlers van het festival omhoog kunnen klimmen. In de aankomende periode wil de organisatie haar rol als verdiepend en aanjagend vakfestival ter verdere professionalisering van de circuskunst steviger verankeren. In de edities 2014 en 2016 (met als thema’s respectievelijk ‘Circus en Vormgeving’ en ‘Circus en Theater’) verwacht de organisatie een duidelijke invloed van de instroom op de arbeidsmarkt van de eerste afgestudeerden aan de Nederlandse circusopleidingen in Rotterdam en Tilburg, die het festival een artistiek-inhoudelijke impuls wil geven. Vanaf 2014 streeft het festival ernaar jaarlijks een coproductie uit te brengen met een Nederlandse of Vlaamse makersgroep om bij te dragen aan de ontwikkeling van het genre. Deze zal na het festival doorspelen in theaters en op binnen- en buitenlandse festivals.
Om de circuskunst verder te bevorderen werkt Circolo veelvuldig samen met andere culturele organisaties die actief zijn op het terrein van het nieuwe circus, bijvoorbeeld om de doorstroom van jeugdtheaterschoolleerlingen naar hbo-opleidingen te bevorderen of pas afgestudeerde circusmakers uit Nederland, Vlaanderen (Vlaams Circuscentrum) en Europa (Jeunes Talents Cirque Europe) te ondersteunen bij het ontwikkelen van professionele producties. Ook wordt met enkele Brabantse partners onderzocht of het mogelijk is een mbo-opleiding voor circus tot stand te brengen. Daarnaast heeft het festival het initiatief genomen voor een geregeld Nederlands-Vlaams programmeursoverleg met theaters en festivals en maakt het deel uit van een netwerk van tien Brabantse festivals.
In de tussenliggende jaren wil Circo Circolo in alle steden van BrabantStad internationale circusvoorstellingen presenteren of projecten organiseren. In 's-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven gebeurt dat al; in Breda en Helmond moet de samenwerking de komende periode vorm krijgen. Ook werkt het festival alternerend samen met partnerfestivals in het Vlaamse Neerpelt (Theater aan de Markt) en Rotterdam (Festival Circusstad).

Circo Circolo is in de periode 2009-2012 structureel ondersteund door de provincie Noord-Brabant. Het festival ontving daarnaast diverse projectsubsidies van het Fonds Podiumkunsten vanuit de regelingen voor festivals en voor internationalisering.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Circo Circolo als ruim voldoende. Ze constateert dat het festival er in de eerste drie edities in is geslaagd zichzelf op de kaart te zetten. Het evenement vindt plaats in een speciaal opgebouwd circusdorp op een bijzondere plek; deze setting draagt sterk bij aan een echte festivalsfeer.
Circo Circolo is een van de weinige plekken in Nederland waar het hedendaagse circustheater wordt getoond en waar nieuwe ontwikkelingen op dat gebied worden uitgelicht. Het festival heeft een duidelijke artistieke signatuur en weet waar het voor staat: het wil de brede rijkdom van het nieuwe circus tonen in internationaal en nationaal perspectief. Circo Circolo benadrukt de grote potentiële waarde voor publiek van het genre. Het festival markeert zijn programma als laagdrempelig en kwalitatief aantrekkelijk, hetgeen in de praktijk ook zo uitpakt.
Vooral de kwaliteit van de internationale programmering van Circo Circolo, die het grootste gedeelte van het festival beslaat, springt in het oog. Het festival slaagt er volgens de commissie in om op internationaal niveau de crème de la crème van het nieuwe circus binnen te halen. Wat er in dat opzicht wordt gepresenteerd, kenmerkt zich over het algemeen door een groot vakmanschap.
Bij de kwaliteit van de Nederlandse programmering plaatst de commissie kanttekeningen. Het festival beoogt cross-overs tussen theatermakers en circusartiesten te presenteren en heeft hiervan tijdens de afgelopen edities resultaten getoond, met wisselend succes. De cross-overs van eigen bodem zijn nog dermate prematuur dat de kwaliteit ervan ook nog zichtbaar in ontwikkeling is. Het niveauverschil tussen de internationale en de nationale programmering is op het festival volgens de commissie duidelijk zichtbaar. De commissie merkt daarbij op dat het nieuwe circus in Nederland nog zo duidelijk aan het begin van zijn ontwikkeling staat, dat een inbedding van de jonge discipline in een verhelderende context noodzakelijk is om publiek hiervan zorgvuldig kennis te laten nemen. In het plan geeft de organisatie aan veel te verwachten van cross-overs tussen circus en andere kunstdisciplines, maar de commissie mist concrete voorbeelden en namen van toonaangevende kunstenaars uit andere disciplines om hier richting aan te geven. Voor de eerste lichting afgestudeerde studenten aan de nieuwe hbo-opleidingen circustheater ontbreken bijvoorbeeld nog dramaturgen en regisseurs uit theater en dans die de ambitie hebben theatrale circusproducties te ontwikkelen.

Bijdrage aan de ontwikkeling podiumkunsten
voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten in Nederland als voldoende. Zij vindt het festival van belang als aanjager van de nog prille en kleine nieuwe discipline die het op de Nederlandse hogescholen is. Het biedt een podium aan studenten en aan de eerste lichting afgestudeerde artiesten van de opleidingen in Tilburg en Rotterdam. Onder hen zijn vooral uitvoerende artiesten die zelf geen makers zijn. De commissie heeft waardering voor de doelstelling van Circo Circolo om circustheater, dat al verder ontwikkeld is in landen als Frankrijk en Canada, ook in Nederland tot ontwikkeling te laten komen en is positief over het feit dat Circo Circolo daarbij aandacht wil schenken aan de hele keten van leren, presenteren en produceren. De enerverende artistieke ontwikkelingen die het festival op papier voorziet, manifesteren zich volgens de commissie in de praktijk nog maar mondjesmaat. Circo Circolo heeft in het stimuleren van de artistieke kwaliteit van het nieuwe circus in Nederland samen met de opleidingen nog een aantal slagen te maken.
Het festival maakt deel uit van een groot internationaal netwerk en toont tweejaarlijks een overzicht van het internationale nieuwe circus. Als inspiratiebron is het festival volgens de commissie van groeiend belang voor nieuwe Nederlandse circustheatermakers en theatermakers die zich op cross-overs met circus willen toeleggen. De commissie merkt daarbij op dat de katalyserende rol die het festival in Nederland ambieert voor de ontwikkeling van de podiumkunsten, gezien de geringe omvang van het genre, vooralsnog beperkt is. Dat maakt dat het programma van het festival voor internationale vakgenoten minder urgentie heeft dan de organisatie nastreeft.

Ondernemerschap
goed
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Circo Circolo als goed. Uit het plan van Circo Circolo spreekt een frisse ondernemersgeest. Er is sprake van een flexibele organisatie met een laag aandeel beheerslasten. Het festival kent stevige eigen inkomsten en een goed sponsorbeleid. De organisatie ontplooit bovendien activiteiten om ook naast het festival inkomsten te genereren, zoals door de verhuur van het terrein aan derden als vergader- of presentatielocatie of als plaats voor trainingen. Ook geeft de organisatie bijvoorbeeld adviezen over circus op congressen en presentaties van commerciële partijen.
Het festival wil zijn eigen inkomsten vergroten door bezoekers te verleiden langer op het festivalterrein te verblijven en meer gebruik te maken van de horecagelegenheden. De commissie merkt op dat het festival in de afgelopen periode gegroeid is in dit opzicht, met een ambiance die hier ook zeer toe uitnodigt. De commissie vindt het opvallend dat de marketingkosten de komende editie licht afnemen, maar daartegenover wel een forse toename van publieksinkomsten wordt verwacht. Het plan dat de organisatie hiervoor heeft ontwikkeld, vindt de commissie echter overtuigend, mede gezien de stijgende lijn in de afgelopen edities. Circo Circolo verwacht hier baat te hebben bij de samenwerking voor marketing met partners uit de recreatieve sector en met collega-festivals uit Brabant. Het festival richt zich de komende periode op een groter geografisch gebied en wil een breder potentieel publiek benaderen, zoals toeristen, maar ook bijvoorbeeld leden van turn- en gymnastiekverenigingen.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De activiteiten van Circo Circolo vindt de commissie onderscheidend. De aanvrager levert een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van het landschap, maar is niet uniek. De commissie merkt op dat naast Circo Circolo nog een festival gericht is op het nieuwe circus. De commissie constateert daarnaast dat het soort aanbod dat het festival brengt, weliswaar beperkt, ook op andere podia en festivals in het land te zien is.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
Circo Circolo vindt plaats op een landgoed in Liempde. De bijdrage aan de spreiding is daardoor beter dan gemiddeld. Tegelijk merkt de commissie op dat het niet gaat om een regio waar podiumkunstenaanbod ontbreekt; in steden in de directe omgeving van Liempde, zoals 's-Hertogenbosch en Eindhoven, vinden ook andere festivals plaats en is er sprake van een goede culturele infrastructuur op het gebied van de podiumkunsten.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Circo Circolo ontving de afgelopen periode een bijdrage van de provincie Noord-Brabant en heeft voor de komende periode een bedrag van 187.500 euro aangevraagd. Als dit bedrag wordt toegekend, is er sprake van een beperkte regionale bijdrage.

Toeslag
Circo Circolo vraagt geen toeslag aan.

conclusie

De commissie concludeert dat zij zeer positief is over het ondernemerschap van de organisatie en bovendien positief oordeelt over de artistieke kwaliteit en de bijdrage aan de pluriformiteit. De bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten acht zij voldoende, maar beperkt. Het bovenstaande leidt ertoe dat de commissie adviseert de aanvraag van Circo Circolo te honoreren als het budget dat toelaat en in dat geval een bedrag van 125.000 euro per editie toe te kennen, het basisbedrag voor kleine en middelgrote festivals.

Circo CircoloAangevraagd bedrag 2013-2014€ 125,000
Basissubsidie per editie € 125,000
Toeslagniet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar0 *

festivals

organisatieaangevraagdtoekennen

5 Days Off€ 125.0000
Amersfoort Jazzfestival€ 125.0000
Amsterdam Dance Event€ 150.0000 *
Amsterdam Roots Festival€ 125.0000
Amsterdamse Cello Biennale€ 125.0000 *
Amsterdams Kleinkunst Festival€ 50.0000 *
Cement€ 150.0000 *
Charles Hennen Concours€ 50.0000
Circo Circolo€ 125.0000 *
Cultura Nova€ 150.0000 *
Dutch Jazz Competition€ 50.0000
Eurosonic Noorderslag€ 150.000€ 125.000 per editie
Festival Oude Muziek€ 300.000€ 250.000 per editie
Flamenco Biennale Nederland€ 150.0000 *
Gaudeamus Muziekweek€ 150.0000 *
Grachtenfestival Amsterdam€ 125.0000 *
hetdansfestival.nl€ 150.0000 *
Incubate€ 300.0000 *
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht€ 50.0000
Internationaal Orgelfestival Haarlem€ 150.0000 *
Internationaal Vocalisten Concours€ 50.0000 *
De Internationale Keuze€ 125.0000 *
Internationale Koorbiënnale€ 150.0000 *
Its Festival€ 150.0000 *
Jonge Harten Festival€ 125.0000 *
Julidans€ 150.000€ 125.000 per editie
Liteside Festival€ 20.0000
Metropolis Festival€ 150.0000
Motel Mozaique€ 125.0000 *
Mundial€ 150.0000 *
Musica Sacra€ 150.000€ 125.000 per editie
Music Meeting€ 150.000€ 125.000 per editie
Nederlandse Dansdagen€ 150.0000 *
Nederlands Theater Festival€ 150.000€ 125.000 per editie
Noorderzon Performing Arts Festival€ 300.000€ 250.000 per editie
November Music€ 150.000€ 125.000 per editie
Oerol€ 300.000€ 250.000 per editie
Operadagen Rotterdam€ 300.000€ 125.000 ** per editie
Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival€ 150.0000
Rotterdam Unlimited€ 125.0000
Sonic Acts€ 150.0000 *
SPRING festival Utrecht€ 150.000€ 150.000 per editie
Theaterfestival Boulevard€ 300.0000 *
Tromp Percussion Eindhoven€ 50.000€ 50.000 per editie
Tweetakt€ 300.000€ 300.000 per editie
De Viooldagen€ 50.0000 *