NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE FESTIVALS EN CONCOURSEN 2013-2016

DUTCH JAZZ COMPETITION

inleiding

De Dutch Jazz Competition is in 2000 opgericht op initiatief van musici, podia en instellingen uit de jazzwereld. Het betreft een tweejaarlijks, landelijk concours voor Nederlandse jazzmusici met een open inschrijving, voor alle stijlen jazz en geïmproviseerde muziek. Met dit concours wil de organisatie naar eigen zeggen de wezenlijke kenmerken van jazz bij een breed en deels nieuw publiek onder de aandacht brengen en daarnaast jonge en talentvolle Nederlandse jazzmuzikanten een belangrijke maatschappelijke en artistieke stimulans bieden. Het concours is een effectief instrument om de doorstroom van jong talent naar een maatschappelijk bestaan bevorderen, aldus de aanvraag. Het streven is om een representatieve staalkaart van nieuw Nederlands talent te bieden.
Het concours duurt negentien dagen en bevat voorrondes, halve finales en de finale die in 2014 zal plaatsvinden tijdens de slotavond van North Sea Round Town te Rotterdam. De halve finales zijn in jazzclub Bird (Rotterdam) en het BIMhuis (Amsterdam) en op een nog nader te bepalen podium. In de jaren dat het concours niet plaatsvindt, organiseert de gelieerde Stichting European Jazz Competition de Europese versie van het festival. De organisatie is in handen van Stichting Dutch Jazz Competition met Cees Gog als uitvoerend producent.
De jury bestaat uit leden die vanuit verschillende achtergronden met professionele jazz bezig zijn. De verschillende jury's (voor de voorrondes en de finale) worden samengesteld door een artistieke commissie. Winnaars in het verleden waren onder anderen Oene van Geel en Izaline Calister.
De prijs bestaat uit een optreden op het North Sea Jazz Festival en een ('double-bill'-)tournee in het najaar, die tevens als promotie dient voor de, door de Dutch Jazz Competition geproduceerde, cd van de winnaar. De organisatie van het concours biedt de deelnemers een coachingstraject bestaande uit activiteiten die gericht zijn op het realiseren van een professionele carrière, zoals training, informatie en een natraject.

De Dutch Jazz Competition werd in de periode 2009-2012 ondersteund in het kader van de vierjarige subsidieregeling.
Adviseurs van het Fonds hebben in de afgelopen periode het concours bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de kwaliteit van het concours als voldoende. Zij onderschrijft het belang van een niet-commercieel concours binnen de jazzmuziek. Het concours biedt het publiek een mooie gelegenheid om kennis te maken met jonge talentvolle Nederlandse jazzmuzikanten. Het niveau van de deelnemers is over het algemeen hoog, naar de mening van de commissie. Hoewel in de aanvraag geen namen van juryleden worden genoemd, heeft de commissie op grond van de informatie op de website vertrouwen in de jury, die bestaat uit vakmensen uit verschillende stromingen binnen de jazz.
Over de gepresenteerde plannen is de commissie minder positief. Hoe de selectie en begeleiding van de deelnemers is georganiseerd, wordt in de aanvraag mager uitgewerkt. De organisatie zegt zich te willen richten op het maatschappelijk bestaan van artistiek toptalent, maar hoe men dit gaat aanpakken wordt onvoldoende uitgelegd. De winnaars krijgen een tournee door Nederland aangeboden op een beperkt aantal podia. Waaruit de begeleiding verder bestaat blijft echter onbelicht.
Waar de commissie vier jaar geleden positief was over de zorgvuldige wijze waarop gescout en geselecteerd werd, constateert zij nu dat dit aspect onderbelicht blijft in de aanvraag. Van de driehonderd inschrijvingen op het concours gaan tien deelnemers naar de halve finale, maar de aanvraag gaat niet in op de kwaliteitscriteria die er bij het selecteren van de deelnemers worden gehanteerd.

Bijdrage aan de ontwikkeling podiumkunsten
voldoende
In het verleden heeft de Dutch Jazz Competition zeker een stimulans weten te geven aan de carrière van verschillende musici. Hoewel de kwaliteit van het deelnemersveld over het algemeen goed is, halen de winnaars van de laatste edities volgens de commissie echter niet het niveau dat in voorgaande jaren gebruikelijk was. De commissie constateert dan ook dat de springplankfunctie die het concours vervulde aan betekenis heeft ingeboet.
Daarnaast ontbeert de aanvraag een sterke visie op de status van de jazz, aan de hand waarvan de organisatie de meerwaarde van het concours formuleert. De commissie stelt vast dat de jazz en de geïmproviseerde muziek binnen het huidige Nederlandse culturele klimaat een zwakke positie innemen en dat daardoor voor de nieuwe generatie spelers de weg naar het podium lastig is. De commissie mist een reflectie op de rol die de Dutch Jazz Competition zou kunnen spelen binnen de huidige jazzpraktijk.
Vanwege de mogelijkheid voor nieuwe jazztalenten om zich te presenteren op een landelijk podium en de mogelijkheid voor de winnaars om in het kader van de Young Vip Tour te toeren langs jazzpodia in Nederland, beoordeelt de commissie de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als voldoende.

Ondernemerschap
zwak
De commissie heeft op zich vertrouwen in de bedrijfsvoering van de Dutch Jazz Competition. Zij merkt echter op dat de aanvraag een onderbouwde visie op de risicospreiding tussen de inkomstenbronnen ontbeert. De organisatie is bovendien tamelijk afhankelijk van subsidies en private fondsen. De aanvrager stipt wel een aantal mogelijke nieuwe inkomstenbronnen aan, zoals crowdfunding en sponsoring van prijzen, maar deze worden niet verder uitgewerkt in de aanvraag. Opvallend is verder dat er noch in het exploitatiemodel van het Fonds, noch in de jaarrekening 2010 sprake is van inkomsten uit recettes. Hoewel de aanvrager in het presentatieoverzicht aangeeft om in 2013-2014 wel meer betalende bezoekers te willen genereren, ziet de commissie deze ambitie niet vertaald in de begroting.
Wat de marketing betreft vindt de commissie de visie en doelstellingen erg algemeen verwoord. Zij mist in het plan een heldere profilering van het concours. De aanvrager geeft aan dat de Dutch Jazz Competition zich onderscheidt, doordat het concours voortkomt uit de jazzwereld zelf. Dat vindt de commissie op zich belangrijk, maar deze achtergrond draagt echter weinig bij aan het neerzetten van een sterk profiel voor het publiek. Daarbij stelt het concours zich wat de publiciteit betreft wel heel afhankelijk op van het North Sea Round Town Festival. De commissie is positief over het streven om meer (jong) publiek te bereiken, maar stelt tevens vast dat dit, door het gebrek aan profiel, lastig te bereiken is. Het aanbod van de deelnemers beslaat immers een breed spectrum aan jazzgerelateerde genres, en van te voren is niet duidelijk welke muzikanten de (halve) finale halen en welke genres er aan bod zullen komen tijdens het concours. Een belangrijk kritiekpunt van de commissie betreft het feit dat de Dutch Jazz Competition in de afgelopen periode relatief weinig zichtbaar is geweest. Naar de mening van de commissie heeft het concours de laatste jaren onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de inbedding in het North Sea Jazz Festival had kunnen bieden. Zij beschouwt de overstap naar het North Sea Round Town dan ook als een stap terug, zowel voor de exposure van het concours als voor de deelnemers.
Op grond van bovenstaande kwalificeert de commissie het ondernemerschap als zwak.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De activiteiten van de Dutch Jazz Competition vindt de commissie onderscheidend. Jazz en geïmproviseerde muziek zijn niet vertegenwoordigd in de basisinfrastructuur en het aanbod is vooral te zien in een beperkt, gespecialiseerd circuit. De aanvrager levert een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van het landschap, maar is niet uniek. Het aanbod dat gepresenteerd wordt tijdens de Dutch Jazz Competition is, weliswaar beperkt, ook op andere podia en festivals in het land te zien.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De Dutch Jazz Competition vindt plaats in Rotterdam en deels in Amsterdam. Daarmee is er geen sprake van een bijdrage aan de landelijke spreiding van het aanbod.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
De Dutch Jazz Competition vraagt geen subsidie aan bij gemeente of provincie.

conclusie

De commissie concludeert dat zij positief is over de bijdrage van de Dutch Jazz Competition aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod. Het ondernemerschap van de Dutch Jazz Competion beoordeelt ze negatief. Op artistieke kwaliteit en de bijdrage aan de ontwikkeling van podiumkunsten scoort de aanvraag weliswaar positief, maar met een flink aantal kritische kanttekeningen. De bijdrage aan de spreiding van podiumkunsten is neutraal. In de eindafweging tussen deze en andere ingediende aanvragen adviseert de commissie om die reden aanvragen die beter aansluiten bij de criteria prioriteit te geven. Zij adviseert de aanvraag niet te honoreren.


Aangevraagd bedrag 2013-2014€ 50,000

festivals

organisatieaangevraagdtoekennen

5 Days Off€ 125.0000
Amersfoort Jazzfestival€ 125.0000
Amsterdam Dance Event€ 150.0000 *
Amsterdam Roots Festival€ 125.0000
Amsterdamse Cello Biennale€ 125.0000 *
Amsterdams Kleinkunst Festival€ 50.0000 *
Cement€ 150.0000 *
Charles Hennen Concours€ 50.0000
Circo Circolo€ 125.0000 *
Cultura Nova€ 150.0000 *
Dutch Jazz Competition€ 50.0000
Eurosonic Noorderslag€ 150.000€ 125.000 per editie
Festival Oude Muziek€ 300.000€ 250.000 per editie
Flamenco Biennale Nederland€ 150.0000 *
Gaudeamus Muziekweek€ 150.0000 *
Grachtenfestival Amsterdam€ 125.0000 *
hetdansfestival.nl€ 150.0000 *
Incubate€ 300.0000 *
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht€ 50.0000
Internationaal Orgelfestival Haarlem€ 150.0000 *
Internationaal Vocalisten Concours€ 50.0000 *
De Internationale Keuze€ 125.0000 *
Internationale Koorbiënnale€ 150.0000 *
Its Festival€ 150.0000 *
Jonge Harten Festival€ 125.0000 *
Julidans€ 150.000€ 125.000 per editie
Liteside Festival€ 20.0000
Metropolis Festival€ 150.0000
Motel Mozaique€ 125.0000 *
Mundial€ 150.0000 *
Musica Sacra€ 150.000€ 125.000 per editie
Music Meeting€ 150.000€ 125.000 per editie
Nederlandse Dansdagen€ 150.0000 *
Nederlands Theater Festival€ 150.000€ 125.000 per editie
Noorderzon Performing Arts Festival€ 300.000€ 250.000 per editie
November Music€ 150.000€ 125.000 per editie
Oerol€ 300.000€ 250.000 per editie
Operadagen Rotterdam€ 300.000€ 125.000 ** per editie
Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival€ 150.0000
Rotterdam Unlimited€ 125.0000
Sonic Acts€ 150.0000 *
SPRING festival Utrecht€ 150.000€ 150.000 per editie
Theaterfestival Boulevard€ 300.0000 *
Tromp Percussion Eindhoven€ 50.000€ 50.000 per editie
Tweetakt€ 300.000€ 300.000 per editie
De Viooldagen€ 50.0000 *