NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE FESTIVALS EN CONCOURSEN 2013-2016

EUROSONIC NOORDERSLAG

Noorderslag

inleiding

Eurosonic Noorderslag is een Europees geörienteerd popmuziekfestival dat jaarlijks plaatsvindt in Groningen. Het bestaat uit het driedaagse, internationale festival Eurosonic, waar zo’n 250 Europese artiesten en bands zich presenteren in zo’n dertig Groningse zalen, het eendaagse festival Noorderslag, waar nieuwe Nederlandse artiesten zich in de kijker spelen bij publiek, programmeurs en distributeurs, en een vierdaagse conferentie voor vakgenoten wereldwijd. Daarnaast vinden tijdens het festival diverse prijsuitreikingen plaats, met als belangrijkste prijzen de EBBA Awards, de European Festival Awards en de Popprijs.
Het festival stelt zich tot doel de Europese popmuzieksector onder de aandacht te brengen, verder te ontwikkelen en te versterken. Het presenteert oorspronkelijk werk van nieuwe Nederlandse en Europese artiesten van wie de organisatie meent dat ze toe zijn aan een groter en internationaal publiek. Tijdens de conferentie staat jaarlijks de actuele stand van zaken binnen de popmuziek in een focusland centraal; van dit land zijn extra artiesten vertegenwoordigd op Eurosonic.
Door de samenwerking met ETEP (European Talent Exchange Program) wordt het festival jaarlijks bezocht door programmeurs van meer dan zestig grote en een aantal kleinere internationale festivals. Vanuit een speciaal ingerichte media compound in de Oosterpoort verzorgen tijdens het festival 24 Europese EBU-radiostations uitzendingen van het festival met live concerten, interviews en specials. Alle opnamen en uitzendingen worden opgenomen in een openbare mediatheek.
Mede door de samenwerking met ETEP en EBU vormt Noorderslag jaarlijks een vaste ontmoetingsplaats voor zo’n drieduizend (inter)nationale professionals en media, die op Eurosonic Noorderslag de beste nieuwe artiesten komen ontdekken.
De belangrijkste artistieke ambitie die Eurosonic Noorderslag zich in de komende periode stelt is de effectiviteit – de spin-off – voor de gepresenteerde artiesten nog verder vergroten. Daartoe streeft het festival naar meer publieksbereik en naar een versterking en verbreding van de platformfunctie. Ook wil het festival de Zuid-, Centraal- en Oost-Europese landen nauwer bij het festival betrekken om een vollediger afspiegeling te bieden van de Europese popmuziek. Er wordt gestreefd naar een uitbreiding van het aantal speelplaatsen.
Ook het nieuwe festivalonderdeel Eurosonic Air, gestart in 2011, krijgt een vervolg. Hier krijgen de grotere artiesten de gelegenheid zich naast hun optredens op Eurosonic op een openluchtpodium te presenteren voor zo’n 12.000 extra toeschouwers. Met betrekking tot de conferentie wordt nog steviger ingezet op het binnenhalen van kwalitatief relevante deelnemers en een blijvend hoog aandeel internationale deelnemers. Het aantal deelnemende festivals binnen ETEP groeit van zestig naar honderd, waarmee ook het aantal buitenlandse conferentiedeelnemers stijgt dat Eurosonic Noorderslag bezoekt.

Stichting Noorderslag ontving in de periode 2009-2012 subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kader van de culturele basisinfrastructuur. Daarnaast werd het festival structureel ondersteund door zowel de gemeente als de provincie Groningen. Het festival ontving de afgelopen periode ook Europese subsidies.
De Raad voor Cultuur heeft het festival in de periode 2009-2012 gemonitord.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Eurosonic Noorderslag als goed. Door de focus op oorspronkelijk werk van nieuwe Europese artiesten heeft het festival een herkenbare artistieke signatuur. De commissie vindt dat de organisatie een goede neus heeft voor aankomend talent dat klaar is door te stromen naar de grotere podia en festivals. Hoewel de kwaliteit van de gepresenteerde artiesten niet altijd even constant is, zijn jaarlijks op Eurosonic Noorderslag meer dan voldoende nieuwe artiesten te ontdekken. Het festival biedt een unieke showcase van de artiesten die het popmuzieklandschap van de toekomst mede zullen bepalen, waarvoor zowel professionals als liefhebbers naar Groningen komen.
Het programma waarin deze artiesten worden gepresenteerd vindt de commissie erg aansprekend. De combinatie van Noorderslag en Eurosonic biedt volgens de commissie een goede staalkaart van wat er op landelijk en Europees niveau gaande is in de popmuzieksector. De twee festivals zijn duidelijk te onderscheiden – Eurosonic presenteert Europese artiesten, Noorderslag Nederlandse artiesten – maar worden geïntegreerd doordat beide festivals nieuwe artiesten centraal stellen met eigen, oorspronkelijk werk. De samenhang van de programmering wordt nog extra versterkt doordat jaarlijks de nadruk in de conferentie ligt op een focusland, waaruit extra artiesten staan geboekt op Eurosonic.
In het verleden kwam er wel kritiek uit het veld dat Eurosonic Noorderslag vooral oog had voor rockmuziek en weinig aandacht besteedde aan andere genres, maar de laatste jaren heeft het festival zijn programmering verbreed met onder andere hiphop en biedt het ook een podium voor bijvoorbeeld cross-overs, waar veel van de vernieuwing op dit moment vandaan komt. Deze verbreding heeft een extra impuls geleverd aan de kwaliteit, omdat het festival daarmee een completer beeld geeft van de nieuwste ontwikkelingen binnen de Nederlandse en Europese popmuziek.
Tot slot heeft de commissie vertrouwen in de ambitie van Eurosonic Noorderslag om de spin-off voor deelnemende artiesten te vergroten en de manieren waarop het festival dat wil waarmaken, ook met het oog op de manier waarop de organisatie in eerdere subsidieperiodes erin is geslaagd zijn geformuleerde ambities te bewerkstelligen.

Bijdrage aan de ontwikkeling podiumkunsten
goed
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten in Nederland als goed. Zij stelt vast dat Eurosonic Noorderslag mede dankzij zijn hoge promotiewaarde een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland en Europa.
Eurosonic Noorderslag is jaarlijks een belangrijk moment voor de Nederlandse en Europese popsector. Door de verzekerde aanwezigheid van een paar duizend vakgenoten slaagt het festival erin als belangrijke schakel te functioneren in de keten van aanbod tot afname. Internationale doorstroming van geprogrammeerde artiesten vindt in toenemende mate plaats, onder andere door de grootschalige samenwerking met EBU en ETEP. In het kader van ETEP wordt het festival jaarlijks bezocht door programmeurs van meer dan zestig internationale festivals (onder andere Roskilde, Glastonbury en Sziget). In de komende periode wordt dit aantal nog uitgebreid en stijgt het aantal aangesloten festivals naar honderd, wat een extra toestroom van buitenlandse professionals zal opleveren.
Door het creëren van een gigantisch platform in de stad en de omvangrijke samenwerking met de media bood het festival al vele Nederlandse artiesten een springplank naar andere podia en festivals. Van hen is Kyteman in de afgelopen periode wel het meest aansprekende voorbeeld. De commissie merkt op dat het festival actief optreedt als talentscout door nieuwe artiesten in wie het gelooft een podium te bieden. Publiek, vakgenoten en media krijgen hierdoor de kans nieuwe bands, zangers en muzikanten in een vroeg stadium van hun loopbaan te ontdekken.
Tot slot heeft de commissie waardering voor de conferentie, waar jaarlijks talloze internationale professionals samenkomen. Behalve als belangrijke ontmoetingsplek dient deze conferentie ook als plek voor kennisvergaring. In het verdiepingsprogramma kunnen professionals informatie uitwisselen over actuele zaken rond distributie, auteursrecht, verspreiding, marketing en media. Concluderend stelt de commissie dat Eurosonic Noorderslag zijn bewering meer dan waarmaakt dat het teweegbrengen van een vakmatige ontwikkeling de raison d’être is van het festival.

Ondernemerschap
goed
De commissie is positief over het ondernemerschap van Eurosonic Noorderslag, dat zij goed noemt. De organisatie heeft een duidelijk beeld van zowel het vakpubliek als het algemene publiek en weet dat te bereiken door onder andere de grootschalige samenwerking met EBU. De manier, waarop het festival een eigen media compound organiseert en daarmee actief zorgt voor internationale media-aandacht en archivering van al het uitgezonden materiaal, ziet de commissie als een sterke, actieve manier om publiek en pers aan zich te binden. De commissie is ook positief over de toevoeging van het openluchtpodium Open Air, waardoor een groter publiek live kan kennismaken met hoogtepunten uit het Eurosonic programma. De marketinggedachte maakt onderdeel uit van de opzet van het hele festival, waarmee Eurosonic Noorderslag zijn ambities waarmaakt om Nederlandse en Europese popmuziek ruimer onder de aandacht te brengen. Daarnaast loopt het festival voorop in het ontwikkelen van innovatieve marketingtools, zoals de interactieve polsbandjes voor publiek waardoor het bezoekgedrag kan worden gemonitord.
De komende periode wil Eurosonic Noorderslag een sterke groei realiseren in het aantal activiteiten en toeschouwers. De commissie heeft vertrouwen in de manier waarop het festival zijn publieks- en sponsorinkomsten wil vergroten. Zij zet echter vraagtekens bij de stijging van de beheerslasten die met de uitbreiding gepaard gaat en die niet in verhouding staat tot de toename van het aantal fte’s. Opmerkelijk is ook dat in de periode 2009-2012 de activiteitenlasten jaarlijks stegen, bij een afname van het aantal activiteiten en van de uitkoopsommen. Deze stijging licht Noorderslag in zijn aanvraag niet toe.
Los van deze punten van kritiek is de commissie erg te spreken over de afspraken die Noorderslag jaarlijks maakt met (culturele) partners, die mensuren, expertise, materieel en media-coverage zonder vergoeding inzetten voor het festival. Eurosonic Noorderslag is daarmee een festival dat grotendeels door het veld zelf wordt gefinancierd.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De activiteiten van Eurosonic Noorderslag vindt de commissie onderscheidend. De aanvrager levert een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van het landschap door zijn exceptionele vorm: de combinatie van vakconferentie en state of the art-publieksevenement. Het getoonde aanbod is echter niet uniek. De commissie constateert dat er naast Eurosnic Noorderslag veel podia en festivals zijn in Nederland die zich richten op popmuziek. Ook het aanbod van Eurosonic Noorderslag vindt zijn weg hier naartoe.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
Het festival vindt plaats in Groningen; daardoor is de bijdrage aan de spreiding beter dan gemiddeld. Tegelijkertijd is er zeker niet, zoals op bepaalde plekken, sprake van in het geheel ontbreken van vergelijkbaar aanbod. In Groningen vinden ook andere festivals plaats en de stad kent een goede culturele infrastructuur op het gebied van de podiumkunsten.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
Eurosonic Noorderslag heeft in de afgelopen periode bijdragen ontvangen van gemeente en provincie Groningen en vraagt voor de periode 2013-2016 een soortgelijk bedrag aan. Als de provincie en de gemeente de gevraagde subsidies toekennen, levert dat een stevige lokale en regionale bijdrage op.

Toeslag
Eurosonic Noorderslag schrijft in zijn aanvraag voor de toeslag dat innovatie en ontwikkeling in het fundament van zijn missie en werkwijze zitten. Het festival presenteert nieuwe onbekende artiesten en brengt deze onder de aandacht van professionele internationale talentscouts en media. Dat levert als zodanig volgens de commissie geen bijdrage op aan de ontwikkeling of innovatie van het aanbod.
De andere activiteiten die het festival in dit kader noemt komen niet in aanmerking voor een toeslag, omdat het gaat om infrastructurele aanpassingen of om ontwikkelingen op het gebied van marketing.

conclusie

De commissie concludeert dat zij op alle criteria positief oordeelt. Alleen het plan voor innovatie vindt zij onvoldoende aansluiten bij de doelstelling van de regeling. De commissie adviseert derhalve een bedrag toe te kennen van 125.000 euro, zijnde het basisbedrag voor kleine en middelgrote festivals.Aangevraagd bedrag 2013-2014€ 300,000
Basissubsidie per editie € 125,000
Toeslagniet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar€ 250,000

festivals

organisatieaangevraagdtoekennen

5 Days Off€ 125.0000
Amersfoort Jazzfestival€ 125.0000
Amsterdam Dance Event€ 150.0000 *
Amsterdam Roots Festival€ 125.0000
Amsterdamse Cello Biennale€ 125.0000 *
Amsterdams Kleinkunst Festival€ 50.0000 *
Cement€ 150.0000 *
Charles Hennen Concours€ 50.0000
Circo Circolo€ 125.0000 *
Cultura Nova€ 150.0000 *
Dutch Jazz Competition€ 50.0000
Eurosonic Noorderslag€ 150.000€ 125.000 per editie
Festival Oude Muziek€ 300.000€ 250.000 per editie
Flamenco Biennale Nederland€ 150.0000 *
Gaudeamus Muziekweek€ 150.0000 *
Grachtenfestival Amsterdam€ 125.0000 *
hetdansfestival.nl€ 150.0000 *
Incubate€ 300.0000 *
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht€ 50.0000
Internationaal Orgelfestival Haarlem€ 150.0000 *
Internationaal Vocalisten Concours€ 50.0000 *
De Internationale Keuze€ 125.0000 *
Internationale Koorbiënnale€ 150.0000 *
Its Festival€ 150.0000 *
Jonge Harten Festival€ 125.0000 *
Julidans€ 150.000€ 125.000 per editie
Liteside Festival€ 20.0000
Metropolis Festival€ 150.0000
Motel Mozaique€ 125.0000 *
Mundial€ 150.0000 *
Musica Sacra€ 150.000€ 125.000 per editie
Music Meeting€ 150.000€ 125.000 per editie
Nederlandse Dansdagen€ 150.0000 *
Nederlands Theater Festival€ 150.000€ 125.000 per editie
Noorderzon Performing Arts Festival€ 300.000€ 250.000 per editie
November Music€ 150.000€ 125.000 per editie
Oerol€ 300.000€ 250.000 per editie
Operadagen Rotterdam€ 300.000€ 125.000 ** per editie
Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival€ 150.0000
Rotterdam Unlimited€ 125.0000
Sonic Acts€ 150.0000 *
SPRING festival Utrecht€ 150.000€ 150.000 per editie
Theaterfestival Boulevard€ 300.0000 *
Tromp Percussion Eindhoven€ 50.000€ 50.000 per editie
Tweetakt€ 300.000€ 300.000 per editie
De Viooldagen€ 50.0000 *