NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE FESTIVALS EN CONCOURSEN 2013-2016

HETDANSFESTIVAL.NL

HETdansfestival.nl

inleiding

De beide Haagse dansfestivals Holland Dance Festival en CaDance presenteren een gezamenlijk plan voor een nieuw festival, hetdansfestival.nl, dat vanaf 2013 jaarlijks gedurende twee en een halve week in februari zal plaatsvinden. De samenwerking heeft tot doel om elk jaar één spraakmakend, toonaangevend dansfestival te organiseren met een breed publieksbereik, waarmee Nederland zich kan profileren als dansland. Artistiek verantwoordelijk voor dit nieuwe festival worden de huidige artistiek directeuren van Holland Dance Festival en CaDance, Samuel Wuersten en Leo Spreksel.
Dansinhoudelijk is het belangrijkste uitgangspunt dat er geen restricties in stijl zijn. Hetdansfestival.nl wil een programma presenteren dat een beeld geeft van de recente artistieke ontwikkelingen in de hedendaagse dans, dat meer is dan een dwarsdoorsnede van de Nederlandse of internationale dans. Het festival focust op de kunstvorm dans, die het lichaam-in-beweging als belangrijkste expressiemiddel inzet. De ambitie is om in de komende periode (inter)nationaal de reputatie te verwerven dat in Nederland hetdansfestival.nl hét festival is om te bezoeken, wil je weten wat er gaande is in de dans, zowel in Nederland als daarbuiten. Volgens aanvrager is dit een reputatie die onder handbereik ligt daar CaDance en Holland Dance sterke merknamen zijn met elk reeds een groot publieksbereik.
Het festival komt in twee edities uit: een nationale en een internationale. De eerste (2013, 2015) toont een ‘state of’ van de eigentijdse dans in Nederland en is een premièrefestival, waarbij er speciale aandacht is voor bezoekersprogramma’s voor buitenlandse programmeurs. De andere editie toont een internationale staalkaart (2014, 2016) van gerenommeerde gezelschappen en makers naast nog opkomend internationaal talent. Voor komende internationale edities zal het festival zich richten op Zuid-Amerika en op Australië en Nieuw Zeeland.
Waar de profielen van CaDance en Holland Dance Festival inhoudelijke raakvlakken hadden (de een was niet alleen Nederlands georiënteerd, de ander niet alleen internationaal georiënteerd) is nu voor een striktere scheiding gekozen. De twee edities zullen sterk complementair zijn en beogen samen een evenwichtig totaalbeeld van de (ontwikkelingen in de) dans te geven. Hetdansfestival.nl blijft producerend van aard, hoewel de internationale editie de komende jaren primair zal presenteren en alleen met steun van derden eigen producties wil ontwikkelen. Het is voorts de bedoeling dat een best of-selectie van de nationale editie op tournee door Nederland gaat. Ook voor sommige gezelschappen in de internationale editie wordt een tournee in Nederland opgezet.

Holland Dance Festival ontvangt als internationaal festival een structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kader van de basisinfrastructuur (BIS). In 2010 heeft het festival daarnaast in het kader van de tijdelijke regeling ‘aanvulling eigen inkomsten cultuurinstellingen’ (Matchingsregeling) 185.705 euro extra ontvangen in aansluiting op de extra eigen inkomsten die Holland Dance Festival in 2009 heeft verworven ten opzichte van de gemiddelde eigen inkomsten over de jaren 2005-2008.
CaDance Festival is een onderdeel onderdeel van productiehuis Korzo, dat als zodanig in de afgelopen periode structurele subsidie heeft ontvangen van het ministerie van OCW in het kader van de BIS.
Zowel Holland Dance Festival als Korzo ontvangen structurele subsidie van de gemeente Den Haag.
Aangezien beide festivals in de periode 2009-2012 structureel werden gesubsidieerd door het ministerie van OCW zijn de activiteiten gevolgd door de Raad voor Cultuur.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
Het plan dat deze voormalige BISinstellingen nu bij het Fonds hebben ingediend, behelst volgens de commissie het samengaan van twee biënnales waarbij de huidige situatie grotendeels wordt gecontinueerd. Hetdansfestival.nl beoogt het ene jaar een nationale (lees: CaDance) en het andere jaar een internationale (lees: Holland Dance Festival) editie te presenteren. De fusiegedachte berust op de gedachte dat beide festivals complementair zijn; die constatering wordt echter te weinig verder uitgewerkt . De synergie wordt vooral publicitair en nauwelijks artistiek benoemd, een integrale visie of artistieke verbindingslijn binnen de beoogde programmering ontbreekt. Het wegdraaien van de nadruk op het Europees perspectief, door de oriëntatie naar Zuid-Amerika, Cuba, Australië en Nieuw Zeeland te verschuiven is al eerder in Holland Dance ingezet en heeft nog te weinig tot heldere programmalijnen geleid. Welke aanknopingspunten CaDance daarin ziet, maakt het plan onvoldoende duidelijk.
Raakpunten, nationaal en internationaal, worden volgens de commissie juist scherper gescheiden in afzonderlijke edities. Een mogelijke inhoudelijke kruisbestuiving wordt in het plan onvoldoende artistiek uitgewerkt en blijft nu vooralsnog als intentie besproken. De commissie constateert derhalve dat er in deze opzet te weinig sprake is van één nieuw festival, dat met een duidelijk en aansprekend programmaprofiel het beste van beide werelden in zich verenigt. Ook voor het publiek levert deze constructie weinig meerwaarde of nieuwe inzichten op.
Op zich is de commissie positief over beide festivals afzonderlijk. Holland Dance Festival programmeert kwalitatief hoogstaande (inter)nationale producties in diverse genres en kiest daarbij voor virtuositeit en de toegankelijkheid van dans. Daar heeft het festival een stevige reputatie mee opgebouwd. De keuzes voor gezelschappen beoordeelt de commissie wisselend, maar over de hele linie vindt ze het festival sterk in het presenteren van een programma dat een breed publiek aanspreekt. Hier viert vakmanschap doorgaans hoogtij. CaDance is in afgelopen periode een belangrijk presentatiepodium gebleken voor een bepaald segment van opkomende choreografen. De commissie vindt die functie van belang. Wel is ze van mening dat het festival zijn focus zou kunnen verbreden; het festival is in haar ogen erg nauw verbonden met het profiel van het productiehuis. Het plan om in de komende periode (meer) landelijk te gaan scouten vindt de commissie dan ook veelbelovend. Ten slotte merkt de commissie op, dat ze de manier waarop beide festivals (locatie)projecten in Den Haag hebben ontwikkeld en daarmee de band met de stad en bewoners hebben verstevigd goed vindt.
De kwaliteiten uit het verleden worden in dit plan overschaduwd door de tekorten van het voorliggende plan dat de commissie vooralsnog onvoldoende heeft weten te overtuigen van de profielversterkende functie van deze fusie. Dat maakt dat de commissie dit criterium over het geheel genomen als ruim voldoende beoordeelt.

Bijdrage aan de ontwikkeling podiumkunsten
ruim voldoende
De bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten vindt de commissie ruim voldoende. Als productiehuis heeft Korzo de belangrijkste jonge makers in de etalage gezet en een bijdrage geleverd aan hun verdere ontwikkeling. En daarmee, door het samenbrengen van deze choreografen, ook bijgedragen aan nieuwe ontwikkelingen binnen de dans. Door de combinatie van produceren en presenteren is het een plek waar (buitenlandse) programmeurs komen kijken om op de hoogte te blijven van deze nieuwste ontwikkelingen in Nederland. Met de plannen voor de editie in 2013, met opdrachten aan een aantal interessante choreografen, verwacht de commissie dat hetdansfestival.nl deze bijdrage ook in de toekomst tweejaarlijks zal leveren. De commissie is van mening dat de internationale editie deze functie als zodanig veel minder vervult. Het festival is in de ogen van de commissie voornamelijk gericht op presentatie en minder op de ontwikkeling van de danskunst. Het Holland Dance Festival heeft in het verleden zeker een aantal buitenlandse choreografen in Nederland geïntroduceerd, maar is niet het tweejaarlijkse festival waar vakgenoten de nieuwste ontwikkelingen komen bekijken. Op de activiteiten voor vakgenoten tijdens het festival, waar Holland Dance Festival in het verleden sterk in was, wordt in de aanvraag nauwelijks ingegaan. De mogelijke meerwaarde van een gezamenlijk festival als ontmoetingsplek en wederzijdse inspiratiebron voor nationale en internationale makers is in dit plan slechts algemeen geschetst.

Ondernemerschap
voldoende
De commissie is op zich positief over de plannen die de Haagse dansinstellingen – waarbij ook het Nederlands Dans Theater is betrokken – neerleggen voor nauwere samenwerking. Inhoudelijk en financieel kan dit tot grote voordelen leiden. Bij het voorliggende fusieplan en daarbij behorende begroting vindt de commissie dat echter minder duidelijk naar voren komen. Enerzijds rust de aanvraag vooral op de gegevens van Holland Dance Festival – maar dan alleen op het festivaldeel en niet de activiteiten in de periode buiten het festival; anderzijds zweven de cijfers van CaDance, nog als integraal onderdeel van productiehuis Korzo, op de achtergrond. De commissie mist in het plan een daadwerkelijke fusiebegroting, gebaseerd op wat een nieuw festival van deze omvang nodig heeft. De organisatie presenteert nu een begroting met merkwaardige resultaten, waarbij onder meer publieksinkomsten en publieksaantallen van de twee verschillende festivals door elkaar zijn gehaald. Dat maakt het beoordelen van een aantal gegevens moeilijk. De fusie is deels ingegeven om de efficiency van de organisatie te vergroten. Besparingen zijn onder meer gericht op het delen van de back-office. Het festival schroeft zijn kernactiviteiten terug, van gemiddeld 58 naar 43, maar deze worden in de nieuwe opzet relatief veel duurder. Materiële lasten dalen percentueel sterk ten opzichte van de personele lasten. Het zijn constateringen die de commissie ervan overtuigen dat er een scherpere efficiencyslag te maken valt. De commissie constateert voorts dat de plannen van hetdansfestival.nl op het gebied van publieksbenadering en marketing nog niet verankerd zijn in de nieuwe opzet van het festival. Daarbij zit het grootste probleem in de nieuwe positionering: met twee verschillende festivals onder een gemeenschappelijke paraplu is het moeilijk een helder profiel te communiceren. Hetdansfestival.nl is nog zoekende naar deze nieuwe identiteit en vraagt zich in het plan ook af of beide merknamen á¼berhaupt overboord gegooid moeten worden. Daar zal in 2012 met een extern adviesbureau naar gekeken gaan worden. Bij gebrek aan een gezamenlijke basis ontbreekt in het plan een uitwerking; de commissie heeft niet op de voorhand vertrouwen dat hier een adequate oplossing voor gevonden zal worden. Naast de profilering is ook het bijbehorend ondernemerschap nog niet op vlieghoogte. Hierbij merkt de commissie wel op dat het Holland Dance Festival in het verleden als zelfstandig festival een stevig publeksbereik heeft opgebouwd, met bijbehorende inkomsten. Samenvattend stelt de commissie dat het ondernemerschap van het nieuwe dansfestival voldoende is.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De activiteiten van hetdansfestival.nl vindt de commissie onderscheidend. De aanvrager levert een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van het landschap, maar is niet uniek. Het festival is in zijn nieuwe vorm een van de vier bekendere dansfestivals die Nederland kent. Het festival kenmerkt zich onder meer door de presentatie van Nederlandse dans. Dit aanbod is deels ook te zien op Nederlandse podia en wordt incidenteel ook op andere festivals getoond. Voor wat betreft het aanbod van internationale dansproducties speelt het festival een rol, naast de reguliere internationale dansprogrammering van een aantal grotere schouwburgen.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
Het festival vindt plaats in Den Haag; hiermee wordt geen speciale bijdrage geleverd aan de spreiding van het aanbod in Nederland.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
Holland Dance Festival en Cadance Festival via Korzo hebben in de afgelopen periode bijdragen ontvangen van de gemeente Den Haag; ook voor de komende periode heeft het festival subsidie aangevraagd. Als de gemeente de gevraagde subsidie toekent, levert dat een stevige lokale bijdrage op.

Toeslag
Hetdansfestival.nl heeft het plan om in de periode 2013-2016 de talentontwikkeling van nieuwe choreografen met grotezaalambities een extra impuls te geven door zelf projecten op te zetten. In elke editie krijgt een bewezen talent de kans om onder begeleiding van gerenommeerde choreografen, die door het festival worden aangetrokken, een dansstuk voor de grote zaal te maken. Om tegelijk ook de (artistieke, interculturele) uitwisseling in de internationale wereld van de dans te bevorderen en Nederlandse makers met een bredere markt te laten kennismaken, is voor de volgende opzet gekozen: in de nationale editie (2013, 2015) wordt een veelbelovende buitenlandse choreograaf uitgenodigd om bij een Nederlands gezelschap/met dansers in Nederland een stuk te maken voor de grote zaal dat vervolgens in het festival in première gaat; in de internationale editie (2014, 2016) wordt de weg andersom bewandeld, en werkt een veelbelovende Nederlandse choreograaf met een gezelschap in het buitenland, dat vervolgens met de première naar Den Haag komt. De commissie is van mening dat dit innovatieplan uitzicht biedt op het ontwikkelen van nieuw repertoire door makers die een andersoortige ontwikkeling ambiëren. Maar tegelijkertijd moet ze constateren dat van dit plan alleen heel grove contouren zijn geschetst zonder een uitwerking van de aanpak. Om die reden adviseert de commissie om het verzoek om een toeslag in het kader van deze meerjarige activiteitenregeling niet te honoreren.

conclusie

De commissie concludeert dat zij op de criteria artistieke kwaliteit, bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten en pluriformiteit positief is over de aanvraag maar kritische kanttekeningen zet bij het ondernemerschap. Het plan dat de instelling heeft ingediend voor de toeslag vindt de commissie onvoldoende uitgewerkt. Bovenstaande leidt ertoe dat de commissie adviseert om de aanvraag alleen te honoreren als het budget dat toelaat en dan met een bedrag van 125.000 euro, zijnde het basisbedrag voor kleine en middelgrote festivals.Aangevraagd bedrag 2013-2014€ 300,000
Basissubsidie per editie € 125,000
Toeslagniet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar0 *

festivals

organisatieaangevraagdtoekennen

5 Days Off€ 125.0000
Amersfoort Jazzfestival€ 125.0000
Amsterdam Dance Event€ 150.0000 *
Amsterdam Roots Festival€ 125.0000
Amsterdamse Cello Biennale€ 125.0000 *
Amsterdams Kleinkunst Festival€ 50.0000 *
Cement€ 150.0000 *
Charles Hennen Concours€ 50.0000
Circo Circolo€ 125.0000 *
Cultura Nova€ 150.0000 *
Dutch Jazz Competition€ 50.0000
Eurosonic Noorderslag€ 150.000€ 125.000 per editie
Festival Oude Muziek€ 300.000€ 250.000 per editie
Flamenco Biennale Nederland€ 150.0000 *
Gaudeamus Muziekweek€ 150.0000 *
Grachtenfestival Amsterdam€ 125.0000 *
hetdansfestival.nl€ 150.0000 *
Incubate€ 300.0000 *
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht€ 50.0000
Internationaal Orgelfestival Haarlem€ 150.0000 *
Internationaal Vocalisten Concours€ 50.0000 *
De Internationale Keuze€ 125.0000 *
Internationale Koorbiënnale€ 150.0000 *
Its Festival€ 150.0000 *
Jonge Harten Festival€ 125.0000 *
Julidans€ 150.000€ 125.000 per editie
Liteside Festival€ 20.0000
Metropolis Festival€ 150.0000
Motel Mozaique€ 125.0000 *
Mundial€ 150.0000 *
Musica Sacra€ 150.000€ 125.000 per editie
Music Meeting€ 150.000€ 125.000 per editie
Nederlandse Dansdagen€ 150.0000 *
Nederlands Theater Festival€ 150.000€ 125.000 per editie
Noorderzon Performing Arts Festival€ 300.000€ 250.000 per editie
November Music€ 150.000€ 125.000 per editie
Oerol€ 300.000€ 250.000 per editie
Operadagen Rotterdam€ 300.000€ 125.000 ** per editie
Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival€ 150.0000
Rotterdam Unlimited€ 125.0000
Sonic Acts€ 150.0000 *
SPRING festival Utrecht€ 150.000€ 150.000 per editie
Theaterfestival Boulevard€ 300.0000 *
Tromp Percussion Eindhoven€ 50.000€ 50.000 per editie
Tweetakt€ 300.000€ 300.000 per editie
De Viooldagen€ 50.0000 *