NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE FESTIVALS EN CONCOURSEN 2013-2016

INCUBATE

inleiding

Incubate is een multidisciplinair festival voor grensverleggende cultuur. Het vindt jaarlijks in september plaats in Tilburg gedurende een week. Het festival programmeert muziek, beeldende kunst, dans, theater en film met wortels in de populaire cultuur. Behalve optredens op reguliere plekken als podia, musea en kroegen programmeert het festival ook op locaties als kerken, kraakpanden of boerderijen. Meer dan driehonderd artiesten staan jaarlijks op het festival, met optredens van black metal tot free jazz en van street art tot academische dans. Artistiek leider van het festival is Vincent Koreman.
Incubate startte in 2005 onder de naam ZXWX, een tegenfestival ontstaan uit de popcultuur dat een community wilde creëren op het gebied van ‘independent culture’. Inmiddels is het een festival dat zich expliciet toelegt op ‘grensverleggende cultuur’. Bij de programmering laat het zich voeden door wat er op creatief gebied wordt ontplooid binnen de populaire cultuur. Als uitgangspunt voor het programmeren en samenstellen van het festival laat de artistieke leiding zich inspireren door zijn achterban. Ze stelt daarom veel in het werk om een brede, open community te creëren, zoals via de internationale weblog Generation Bass. Selectie van de artiesten vindt plaats door de wensen van het publiek af te zetten tegen praktische mogelijkheden en de balans in het programma. Om scherp te blijven boekt Incubate artiesten in principe nooit voor een tweede keer, tenzij zij op een wezenlijk andere manier kunnen bijdragen aan het programma of zichzelf drastisch hebben vernieuwd.
Het festival wil inhoudelijke innovatie nastreven door middel van een hoge artistieke kwaliteit, talentontwikkeling, een open festivalformule en lokalisatie en socialisering van grensverleggende cultuur tijdens het festival. Het wil een innovatieve cultuurmarketing voeren door hoge kwaliteit informatie te leveren, klantrelaties te verdiepen en te verbreden, een positieve totaalbeleving te creëren en participanten aan te zetten tot eigen initiatief. Daarbij wil Incubate naast festivalproducent een ''cross-mediale contentproducent'' worden. Als derde doelstelling heeft Incubate een innovatieve culturele bedrijfsvoering met een hoge kwaliteit.
Voor de periode 2009-2012 stelde Incubate zich ten doel een community te worden. Daarin ziet het zichzelf geslaagd. Digitale methoden van delen en communiceren past de organisatie analoog toe, waarmee het meer mensen aan het festival verbindt. In de komende periode wil Incubate inzetten op een versterking van zijn artistieke, sociale en economische functie. Daarbij wil het helderder gaan omschrijven waar het voor staat, wat het doet en wat het drijft, om ook mensen ''buiten de cultuurbubbel'' in staat te stellen kunst en cultuur te begrijpen. Het kiest in de komende periode voor meer (informele) samenwerking met mensen en bedrijven buiten de sector. Om cutting edge te blijven legt Incubate nog geen samenwerking vast met artiesten voor 2013 en later.

Incubate ontving in de periode 2009-2012 meerjarig ondersteuning van de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant. De aanvraag voor ondersteuning in het kader van de vierjarige subsidieregeling van het Fonds Podiumkunsten voor de periode 2009-2012 werd afgewezen. Incubate ontving de afgelopen jaren wel bijdragen uit de programmeringsregeling van het Fonds.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Incubate als goed. Zij constateert dat de artistieke visie van Incubate met name spreekt uit de manier waarop de organisatie het festival vormgeeft. Bij het samenstellen van het programma treedt de festivalorganisatie op in een curerende rol; zij neemt de behoeftes en voorkeuren van haar publiek als uitgangspunt voor de samenstelling. Hiermee spreekt de organisatie een heel eigen opvatting uit over wat een festival is en wat je daarmee kunt doen in een stad. De commissie constateert dat het festival door deze organisatievorm een sterke achterban heeft gekweekt in de vorm van een (online) community.
De commissie zet daarbij wel de kanttekening dat deze community een drempel opwerpt voor regulier, niet ingevoerd publiek, waardoor het festival voor hen moeilijk toegankelijk is. Een tweede probleem met deze community-aanpak is, dat de overall kwaliteit van de geprogrammeerde acts diffuus wordt. Wat de commissie betreft zouden de programmeurs soms kritischer keuzes mogen maken uit de ideeën die het uit de community krijgt aangereikt. Door geen nadrukkelijke keuzes te maken voor bepaalde artiesten, maar zich primair te laten leiden door ontwikkelingen van kunstenaars zelf, wordt het voor potentiële bezoekers moeilijk een goede keuze te maken uit het overvolle programma.
Wel merkt de commissie op dat op Incubate vele geëngageerde artiesten staan die door hun compromisloosheid iets losmaken bij het publiek. Daarbij heeft ze vooral waardering voor de muziekprogrammering. Incubate haalt undergroundmuziek uit een niche en zoekt op dit vlak overtuigend de rafelranden op. Ook legt het festival mooie combinaties van vernieuwende muziekvormen met vertakkingen naar nieuwe media. Uit de programmering op het gebied van theater spreekt volgens de commissie minder de eigen identiteit van het festival.
Wat betreft de komende periode noemt Incubate bewust nog geen namen van artiesten die het wil vastleggen. Hierdoor krijgt de commissie geen helder beeld van de concrete toekomstplannen.

Bijdrage aan de ontwikkeling podiumkunsten
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten in Nederland als ruim voldoende. Het festival biedt een state of the art van nieuwe, onafhankelijk geproduceerde muziek en is vooral voor dit genre van belang voor programmeurs en andere vakmensen. Wel meent de commissie dat het op dit vlak vooral een functie vervult in het tonen van nieuwe ontwikkelingen en niet zozeer in het aanjagen ervan.
De bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten ligt vooral in de manier waarop Incubate wordt georganiseerd en minder op het inhoudelijke aspect van artistieke ontwikkeling. De manier waarop een open source-platform wordt geboden aan de eigen community zou elders in het veld navolging kunnen krijgen. Het festival houdt de underground levendig en injecteert die met inspiraties en impulsen, terwijl het zich op zijn beurt zelf laat inspireren door het veld. Het festival draagt met zijn online en offline activiteiten in stevige mate bij aan de discussie over bijvoorbeeld de rol van internet en de verbinding tussen kunst, economie en samenleving. De commissie signaleert dat het randprogramma opmerkelijke lezingen en symposia biedt op deze terreinen. Daarmee heeft Incubate een toonaangevend karakter op het gebied van social media en het actief betrekken van publiek.

Ondernemerschap
voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Incubate als voldoende, hoewel er zeer kritische opmerkingen te plaatsen zijn bij de hoge kosten van het festival. Per bezoeker behoort dit underground festival tot de duurste in vergelijking met soortgelijke festivals. Dat vindt de commissie overigens ook op wat gespannen voet staan met de uitgangspunten van onafhankelijkheid en ongebondenheid die de organisatoren van Incubate voorstaan.
De commissie is positief over het marketingbeleid. Online wordt een community aangesproken en gemobiliseerd waarmee het festival het hele jaar in nauw contact staat. In deze community zijn bijvoorbeeld vijfhonderd vrijwilligers, duizend artistieke tipgevers, tientallen logeerplekken en vele artiesten vertegenwoordigd. De commissie merkt wel op dat het festival zich hiermee vooral richt op bestaande bezoekers en op fans van de geprogrammeerde artiesten. De commissie ziet niet duidelijk onderbouwd hoe het festival nieuw publiek wil werven, terwijl het wel aangeeft de bezoekersaantallen te willen laten stijgen. Daarbij streeft het naar een nieuwe verhouding tussen betaalde en onbetaalde bezoeken, waarbij het aandeel betaalde bezoeken fors toeneemt, leidend tot een ruime verdrievoudiging van de publieksinkomsten. Deze grote stijging ziet de commissie met de huidige marketinginspanningen onvoldoende onderbouwd.
De organisatie verwacht voorts een stijging van de overige bijdragen uit private middelen. De commissie is positief over de oprichting van een business/vriendenclub, maar merkt op dat de opbrengsten hiervan nog zeer ongewis zijn. Daarnaast gaat de organisatie ervan uit dat de samenwerkingspartners meer bijdragen zullen leveren, maar licht ze niet toe waarop deze aanname gebaseerd is. Het forse bedrag dat de organisatie van private fondsen denkt binnen te halen vindt de commissie erg optimistisch begroot en is weinig gestoeld op eerdere behaalde resultaten. De commissie constateert derhalve dat Incubate een weinig overtuigend onderbouwd plan presenteert voor het verwerven van eigen inkomsten. Hiertegenover staat een verdubbeling van de totale festivalkosten in 2013-2014. Het aantal activiteiten neemt met krap een derde toe en het festival wil een buitenpodium toevoegen, te financieren uit horeca en sponsoring. De commissie mist in het plan een onderbouwing van de noodzaak voor deze groei. Evenmin is duidelijk waarom die verhoudingsgewijs met zoveel extra kosten gepaard gaat. Wel moet worden opgemerkt dat het festival effectief omgaat met het zoeken van partnerorganisaties van wie het geldelijke steun of ondersteuning in natura ontvangt. Goede voorbeelden daarvan vindt de commissie dat voor de festivalgasten slaapplaatsen worden geregeld bij Tilburgers thuis en dat ook opbrengsten uit lezingen en presentaties die door het jaar heen worden georganiseerd als festivalinkomsten worden opgevoerd.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De activiteiten van Incubate vindt de commissie onderscheidend. De aanvrager levert een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van het landschap, maar is niet uniek. De commissie merkt op dat Incubate zich met zijn bijzondere organisatievorm onderscheidt, maar dat het gepresenteerde aanbod, zeker op theatergebied, ook op andere podia en festivals in Nederland wordt geprogrammeerd.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
Het festival vindt plaats in Tilburg; daardoor is de bijdrage aan de spreiding beter dan gemiddeld. Tegelijkertijd merkt de commissie op dat er zeker niet, zoals in bepaalde plekken, sprake is van in het geheel ontbreken van aanbod. In Tilburg vinden ook andere festivals plaats en de stad kent een goede culturele infrastructuur op het gebied van de podiumkunsten.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Incubate heeft in de afgelopen periode bijdragen ontvangen van gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant; voor de periode 2013-2016 vraagt de instelling respectievelijk 100.000 en 150.000 euro aan. Als de gevraagde subsidiebedragen worden toegekend, levert dat een stevige lokale en regionale bijdrage op.

Toeslag
Incubate vraagt een toeslag aan om intensief te kunnen samenwerken met gastprogrammeurs, ter ondersteuning van zijn doelstelling om in constante conversatie met de buitenwereld te blijven, zoals de organisatie dit omschrijft. Dit betreft een activiteit die niet in aanmerking komt voor een toeslag, omdat het als zodanig geen bijdrage levert aan de ontwikkeling van het aanbod op het gebied van podiumkunsten.

conclusie

De commissie concludeert dat zij positief is over de kwaliteit van het festival en over de bijdrage aan de ontwikkeling en de pluriformiteit. Het ondernemerschap beoordeelt ze als voldoende. De commissie oordeelt voorts negatief over de aanvraag voor toeslag voor de innovatie van het podiumkunstenaanbod. Het bovenstaande leidt ertoe dat de commissie adviseert om de aanvraag van Incubate alleen te honoreren als het budget dat toelaat en dan met een bedrag van 250.000 euro, zijnde het basisbedrag voor grote festivals.Aangevraagd bedrag 2013-2014€ 600,000
Basissubsidie per editie € 250,000
Toeslagniet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar0 *

festivals

organisatieaangevraagdtoekennen

5 Days Off€ 125.0000
Amersfoort Jazzfestival€ 125.0000
Amsterdam Dance Event€ 150.0000 *
Amsterdam Roots Festival€ 125.0000
Amsterdamse Cello Biennale€ 125.0000 *
Amsterdams Kleinkunst Festival€ 50.0000 *
Cement€ 150.0000 *
Charles Hennen Concours€ 50.0000
Circo Circolo€ 125.0000 *
Cultura Nova€ 150.0000 *
Dutch Jazz Competition€ 50.0000
Eurosonic Noorderslag€ 150.000€ 125.000 per editie
Festival Oude Muziek€ 300.000€ 250.000 per editie
Flamenco Biennale Nederland€ 150.0000 *
Gaudeamus Muziekweek€ 150.0000 *
Grachtenfestival Amsterdam€ 125.0000 *
hetdansfestival.nl€ 150.0000 *
Incubate€ 300.0000 *
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht€ 50.0000
Internationaal Orgelfestival Haarlem€ 150.0000 *
Internationaal Vocalisten Concours€ 50.0000 *
De Internationale Keuze€ 125.0000 *
Internationale Koorbiënnale€ 150.0000 *
Its Festival€ 150.0000 *
Jonge Harten Festival€ 125.0000 *
Julidans€ 150.000€ 125.000 per editie
Liteside Festival€ 20.0000
Metropolis Festival€ 150.0000
Motel Mozaique€ 125.0000 *
Mundial€ 150.0000 *
Musica Sacra€ 150.000€ 125.000 per editie
Music Meeting€ 150.000€ 125.000 per editie
Nederlandse Dansdagen€ 150.0000 *
Nederlands Theater Festival€ 150.000€ 125.000 per editie
Noorderzon Performing Arts Festival€ 300.000€ 250.000 per editie
November Music€ 150.000€ 125.000 per editie
Oerol€ 300.000€ 250.000 per editie
Operadagen Rotterdam€ 300.000€ 125.000 ** per editie
Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival€ 150.0000
Rotterdam Unlimited€ 125.0000
Sonic Acts€ 150.0000 *
SPRING festival Utrecht€ 150.000€ 150.000 per editie
Theaterfestival Boulevard€ 300.0000 *
Tromp Percussion Eindhoven€ 50.000€ 50.000 per editie
Tweetakt€ 300.000€ 300.000 per editie
De Viooldagen€ 50.0000 *