NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE FESTIVALS EN CONCOURSEN 2013-2016

ITS FESTIVAL

ITs Festival

inleiding

Het ITs Festival Amsterdam is een jaarlijks, negendaags festival op diverse Amsterdamse locaties waar afstuderende theatermakers, acteurs, choreografen en dansers zich aan het eind van hun opleiding voor het eerst presenteren aan elkaar en aan een publiek van theaterliefhebbers en vakgenoten. ITs presenteert werk van binnen- en buitenlandse opleidingen. Het omschrijft zijn rol als die van springplank naar een succesvolle professionele carrière. Artistiek directeur is Theu Boermans.
Het festival wordt gedragen door zes Nederlandse theaterscholen en dansacademies: de Theaterschool Amsterdam, de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem, de Toneelacademie Maastricht, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Codarts Rotterdam en de Fontys Dansacademie in Tilburg. Er wordt samengewerkt met de opleidingen toneel, toneelschrijven, regie, mime, dans en choreografie. ITs is opgenomen in het curriculum van de scholen; studenten van het tweede en derde jaar bezoeken de voorstellingen en nemen deel aan nagesprekken en workshops. Daarnaast geven de Nederlandse Film en Televisie Academie en opleidingen voor muziektheater acte de présence tijdens het festival. In 2011 werkte ITs samen met in totaal veertien Nederlandse en dertien buitenlandse opleidingen.
Behalve afstudeervoorstellingen worden ook samenwerkingspresentaties getoond tussen Nederlandse en buitenlandse scholen en staat op het festival derdejaarswerk van dansstudenten. Tijdens het festival worden zeven stimuleringsprijzen uitgereikt, waaronder de ITs Choreography Award (voor de beste choreografie) en de ITs Ton Lutz Award (voor de beste regie). Naast het festival (ITs On Stage en de (inter)nationale tournee ITs On Tour) organiseert ITs een randprogramma (ITs Off Stage) met verdiepende activiteiten voor studenten en publiek. Verder maken een interviewprogramma, CJP-dansworkshops voor jongeren, dagelijkse afterparty’s en een castingdag deel uit van het programma.
Onder de noemer ITs Internationaal, ondersteund door de Europese Commissie, vervult ITs een coördinerende rol in het platform ITsINSTED voor jonge, internationale theaterregisseurs. Ook nodigt ITs internationale programmeurs uit, organiseert het een internationaal netwerk van twaalf Europese festivals (de International Young Maker’s Exchange) en biedt het door activiteiten als het Students Visitor’s Programme jonge podiumkunstenaars de kans hun internationale netwerk uit te breiden, kennis uit te wisselen en voor het eerst internationaal te werken. Het onderdeel ITs On Tour organiseert tournees van ITs-voorstellingen in (binnen- en) buitenland.
Om bij te dragen aan de professionele ontwikkeling van de deelnemers, in aanvulling op de curricula van de scholen, wil ITs de komende jaren zijn impresariaatfunctie versterken door via ITs opdrachten binnen te halen voor jonge makers. Hiermee wil het ten dele de functie overnemen van de wegvallende productiehuizen om het dreigende gat te helpen dichten tussen opleiding en beroepspraktijk. ITs wil de jonge makers die net van de opleiding komen de kans geven door het jaar heen in het Compagnietheater hun voorstellingen te tonen. De doorstroming via Nederland gaat het festival verder stimuleren in samenwerking met Theaterzaken Via Rudolphi, waarmee in 2011 een meerjarige samenwerking werd aangegaan voor het organiseren van binnenlandse tournees.

Het ITs Festival ontving in de periode 2009-2012 subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de vierjarige subsidieregeling. In deze periode ontving het tevens subsidie van de gemeente Amsterdam. Voor enkele edities ontving het festival aanvullende gelden van het Fonds in het kader van de deelregeling voor projectsubsidies op het gebied van internationalisering. Ook verwierf het festival in deze periode twee Europese subsidies.
Adviseurs van het Fonds hebben in de periode 2009-2012 de verschillende festivaledities bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van het ITs Festival als ruim voldoende. Door de keuze voor Nederlands afstudeerwerk kent ITs een duidelijk profiel. Jaarlijks levert de programmering een breed overzicht van afstuderende regisseurs, acteurs, choreografen, dansers en andere podiumkunstenaars van Nederlandse hbo-opleidingen. ITs laat daarmee zien hoe de nieuwste generatie professionele podiumkunstenaars is opgeleid en waar die artistiek en inhoudelijk mee bezig is. Dat verschaft het festival een eigen signatuur.
Dat het programmeren van afstudeerwerk ook leidt tot voorstellingen van sterk wisselende kwaliteit is inherent aan de formule van ITs. De commissie onderschrijft dat dit risico hoort bij een bezoek aan ITs, maar meent wel dat het publiek hierbij beter gegidst kan worden, zowel het vakpubliek als het vrije publiek, door het meer en actiever te informeren over de achtergrond van een productie. De gepresenteerde routes richten zich vooral op professionals. Voor een geïnteresseerde buitenstaander zouden er meer handreikingen moeten komen om het festival optimaler te kunnen genieten.
De commissie is ook minder overtuigd van de kwaliteit van het buitenlandse aanbod en vindt het binnen het profiel van het festival van beperkte artistieke meerwaarde. ITs wil meer ruimte maken voor internationaal aanbod. De reden hiervoor wordt volgens de commissie onvoldoende gemotiveerd. In ieder geval kan de organisatie het gehanteerde selectiecriterium ‘onderscheidende kwaliteit’ naar het oordeel van de commissie hierbij strenger toepassen. ITs geeft ook aan een grotere rol te willen spelen bij het stimuleren van internationale coproducties van kunstvakopleidingen in binnen- en buitenland. Hoewel de opleidingen hierin zelf de voortrekkersrol moeten vervullen, is het volgens de commissie zinvol dat ITs hierbij als katalyserend podium werkt.
De commissie mist bij ITs doorverwijzingen naar interessante voorstellingen van afstuderende makers die om diverse redenen niet in Amsterdam staan, maar wel elders zijn te zien. Gezien het voornemen van ITs om zijn rol als schakel tussen opleiding en praktijk te vergroten, meent de commissie ook hierin meer te mogen verwachten van ITs. Dat vergroot tevens de betekenis van het festival voor geïnteresseerden buiten Amsterdam.

Bijdrage aan de ontwikkeling podiumkunsten
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als ruim voldoende. Het ITs Festival toont het afstudeerwerk van de Nederlandse vakopleidingen. Door de uitreiking van prijzen licht het getalenteerde afstuderende makers extra uit, hetgeen bijdraagt aan hun zichtbaarheid. Het winnen van de Ton Lutz Prijs geldt daarbij zeker als een kwaliteitsstempel. Het verdiepende programma is sterk gericht op contact tussen opleiding en beroepspraktijk en zorgt voor onderlinge kennisuitwisseling. Door de aanwezigheid van buitenlandse studenten en de organisatie van de International Young Maker’s Exchange draagt ITs bij aan internationale kennisdeling en uitwisseling. De commissie heeft waardering voor de plannen van ITs om zich de komende periode nog sterker te richten op programmeurs van podia en gezelschappen, castingbureaus, impresariaten en vakfestivals in binnen- en buitenland om de doorstroming en werkgelegenheid voor net afgestudeerde theatermakers te bevorderen. Zo wordt bijvoorbeeld gestreefd naar de aanwezigheid van scouts van Festival d’Avignon en de Wiener Festwochen op ITs, die beide jongemakerstrajecten kennen.
Tegelijkertijd blijft de commissie, net als vier jaar geleden, uitgesproken kritisch over de grote rol die het festival zichzelf toedicht als springplank voor jong talent binnen Nederland. Hierin overschat het festival volgens de commissie zijn eigen betekenis en invloed. De commissie merkt op dat gezelschappen jonge makers en uitvoerenden veelal in een eerder stadium scouten, meestal ook in de regio waar opleiding en beroepenveld opereert. Daarbij vindt de commissie het ontwikkelen van workshops voor net afgestudeerde studenten om in te springen op gesignaleerde hiaten in het curriculum bij de beroepsopleiding niet juist; volgens haar zijn studenten er meer bij gebaat wanneer dit door de opleidingen zelf goed opgepakt wordt. Een deel van het verdiepingsprogramma bestaat volgens de commissie uit een extrapolatie van curricula van kunstvakopleidingen. Uit het plan blijkt onvoldoende hoe het ITs een sterker commitment van opleidingen hierin wil afdwingen. Voor deelnemers is het verdiepingsprogramma meer van belang dan voor vrij publiek. Het festival geeft daarmee volgens de commissie te weinig invulling aan de rol van presentatiepodium voor the state of the art op het gebied van jong podiumtalent. Het bestaansrecht van ITs schuilt volgens de commissie vooral in de synergetische en katalyserende werking van een gezamenlijke presentatie en in de eerste confrontatie van afstudeerders met publiek. De springplankfunctie ziet de commissie vooral als verlengstuk van deze presentatiefunctie.

Ondernemerschap
ruim voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van het ITs Festival als ruim voldoende. Het festival slaagt er goed in, naast subsidies van het Fonds, de gemeente Amsterdam en de Europese Commissie, extra gelden te genereren uit private fondsen en sponsoring. Veel sponsoring vindt ook in natura plaats. Dit leidt tot een hoog percentage aan eigen inkomsten. Het festival heeft goede mediapartners aan zich weten te binden.
Minder succesvol is het festival in het binnenhalen van publieksinkomsten. De publieksaantallen zijn de afgelopen jaren gedaald en bijgevolg de inkomsten eveneens, waarbij de commissie opmerkt dat de zeer hoge marketingkosten klaarblijkelijk weinig effect hebben gesorteerd. De commissie leverde vier jaar geleden ook al kritiek op de disbalans tussen marketing en publieksinkomsten.
Ook nu is een forse stijging van de marketingkosten begroot zonder de bijbehorende publieksinkomsten. De stijgende lijn van het publieksbereik wordt veroorzaakt doordat de organisatie de voorstellingen en bezoekers van ITs ON TOUR meetelt als eigen producties en eigen publiek. Dit vertekent het publieksbereik van de organisatie, niet in de laatste plaats omdat de inkomsten van de reizende producties niet in de begroting van de organisatie terugkomen. Het festival geeft aan dat het zich nog meer dan in eerdere jaren op vakpubliek wil richten en zijn marketingmix meer wil richten op het bereiken van professionals; deze marketingmix bestaat onder meer uit kortingen, routekaarten voor studenten, tienrittenkaarten voor professionals, combinaties van theatermenu, voorstelling en nagesprek/afterparty voor extern publiek en divers online en offline publiciteitsmateriaal. Het plan beargumenteert echter onvoldoende waarom hiervoor bijna een verdubbeling van de marketingkosten nodig is.
De organisatie gaat nauw samenwerken met het Compagnietheater. De algemeen directeur van het festival is ook aangetreden als zakelijk leider bij dit theater, waardoor deze functie voor het ITs Festival in wezen gehalveerd wordt. De commissie is positief over deze ontwikkeling, omdat hiermee de personele beheerslasten van het festival meer in overeenstemming komen met die van vergelijkbare festivals.
Het ITs Festival noemt zichzelf een festival voor en door scholen en studenten. De commissie is van mening dat het festival de betrokkenheid van de scholen in onvoldoende mate tot uiting laat komen in de begroting. Waar de organisatie zegt dat het festival als het belangrijke visitekaartje (inter)nationaal voor de betrokken opleidingen fungeert, zou daar volgens de commissie een steviger prijskaartje aan mogen hangen dan wat de scholen nu bijdragen.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage die het ITs Festival levert aan de pluriformiteit van het landschap als neutraal. Het gaat om afstudeervoorstellingen die zeker niet in alle gevallen rijp zijn om ook buiten deze context getoond te worden; het soort aanbod dat getoond wordt verschilt niet wezenlijk van wat ook op andere festivals en op reguliere podia wordt gepresenteerd.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
Het festival vindt plaats in Amsterdam; daarmee levert het geen bijzondere bijdrage aan de spreiding.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Het ITs Festival ontving in de afgelopen periode een bijdrage van de gemeente Amsterdam. Voor de periode 2013-2016 vraagt het festival een bedrag aan van 112.500 euro. Als de gemeente dit bedrag toekent, levert dat een beperkte lokale bijdrage op.

Toeslag
Het ITs Festival geeft in het aanvraagformulier voor deze toeslag te opteren, maar werkt in zijn aanvraag niet uit waarom het festival voor een toeslag in aanmerking zou moeten komen en waarvoor het die wil gebruiken. Omdat de aanvraag op dit punt niet is uitgewerkt, stelt de commissie vast dat niet is aangetoond dat de toeslag zal worden aangewend voor activiteiten die de effecten van het eigen werk overstijgen. Ze adviseert daarom de toeslag niet toe te kennen.

conclusie

De commissie concludeert dat ze positief is over de artistieke kwaliteit, de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten en het ondernemerschap van het ITs Festival. De bijdrage aan de pluriformiteit en aan de spreiding zijn neutraal. Het plan voor een toeslag in het kader van innovatie ontbreekt. Derhalve adviseert de commissie de aanvraag van het ITs Festival alleen te honoreren indien het budget het toelaat en in dat geval een bedrag van 125.000 euro toe te kennen, zijnde het basisbedrag voor kleine en middelgrote festivals.Aangevraagd bedrag 2013-2014€ 300,000
Basissubsidie per editie € 125,000
Toeslagniet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar0 *

festivals

organisatieaangevraagdtoekennen

5 Days Off€ 125.0000
Amersfoort Jazzfestival€ 125.0000
Amsterdam Dance Event€ 150.0000 *
Amsterdam Roots Festival€ 125.0000
Amsterdamse Cello Biennale€ 125.0000 *
Amsterdams Kleinkunst Festival€ 50.0000 *
Cement€ 150.0000 *
Charles Hennen Concours€ 50.0000
Circo Circolo€ 125.0000 *
Cultura Nova€ 150.0000 *
Dutch Jazz Competition€ 50.0000
Eurosonic Noorderslag€ 150.000€ 125.000 per editie
Festival Oude Muziek€ 300.000€ 250.000 per editie
Flamenco Biennale Nederland€ 150.0000 *
Gaudeamus Muziekweek€ 150.0000 *
Grachtenfestival Amsterdam€ 125.0000 *
hetdansfestival.nl€ 150.0000 *
Incubate€ 300.0000 *
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht€ 50.0000
Internationaal Orgelfestival Haarlem€ 150.0000 *
Internationaal Vocalisten Concours€ 50.0000 *
De Internationale Keuze€ 125.0000 *
Internationale Koorbiënnale€ 150.0000 *
Its Festival€ 150.0000 *
Jonge Harten Festival€ 125.0000 *
Julidans€ 150.000€ 125.000 per editie
Liteside Festival€ 20.0000
Metropolis Festival€ 150.0000
Motel Mozaique€ 125.0000 *
Mundial€ 150.0000 *
Musica Sacra€ 150.000€ 125.000 per editie
Music Meeting€ 150.000€ 125.000 per editie
Nederlandse Dansdagen€ 150.0000 *
Nederlands Theater Festival€ 150.000€ 125.000 per editie
Noorderzon Performing Arts Festival€ 300.000€ 250.000 per editie
November Music€ 150.000€ 125.000 per editie
Oerol€ 300.000€ 250.000 per editie
Operadagen Rotterdam€ 300.000€ 125.000 ** per editie
Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival€ 150.0000
Rotterdam Unlimited€ 125.0000
Sonic Acts€ 150.0000 *
SPRING festival Utrecht€ 150.000€ 150.000 per editie
Theaterfestival Boulevard€ 300.0000 *
Tromp Percussion Eindhoven€ 50.000€ 50.000 per editie
Tweetakt€ 300.000€ 300.000 per editie
De Viooldagen€ 50.0000 *