NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE FESTIVALS EN CONCOURSEN 2013-2016

JONGE HARTEN FESTIVAL

Jonge Harten

inleiding

Jonge Harten is een jaarlijks, negendaags festival in Groningen dat in november 2012 zijn vijftiende editie beleeft. Het toont theater- en dansvoorstellingen uit binnen- en buitenland voor jongeren van 12 tot en met 29 jaar. Het festival wil een vruchtbare plek zijn voor experiment en nieuwe vondsten om bij te dragen aan de creatieve ontwikkeling van jonge mensen. In 2011 trok het festival ruim 10.000 bezoekers, waarvan 8.800 betalend. Sinds oktober 2011 is Marga Kroodsma artistiek verantwoordelijk voor het festival.
Jonge Harten zoekt met zijn programmering aansluiting bij de leefwereld van jonge mensen. Het festival speelt in op het gevoel van autonomie onder jongeren door een uitnodigende context te creëren waarin de keuze om een voorstelling te bezoeken organisch ontstaat. Op alle gebieden wil Jonge Harten jonge mensen bij zijn activiteiten betrekken. De organisatie wil bijdragen aan een beter vestigingsklimaat in Groningen door een kwalitatief hoogwaardig actueel cultureel aanbod te bieden, zich op te stellen als innovatieve en ondernemende partij, te fungeren als schakel tussen jonge mensen, het theater en het bedrijfsleven en hen te verbinden aan het culturele leven in de stad. Tot zijn kernactiviteiten rekent Jonge Harten, behalve de programmering van de festivalweek in november, ook activiteiten op het gebied van marketing, educatie, cultureel ondernemerschap en talentontwikkeling.
Jonge Harten biedt naar eigen zeggen een stevige artistiek-inhoudelijke programmering op een ontvankelijke, laagdrempelige en feestelijke manier. Het toont werk voor de vlakke vloer en de grote zaal gemaakt door studerende of net afgestudeerde makers, makers uit Groningen en regio, internationale makers en jongeren op semiprofessioneel niveau. Het festival verstrekt opdrachten en maakt eigen producties, met het Grand Theatre als producent. Daarnaast is er een randprogramma en zijn er workshop- en educatiepresentaties. Elke twee jaar organiseert Jonge Harten verder een expertmeeting voor professionals uit het (inter)nationale veld rond actuele thema’s.
Jonge Harten omschrijft zichzelf als netwerkorganisatie die steeds opnieuw vitale verbanden aangaat met partners in de keten van produceren, programmeren, publieksontwikkeling en kennisdeling. Het festival wil aanjager zijn van spannende kunstinitiatieven voor jonge mensen. Het vervult een scoutende functie en een rol als podium in het project Station Noord van De Noorderlingen, Grand Theatre, Citadel en het NNT, waarbij jonge theatermakers een jaar lang een traject krijgen aangeboden. Nieuw in de komende periode is het project Avalanche in samenwerking met Noorderzon en Sign, waarin jonge multimediale kunstenaars de kans krijgen zich te presenteren op de verschillende festivals, waarbij elk festival een eigen opdracht formuleert. De muziekprogrammering, gericht op cross-overs van muziek en theater, wordt uitgebreid in samenwerking met muziekopleidingen (zoals de Academie voor Popcultuur), De Oosterpoort en de Stadsschouwburg. Ook wil Jonge Harten de komende jaren het aantal verdiepende workshops uitbreiden en daarbij het bedrijfsleven betrekken. De educatie voor studenten wil het festival verstevigen, naast de al bestaande voorstellingseducatie voor jongeren.
Tot slot wil Jonge Harten in de aankomende periode zijn werkzaamheden uitbreiden en het hele jaar door in de stad Groningen activiteiten ontplooien op het gebied van jongeren- en studentenmarketing en educatie. Zo wil de organisatie haar expertise uitbouwen en extra inkomsten genereren. Jonge Harten gaat in dit kader bijvoorbeeld zijn kennis en expertise op het terrein van jongeren- en studentenmarketing beschikbaar stellen door middel van lezingen, workshops en documentatie op de eigen website. Het festival is van plan ambitieuze studenten en innovatieve bedrijven te gaan samenbrengen in een Jonge Harten Pioniersclub en het wil een Jonge Harten Café opzetten, een ruimte die het hele jaar kan worden ingezet als bijvoorbeeld kantoor, festivalcentrum, ontmoetingsplek of workshoplocatie.

Jonge Harten ontvangt sinds 2009 subsidie in het kader van de vierjarige subsidieregeling van het Fonds Podiumkunsten. Daarnaast ontving het festival in deze periode structurele subsidie van de provincie en de gemeente Groningen.
Adviseurs van het Fonds hebben in de afgelopen periode verschillende edities van het festival bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Jonge Harten als ruim voldoende. Jonge Harten biedt een fris, dynamisch programma voor jongeren en jongvolwassenen, maar het is vooral de manier waarop jongeren bij de organisatie worden betrokken – als makers, als actieve toeschouwers, als gesprekspartners of community-leden – die het festival een stevig eigen gezicht geeft.
De commissie merkt op dat de functie van het festival vooral een regionale is en dat de artistieke kwaliteit van de voorstellingen sterk uiteenloopt, mede door de programmering van semiprofessionele podiumkunsten. De commissie is van mening dat de organisatie zich in haar artistieke keuzes vooral volgend opstelt; het toont wat veelal ook in de rest van Nederland al te zien is, of te zien is geweest. Het festival toont eerder een staalkaart aan jongerentheater dan dat het een oorspronkelijk, toonaangevend programma neerzet dat zich kenmerkt door het leggen van eigen artistieke accenten. De keuze om zo veel mogelijk genres en disciplines te tonen, van klassieke dans tot hiphop en van professioneel tot semiprofessioneel, geeft jongeren dan wel een totaaloverzicht van de podiumkunsten, maar leidt volgens de commissie niet tot een festivalprogramma dat op artistiek niveau de toon aangeeft. De commissie meent dat de vernieuwing en de kracht van Jonge Harten vooral zitten in de aard en opzet van het festival, meer dan in het gepresenteerde werk. In deze lijn ligt ook haar kritiek op de uitbreiding met de muziekprogrammering, die niet artistiek onderbouwd wordt, maar slechts fungeert als publiekstrekker.

Bijdrage aan de ontwikkeling podiumkunsten
voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage die Jonge Harten levert aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als voldoende. Deze bijdrage is volgens de commissie niet zozeer van artistiek-inhoudelijke aard, maar is gelegen in de manier waarop het festival communiceert met zijn achterban en een wisselwerking probeert te creëren in de keten produceren, programmeren, publieksontwikkeling en kennisdeling binnen Groningen. In die zin acht ze de coproducties die het festival ontwikkelt op regionaal vlak van belang.
De plannen die de organisatie ontwikkelt om het hele jaar actief te zijn als kenniscentrum op het gebied van jongeren- en studentenmarketing vindt de commissie op zich interessant, hoewel ze niet bijdragen aan de versterking van het festival zelf. Daarbij plaatst de commissie kanttekeningen bij de rol die de organisatie tegenwoordig landelijk speelt op het vlak van jongerenmarketing; in haar ogen is die de laatste jaren minder geworden. Van het werken aan een sterkere bundeling van kennis op dit gebied met andere organisaties die ook dit vlak actief zijn, zou de commissie een groter effect verwachten.
Ten slotte merkt de commissie op dat Jonge Harten op het gebied van de jongerentheater geen state of the art presenteert waarbij vakgenoten samenkomen om kennis te nemen van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.

Ondernemerschap
ruim voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Jonge Harten als ruim voldoende. Het festival heeft van jongerenmarketing zijn core business gemaakt. Dat gaat van communitybuilding tot docentenvoorlichting, van een werkgroep marketing bestaande uit studenten en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven tot guerrilla-acties en van hippe publiciteit tot uitvoerige doelgroepanalyses. Wat de commissie hierbij opmerkelijk vindt, is dat ondanks deze sterke inzet op marketing en het vergroten van het aantal activiteiten in 2013-2014, het aantal bezoeken (betaalde en onbetaalde) nauwelijks stijgt.
Jonge Harten heeft in de loop der jaren bewezen in staat te zijn de juiste partners te kiezen voor samenwerkingen die wederzijds inhoudelijke en financiële voordelen met zich meebrengen. In de aankomende periode gaat dat bijvoorbeeld gebeuren door samen met een horecaondernemer een Jonge Harten Café te creëren in een tijdelijk leegstaande ruimte, die tevens zal worden gebruikt als kantoor, ontmoetingsplek of workshoplocatie. Door verhuur aan bedrijven en (gedeelde) horeca-inkomsten draagt dit bij aan het werven van eigen inkomsten.
Minder vertrouwen heeft de commissie in de overige manieren waarop het festival eigen inkomsten wil vergaren. Het festival wil het aandeel eigen inkomsten fors vergroten door onder andere het opzetten van een expertisecentrum, door deel te nemen aan het project Cultuurcollecte en door bedrijven te gaan aanspreken door middel van een businessclub. De commissie vindt dit veelbelovende stappen, maar constateert tegelijkertijd dat de organisatie in het verleden weinig resultaten heeft behaald op het gebied van sponsorwerving of het opzetten van alternatieve activiteiten voor het bedrijfsleven. In de veelheid van initiatieven om extra middelen te vergaren mist de commissie een goed uitgewerkte focus. Om die redenen vindt zij de voorgenomen stijging te optimistisch en ziet ze die weinig onderbouwd.
Eveneens kritisch is de commissie over de bedrijfsmatige kant van de organisatie. De begroting stijgt ten opzichte van 2009-2011 met ruim een kwart, vooral door een toename van activiteiten op het gebied van randprogrammering (muziek), maar tegelijk zorgt deze toename nauwelijks voor extra inkomsten.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als neutraal. De commissie merkt op dat het festival zich niet kenmerkt door nieuw of wezenlijk andersoortig aanbod dat niet ook elders op festivals en podia te zien is of was. Het aanbod is in die zin niet onderscheidend ten opzichte van wat er in Nederland nog meer is te zien.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De bijdrage die Jonge Harten levert aan de spreiding is beter dan gemiddeld. Het festival vindt plaats in Groningen, waarmee het een bijdrage levert aan de spreiding. Tegelijkertijd merkt de commissie op dat er niet zoals in bepaalde regio’s sprake is van in het geheel ontbreken van vergelijkbaar aanbod. In Groningen vinden ook andere festivals plaats en de stad heeft een goede infrastructuur op het gebied van podiumkunsten.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Jonge Harten ontving in de periode 2009-2012 een bijdrage van gemiddeld 57.000 euro van de gemeente Groningen en vraagt daar voor de komende periode 60.000 euro aan. Daarnaast ontving het festival in de afgelopen periode zo’n 17.000 euro van de provincie Groningen; eenzelfde bedrag vraagt het daar voor de komende periode aan. Als bovengenoemde bedragen worden toegekend, is er sprake van een beperkte lokale bijdrage.

Toeslag
Jonge Harten doet geen beroep op een toeslag.

conclusie

De commissie concludeert dat ze de artistieke kwaliteit en het ondernemerschap van Jonge Harten ruim voldoende vindt. De bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten vindt ze beperkt. Ook levert Jonge Harten geen bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenlandschap. Bovenstaande leidt ertoe dat de commissie adviseert de aanvraag van Jonge Harten alleen te honoreren indien het budget dat toelaat en in dat geval een bedrag van 125.000 euro per jaar toe te kennen, het basisbedrag voor kleine en middelgrote festivals.Aangevraagd bedrag 2013-2014€ 250,000
Basissubsidie per editie € 125,000
Toeslagniet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar0 *

festivals

organisatieaangevraagdtoekennen

5 Days Off€ 125.0000
Amersfoort Jazzfestival€ 125.0000
Amsterdam Dance Event€ 150.0000 *
Amsterdam Roots Festival€ 125.0000
Amsterdamse Cello Biennale€ 125.0000 *
Amsterdams Kleinkunst Festival€ 50.0000 *
Cement€ 150.0000 *
Charles Hennen Concours€ 50.0000
Circo Circolo€ 125.0000 *
Cultura Nova€ 150.0000 *
Dutch Jazz Competition€ 50.0000
Eurosonic Noorderslag€ 150.000€ 125.000 per editie
Festival Oude Muziek€ 300.000€ 250.000 per editie
Flamenco Biennale Nederland€ 150.0000 *
Gaudeamus Muziekweek€ 150.0000 *
Grachtenfestival Amsterdam€ 125.0000 *
hetdansfestival.nl€ 150.0000 *
Incubate€ 300.0000 *
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht€ 50.0000
Internationaal Orgelfestival Haarlem€ 150.0000 *
Internationaal Vocalisten Concours€ 50.0000 *
De Internationale Keuze€ 125.0000 *
Internationale Koorbiënnale€ 150.0000 *
Its Festival€ 150.0000 *
Jonge Harten Festival€ 125.0000 *
Julidans€ 150.000€ 125.000 per editie
Liteside Festival€ 20.0000
Metropolis Festival€ 150.0000
Motel Mozaique€ 125.0000 *
Mundial€ 150.0000 *
Musica Sacra€ 150.000€ 125.000 per editie
Music Meeting€ 150.000€ 125.000 per editie
Nederlandse Dansdagen€ 150.0000 *
Nederlands Theater Festival€ 150.000€ 125.000 per editie
Noorderzon Performing Arts Festival€ 300.000€ 250.000 per editie
November Music€ 150.000€ 125.000 per editie
Oerol€ 300.000€ 250.000 per editie
Operadagen Rotterdam€ 300.000€ 125.000 ** per editie
Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival€ 150.0000
Rotterdam Unlimited€ 125.0000
Sonic Acts€ 150.0000 *
SPRING festival Utrecht€ 150.000€ 150.000 per editie
Theaterfestival Boulevard€ 300.0000 *
Tromp Percussion Eindhoven€ 50.000€ 50.000 per editie
Tweetakt€ 300.000€ 300.000 per editie
De Viooldagen€ 50.0000 *