NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE FESTIVALS EN CONCOURSEN 2013-2016

JULIDANS

inleiding

Julidans wordt jaarlijks gedurende twee weken in Amsterdam op en rond het Leidseplein georganiseerd. Sinds 2010 is een (deels) nieuw artistiek team verantwoordelijk voor het festival, twee programmeurs van de Stadsschouwburg, Anita van Dolen en René van der Pluijm, en impresario Jaap van Baasbank.
Het festival zet internationale makers centraal met een sterke maatschappelijke visie en met een voorkeur voor een theatrale, multidisciplinaire aanpak. Het festival beoogt nieuwe ontwikkelingen in de internationale hedendaagse dans in een toegankelijk kader van gevarieerde stijlen en informatieve randprogrammering te plaatsen. Binnen het programma vormt de niet-westerse programmering een vast onderdeel, een diversiteit die zowel artistiek-inhoudelijk als vanuit publieksbereik wordt gemotiveerd. Na een eerdere focus op onder meer China en Korea wil het festival in de komende periode specifiek in Zuid-Amerika scouten. Naast de theaters rond het Leidseplein speelt het festival zich af in het Vondelpark, het Bijlmer Park Theater in Zuid-Oost en Podium Mozaiek in Amsterdam-West.
Het festival presenteert enerzijds groot gemonteerde voorstellingen van iconen van de hedendaagse dans (Pina Bausch, Wim Vandekeybus, Marie Chouinard, Lloyd Newson, Sidi Larbi Cherkaoui, Akram Khan, Jan Fabre, Saburo Teshigawara) en vernieuwers van dit moment (Dave St-Pierre, David Wampach, Alain Buffard) naast een nieuwe generatie dansmakers in het NEXT programma, zoals Ann van den Broek en Lisbeth Gruwez. Talentontwikkeling en doorstroming heeft het festival voorts belegd bij I Like To Watch Too, een programma in Paradiso onder artistieke leiding van Suzy Blok en gericht op ‘instappers’ in de dans, en in het Artist’s Lab, een uitwisseling en samenwerking tussen (jonge) danskunstenaars.
Het informatieve onderdeel van de programmering, Julidans Talks en Julidans Meet and Eat, bestaat uit nagesprekken of diners met publiek en choreografen. In samenwerking met de Henny Jurriens Stichting organiseert het festival technische workshops. In 2011 is samenwerking gezocht met de Summer Academy We Live Here, opgericht door Nicole Beutler, Marijke Hoogenboom en Andrea Božic, een ontmoetingsplek voor Julidansgasten en anderen die geïnteresseerd zijn in theoretische verdieping.
Met ingang van 2013 wil Julidans optreden als vertegenwoordiger of ambassadeur van Nederlandse dansmakers en dansgezelschappen door een showcaseprogramma voor buitenlandse programmeurs te organiseren. De showcase is primair bedoeld voor kleine groepen en aankomende makers, maar ook voor choreografen die al een zekere bekendheid genieten in het buitenland, vooropgesteld dat hun werk binnen de artistieke kaders van het festival past.

Julidans heeft een aantal jaren subsidie ontvangen in het kader van de basisinfrastructuur en ontvangt sinds 2009 subsidie in het kader van de vierjarige subsidieregeling van het Fonds Podiumkunsten. Julidans ontvangt structurele subsidie van de gemeente Amsterdam.
Adviseurs van het Fonds hebben in de periode 2009-2012 de verschillende festivaledities bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
zeer goed
De commissie is zeer positief over het plan dat Julidans presenteert en dat een helder beeld schetst van het profiel, de opbouw van het festival en de wijze waarop de diverse programmaonderdelen zich organisch tot elkaar verhouden. De commissie vindt de artistieke kwaliteit van dit festival zeer goed en vindt het op dansgebied te beschouwen als complementair aan het Holland Festival. Julidans laat een mooi programma van internationale hedendaagse dansgezelschappen zien naast een programma van jonge talenten. De commissie is van mening dat het gaat om internationale gezelschappen die toonaangevend zijn op het terrein van de theatrale dans. Ze is ook zeer te spreken over de wijze waarop het festival zorgvuldig aandacht besteedt aan een jonge generatie dansmakers en deze aan het publiek presenteert: op uitnodiging van de grote namen uit het hoofdprogramma. De meerwaarde van het op deze manier presenteren is groot volgens de commissie, omdat het voor een niet ingewijd publiek interessant is om de inhoudelijke verwantschap tussen de verschillende (generaties) choreografen te ontdekken. Dit versterkt bovendien de samenhang in de programmering, die ook door thematische keuzes (zoals centraal gestelde landen) al geprofileerd is.
Binnen het spectrum van de dans waar Julidans zich op richt, de hedendaags theatrale dans, zoekt de programmering alle mogelijkheden op. De commissie heeft de indruk dat het festival daarbij meer loskomt uit de biotoop van het mede-organiserende impresariaat. Dat vindt de commissie een goede ontwikkeling, omdat door de trouw aan bepaalde namen de doorstroming beperkt was.
Positief is de commissie over de gebundelde presentatie in I Like To Watch Too. Dit biedt een podium aan zowel Nederlandse als internationale jonge choreografen die niet, of bijna niet, eerder in Nederland te zien waren. Dit concept, gecombineerd met de plek waar het plaatsvindt, is aantrekkelijk gebleken voor een jong en nieuw publiek voor dans.

Bijdrage aan de ontwikkeling podiumkunsten
ruim voldoende
Het festival presenteert met zijn (inter)nationale programmering een state of the art op het gebied van de hedendaagse dans, waarbij het als ontmoetingsplek voor het vak geldt. Binnen- en buitenlandse programmeurs zien Julidans als een festival waar nieuwe ontwikkelingen te ontdekken zijn. De commissie constateert dat het festival zich sterker begint te profileren als een organisatie die meer wil met dans dan alleen een voorstellingsprogramma presenteren. Uit de programmering en de randprogrammering blijkt dat Julidans zich primair richt op het eigen genre, maar dat daarnaast ook samenwerkingsverbanden worden aangaan met kunstenaars uit andere genres of disciplines. Daarbij vindt de commissie de uitbreiding van de randprogrammering, zoals de Summer Academy, voor vakmensen van belang; voor het publiek zelf vindt ze het verdiepingsprogramma beperkt en meer gericht op de experimenteren met de vorm dan met de inhoud. De commissie acht het op zich waardevol dat de programmeurs van Julidans zich meer als vertegenwoordiger en ambassadeur van Nederlandse dansgezelschappen gaan opstellen, waardoor de artistieke kwaliteit van Julidans en de naam die het festival heeft, afstraalt op jongere makers. Wel merkt de commissie op dat het Nederlandse aandeel op het festival beperkt is. Ze mist in het plan ook een analyse van de noodzaak om een showcaseprogramma te starten of reflectie op bestaande of recent ontwikkelde initiatieven op dit vlak. Bij Artist’s Lab is tot dusverre geen of weinig plaats voor in Nederland werkende dansmakers. Op basis van bovenstaande beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten in Nederland als ruim voldoende.

Ondernemerschap
ruim voldoende
De commissie is positief over het ondernemerschap, maar met een aantal punten van kritiek. De organisatie van Julidans is, zoals het in de aanvraag wordt geformuleerd, bijna virtueel. Het festival wordt vanuit een netwerk van bestaande instellingen georganiseerd, waardoor er nauwelijks sprake is personele beheerslasten of andere structurele overheadkosten. De commissie ziet op het oog een financieel gezonde organisatie. Wel vindt ze daarbij de diversificatie van inkomstenbronnen beperkt, waar het voor een groot deel gaat om de bijdrage van de schouwburg en minder om andere inkomsten. In 2008 was de toenmalige commissie zeer kritisch over dit aspect; ook de huidige commissie constateert dat de organisatie er in de afgelopen periode slechts beperkt aandacht aan heeft besteed. Wel wil Julidans een professionele fondsenwerver inzetten en gaat het festival op zoek naar een hoofdsponsor. De commissie vindt de plannen op dit punt, ook gezien het verleden, echter weinig overtuigend.
Zorgelijk vindt de commissie de ontwikkeling van de publieksinkomsten en de zeer conservatieve schatting op dit vlak voor de komende periode. Julidans had in afgelopen periode gemiddeld genomen relatief hoge inkomsten, zeker in vergelijking met soortgelijke (dans)festivals. De tegenvallende resultaten uit 2011 zijn nu maatgevend voor de komende periode, maar liggen dan zo’n 30 procent beneden het peil uit 2009. Dat kan de commissie moeilijk rijmen met de verwachte stijging van het aantal bezoekers. De laag ingeschatte publieksinkomsten suggereren dat de gemiddelde kaartprijs in 2013 dan aanzienlijk lager wordt dan in de voorgaande periode. Het dynamische prijsbeleid dat de organisatie wil introduceren zou volgens de commissie juist tot andere resultaten moeten leiden.
Veel werk maakt Julidans van het marketingplan en publieksonderzoeken, waarbij de organisatie aangeeft een zeer grote merkbekendheid te hebben onder het eigen publiek, namelijk 85 procent. De commissie constateert dat blijkbaar 15 procent weinig idee heeft waar het zich op dat moment dan bevindt. Los van deze kritische kanttekening vindt de commissie met name de wijze waarop het festival specifieke doelgroepen benadert en daar ook programmering voor ontwikkelt sterk.
De commissie merkt ten slotte op dat Julidans onverminderd doorgaat met het implementeren van het festival in andere delen van de stad Amsterdam dan direct rond het Leidseplein. De commissie waardeert de manier waarop het festival zich al jaren hard maakt om, ook op deze wijze, een ander, cultureel diverser publiek te bereiken, ook met een diverse programmering.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De activiteiten van Julidans vindt de commissie onderscheidend. De aanvrager levert een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van het landschap, maar is niet uniek. Julidans is een van de vier bekende dansfestivals in Nederland. Het aanbod dat het festival programmeert is beperkt op andere festivals en podia in Nederland te zien. Daarbij tekent de commissie wel aan dat de trouw van Julidans aan bepaalde choreografen er ook toe leidt dat de onderscheidendheid van het festival op dat vlak minder wordt. Werk van deze nu in Nederland doorgedrongen choreografen wordt nu vaker door het jaar heen in de Nederlandse theaters geprogrammeerd.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
Het festival vindt plaats in Amsterdam; hiermee wordt geen bijzondere bijdrage geleverd aan de spreiding.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Julidans heeft in de afgelopen periode een bijdrage van rond de 120.000 euro ontvangen van de gemeente Amsterdam en vraagt voor de periode 2013-2016 een bedrag van 140.000 euro aan. Het betreft een bescheiden bedrag in relatie tot de totale omzet van de aanvrager; als de gemeente het gevraagde subsidiebedrag toekent, levert dat een een beperkte lokale bijdrage op.

Toeslag
Julidans draagt twee projecten voor die, zoals de organisatie het omschrijft, bijdragen aan het algehele innovatieve karakter van het festival. Allereerst I Like To Watch Too, een zelfstandig door derden georganiseerd project, dat het festival wil opnemen in de eigen begroting. De commissie constateert dat de innovatie niet bedoeld is om het wegvallen van andere subsidiemogelijkheden, zoals bij I Like To Watch Too het geval is, op te vangen. Bij I Like To Watch Too gaat het daarbij om het ondersteunen van een project, dat in zijn kern bedoeld is om te experimenteren met andere presentatievormen voor een ander publiek, en dat als zodanig al ruim zeven jaar bestaat. De commissie vindt het een als zodanig waardevol project, maar vindt dat er geen sprake van een andersoortige bijdrage aan de innovatie van het aanbod dan wat er al jarenlang gebeurt.
Daarnaast stelt Julidans haar activiteiten in het Artist’s Lab voor, waarbij Julidans en partnerfestivals in onder meer India en Libanon volgen jonge makers ondersteunen en begeleiden het creatieproces. De commissie vindt dit talentontwikkelingsprogramma als zodanig interessant, maar merkt op dat het niet te verwachten is dat het zal leiden tot effecten die het eigen werk zullen overstijgen en navolging krijgt.

conclusie

De commissie concludeert dat zij met name de artistieke kwaliteit van Julidans hoog waardeert, en dat ze ook verder over alle criteria voldoende positief is. Alleen het plan voor innovatie vindt zij onvoldoende overtuigend aansluiten bij de doelstelling van dit onderdeel. De commissie adviseert derhalve een bedrag toe te kennen van 125.000 euro, zijnde het basisbedrag voor kleine en middelgrote festivals.Aangevraagd bedrag 2013-2014€ 300,000
Basissubsidie per editie € 125,000
Toeslagniet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar€ 250,000

festivals

organisatieaangevraagdtoekennen

5 Days Off€ 125.0000
Amersfoort Jazzfestival€ 125.0000
Amsterdam Dance Event€ 150.0000 *
Amsterdam Roots Festival€ 125.0000
Amsterdamse Cello Biennale€ 125.0000 *
Amsterdams Kleinkunst Festival€ 50.0000 *
Cement€ 150.0000 *
Charles Hennen Concours€ 50.0000
Circo Circolo€ 125.0000 *
Cultura Nova€ 150.0000 *
Dutch Jazz Competition€ 50.0000
Eurosonic Noorderslag€ 150.000€ 125.000 per editie
Festival Oude Muziek€ 300.000€ 250.000 per editie
Flamenco Biennale Nederland€ 150.0000 *
Gaudeamus Muziekweek€ 150.0000 *
Grachtenfestival Amsterdam€ 125.0000 *
hetdansfestival.nl€ 150.0000 *
Incubate€ 300.0000 *
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht€ 50.0000
Internationaal Orgelfestival Haarlem€ 150.0000 *
Internationaal Vocalisten Concours€ 50.0000 *
De Internationale Keuze€ 125.0000 *
Internationale Koorbiënnale€ 150.0000 *
Its Festival€ 150.0000 *
Jonge Harten Festival€ 125.0000 *
Julidans€ 150.000€ 125.000 per editie
Liteside Festival€ 20.0000
Metropolis Festival€ 150.0000
Motel Mozaique€ 125.0000 *
Mundial€ 150.0000 *
Musica Sacra€ 150.000€ 125.000 per editie
Music Meeting€ 150.000€ 125.000 per editie
Nederlandse Dansdagen€ 150.0000 *
Nederlands Theater Festival€ 150.000€ 125.000 per editie
Noorderzon Performing Arts Festival€ 300.000€ 250.000 per editie
November Music€ 150.000€ 125.000 per editie
Oerol€ 300.000€ 250.000 per editie
Operadagen Rotterdam€ 300.000€ 125.000 ** per editie
Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival€ 150.0000
Rotterdam Unlimited€ 125.0000
Sonic Acts€ 150.0000 *
SPRING festival Utrecht€ 150.000€ 150.000 per editie
Theaterfestival Boulevard€ 300.0000 *
Tromp Percussion Eindhoven€ 50.000€ 50.000 per editie
Tweetakt€ 300.000€ 300.000 per editie
De Viooldagen€ 50.0000 *