NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE FESTIVALS EN CONCOURSEN 2013-2016

LITESIDE FESTIVAL

New European Collaborations

inleiding

Het LiteSide Festival is een driedaags multidisciplinair festival dat de afgelopen jaren op het Westergasterrein in Amsterdam heeft plaatsgevonden. Het wordt georganiseerd door de stichting New European Cultural Collaboration, die zich sinds 2006 richt op de oriëntaalse cultuur en die cross-overs tussen de oriëntaalse en westerse cultuur als uitgangspunt neemt. Algemeen directeur is Gail Pilgrim.
Naast het festival organiseert NECC onder meer Shimmy Shakes, een ontwikkelingstraject voor cross-over-buikdans. Het LiteSide Festival trok afgelopen jaren tussen de 1.000 en 2.500 betalende bezoekers.
De organisatie beoogt nieuw talent in de schijnwerpers te zetten en het moderne gezicht van jonge Nederlandse oriëntaalse burgers te tonen. Het accent ligt daarbij op artistieke vernieuwingen voortkomend uit de kruisbestuiving van hedendaagse oriëntaalse en westerse cultuur. Belangrijke onderdelen van de doelstellingen zijn talentontwikkeling en cultuurparticipatie, waarbij de organisatie een bijdrage wil leveren aan de sociale cohesie in Nederland. De activiteiten hebben diversiteit en transculturaliteit als kernwaarden.
Het festival beschouwt zichzelf als lanceerplek voor jong talent en als een plaats waar kunstenaars nieuw werk kunnen uitproberen. Het werkt samen met partners die de doorstroming van talenten kunnen faciliteren. Daarnaast gebruikt de organisatie haar internationale netwerk, dat een belangrijke rol in de artistieke ontwikkeling van de plannen speelt en dat de mogelijkheid biedt om topkwaliteit te presenteren. Dit netwerk wordt ook gebruikt voor de uitwisseling van kennis op het gebied van trends/ontwikkelingen en beroepspraktijk.
Het festival brengt voor de komende periode een aantal veranderingen aan, vooral in de werkwijze die gebruikt is bij het programmeren, de gehanteerde uitgangspunten en criteria en uiteindelijk het programma waarin deze tot uiting komen, waarbij meer samenhang tussen de programmaonderdelen wordt beoogd en een compacter (‘downsized’) festivalprogramma. De organisatie wil daarbij een meer toegankelijke programmering en meer locatie- en participatievoorstellingen, wat zich onder meer vertaalt in het voornemen het publiek online een concert te laten kiezen.
Vanaf 2013 vindt het LiteSide Festival plaats in de Tolhuistuin in Amsterdam Noord, waarbij ‘Think Global, Act Local’ het algemene thema van de komende festivaledities wordt.

In de afgelopen periode ontving het festival een driejaarlijkse trajectbijdrage van het Amsterdams Fonds voor de Kunst ter versterking van de professionalisering van de organisatie.
In 2009 en 2010 heeft LiteSide bijdragen ontvangen uit de festivalregeling van het Fonds Podiumkunsten.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
onvoldoende
De commissie heeft op zich waardering voor de ambitie van het LiteSide Festival om een festival te organiseren gericht op de oriëntaalse cultuur. Zij constateert echter dat het de organisatie de afgelopen periode niet is gelukt om de goede ideeën die ten grondslag lagen aan dit festival te vertalen naar een stevig en oorspronkelijk samengesteld festival met de omvang en zeggingskracht die het ambieert. De commissie meent dat de programmering te mager is en de kwaliteit zeer wisselend en dat het profiel van het festival in het vage blijft.
Al eerder plaatste de commissie deze kritische kanttekeningen bij het festival, wat er sinds 2011 in resulteerde dat aanvragen niet meer werden gehonoreerd. De commissie constateerde dat de realiteit van het festival niet overeenkwam met de omschreven plannen. In het voorliggende plan vindt zij zelfs dat goede ideeën ontbreken. Het plan is slecht uitgewerkt en kent vele onduidelijkheden, zoals op welke disciplines het festival zich richt, welke kwaliteit het programma beoogt te presenteren of wat de artistieke motivatie voor de artiesten is.
De organisatie geeft in het plan aan dat het de komende periode veranderingen zal aanbrengen in uitgangspunten en criteria van de programmering. De commissie meent echter dat de genoemde veranderingen in onduidelijke bewoordingen worden omschreven en dat de artistieke motivatie onduidelijk is. Zo schrijft de organisatie dat de veranderingen de werkwijze betreffen, maar licht dat niet nader toe. Ook zouden ontwikkelingen en trends worden geïncorporeerd die de organisatie omschrijft als dynamische vrijetijdsbesteding en nieuwe verdienmodellen, met het besef dat er minder draagvlak is voor experiment. Duidelijk is vooral dat het festivalprogramma kleiner wordt en dat er laagdrempelig zal worden geprogrammeerd. Daarnaast wil het festival zich meer richten op families en zal het daarvoor een ‘divers artistieke en pedagogisch verantwoorde kinderprogrammering’ opzetten. Het zijn dergelijke algemeenheden die de commissie ertoe hebben gebracht het plan op het gebied van de artistieke kwaliteit als onvoldoende te beoordelen.

Bijdrage aan de ontwikkeling podiumkunsten
zwak
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als zwak. Het festival is volgens de commissie geen aanjager voor mogelijke ontwikkelingen in de sector, een rol die het festival wel zegt te vervullen. Ook is het niet de plek gebleken waar professionele kunstenaars met een multiculturele achtergrond geïntroduceerd zijn. De spin-off van het programma, de impact op een veranderend podiumkunstenveld, is nauwelijks zichtbaar. De plannen die het festival nu presenteert, kunnen wellicht wel van belang zijn voor individuele semiprofessionele talentontwikkeling, maar niet voor de professionele podiumkunstenpraktijk.

Ondernemerschap
onvoldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van LiteSide als onvoldoende. De commissie moet constateren dat het professionaliseringstraject dat de organisatie de afgelopen jaren heeft gevolgd, zich niet vertaalt in de bedrijfsmatige kant van de organisatie. De beheerslasten voor het personeel stijgen zeer fors ten opzichte van 2011, zonder dat daar in het plan een onderbouwing voor wordt gegeven. In de begroting halveren daarnaast de eigen inkomsten en verdriedubbelt de subsidie. De commissie meent dat het festival daardoor in een te grote mate afhankelijk wordt van subsidies en constateert dat er weinig diversificatie is in de eigeninkomstenmix. Daarnaast kloppen meerdere begrotingscijfers niet of leiden die tot vreemde resultaten. Zo zou de gemiddelde ticketprijs in 2009 en 2010 ruim onder de 5 euro hebben gelegen, in 2011 naar ruim 25 euro schieten en ook komende periode boven de 20 euro blijven. Dit lijkt de commissie een onrealistische weergave.
Ook de wijze waarop de organisatie publiek wil bereiken vindt de commissie weinig overtuigend. Tot dusverre is het festival er slechts heel beperkt in geslaagd het beoogde publiek aan zich te binden. In de komende periode legt de organisatie de nadruk op online marketing, waarbij de plannen zich in eerste instantie lijken te richten op het bestaande (beperkte) publiek. De verhuizing naar de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord kan volgens de commissie wel een impuls betekenen voor het bezoek, hoewel de organisatie niet aangeeft hoe het zijn publiek over het IJ denkt mee te nemen.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De activiteiten van LiteSide vindt de commissie onderscheidend. De aanvrager levert door zijn specifieke focus op de oriëntaalse cultuur een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van het landschap, maar is daarin niet uniek. De commissie merkt op dat naast LiteSide meer festivals en podia een aanbod programmeren uit de landen rond de Middellandse Zee en de Arabische wereld.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
Het festival vindt plaats in Amsterdam; hiermee wordt geen speciale bijdrage geleverd aan de spreiding.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
LiteSide heeft in de afgelopen jaren geen structurele subsidies ontvangen van de gemeente Amsterdam, anders dan de bijdrage van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, maar heeft nu een bedrag van 100.000 euro aangevraagd bij de gemeente Amsterdam. Mocht die aanvraag worden gehonoreerd, dan is er sprake van een beperkte lokale bijdrage.

conclusie

De commissie concludeert dat zij op de criteria artistieke kwaliteit, ontwikkeling van de podiumkunsten, en ondernemerschap negatief is over de aanvraag, maar dat het festival wel een bijdrage levert aan de pluriformiteit van het podiumkunstenlandschap. Alles overziend adviseert de commissie om de aanvraag niet te honoreren.


Aangevraagd bedrag 2013-2014€ 40,000

festivals

organisatieaangevraagdtoekennen

5 Days Off€ 125.0000
Amersfoort Jazzfestival€ 125.0000
Amsterdam Dance Event€ 150.0000 *
Amsterdam Roots Festival€ 125.0000
Amsterdamse Cello Biennale€ 125.0000 *
Amsterdams Kleinkunst Festival€ 50.0000 *
Cement€ 150.0000 *
Charles Hennen Concours€ 50.0000
Circo Circolo€ 125.0000 *
Cultura Nova€ 150.0000 *
Dutch Jazz Competition€ 50.0000
Eurosonic Noorderslag€ 150.000€ 125.000 per editie
Festival Oude Muziek€ 300.000€ 250.000 per editie
Flamenco Biennale Nederland€ 150.0000 *
Gaudeamus Muziekweek€ 150.0000 *
Grachtenfestival Amsterdam€ 125.0000 *
hetdansfestival.nl€ 150.0000 *
Incubate€ 300.0000 *
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht€ 50.0000
Internationaal Orgelfestival Haarlem€ 150.0000 *
Internationaal Vocalisten Concours€ 50.0000 *
De Internationale Keuze€ 125.0000 *
Internationale Koorbiënnale€ 150.0000 *
Its Festival€ 150.0000 *
Jonge Harten Festival€ 125.0000 *
Julidans€ 150.000€ 125.000 per editie
Liteside Festival€ 20.0000
Metropolis Festival€ 150.0000
Motel Mozaique€ 125.0000 *
Mundial€ 150.0000 *
Musica Sacra€ 150.000€ 125.000 per editie
Music Meeting€ 150.000€ 125.000 per editie
Nederlandse Dansdagen€ 150.0000 *
Nederlands Theater Festival€ 150.000€ 125.000 per editie
Noorderzon Performing Arts Festival€ 300.000€ 250.000 per editie
November Music€ 150.000€ 125.000 per editie
Oerol€ 300.000€ 250.000 per editie
Operadagen Rotterdam€ 300.000€ 125.000 ** per editie
Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival€ 150.0000
Rotterdam Unlimited€ 125.0000
Sonic Acts€ 150.0000 *
SPRING festival Utrecht€ 150.000€ 150.000 per editie
Theaterfestival Boulevard€ 300.0000 *
Tromp Percussion Eindhoven€ 50.000€ 50.000 per editie
Tweetakt€ 300.000€ 300.000 per editie
De Viooldagen€ 50.0000 *