NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE FESTIVALS EN CONCOURSEN 2013-2016

METROPOLIS FESTIVAL

Nemesis

inleiding

Metropolis is een gratis toegankelijk popfestival dat in 2013 zijn vijfentwintigjarig jubileum viert. Het vindt jaarlijks op een zondag in de zomer plaats in het Zuiderpark in Rotterdam en programmeert een mix van pop, rock, hiphop, wereldmuziek en dance. In 2011 trok het festival zo’n 42.000 bezoekers. De organisatie is in handen van Stichting Nemesis; verantwoordelijk voor de programmering zijn Marcel Haug en Niels Post.
Het festival wil als springplank dienen voor talent en een staalkaart tonen van het beste wat de jongerencultuur aan muziek te bieden heeft. Het programma omvat acts van relatief onbekende en opkomende talenten die worden geselecteerd vanwege hun vernieuwende, verrassende en gedurfde karakter. De afgelopen jaren toonde het artiesten uit onder andere Canada, Groot- Brittannië, Frankrijk, Benin, Zuid-Afrika, Syrië en de Verenigde Staten, die later vaak doorbraken naar een breder circuit. Ook Nederlands en met name Rotterdams talent staat in de schijnwerpers.
In de komende periode wil het festival zijn profiel op een aantal terreinen aanscherpen en zich zowel offline als online als anarchistisch, gedurfd en onconventioneel label profileren. Het festival wil een breder aanbod brengen en behalve de grote podia ook wat kleinere, intiemere podia neerzetten. In de nieuwe opzet – zelf spreekt het festival in zijn aanvraag van ‘Metropolis 2.0’ – zullen meerdere disciplines bij het festival worden betrokken. Het festival wil een internationale garde aan kunstenaars, vormgevers, fotografen, ontwerpers en muzikanten gaan presenteren om het festival meer te laten aansluiten bij de omnicultuur van jongeren. Daarvoor zal het samenwerking zoeken met organisaties op het gebied van street art, sport, skaten, hiphop en overige popcultuur en met bestaande muziekorganisaties, podia en instellingen. Jaarlijks wil het festival een aantal bands gaan uitwisselen met andere Europese festivals, zoals het Exit Festival in Servië, het Melt Festival in Oost-Duitsland of Haldern Pop in Duitsland. Daarnaast wil het festival meer inbedding vinden in de multiculturele stad Rotterdam.
Tot slot onderzoekt het festival de mogelijkheid uit te breiden. Naast het gratis toegankelijke zondagprogramma komt er mogelijk ook een betaald programma op zaterdag waar acts zullen staan die eerder op Metropolis stonden en inmiddels zijn doorgebroken. Hiervoor zal Metropolis op zoek gaan naar een bestaande promotor. Op een ander moment in het jaar wordt een jaarlijkse indoor-editie toegevoegd aan Metropolis, met een kleinschalige programmering in lijn met de artistieke visie. Deze zou moeten plaatsvinden in het gebied rond de Rijnhavenbrug.

De organisatie ontving in de periode 2009-2012 meerjarige ondersteuning van de gemeente Rotterdam. De aanvraag voor ondersteuning in het kader van de vierjarige subsidieregeling van het Fonds Podiumkunsten voor de periode 2009-2012 werd afgewezen. Wel ontving Metropolis in 2011 en 2012 een projectsubsidie van het Fonds in het kader van de programmeringsregeling voor bestaande festivals.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Metropolis als ruim voldoende. Ze constateert dat Metropolis de afgelopen periode een enthousiasmerend festival heeft neergezet voor een breed publiek van popliefhebbers. De programmeurs hebben een neus voor kwaliteit en de geprogrammeerde bands zijn een weerspiegeling van hun vakmanschap. Het festival heeft een wat roerige tijd achter de rug, maar heeft volgens de commissie in de afgelopen edities weer nieuw elan getoond. De diverse genres die het festival toont, zitten elkaar niet in de weg en zorgen samen voor een afwisselende reis door de diverse muzikale stromingen.
Waarin de commissie het festival minder geslaagd vindt, is het creëren van een scherp gearticuleerd festivalprofiel. In de afgelopen jaren was de programmering weliswaar bij vlagen verrassend en eigenzinnig, maar in de samenstelling van het totale programma vindt de commissie dat een duidelijk eigen profiel ontbreekt. Het doel van het festival om de vernieuwing binnen de muziek op te zoeken, is ook in de afgelopen jaren niet gehaald. In die zin luidt de kritiek van de commissie niet anders dan in haar eerdere adviezen: Metropolis mist een sterk eigen artistiek gezicht.
De komende periode gaat Metropolis de programmering uitbreiden naar andere genres en disciplines. De organisatie wil de focus op muziek gedeeltelijk loslaten en het festival tot een representatief platform maken voor de internationale populaire jongerencultuur. De commissie begrijpt dat het festival zich verder wil ontwikkelen, maar vindt de in het plan geschetste verbreding niet bijdragen aan een scherper artistiek profiel. De commissie vindt de plannen hiertoe mager uitgewerkt in de aanvraag; de voorbeelden in het plan wekken de indruk dat het vooral om randprogrammering en aankleding gaat. Ook meent de commissie dat het festival met deze nieuwe focus de beoogde verdieping binnen de vernieuwende (jongeren)muziek laat liggen. Wil Metropolis werkelijk een breder jongerenfestival worden, dan acht de commissie scherpere, beter omschreven keuzes noodzakelijk.
Waarover de commissie positief is, zijn de plannen van het festival om zijn zichtbaarheid te vergroten door het toevoegen van een extra (betaalde) festivaldag met Metropolis-artiesten die inmiddels zijn doorgebroken en een indoor-editie op een ander moment in het jaar. Ook het toevoegen van extra podia kan op haar waardering rekenen. Wel merkt de commissie op dat ze ook deze plannen beter uitgewerkt had willen zien.

Bijdrage aan de ontwikkeling podiumkunsten
zwak
De commissie meent dat het festival door zijn wijze van programmeren geen nieuwe ontwikkelingen teweegbrengt binnen de jongerencultuur of de podiumkunsten en vindt de activiteiten op het gebied van talentontwikkeling niet van dien aard dat het dergelijke ontwikkelingen aanjaagt. De commissie merkt op dat Metropolis in het verleden een belangrijke positie vervulde in de keten bij de doorstroming van talent naar de belangrijke podia in het land. Die rol is het festival vier jaar geleden kwijtgeraakt en het heeft daar in de afgelopen periode geen oplossing voor gevonden. Als springplank voor nieuw talent heeft Metropolis niet meer gefungeerd. Voor de komende periode lijkt de organisatie hiertoe een nieuwe poging te willen ondernemen; de aanvrager schrijft dat hij de doorstroom van bands en artiesten wil bevorderen. De commissie mist in het plan echter de daarbij behorende activiteiten. Zo worden er geen ontmoetingen georganiseerd tussen bands en programmeurs. Ook anderszins biedt het festival geen ruimte voor vakmatige verdieping. Het festivalprogramma presenteert niet de state of the art waar programmeurs en andere mensen uit het vak naartoe komen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en om bewust bands te scouten. Primair heeft het festival vooral een presenterende publieksfunctie. Dat maakt dat de commissie de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als zwak beoordeelt.

Ondernemerschap
zwak
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Metropolis als zwak. In de afgelopen jaren haalde het festival zeer weinig eigen inkomsten binnen. Behalve een gebrek aan publieksinkomsten wist de organisatie ook geen substantiële sponsors aan te trekken. Dat maakte het festival grotendeels afhankelijk van subsidies. De financiële gezondheid is mede daardoor slecht; het festival heeft een flink negatief vermogen.
Voor de komende jaren schrijft het festival minder afhankelijk te willen worden van publieke financiering en zich te willen inspannen om sponsors te werven, crowdfunding te organiseren en een betaalde editie te organiseren. De commissie staat echter om meerdere redenen kritisch tegenover deze voorgenomen inkomstenstijging. Ten eerste zijn de plannen slecht uitgewerkt; zo wil het festival potentiële sponsors aantrekken met behulp van een bezoekersprofiel, maar moet de eerste bezoekersenquête om dit profiel samen te stellen nog plaatsvinden.
De commissie is positief over de plannen van het festival om zijn zichtbaarheid te vergroten door het toevoegen van een extra (betaalde) festivaldag met Metropolis-artiesten die inmiddels zijn doorgebroken en een indoor-editie op een ander moment in het jaar. Wel merkt de commissie op dat ze ook deze plannen beter uitgewerkt had willen zien. De aanvrager benadrukt verder hiervoor afhankelijk te zijn van het tourschema van artiesten die in dezelfde periode vaak op goed betaalde festivals staan, en van een externe promotor die het financiële risico voor deze editie voor zijn rekening zou moeten nemen. Deze promotor is nog niet gevonden. De commissie betwijfelt daarom of deze editie wel gerealiseerd zal kunnen worden.
Een tweede, belangrijker kritiekpunt is dat geen van bovengenoemde plannen om de eigen inkomsten te verhogen zijn verwerkt in de begroting. Daar wordt het aandeel eigen inkomsten de komende jaren zelfs beduidend lager dan in de voorgaande periode. De commissie stelt daarom vast dat de ambities op het vlak van sponsorwerving, crowdfunding en een betaalde editie nog in een te prematuur stadium verkeren om het vertrouwen te wekken dat ze tot extra inkomsten zullen leiden.
Ook het marketingplan vindt de commissie erg beperkt. Om meer en diverser publiek te trekken en zijn bekendheid te vergroten, wil Metropolis zijn marketing meer dan voorheen op culturele omnivoren en op passanten richten in plaats van vooral op de eigen fans. Acties die daartoe worden ondernomen, zijn echter enkel het verspreiden van pr-materiaal via internet en social media, het informeren van een aantal mediapartners en sterk vormgegeven publiciteitsmateriaal. Hoewel Metropolis hier zelf van een voortrekkersrol spreekt, vindt de commissie dit plan weinig overtuigend.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De activiteiten van Metropolis leveren volgens de commissie geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit. Metropolis is een van de vele popfestivals die Nederland rijk is,waarbij het aanbod dat Metropolis presenteert ook in de rest van Nederland te zien is. Daardoor levert Metropolis volgens de commissie met zijn activiteiten geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
Metropolis vindt plaats in Rotterdam; daarmee levert het geen bijdrage aan de spreiding.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
Metropolis heeft in de afgelopen periode een bijdrage ontvangen van de gemeente Rotterdam en vraagt daar voor de periode 2013-2016 een bedrag aan van 134.000 euro. Als de gemeente het gevraagde bedrag toekent, levert dat een stevige lokale bijdrage op.

conclusie

De commissie is positief over de artistieke kwaliteit van Metropolis, maar negatief over de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten en het ondernemerschap. Ook levert Metropolis geen bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenlandschap of de spreiding van het aanbod. Op grond van het bovenstaande adviseert de commissie de aanvraag van Metropolis niet te honoreren.


Aangevraagd bedrag 2013-2014€ 300,000

festivals

organisatieaangevraagdtoekennen

5 Days Off€ 125.0000
Amersfoort Jazzfestival€ 125.0000
Amsterdam Dance Event€ 150.0000 *
Amsterdam Roots Festival€ 125.0000
Amsterdamse Cello Biennale€ 125.0000 *
Amsterdams Kleinkunst Festival€ 50.0000 *
Cement€ 150.0000 *
Charles Hennen Concours€ 50.0000
Circo Circolo€ 125.0000 *
Cultura Nova€ 150.0000 *
Dutch Jazz Competition€ 50.0000
Eurosonic Noorderslag€ 150.000€ 125.000 per editie
Festival Oude Muziek€ 300.000€ 250.000 per editie
Flamenco Biennale Nederland€ 150.0000 *
Gaudeamus Muziekweek€ 150.0000 *
Grachtenfestival Amsterdam€ 125.0000 *
hetdansfestival.nl€ 150.0000 *
Incubate€ 300.0000 *
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht€ 50.0000
Internationaal Orgelfestival Haarlem€ 150.0000 *
Internationaal Vocalisten Concours€ 50.0000 *
De Internationale Keuze€ 125.0000 *
Internationale Koorbiënnale€ 150.0000 *
Its Festival€ 150.0000 *
Jonge Harten Festival€ 125.0000 *
Julidans€ 150.000€ 125.000 per editie
Liteside Festival€ 20.0000
Metropolis Festival€ 150.0000
Motel Mozaique€ 125.0000 *
Mundial€ 150.0000 *
Musica Sacra€ 150.000€ 125.000 per editie
Music Meeting€ 150.000€ 125.000 per editie
Nederlandse Dansdagen€ 150.0000 *
Nederlands Theater Festival€ 150.000€ 125.000 per editie
Noorderzon Performing Arts Festival€ 300.000€ 250.000 per editie
November Music€ 150.000€ 125.000 per editie
Oerol€ 300.000€ 250.000 per editie
Operadagen Rotterdam€ 300.000€ 125.000 ** per editie
Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival€ 150.0000
Rotterdam Unlimited€ 125.0000
Sonic Acts€ 150.0000 *
SPRING festival Utrecht€ 150.000€ 150.000 per editie
Theaterfestival Boulevard€ 300.0000 *
Tromp Percussion Eindhoven€ 50.000€ 50.000 per editie
Tweetakt€ 300.000€ 300.000 per editie
De Viooldagen€ 50.0000 *