NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE FESTIVALS EN CONCOURSEN 2013-2016

MUSIC MEETING

inleiding

Music Meeting is een driedaags muziekfestival in Nijmegen dat muziek presenteert met een internationale oriëntatie, vooral jazz, wereldmuziek en cross-overs. Het festival bestaat sinds 1985 en vindt jaarlijks plaats tijdens het pinksterweekend in diverse tentpodia in Park Brakkenstein. De laatste jaren wordt het festival bezocht door gemiddeld 17.500 mensen. Music Meeting wordt geleid door John van Merriënboer.
De hoofddoelstelling van Music Meeting is westerse en niet-westerse muziekvormen samen te brengen, met als verbindende factor vooral het improvisatie-element. Music Meeting wil een zo groot en divers mogelijk publiek bereiken met onbekende, hoogwaardige muziek uit alle windstreken die zelden of niet live te horen is in Nederland en Europa. Het festival initieert en ondersteunt grensverleggende projecten van nieuw en onontdekt of onderbelicht talent, met de nadruk op nieuwe muzikale ontmoetingen en stijlexperimenten. Vaak brengt het nieuwe combinaties van internationale en Nederlandse musici.
Het hoofdprogramma van het festival, dat zo’n dertig concerten beslaat, komt tot stand door een ‘producerende programmering’ en omvat compositieopdrachten, speciale projecten en nieuwe samenwerkingsverbanden. Het gaat daarbij om producties die nog in het ontwikkelingsstadium verkeren en niet bijvoorbeeld al zijn uitgegroeid tot een regulier samenkomend ensemble met een vast repertoire.
Het aanvullende verdiepingsprogramma kent twee zwaartepunten. Enerzijds is er een contextprogramma met interviews, lezingen, films, akoestische sessies, interactieve Q&A’s, intieme brunchconcerten en het kinderprogramma Mini Meeting. Anderzijds is er een talentontwikkelingsprogramma met masterclasses, workshops, cross-overprojecten en participatieprojecten voor jongeren, amateurs en muziekstudenten.
Door het jaar heen organiseert Music Meeting enkele zogenaamde Club ¡mm...!-concerten in samenwerking met het Nijmeegse poppodium Doornroosje. Het betreft hier concerten voor een jong publiek op het vlak van actuele, op roots-stijlen gebaseerde club- en dansmuziek. Ook hier wordt gestreefd naar inventieve cross-overs en genrevervagingen.
In de aankomende periode wil Music Meeting verder groeien en innoveren door nog nadrukkelijker de randen, contrasten en extremen van de muziek op te zoeken. De organisatie geeft op drie manieren vorm aan deze ambitie: door vaker contrasterende muzikale concepten naast elkaar te programmeren (Cross Genres), door een verdere uitbreiding naar andere disciplines als dans, poëzie, spoken word of muziektheater (Cross Disciplines), en door het aanbod door te ontwikkelen naar nieuwe, kleinschalige locaties ter verhoging van de zeggingskracht en impact van de muziek (Cross Spaces). Meer dan voorheen gaat Music Meeting op zoek naar vernieuwende verbindingen met andere genres, zoals hedendaagse gecomponeerde muziek, funk, r&b, dance en minimal music. Ook zal het verdiepingsprogramma verder worden ontwikkeld.
Ten slotte is Music Meeting van plan om vanaf 2014 een Wintereditie te organiseren, waarvoor apart subsidie wordt aangevraagd bij de EU.

Music Meeting ontving in de periode 2009-2012 subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kader van de culturele basisinfrastructuur. Daarnaast werd het festival in deze periode structureel ondersteund door zowel de gemeente Nijmegen als de provincie Gelderland.
De Raad voor Cultuur heeft het festival in de periode 2009-2012 gemonitord.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Music Meeting als goed. Het festival heeft de afgelopen periode eigenzinnige programma’s gebracht met uitstekende acts en verrassende optredens van bands die in Nederland nagenoeg onbekend waren. Ook het aandeel van Nederlandse musici in het programma is zeer sterk. Door producerend te programmeren legt het festival in de ogen van de commissie vaak interessante verbanden tussen musici die in hun eigen circuit niet zo snel het podium zouden delen. De commissie merkt wel op dat de programmeur soms combinaties maakt die eerder lijken te zijn ingegeven door de wens om extreme contrasten aan te brengen dan vanwege de artistieke kruisbestuiving die ervan kan worden verwacht. Dit doet echter niets af aan het feit dat het dikwijls tot in positieve zin verrassende resultaten leidt.
De commissie signaleert verder dat Music Meeting de laatste jaren meer naar buiten is getreden met zijn programma. Dat gebeurde niet alleen door een goede pr, maar ook doordat de focus in het programma iets meer verlegd is naar de publieksbeleving, echter zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de inhoud. Volgens de commissie is Music Meeting hiermee een voorbeeld van hoe je ook wat minder toegankelijke muziekvormen voor een groter publiek kunt ontsluiten.
Het plan dat Music Meeting voor de komende periode presenteert, noemt de commissie aantrekkelijk, grensverleggend en innovatief. De plannen zijn overtuigend uitgewerkt en geven een goed beeld van de manier waarop het festival zijn ambitie wil gaan vormgeven om nadrukkelijker de randen, contrasten en extremen van de muziek op te zoeken. Met de verruiming van de programmakern naar nog meer contrasterende muzikale genres, de uitbreiding naar andere kunstdisciplines en tot slot de toevoeging van enkele nieuwe, kleinschalige locaties heeft het festival sterke instrumenten in handen om de belangstelling voor wereldmuziek te stimuleren en impulsen te geven. Wel meent de commissie dat door zo’n overdaad aan ideeën, vooral op het vlak van talentontwikkeling, het gevaar ontstaat dat de kern van het festival, de uiteindelijk geprogrammeerde kwaliteitsconcerten, in de verdrukking raakt.

Bijdrage aan de ontwikkeling podiumkunsten
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten in Nederland als ruim voldoende. Ze stelt vast dat Music Meeting de state of the art toont op het gebied van wereldmuziek in een heel brede muzikale context. Dit brengt een duidelijke versterking teweeg van het aanbod op dit gebied. Het festival zoekt vernieuwing op en initieert die ook, bijvoorbeeld door Nederlandse componisten of musici te confronteren met collega’s met wie ze anders niet snel zouden samenwerken. Dit dwingt tot reflectie en evaluatie over hun eigen werk en positie. Sommige geïnitieerde combinaties blijven ook na het festival bestaan, en delen van de programmering van Music Meeting worden overgenomen door andere podia en festivals. Daarbij fungeert het festival als ontmoetingsplek voor experts en professionals uit de muzieksector.
Iets minder positief is de commissie over het aspect talentontwikkeling. In zijn aanvraag vestigt Music Meeting hier veel aandacht op, maar in de ogen van de commissie zijn de plannen op dit vlak nog weinig overtuigend uitgewerkt.
In zijn algemeenheid concludeert de commissie dat Music Meeting met zijn activiteiten bijdraagt aan de ontwikkeling van de podiumkunsten. Tegelijkertijd stelt de commissie vast dat de teweeggebrachte ontwikkelingen zich beperken tot de discipline van de muziek. Het festival is in de komende periode weliswaar voornemens de confrontatie op te zoeken met andere disciplines als dans, poëzie, spoken word en muziektheater, maar dit zal slechts een kleine rol vervullen in het totale festivalprogramma. In de shortlist van kandidaten voor de edities 2013 en 2014 zijn plannen op dit gebied nog niet uitgewerkt.

Ondernemerschap
goed
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Music Meeting als goed. Sinds 2011 heeft Music Meeting ingezet op meer betaalde bezoeken, wat leidde tot een ruime verviervoudiging ten opzichte van 2010. In 2013-2014 wil de organisatie het aantal betalende bezoekers nog verder omhoog brengen tot de maximale capaciteit van 21.000. Hiertoe verstevigt het onder andere zijn marketing voor het hoofdpodium.
De commissie is positief over de marketingmix die Music Meeting inzet. Het festival speelt daarmee in op een klantmodel waarin bezoekers door onder andere een gedifferentieerd prijsbeleid worden verleid steeds een stap hoger in de piramide te zetten. Daarnaast zet het festival bezoekers in als ambassadeurs en organiseert het kortingsacties en prijsvragen om het aan zich te binden.
Wat betreft het verwerven van eigen inkomsten stelt de commissie vast dat Music Meeting een goede diversificatie van inkomstenbronnen kent. De commissie constateert een stijgende lijn in het verwerven van eigen inkomsten en de organisatie neemt hier voor de komende periode een aantal overtuigend onderbouwde maatregelen voor. Behalve dat het een sponsorwerver zal aanstellen die onder andere de mogelijkheid voor mecenaten zal verkennen, heeft de organisatie plannen om de horeca-inkomsten te verhogen en meer recettes binnen te halen door onder andere nieuwe arrangementen te gaan aanbieden. Op basis van de in het verleden gerealiseerde inkomstenmix spreekt de commissie haar vertrouwen uit in de genoemde plannen.
De totale kosten stijgen licht ten opzichte van 2011, maar door enkele uitgekiende samenwerkingsverbanden worden de marketingkosten, de activiteitenlasten en de beheerslasten teruggebracht. Het gaat bijvoorbeeld om Doornroosje, dat een week na Music Meeting het metalfestival FortaRock organiseert op hetzelfde terrein, marketingpartners als Cultureel Netwerk Nijmegen, Rabobank en NTR, en programmapartners als EFWMF, het Moers Festival en het Holland Festival. Ook over deze aspecten van het ondernemerschap is de commissie positief.

Bijdrage aan de pluriformiteit
zeer goed
De commissie vindt de activiteiten van Music Meeting zeer onderscheidend. Zij meent dat het festival daarmee een belangrijke bijdrage levert aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod. De commissie merkt op dat Music Meeting een vernieuwend aanbod heeft op het gebied van jazz- en wereldmuziek, dat aanvullend is ten opzichte van het reguliere aanbod. De samenwerkingsprojecten die het festival initieert, dragen daar sterk aan bij.

Bijdrage aan de geografische spreiding
voldoende
Music Meeting vindt plaats in Nijmegen. Daarmee is de bijdrage aan de spreiding beter dan gemiddeld. Tegelijkertijd merkt de commissie op dat in Nijmegen, niet zoals in bepaalde regio’s, sprake is van het geheel ontbreken van vergelijkbaar aanbod. In Nijmegen en omgeving vinden ook andere festivals plaats en de stad kent een goede culturele infrastructuur op het gebied van de podiumkunsten.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
voldoende
Music Meeting heeft een subsidie van 35.000 euro aangevraagd bij de gemeente Nijmegen en vraagt 95.000 euro aan bij de provincie Gelderland. Als deze bedragen worden toegekend, levert dat een beperkte lokale bijdrage op.

Toeslag
Music Meeting vraagt een toeslag aan voor drie onderdelen. Allereerst omdat innovatie de kern vormt van het festival en zonder innovatie de bijzondere programmering in gevaar komt. Volgens de commissie leidt het presenteren van innovatief aanbod echter niet automatisch tot een bijdrage aan de innovatie van het aanbod. In de aanvraag ziet zij onvoldoende onderbouwd dat het dit wel zou doen. De commissie is er dan ook niet van overtuigd dat er sprake is van effecten die het eigen festival overstijgen.
Voorts richt Music Meeting zich op nieuw repertoire en het samenbrengen van nieuwe makers, maar dit wordt niet specifiek toegelicht. De commissie kan daardoor niet beoordelen voor welke activiteiten wordt aangevraagd en wat voor extra kosten dat met zich meebrengt.
Ten derde zou de toeslag de doorgang van het contextprogramma zeker kunnen stellen, waarvoor het festival tot dusverre is aangewezen op particuliere fondsen. Dit draagt echter niet bij aan de innovatie van het aanbod zelf.

conclusie

Concluderend is de commissie op de criteria artistieke kwaliteit, bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten, ondernemerschap, pluriformiteit en spreiding positief over de aanvraag. Music Meeting presenteert een kwalitatief sterk programma waarmee het ontwikkelingen aanjaagt in het veld van de muziek en waarmee het zich onderscheidt van andere festivals en podia, en toont zich daarbij een sterk ondernemer. De commissie oordeelt negatief over de aanvraag voor een toeslag voor een bijzondere bijdrage aan de innovatie van het podiumkunstenaanbod. Het bovenstaande leidt ertoe dat de commissie adviseert om de aanvraag van Music Meeting te honoreren, maar de toeslag niet toe te kennen.
De commissie adviseert een bedrag toe te kennen van 125.000 euro, bestaande uit het basisbedrag voor kleine en middelgrote festivals.Aangevraagd bedrag 2013-2014€ 300,000
Basissubsidie per editie € 125,000
Toeslagniet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar€ 250,000

festivals

organisatieaangevraagdtoekennen

5 Days Off€ 125.0000
Amersfoort Jazzfestival€ 125.0000
Amsterdam Dance Event€ 150.0000 *
Amsterdam Roots Festival€ 125.0000
Amsterdamse Cello Biennale€ 125.0000 *
Amsterdams Kleinkunst Festival€ 50.0000 *
Cement€ 150.0000 *
Charles Hennen Concours€ 50.0000
Circo Circolo€ 125.0000 *
Cultura Nova€ 150.0000 *
Dutch Jazz Competition€ 50.0000
Eurosonic Noorderslag€ 150.000€ 125.000 per editie
Festival Oude Muziek€ 300.000€ 250.000 per editie
Flamenco Biennale Nederland€ 150.0000 *
Gaudeamus Muziekweek€ 150.0000 *
Grachtenfestival Amsterdam€ 125.0000 *
hetdansfestival.nl€ 150.0000 *
Incubate€ 300.0000 *
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht€ 50.0000
Internationaal Orgelfestival Haarlem€ 150.0000 *
Internationaal Vocalisten Concours€ 50.0000 *
De Internationale Keuze€ 125.0000 *
Internationale Koorbiënnale€ 150.0000 *
Its Festival€ 150.0000 *
Jonge Harten Festival€ 125.0000 *
Julidans€ 150.000€ 125.000 per editie
Liteside Festival€ 20.0000
Metropolis Festival€ 150.0000
Motel Mozaique€ 125.0000 *
Mundial€ 150.0000 *
Musica Sacra€ 150.000€ 125.000 per editie
Music Meeting€ 150.000€ 125.000 per editie
Nederlandse Dansdagen€ 150.0000 *
Nederlands Theater Festival€ 150.000€ 125.000 per editie
Noorderzon Performing Arts Festival€ 300.000€ 250.000 per editie
November Music€ 150.000€ 125.000 per editie
Oerol€ 300.000€ 250.000 per editie
Operadagen Rotterdam€ 300.000€ 125.000 ** per editie
Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival€ 150.0000
Rotterdam Unlimited€ 125.0000
Sonic Acts€ 150.0000 *
SPRING festival Utrecht€ 150.000€ 150.000 per editie
Theaterfestival Boulevard€ 300.0000 *
Tromp Percussion Eindhoven€ 50.000€ 50.000 per editie
Tweetakt€ 300.000€ 300.000 per editie
De Viooldagen€ 50.0000 *