NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE FESTIVALS EN CONCOURSEN 2013-2016

NOVEMBER MUSIC

organisatie/i_099/novembermusic.jpg

inleiding

November Music is een vijfdaags festival dat zich jaarlijks in november in ’s-Hertogenbosch afspeelt. Sinds 1999 is Bert Palinckx artistiek leider van deze instelling. November Music organiseert naast het festival ook door het jaar heen verschillende activiteiten. Doelstelling van de stichting is de bevordering van nieuwe muziek en de publieke belangstelling daarvoor in alle breedheid en facetten.
Tijdens het festival komen ruim 5.800 bezoekers af op de zestig voorstellingen die gepresenteerd worden. Het accent van de programmering ligt op de nieuwe muziek van de eenentwintigste eeuw en beslaat alle genres, zoals hedendaags gecomponeerd, jazz, geïmproviseerd, elektronisch en pop. Ook interdisciplinaire projecten waarin muziek een belangrijke plaats inneemt, behoren tot het aandachtsgebied. In de programmering van het festival streeft November Music naar thematische verbanden en een goede mix tussen grotere en minder bekende namen.
Voor November Music neemt repertoirevorming voor nieuwe muziek een belangrijke plaats in; de organisatie voert daarom een actief opdrachtenbeleid. Jaarlijks worden gemiddeld aan een twintigtal componisten en makers uit binnen- en buitenland opdrachten gegeven voor nieuwe composities en producties. November Music beoogt voorts de export van Nederlandse makers en producties naar het buitenland te bevorderen.
Het festival kiest volgens eigen zeggen expliciet voor de eigenwijze en eigenzinnige maker/componist die zich bewust is van de ontwikkelingen binnen de nieuwe muziek, daar een eigen visie op geeft en oog en oor open heeft voor de (maatschappelijke) omgeving waarin zijn of haar werk wordt gepresenteerd. Het gaat hierbij om zowel opkomende talenten als de internationale en landelijke top van componisten, musici en ensembles binnen de nieuwe muziek. Met twee festivals, namelijk het Britse Huddersfield Contemporary Music Festival en het Belgische Transit Festival Leuven, zijn afspraken gemaakt om jaarlijks een aantal internationale producties te ontwikkelen. November Music profileert zich als een van de belangrijkste festivals voor nieuwe muziek in Europa en maakt in die hoedanigheid deel uit van een internationaal netwerk van de belangrijkste Europese nieuwemuziekfestivals.
November Music beoogt in de komende periode een rol te blijven spelen in de begeleiding van (een nieuwe generatie) makers. Bij het selecteren van de makers met wie het festival komende jaren zal werken zullen naast artistieke criteria ook andere criteria een grotere rol spelen, zoals de kansen voor een maker of productie om zich te ontwikkelen en te presenteren binnen een (internationale) context, de financiële randvoorwaarden, de bereidheid tot modulair werken, het openstaan voor coaching (met name bij jongere makers), de afzetmogelijkheid bij andere festivals en podia, het potentiële publieksbereik en de bereidheid om mee te werken aan publieksverbreding.
De organisatie wil, vanuit het belang voor de sector nieuwe muziek, een aantal van de kerntaken overnemen die met het wegvallen van de steuninstelling Muziek Centrum Nederland per 1 januari 2013 dreigen te verdwijnen, bijvoorbeeld ten aanzien van netwerk- en scènevorming, informatievoorziening en internationalisering.

November Music heeft een aantal jaren subsidie ontvangen in het kader van de verschillende Cultuurnota's en ontvangt sinds 2009 subsidie in het kader van de vierjarige regeling van het Fonds Podiumkunsten. November Music ontvangt structurele subsidie van de gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant. November Music heeft de afgelopen edities aanvullend subsidie ontvangen van het Fonds Podiumkunsten voor composities.
Adviseurs van het fonds hebben in de periode 2009-2012 de verschillende festivaledities bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De commissie vindt de artistieke kwaliteit van November Music zonder meer goed. Het is een boeiend en uitdagend festival met een op veel punten verfrissende programmering: een festival waar het publiek geconfronteerd wordt met de diversiteit en enorme rijkdom op het gebied van nieuwe muziek. Bij November Music gaat het volgens de commissie altijd over oorspronkelijkheid, zeggingskracht, authenticiteit en vernieuwing. De kracht ligt in de scherpe keuzes in de programmering en het zeer eigen programmaprofiel dat zo tot stand komt. Het festival brengt de Nederlandse top op het gebied van nieuwe muziek, met uitstapjes binnen Europa. De verbreding met initiatieven waarbij hedendaagse muziek in een cross-over met pop of elektronische muziek wordt gepresenteerd, levert volgens de commissie interessante en oorspronkelijke ervaringen op. De hand van de programmeur is duidelijk te herkennen, hetgeen het festival zijn eigen kleur geeft; daarnaast meent de commissie te kunnen constateren dat de programmering inhoudelijk gegroeid is tot buiten de directe eigen voorkeur van deze artistiek leider. Het is een verdieping die volgens haar het festival sterker heeft gemaakt, zonder afbreuk te doen aan de eigen signatuur.
November Music geeft in het plan een duidelijke uiteenzetting van de werkwijze en van de doelstellingen die het nastreeft. De reputatie van het festival maakt duidelijk dat November Music slaagt in zijn zelf opgelegde missie de makers te coachen bij het totstandbrengen van een voorstelling. Het plan maakt duidelijk dat de organisatie een overtuigende strategie aan het ontwikkelen is om het profiel verder te verbreden. De organisatie is zich bewust van de problematische situatie waarin de nieuwe muziek zich in Nederland bevindt en de noodzaak om de beleving van deze muziek open te breken. November Music wil nieuwe vormen inzetten om het werk ook beter aan de man te brengen door modulair werken te stimuleren. De commissie merkt daarover op dat zij die methode, waardoor grotere stukken ook in kortere versies gepresenteerd kunnen worden, verstandig vindt, waar het om de verkoop en het beter inzetten van 'het product' gaat. Ze hecht eraan op te merken dat ze ook vindt dat dit geen inhoudelijk of generiek doel op zich moet worden, waar niet elk werk en ook niet elke maker zich daartoe leent.

Bijdrage aan de ontwikkeling podiumkunsten
goed
De commissie beschouwt November Music als een onontbeerlijk festival voor het vakgebied; het festival levert een goede bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten in Nederland. November Music presenteert een state of the art op het gebied van de nieuwe muziek. Musici, componisten en programmeurs van zalen en festivals doen tijdens het festival jaarlijks ideeën op en wisselen ervaringen met elkaar uit. Het festival organiseert jaarlijks een internationaal bezoekersprogramma – en zal dat in de komende jaren met ondersteuning van Buma Cultuur doen – vanuit het belang voor de export van Nederlandse nieuwe muziek.
Het festival is door zijn specifieke producerende functie van groot belang voor Nederlandse componisten, die tijdens het festival de kans geboden wordt hun werk op een vernieuwende en publiekstoegankelijke manier te presenteren. Voor componisten betekent het een meerwaarde als het werk op November Music gepresenteerd wordt ten opzichte van een reguliere premiere door een ensemble. Het festival biedt daartoe begeleiding en (beperkt) faciliteiten.
Met het wegvallen van Muziek Centrum Nederland verwacht de organisatie dat een makers en uitvoerenden een groter beroep zullen doen op de kennis en expertise van November Music. De commissie zet een kanttekening bij de wens van de organisatie om taken van MCN over te nemen. Ze onderschrijft de noodzaak om op dat vlak iets te doen, maar de commissie is er niet van overtuigd dat November Music daarvoor de best toegeruste organisatie is. Zo is het internationale netwerk van het festival weliswaar uitgebreid, maar vindt de commissie het tegelijkertijd beperkt. November Music heeft in de afgelopen jaren geen goed antwoord geformuleerd op de kritiek dat er een stevige internationale aansluiting ontbreekt. Bij een aantal belangrijke internationale samenwerkingsprojecten tussen podia en festivals mist de commissie de aanwezigheid van November Music. Zo is November Music niet zichtbaar actief in het circuit van de toonaangevende ensembles voor hedendaagse muziek in Europa, en evenmin in het netwerk van grote festivals die hedendaagse muziek programmeren, zoals die in Wenen, Parijs, Berlijn, Donaueschingen of Witten.

Ondernemerschap
goed
Na scherpe kritiek van de commissie in 2008 op de bedrijfsmatige kanten van het festival, vooral op de afzet van de door het festival geproduceerde producties, de krappe eigen inkomsten en beperkte publieksontwikkeling en –bereik, heeft het festival in de afgelopen jaren op een aantal punten belangrijke verbeteringen doorgevoerd. De eigen inkomsten zijn tot een aanvaardbaar minimum gestegen, het publieksbereik is mede door het ontwikkelen van een aantrekkelijke KunstmuziekRoute aanzienlijk gegroeid en het festival ontwikkelt een breed scala aan activiteiten om een breder publiek voor nieuwe muziek warm te maken.
Het festival zal in de periode 2013-2016 zijn programmering terugbrengen naar jaarlijks minimaal veertig activiteiten binnen het festival, maar heeft daarbij het voornemen om het publiek in absolute zin te laten groeien. Gezien de resultaten die het festival in afgelopen periode heeft geboekt, de goede mediapartners en de mix van marketingmiddelen die het festival wil inzetten, vindt de commissie dit een overtuigende ambitie. De commissie merkt op dat de verhuizing van het festival naar de Verkadefabriek in 2009 een positieve uitwerking heeft op de uitstraling en de zichtbaarheid van het festival, naast de betere faciliteiten die dit theater biedt, waaronder - niet onbelangrijk - gratis repetitiemogelijkheden voor de makers binnen het festival.
In Noord-Brabant en Limburg heeft November Music samenwerkingsverbanden met een aantal festivals en musea voor hedendaagse kunst, waar nieuwe publieksgroepen worden bereikt. De afzet van de producties in Nederland blijft echter zorgwekkend en vertaalt zich in de begroting ook door een daling van de overige inkomsten. De organisatie wil dit nu deels door een modulaire aanpak proberen te verbeteren, waardoor producties eenvoudiger en kostendekkend op plekken zoals musea kunnen staan.

Bijdrage aan de pluriformiteit
zeer goed
De activiteiten van November Music vindt de commissie zeer onderscheidend. De commissie constateert dat er naast November Music in Nederland maar een beperkt aantal instellingen zijn die zich op deze wijze bezighouden met nieuwe muziek. Het aanbod dat November Music presenteert, is tamelijk uniek en veelal speciaal voor het festival gecreëerd. De aanvrager levert een zeer belangrijke bijdrage aan de pluriformiteit van het landschap.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
Het festival vindt plaats in ’s-Hertogenbosch; daarmee is de bijdrage aan de spreiding beter dan gemiddeld. Tegelijkertijd merkt de commissie op dat er zeker niet, zoals in bepaalde steden of regio’s, sprake is van in het geheel ontbreken van vergelijkbaar aanbod. In ’s-Hertogenbosch vinden ook andere festivals plaats en de stad kent een goede culturele infrastructuur op het gebied van de podiumkunsten.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
November Music heeft in de afgelopen periode een bijdrage van bijna 170.000 euro ontvangen van de provincie Noord-Brabant en ruim 33.000 euro van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Voor de periode 2013-2016 vraagt het festival vergelijkbare bedragen aan, respectievelijk 150.000 en 34.000 euro. Als deze worden toegekend, levert dat een stevige lokale bijdrage op.

Toeslag
November Music vraagt voor drie projecten toeslag. Allereerst voor het verder ontwikkelen van nieuwe presentatievormen en –plaatsen. Met dit modulaire werken ten behoeve van niet reguliere muziekpodia heeft het festival in afgelopen jaar een begin gemaakt. De commissie is van mening dat het hier niet gaat om het ontwikkelen van een nieuw of inhoudelijk ander aanbod, maar dat het gaat om het flexibiliseren van bestaand werk. Daarbij merkt de commissie op dat deze flexibele vorm op meer festivals en podia bestaat en ingezet wordt. In het tweede project worden jaarlijks enkele makers gevolgd bij hun werkproces, wat moet leiden tot meer interactie en samenwerking met het publiek. Het betreft hier geen bijzondere bijdrage aan de innovatie van het aanbod, maar een vorm van marketing en publieksbinding. Het derde project, de ‘eSphere’ biedt de bezoeker van een festival of concert de functionaliteit om het eigen bezoek te plannen, aanbevelingen te doen en zelf deel te nemen en te delen in social media. De ‘eSphere’ is oorspronkelijk ontwikkeld door Philips Research en de afgelopen jaren toegepast bij het STRP Festival in Eindhoven. November Music wil de toepasbaarheid van de ‘eSphere’ voor de nieuwe muziek uitwerken. Ook deze activiteit komt niet in aanmerking voor een toeslag, omdat het gaat om een ontwikkeling op het gebied van marketing.

conclusie

De commissie concludeert dat zij op alle criteria zeer positief is over de aanvraag. Alleen het plan voor innovatie vindt zij onvoldoende overtuigend aansluiten bij de doelstelling van dit onderdeel. De commissie adviseert derhalve een bedrag toe te kennen van 125.000 euro, zijnde het basisbedrag voor kleine en middelgrote festivals.Aangevraagd bedrag 2013-2014€ 300,000
Basissubsidie per editie € 125,000
Toeslagniet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar€ 250,000

festivals

organisatieaangevraagdtoekennen

5 Days Off€ 125.0000
Amersfoort Jazzfestival€ 125.0000
Amsterdam Dance Event€ 150.0000 *
Amsterdam Roots Festival€ 125.0000
Amsterdamse Cello Biennale€ 125.0000 *
Amsterdams Kleinkunst Festival€ 50.0000 *
Cement€ 150.0000 *
Charles Hennen Concours€ 50.0000
Circo Circolo€ 125.0000 *
Cultura Nova€ 150.0000 *
Dutch Jazz Competition€ 50.0000
Eurosonic Noorderslag€ 150.000€ 125.000 per editie
Festival Oude Muziek€ 300.000€ 250.000 per editie
Flamenco Biennale Nederland€ 150.0000 *
Gaudeamus Muziekweek€ 150.0000 *
Grachtenfestival Amsterdam€ 125.0000 *
hetdansfestival.nl€ 150.0000 *
Incubate€ 300.0000 *
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht€ 50.0000
Internationaal Orgelfestival Haarlem€ 150.0000 *
Internationaal Vocalisten Concours€ 50.0000 *
De Internationale Keuze€ 125.0000 *
Internationale Koorbiënnale€ 150.0000 *
Its Festival€ 150.0000 *
Jonge Harten Festival€ 125.0000 *
Julidans€ 150.000€ 125.000 per editie
Liteside Festival€ 20.0000
Metropolis Festival€ 150.0000
Motel Mozaique€ 125.0000 *
Mundial€ 150.0000 *
Musica Sacra€ 150.000€ 125.000 per editie
Music Meeting€ 150.000€ 125.000 per editie
Nederlandse Dansdagen€ 150.0000 *
Nederlands Theater Festival€ 150.000€ 125.000 per editie
Noorderzon Performing Arts Festival€ 300.000€ 250.000 per editie
November Music€ 150.000€ 125.000 per editie
Oerol€ 300.000€ 250.000 per editie
Operadagen Rotterdam€ 300.000€ 125.000 ** per editie
Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival€ 150.0000
Rotterdam Unlimited€ 125.0000
Sonic Acts€ 150.0000 *
SPRING festival Utrecht€ 150.000€ 150.000 per editie
Theaterfestival Boulevard€ 300.0000 *
Tromp Percussion Eindhoven€ 50.000€ 50.000 per editie
Tweetakt€ 300.000€ 300.000 per editie
De Viooldagen€ 50.0000 *