NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

CLUB GUY AND RONI

Dansvoorziening Noord

inleiding

Stichting Dansvoorziening Noord (Club Guy & Roni) is een Gronings dansgezelschap rond choreografen Guy Weizman en Roni Haver. De zakelijke leiding is in handen van Frits Selie. Club Guy & Roni realiseert voorstellingen in binnen- en buitenland die esthetisch inspireren en tegelijkertijd kritisch reageren op maatschappelijke thema’s.
Club Guy & Roni opereert (naar eigen zeggen vanuit "splendid isolation") in Groningen binnen een hecht en geïnspireerd netwerk, bestaande uit het Noord Nederlands Toneel, de Stadsschouwburg, Grand Theatre en het Noord Nederlands Orkest. Met deze partners wordt samengewerkt op het gebied van coproductie, educatie en presentatie. Daarnaast beschikt het gezelschap over een krachtig internationaal netwerk, waardoor in de afgelopen jaren het aantal speelbeurten in het buitenland fors is uitgebreid, onder meer in samenwerking met huizen in Moskou, Pisa, Belgrado, Frankfurt en en Oldenburg.
Het gezelschap wil investeren in de artistieke ontwikkeling van de Nederlandse dans met grensverleggende, interdisciplinaire 'totaalvoorstellingen' en wil daarmee voor theaters en publiek een echt alternatief zijn binnen het dansaanbod. Om die reden heeft het gezelschap voor de komende vier jaar het thema 'grenzen' als uitgangspunt gekozen en gaat op zoek naar een nieuwe dramaturgie voor "dansmuziektheater". Volgens Club Guy & Roni wordt dit streven weerspiegeld in de keuze van inspiratiebronnen en artistieke partners op het gebied van toneel, film, literatuur, vormgeving en beeldende kunst.
Club Guy & Roni wil in de periode 2013-2014 verschillende producties uitbrengen in de circuits groot, midden en klein. Daarbij gaat het om gemiddeld 77 speelbeurten per jaar. In alle circuits wordt vanwege de complexiteit van het werk uitgegaan van het hoogste basisbedrag. In totaal bedraagt het gevraagde subsidie aan het Fonds Podiumkunsten 987.000 euro.
Volgens de aanvraag staat het politieke klimaat in Groningen voor het eerst positief tegenover het daadwerkelijk investeren vanuit de stad in een dansgezelschap met de dynamiek van Club Guy & Roni. Voor de periode 2013-2016 is bij de gemeente Groningen een structurele subsidie aangevraagd van 400.000 euro.
Club Guy & Roni zet de komende jaren in op vergroting van de marktpositie en op intensivering van de maatschappelijke relaties.

Club Guy & Roni wordt gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten in het kader van de regeling Vierjarige subsidies Podiumkunstinstellingen 2009-2012 met een bedrag van 410.179 euro. Daarnaast ontvangt het gezelschap een structurele subsidie van de gemeente Groningen van 53.800 euro.
In de periode 2009-2012 hebben adviseurs van het Fonds acht voorstellingen van Club Guy & Roni bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
Club Guy & Roni is volgens de commissie een bijzonder dansgezelschap met een geheel eigen signatuur. De veelzijdige voorstellingen kenmerken zich door hun oorspronkelijke en hedendaagse karakter, waarbij dikwijls sprake is van een mooie combinatie van (live) muziek, zang, spel en dans. De manier van werken van de groep kenmerkt zich door een open houding en een oprecht streven naar maatschappelijke zeggingskracht. Club Guy & Roni beschikt over een groep goed getrainde dansers die opvallen door hun explosiviteit, energie en technische kwaliteiten en die het materiaal op een indringende wijze weten neer te zetten.
Volgens de commissie heeft Club Guy & Roni de ambities van het vorige beleidsplan waargemaakt. In de afgelopen jaren heeft het werk van het gezelschap een onmiskenbare artistieke groei laten zien. Deze uit zich met name in de toegenomen kwaliteit van de dramaturgie en vormgeving, terwijl de vernieuwingsdrang en de maatschappelijke verbinding van het werk onverminderd aanwezig zijn. De zeggingskracht van de voorstellingen is hierdoor beduidend toegenomen.
De groei die Club Guy & Roni in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt wordt volgens de commissie mooi weerspiegeld in de plannen voor de periode 2013-2014. Ook de oprechte vernieuwingsdrang van het gezelschap is terug te vinden in de interdisciplinaire producties die op stapel staan, vaak in samenwerking met lokale, nationale en internationale gezelschappen of coproducenten. De plannen voor de producties in het grote en middencircuit zijn fantasievol en uitdagend van opzet en sluiten in thematisch opzicht goed aan bij het imago dat het gezelschap heeft weten te creëren naar zijn publiek. De commissie heeft er dan ook vertrouwen in dat Club Guy & Roni de stijgende lijn in de komende jaren zal weten voort te zetten. Op grond hiervan beoordeelt de commissie de artistieke kwaliteit van Club Guy & Roni als goed.

Ondernemerschap
zwak
Hoewel de commissie waardering heeft voor het ondernemerschap dat uit de plannen spreekt, acht zij de financiële positie van Club Guy & Roni zorgelijk. Het gezelschap produceerde in de afgelopen jaren met bescheiden middelen weliswaar een groeiend aantal voorstellingen, maar is er onvoldoende in geslaagd om reserves op te bouwen, waardoor er sprake is van een bijzonder zwakke financiële basis, die een risico vormt voor een gezonde bedrijfsvoering.
Waar het gaat om diversificatie en risicospreiding van inkomstenbronnen is Club Guy & Roni goed ingebed in de culturele infrastructuur van Groningen en beschikt het gezelschap over een krachtig internationaal netwerk waarmee intensief wordt samengewerkt. Daarnaast heeft Club Guy & Roni verbindingen weten te leggen met bedrijven en sociaal-maatschappelijke instellingen die kansen bieden voor sponsoring en andere vormen van private ondersteuning.
Niettemin vaart Club Guy & Roni in bepaalde opzichten wel erg scherp aan de wind. Ook al is de marktpositie van het gezelschap in Nederland enigszins gegroeid en bouwen de activiteiten voor de komende jaren voort op de prestaties uit het verleden, de ambities op het gebied van marktverruiming zijn te optimistisch, aldus de commissie. Zo wordt in de plannen uitgegaan van groeiende publieksaantallen, terwijl het aantal bezoekers in de periode 2013-2014 daalt van gemiddeld 18.500 naar 10.500 per jaar. Volgens de commissie is het dan ook twijfelachtig of de beoogde stijging van de eigen inkomsten op basis hiervan realistisch ingeschat is.
Ook de marketingplannen van Club Guy & Roni bieden in dit opzicht onvoldoende overtuigingskracht. Hoewel deze blijk geven van originaliteit en streven naar een goede verbinding met de in de aanvraag genoemde speelplekken, is het volgens de commissie de vraag of alle ambities in de praktijk ook daadwerkelijk kunnen worden waargemaakt, aangezien deze slechts in geringe mate worden onderbouwd door de prestaties uit het verleden.
Samenvattend stelt de commissie dat het gezelschap op meerdere onderdelen van dit criterium niet goed presteert en beoordeelt het ondernemerschap Club Guy & Roni om die reden als zwak.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
Club Guy & Roni maakt volgens de commissie binnen het genre hedendaagse/moderne dans krachtige, eigenzinnige dansproducties waarin innovatieve verbindingen worden gelegd met andere disciplines. In het werk ligt de nadruk zowel op een intrigerende esthetiek als het kritisch beschouwen van maatschappelijke thema’s. Het bewegingsvocabulaire is volgens de commissie echter minder onderscheidend binnen het genre. Hierdoor levert Club Guy & Roni een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van het danslandschap, maar is daarin niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
zeer goed
Club Guy & Roni is volgens de commissie goed ingebed binnen de standplaats Groningen en heeft de samenwerking met verschillende lokale (grotere) kunstinstellingen op het gebied van theater en muziek in de afgelopen jaren met succes verder uitgebouwd. Het beleidsplan voor de jaren 2013-2014 bouwt hierop op geloofwaardige wijze voort. De spreiding van de voorstellingen van Club Guy & Roni in de verschillende regio’s wordt door de commissie eveneens positief beoordeeld.
Volgens de commissie is de bijdrage aan de spreiding van Club Guy & Roni hierdoor zeer goed.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
Het huidige subsidie dat Club Guy & Roni van de gemeente Groningen ontvangt, bedraagt een kleine 55.000 euro. Voor de periode 2013-2016 is een structurele subsidie aangevraagd van 400.000 euro. Indien het gevraagde bedrag wordt toegekend, is er sprake van een stevige lokale bijdrage.

Toeslag
niet toekennen
De commissie heeft waardering voor de wijze waarop Club Guy & Roni in haar werk de verhoudingen tussen de disciplines in een dansvoorstelling bevraagt. Zij is echter van mening dat dit inherent is aan het soort producties dat het gezelschap produceert. Deze zijn volgens de commissie onmiskenbaar onderscheidend van karakter, maar er is niet direct sprake van effecten die het werk zelf overstijgen.
De wijze waarop Club Guy & Roni het doorgeven van kennis en ervaring aan nieuwe generaties kunstenaars uit verschillende disciplines in de aanvraag onderbouwt, acht de commissie evenmin overtuigend. In 'The White Smoke Projects' krijgen nieuwe makers weliswaar een herkenbare plaats binnen de organisatie en dragen zij de artistieke verantwoordelijkheid over de activiteiten, maar is het onduidelijk in hoeverre deze makers op hun beurt een bijdrage zullen leveren aan de ontwikkeling van het werk van Club Guy & Roni en de danssector in het algemeen. Daarnaast mist de commissie in het plan een visie op de samenwerking die het gezelschap in de afgelopen jaren heeft opgebouwd met het initiatief Random Collision, dat zich eveneens richt op de ontwikkeling van jonge choreografen. Op basis hiervan ziet de commissie onvoldoende aanleiding om positief te adviseren over de gevraagde toeslag.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Club Guy & Roni te honoreren. De commissie adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 1.184.400
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 34 € 4.500 € 153.000
Circuit midden 44 € 6.000 € 264.000
Circuit groot 76 € 7.500 € 570.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 987.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar € 987.000
       
Gemiddeld per jaar € 493.500

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000