NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

DANSTHEATER AYA

inleiding

Stichting Danstheater AYA, in 1990 opgericht door artistiek leider Wies Bloemen, maakt danstheatervoorstellingen voor jongeren van twaalf tot achttien jaar over actuele thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep. Een dynamische mix van dansvormen, speelstijlen en muziek zijn volgens het gezelschap kenmerkend voor het gemaakte werk. Danstheater AYA plaatst moderne dans in combinatie met tekst en persoonlijke verhalen van dansers naast populaire uitingen uit de urban culture om jongeren aan te spreken in hun eigen taal. De voorstellingen worden gebouwd op de persoonlijkheid van de dansers, waarbij de artistieke cast zich kenmerkt door een brede vertegenwoordiging aan culturen. Doordat Danstheater AYA persoonlijke ervaringen van dansers rond een actueel thema optekent, bundelt en verwerkt in een script, worden deze onderdeel van een verhaal met een universele waarde waarin vele jonge toeschouwers zich volgens het gezelschap kunnen herkennen. De voorstellingen worden gespeeld op middelbare scholen, in theaters en op locatie. Om de beleving van de jonge doelgroep te optimaliseren, is educatie een belangrijke kernactiviteit van het gezelschap.
In de periode 2013-2014 wil Danstheater AYA de dansdramaturgie, waarbij een persoonlijk verhaal in een bredere context wordt geplaatst, verder verdiepen. Het gezelschap wil daarnaast de voorstellingen verlevendigen door dans te combineren met de disciplines film, muziek en toneel. Door jongeren actief te laten deelnemen aan dans in diverse producties en in participatieprogramma's, wil Danstheater AYA het bereik van het gezelschap bestendigen. Ook wil men het draagvlak vergroten door samenwerkingen aan te gaan met nieuwe partners op artistiek en maatschappelijk vlak, zoals Bekijk 't, Solid Ground Movement, Dansmakers, Don't Hit Mama en De Toneelmakerij. Daarnaast streeft Danstheater AYA ernaar om in de komende periode internationaal meer speelplekken te realiseren.
Het gezelschap wil in de jaren 2013 en 2014 in totaal tweehonderd voorstellingen realiseren. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 930.000 euro. In 2013 brengt Danstheater AYA de kleinezaalvoorstelling 'Bite' uit, een combinatie van stand-upcomedy en solodans over de waarde van kunst. Tevens zullen in de kleine zaal voorstellingen worden gespeeld die mogelijk uit het innovatieprogramma voor talentontwikkeling worden gefinancierd.
Danstheater AYA richt zich met zijn voorstellingen vooral op de middelgrote zaal. In 2013 en 2014 wil het gezelschap drie nieuwe producties realiseren getiteld 'Harnas', 'Kus' en 'Band'. Deze producties zullen als reguliere voorstellingen en als schoolvoorstellingen in theaters en in de grotere gymzalen gespeeld worden. Om de voorstellingen in het middencircuit te promoten is men van plan om samen met Don't Hit Mama, DOX, Solid Ground Movement en Zep een collectieve jongerenmarketing op te zetten.
In seizoen 2014-2015 heeft het gezelschap een grote zaalproductie gepland met de werktitel 'Breek-dans'. Onderdeel van deze voorstelling is een participatietraject met locale danscrews, in samenwerking met Don't Hit Mama.

Danstheater AYA ontvangt rijkssubsidie in het kader van de basisinfrastructuur 2009-2012. In de periode 2009-2012 ontving het gezelschap 456.487 euro per jaar. In het kader van deze meerjarige rijkssubsidie zijn de activiteiten van de aanvrager gevolgd door de Raad voor Cultuur.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
In zijn advies voor de periode 2009-2012 stelde de Raad van Cultuur dat de verhoging van het subsidie van Danstheater AYA zou moeten worden ingezet voor onder andere de versterking van de educatieve afdeling en de begeleiding van nieuwe choreografen. De commissie constateert dat het gezelschap deze opdrachten ter harte heeft genomen. Zij is positief over de uitgebreide educatieve activiteiten van Danstheater AYA en is van mening dat het gezelschap dans als podiumkunst op een professionele en deskundige wijze bij haar jonge publiek introduceert.
Volgens de commissie getuigen de voorstellingen van Wies Bloemen van vakmanschap en behandelen deze aansprekende thema's voor de doelgroep van het gezelschap. Zij is echter kritisch over de artistieke ontwikkeling van Danstheater AYA. De commissie onderschrijft de belangrijke rol die Wies Bloemen heeft gespeeld in de emancipatie van de jongerendans, maar is niettemin van mening dat het werk van de afgelopen jaren blijft hangen in gekende formules, bepaalde aannames over jongeren (en hun cultuur) en een enigszins gedateerde visie op jeugddans, waardoor het minder aansprekend is voor de doelgroep van nu. De expliciete en directe vertaling van de doorgaans mooie thema's laat voor het jeugdige publiek van Danstheater AYA soms weinig aan de verbeelding over en dit gaat ten koste van de zeggingskracht van de voorstellingen.
Op basis van de plannen voor de periode 2013-2014 constateert de commissie dat de richting waarin het gezelschap zich wil ontwikkelen in het verlengde ligt van de in de voorgaande jaren ingeslagen weg. Zij vindt het positief dat Danstheater AYA zich met contrastrijke montages van verschillende dansvormen en muziekstijlen in de komende jaren wil blijven richten op de doelgroep van twaalf tot achttien jaar. De commissie vindt het ook positief dat Danstheater AYA de komende jaren actief zoekt naar samenwerkingen met verwante dansgezelschappen. Zij verwacht dat deze een wederzijdse inspiratiebron kunnen zijn en daarnaast een impuls kunnen geven aan de zeggingskracht van het werk van het gezelschap.
Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie de artistieke kwaliteit van Danstheater AYA als voldoende.

Ondernemerschap
ruim voldoende
De commissie is positief over de stijgende financiële gezondheid van Danstheater AYA in 2011 ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook constateert zij dat er in voldoende mate sprake is van financiële kennis en expertise binnen de organisatie. De commissie vindt dat het gezelschap zinvolle initiatieven toont op het gebied van samenwerking, zoals het initiatief 'samen sta je sterker' ter ontwikkeling van een collectieve jongerenmarketing voor de middenzaal met onder andere Don't Hit Mama, DOX en Solid Ground Movement. Zij verwacht dat dergelijke inspanningen van nut zijn voor de sector en dat ze het bereik binnen de doelgroep kunnen vergroten.
De commissie constateert dat Danstheater AYA een kleine stijging begroot in de eigen inkomsten. De onderbouwing dat deze stijging gerealiseerd zal worden door een vergroting van publieksinkomsten vanwege het spelen in de grote zaal en bijkomende hogere bezoekersaantallen, acht zij realistisch. De stijging van de overige eigen inkomsten, zoals coproductiebijdragen en bijdragen uit private middelen, vindt de commissie in de aanvraag echter onvoldoende onderbouwd. Daarnaast is zij kritisch over het feit dat het financiële volume van de organisatie in 2013 en 2014 aanzienlijk wordt vergroot, maar dat dit niet wordt vertaald in het volume van de toekomstige activiteiten van de organisatie.
De commissie is positief over de wijze waarop Danstheater AYA zich weet te positioneren ten opzichte van het overige aanbod op het gebied van jeugddans. Ook heeft zij waardering voor de energieke wijze waarop het gezelschap investeert in het bereiken van zijn doelgroep, zowel op scholen als in het theater.
Op basis van bovenstaande beoordeelt zij het ondernemerschap van Danstheater AYA als ruim voldoende.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
Danstheater AYA opereert binnen het genre jeugddans, dat de commissie aanmerkt als een onderscheidend genre in het Nederlandse dansaanbod. De voorstellingen van het gezelschap worden gekenmerkt door verschillende hedendaagse en urban dansstijlen en bereiken een breed jongerenpubliek. De commissie is van mening dat de aansprekende onderwerpen in combinatie met de verschillende dansstijlen en culturele inspiratiebronnen maken dat de voorstellingen van Danstheater AYA een eigen plaats innemen binnen het (urban)aanbod voor jongeren. Hiermee levert Danstheater AYA volgens de commissie een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod, maar het gezelschap is niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
Danstheater AYA is gevestigd in het Amsterdamse havengebied Westpoort. Het gezelschap schrijft in de aanvraag dat het 70% tot 75% van de voorstellingen in Nederland speelt, verspreid over alle regio's. Dit wordt gestaafd door de gerealiseerde spreiding in de periode 2009-2012. Het aantal gespeelde voorstellingen in regio West is hierbij verreweg het hoogst. Uit het ingediende plan voor de jaren 2013 en 2014 blijkt dat de spreiding van het aantal voorstellingen van Danstheater AYA in de verschillende regio's niet bijzonder groot is, waardoor geen bijzondere bijdrage aan de geografische spreiding van het dansaanbod in Nederland wordt geleverd.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
In de jaren 2009, 2010 en 2011 ontving Danstheater AYA structurele subsidie van de provincie Noord-Holland. Dit subsidie bedroeg 195.000 euro per jaar. Voor de periode 2013-2014 begroot het gezelschap een bijdrage van de provincie van 97.500 euro per jaar. Daarnaast heeft Danstheater AYA een subsidie aangevraagd in de vrije ruimte bij de gemeente Amsterdam van 180.000 euro per jaar. Mochten bovenstaande bedragen worden toegekend, dan betreft dit een bescheiden bedrag in relatie tot de totale omzet van de organisatie, wat een beperkte lokale en regionale bijdrage oplevert.

Toeslag
niet toekennen
Danstheater AYA vraagt een toeslag aan voor het opzetten van een talentontwikkelingsprogramma dat zij een permanente plaats wil geven binnen de organisatie. Dit doet het gezelschap naar eigen zeggen om het bestaande eigen programma te innoveren en om de jeugddanssector te voorzien van nieuwe makers, die op termijn zelfstandig hun artistieke bijdrage leveren aan het jeugddansaanbod in Nederland. Danstheater AYA gaat hierbij samenwerken met Dansmakers Amsterdam en Solid Ground Movement.
De commissie is er op basis van het plan echter niet van overtuigd dat de activiteiten een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de innovatie van het jongerenaanbod binnen de podiumkunsten. Zij constateert dat de artistieke ontwikkeling in het eigen werk van Danstheater AYA de afgelopen jaren enigszins stagneert. Op basis hiervan heeft zij er onvoldoende vertrouwen in dat het gezelschap erin zal slagen nieuwe makers te inspireren om vernieuwend en innovatief werk te maken dat navolging zal vinden binnen de rest van het aanbod. Daarbij vindt de commissie de uiteindelijke zichtbaarheid van het werk van de nieuwe makers beperkt, aangezien zij hun werk zullen presenteren in een serie studiopresentaties en een kleinschalige tournee. Zij adviseert daarom de gevraagde toeslag niet toe te kennen.

conclusie

De commissie de aanvraag van Danstheater AYA te honoreren, voor zover het budget dat toelaat. De commissie adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 1.116.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 20 € 1.500 € 30.000
Circuit midden 150 € 4.500 € 675.000
Circuit groot 30 € 7.500 € 225.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 930.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar € 889.500 **
       
Gemiddeld per jaar € 444.750

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000