NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

DRIES VERHOEVEN

Room with a view

inleiding

Room with a view ontwikkelt het 'installatietheater' van Dries Verhoeven. De groep werkt vanuit Utrecht en doet dat vaak met buitenlandse partners. De zakelijke leiding is in handen van Pieke Berkelmans. Volgens de aanvrager is kunst is er niet alleen om het denken en de kunstvormen van vorige generaties te tonen, maar ook om de huidige tijd in nieuwe beelden en woorden te gieten. Room with a view richt zich op een breed publiek, van de geoefende kijker tot mensen die niet snel een theater bezoeken. Het opzetten van projecten buiten de theaterzaal is eerder regel dan uitzondering.
De vorm van het werk van Room with a view 'verleidt' de bezoeker, waarna een meer complexe inhoudelijke gedachte het startpunt vormt van een project. Juist in tijden van hernieuwd nationaal sentiment wil de groep zich in het werk verhouden tot de onbekende delen van de wereld die het leven dagelijks onzichtbaar beïnvloeden.
Room with a view kiest voor meer nationale zichtbaarheid. De organisatie kiest voor langere speelperiodes en meerdere presentatiemomenten per dag. Opvallende installaties staan regelmatig in het openbare leven van een stad, voor iedereen zichtbaar. Met de (multidisciplinaire) projecten slaat de organisatie een brug tussen theater- en museumpubliek.
De activiteiten waarvoor in 2013 en 2014 subsidie wordt gevraagd bij dit Fonds zijn de nieuwe producties 'Ceci nést pas un ...', 'Mierenproject' en 'Spy Me', alsmede de herneming van 'Niemandsland'. Voor 'Ceci nést pas un ...' wordt een geluiddichte glazen cabine middenin een stad geplaatst, waarbij toevallige voorbijgangers worden bevraagd over beelden die zij graag zien of juist vermijden. Binnen maakt een performer een enorm kabaal. Eenmaal per uur treedt het geluid van de box een minuut naar buiten. Op dat moment verbindt de buitenwereld zich met de binnenwereld in de cabine.
Met het 'Mierenproject' wordt een onthutsend, tragikomisch en ontroerend beeld van onze continue bewegingen over de aarde geschetst. In een grote vitrine staat een miniatuurlandschap opgesteld, dat een weergave vormt van de wereld. Daarin is de hoogte van de bergen gebaseerd op het Bruto Binnenlands Product van diverse landen. In dit landschap lopen miljoenen mieren die met vingercamera's worden gefilmd en geprojecteerd op de muren achter dit landschap. In 'Spy me' gaan bezoekers met een smartphone-applicatie in de trein van Amsterdam naar Utrecht tegenover een willekeurige onbekende zitten, waarbij een vertelstem de bezoeker verleidt om een potentiële terrorist te zien in deze andere treinreiziger.
In 2013 en 2014 heeft Room with a view totaal 235 voorstellingen gepland voor 20.700 bezoekers. Aan het Fonds Podiumkunsten wordt subsidie aangevraagd voor 110 voorstellingen, alle in het kleinschalige circuit, wat leidt tot een subsidieaanvraag van 330.000 euro. Bovendien vraagt Room with a view een toeslag voor innovatie van 66.000 euro, voor innovatie op het gebied van speelplek en de daarmee bereikte publieksgroepen, het initiëren van samenwerkingsverbanden tussen instellingen die traditioneel nog van elkaar gescheiden zijn en het realiseren van innovatieve projecten in de publieke ruimte.

Room with a view ontvangt voor 2011-2012 een tweejarige projectsubsidie van het Fonds Podiumkunsten van in totaal 340.000 euro. Ook voor 2009-2010 ontving de groep een dergelijke subsidie.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
zeer goed
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zeer goed. Wat de theaterperformances van Dries Verhoeven zo oorspronkelijk maakt, is de wijze waarop de individuele toeschouwer wordt aangesproken. Daarbij zoekt Dries Verhoeven de grenzen van het theater op en raakt aan die van de beeldende kunst. Dit wordt versterkt doordat er vaak geen sprake is van een lineaire vertelstructuur of een expliciet verhaal, maar wel een duidelijk onderliggend thema dat hij aan de orde wil stellen. Hij vertrekt daarbij vaak eerder vanuit beeld dan vanuit taal. Dit zorgt bij de toeschouwer voor een andere (kijk)ervaring. De toeschouwer, die eerder gezien kan worden als deelnemer aan een ervaring, wordt meegenomen in gebeurtenissen die een grote zeggingskracht hebben. Een algemene ervaring, zoals de confrontatie met mensen aan de andere kant van de wereld in 'Life Streaming', wordt een persoonlijke, individuele ervaring waar Verhoeven de toeschouwer over laat nadenken. Hij dwingt de toeschouwer tot reflectie en communicatie met zichzelf.
In de nieuwe producties die Dries Verhoeven wil realiseren wordt de artistiek-inhoudelijke lijn van de afgelopen jaren doorgetrokken: de beleving van de individuele bezoeker staat vaak centraal en de grenzen tussen de traditionele disciplines theater en beeldende kunst vervagen in zijn projecten nog meer. Een voorbeeld hiervan is de installatie 'Mierenproject'. Verder valt op dat er via verschillende kanalen gezocht wordt naar verbindingen met de samenleving, bijvoorbeeld via universiteiten. Daarmee creëert Dries Verhoeven op een aansprekende manier discussie, alsmede reflectie op zijn werk, die zich vervolgens weer in (de) producties vertaalt. Dit is vooral interessant omdat in de producties van Dries Verhoeven de focus nadrukkelijk op de individuele ervaring van de toeschouwer ligt. Van daaruit worden relaties gelegd met de samenleving, vooralsnog in het bijzonder in de stad en regio Utrecht.
De plannen voor de komende jaren zijn fascinerend en maken nieuwsgierig naar de projecten. Tegelijk lijken de ideeën van Verhoeven over het uitwerken van zijn plannen enigszins te stagneren. Dries Verhoeven formuleert in zijn plannen niet altijd expliciet wat de kernthema's zijn van de producties, maar neemt vooral de rol aan van degene die bijna als antropoloog de toeschouwer een spiegel voorhoudt. De keuze van Dries Verhoeven om in 2013 minder nieuwe producties te ontwikkelen om daarmee de mogelijkheid te hebben zich te ‘bewegen in een deel van de maatschappij waar geen kunst wordt gemaakt’ vindt de commissie in dit licht interessant. Zeker wanneer deze ervaringen in toekomstige producties worden verwerkt.

Ondernemerschap
goed
De commissie vindt het ondernemerschap van Room with a view goed. Wat allereerst in de aanvraag opvalt, is de weinig optimistische houding van de groep met betrekking tot de financieringsmogelijkheden in de komende jaren. Natuurlijk staan de budgetten van beoogde partners, podia en festivals alsmede fondsen en sponsoren onder druk. Als een van de weinige podiumkunstinstellingen heeft de aanvrager in de afgelopen jaren echter laten zien dat door gedegen samenwerking en doordacht produceren veel tot stand kan worden gebracht. Zo heeft de groep de afgelopen jaren met name in het buitenland een groot en stevig netwerk van festivals en podia opgebouwd, alsmede met coproducerende partners. De komende jaren zal de band met buitenlandse partners bestendigd en uitgebreid worden. De voorwaarde die de aanvrager hieraan verbindt, is dat de noodzakelijke financiën hiervoor afkomstig zijn van die partners.
De komende jaren zal de aanvrager zich ook (weer) meer gaan richten op Nederlandse partners, met name in de vestigingsplaats Utrecht. De in het buitenland opgedane ervaringen kunnen daarbij goed van pas komen. In het licht van de kandidatuur van Utrecht voor Europese Culturele Hoofdstad, is Room with a view een interessante partner. Het had voor de commissie dan ook voor de hand gelegen wanneer de Vrede van Utrecht een grotere rol in de plannen van de komende jaren zou spelen dan nu gepland staat.
Room with a view is een efficiënte en kleine organisatie, ook met meerjarige subsidie. De commissie waardeert dat door samen te werken met andere producerende instellingen in Utrecht de kosten voor de 'back office' laag blijven, hoewel de wijze waarop dit georganiseerd wordt nog weinig concreet is uitgewerkt.
De plannen op het gebied van marketing en publiciteit zijn volgens de commissie niet goed beschreven. Zo is de positionering in het theater- en beeldende kunstveld niet sterk. Ook is de beschrijving van publiek en doelgroepen niet helder geformuleerd. Gezien de goede resultaten op het gebied van publieksbereik is dit opvallend. Door de partnerschappen met bijvoorbeeld festivals, maar ook met musea heeft de commissie er vertrouwen in dat de ambitie ten aanzien van het publieksbereik kan worden gerealiseerd.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
Het werk van Room with a view bevindt zich op het grensvlak van diverse theatrale subdisciplines, alsmede met de beeldende kunst. Afhankelijk van de productie is er in meer of mindere mate sprake van elementen uit het beeldende, locatie- en ervaringstheater. Dergelijk theater wordt (vrijwel) niet door instellingen in de basisinfrastructuur geproduceerd, en evenmin door ongesubsidieerde producenten. Wel zijn er meer groepen en makers in de beeldende kunsten en podiumkunsten actief op deze grensvlakken. Daarin is het werk van Room with a view niet uniek. De commissie vindt op grond van het eerste argument dat Room with a view een ruim voldoende bijdrage aan de pluriformiteit van het landschap levert.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als neutraal. Door de vestigingsplaats Utrecht, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is, levert Room with a view geen bijdrage aan de spreiding. Uit het plan blijkt tevens dat de voorstellingen voornamelijk in Utrecht en de regio Zuid worden gespeeld, waardoor de groep in verhouding weinig bijdraagt aan de spreiding van aanbod naar plekken waar relatief weinig aanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Voor de periode 2013-2016 heeft de groep van de gemeente Utrecht een structurele subsidie gevraagd van 100.000 euro per jaar. Indien de gemeente deze aanvraag honoreert, is er sprake van een beperkte lokale bijdrage.

Toeslag
toekennen
Room with a view vraagt een toeslag voor het realiseren van kunstuitingen die de disciplines podiumkunsten en beeldende kunst overstijgen. De groep doet dat onder meer door samenwerkingsverbanden te initiëren tussen instellingen die traditioneel van elkaar zijn gescheiden en door bijvoorbeeld performatief werk in musea te presenteren.
De activiteiten waarvoor toeslag is gevraagd zijn naar het oordeel van de commissie moeilijk los te zien van de kernactiviteiten van de groep, aangezien deze verbonden zijn met de ontwikkeling van de producties. Zij vindt de toelichting op de beoogde innovatie echter overtuigend beschreven. Dit komt onder meer door de verbeelding die uit de projecten van Room with a view spreekt en de plekken waar ze worden vertoond, maar ook door de gekozen samenwerkingspartners. Deze zijn niet vanzelfsprekend aan het theaterveld verbonden en mede daardoor ziet de commissie mogelijkheden voor een effect dat groter is dan het eigen werk, ook buiten de podiumkunsten. De commissie vindt de projecten interessant omdat ze in potentie tot nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen leiden, andere betekenissen kunnen genereren en in hun vorm een vernieuwend presentatiekader bieden. Daarnaast is de commissie er van overtuigd dat de activiteiten tot extra kosten leiden die, doordat zij zich op een snijvlak van verschillende kunstdisciplines bevinden, lastig te financieren zijn. De commissie adviseert daarom de toeslag toe te kennen.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Room with a view te honoreren. Zij adviseert eveneens een toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 396.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 110 € 3.000 € 330.000
Circuit midden
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 330.000
Toeslag € 66.000
Totaal subsidie voor 2 jaar € 396.000
       
Gemiddeld per jaar € 198.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000