NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

ICKAMSTERDAM (EMIO GRECO|PC)

International Choreographic Arts Centre (ICK)

inleiding

Stichting International Choreographic Arts Centre (ICK) is een dansgezelschap en platform voor eigentijdse dans onder artistieke leiding van Emio Greco en Pieter C. Scholten. De activiteiten van het ICK zijn ondergebracht in drie pijlers: ‘producties’, ‘gastkunstenaars’ en ‘academie’.
In de pijler ‘productie’ worden discipline-overschrijdende voorstellingen gemaakt vanuit een gemeenschappelijke urgentie en noodzaak tot communicatie, aldus ICK. Daarbij gaat het om projecten van Emio Greco en Pieter C. Scholten zelf en van vier associate artists, te weten Nicole Beutler, Jacop Ahlbom, Jan Fabre en Robin Orlin.
Binnen de pijler ‘gastkunstenaars’ onderscheiden zich artists in residence en visiting artists: (jonge) kunstenaars die artistiek en zakelijk begeleid en gecoacht worden, zodat zij na hun verblijf bij ICK hun weg als maker zelfstandig kunnen vervolgen. ICK heeft voor de komende twee jaar Jan Martens en Mor Shani uitgenodigd als artists in residence. Voor het visiting artists-programma, dat één of meer projecten per maker behelst, is ICK in gesprek met Florentina Holzinger/Vincent Riebeek, Muhanad Rasheed, Michele Rizzo, James Beckett en Vincent Verburg.
Bij de pijler ‘academie’ ligt de focus op scholing, training, overdracht en onderzoek door middel van workshops, lesprogramma’s, ontwikkeling van dansnotatie, archivering en documentatie.
De drie pijlers functioneren in nauwe samenhang met elkaar, waarbij ICK steeds kiest voor ‘artistieke urgentie en efficiëntie’. Zo coachen en adviseren de makers uit de pijler ‘producties’ het jonge talent dat wordt begeleid in de pijler ‘gastkunstenaars’, en wordt onderzoek dat tijdens een creatieproces wordt gedaan, verder ontwikkeld in de ‘academie’.
Samenwerking met nationale en internationale partners vormt een belangrijk uitgangspunt voor ICK. De komende jaren worden de Stadsschouwburg Amsterdam (SSBA), Frascati, Het Nationale Ballet (HNB) en Dansmakers Amsterdam (DMA) de vaste partners van ICK in de dansketen van Amsterdam, onder meer bij het realiseren van coproducties (HNB) en de organisatie van een jaarlijks AmsterdamDansevent.
Naast de inbedding in de lokale culturele infrastructuur van Amsterdam, waar ICK vanaf 2013 stadsgezelschap wil zijn, streeft het gezelschap ook naar intensivering van de samenwerking met Maastricht en de Euregio Maas-Rijn door middel van een jaarlijkse residentie. Ook wordt de band met buitenlandse partners verder aangehaald, waaronder die met de culturele hoofdsteden Marseille (Ballet National de Marseille) en Napels.
Voor de activiteiten in de periode 2013-2014 wordt een subsidiebedrag gevraagd van in totaal 1.252.500 euro. Dit bedrag is gebaseerd op 80 uitvoeringen in de middenzalen en 119 uitvoeringen in het grote circuit. Hierbij spelen volgens de aanvrager een groot aantal complexe factoren een rol, zoals grote aantallen performers, live muziek en zang, internationale partners en bijzondere locaties en decors. Om die reden wordt geopteerd voor het hoogste basisbedrag in de betreffende circuits.
ICK is opgebouwd als een flexibele organisatie, waarbinnen iedere pijler is vormgegeven als een ‘minionderneming’, zodat effectief op de zakelijke en artistieke resultaten kan worden bijgestuurd. De instelling kiest in zijn marketingbeleid voor een tweesporenbeleid, gericht op zowel landelijk en internationale bekendheid bij publiek en op professionals en de zakelijke markt, waardoor kaartverkoop gedeeltelijk ook via business partners en hun netwerken zal verlopen.

ICK wordt gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten in het kader van de regeling Vierjarige subsidies 2009-2012 met een bedrag van 920.530 euro per jaar. Daarnaast ontvangt ICK een structurele subsidie van de gemeente Amsterdam van 218.850 euro per jaar.
In de periode 2009-2012 hebben adviseurs van het Fonds eenentwintig voorstellingen bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De commissie kent Emio Greco en Pieter C. Scholten als twee bijzondere kunstenaars, die door de oorspronkelijkheid en zeggingskracht van hun uitdagende voorstellingen van grote waarde zijn voor de Nederlandse dans en de internationale reikwijdte ervan. De choreografieën worden gekenmerkt door een volstrekt eigen bewegingsidioom en zijn in dramaturgisch opzicht bijzonder overtuigend. Door de gelaagdheid van het werk is het op meerdere niveaus toegankelijk, waardoor een breed publiek wordt aangesproken. Daarnaast heeft de commissie veel waardering voor de kwaliteit van het danserstableau van ICK, dat het veeleisende materiaal op excellente wijze uitvoert.
Volgens de commissie zijn Greco en Scholten er de afgelopen jaren in geslaagd om hun organisatie te transformeren van een dansgezelschap naar het centre of excellence dat zij vier jaar geleden met de oprichting van ICK voor ogen hadden. Het onderzoek naar dans en vorm is continu en op een inspirerende en samenhangende manier verankerd binnen de verschillende activiteiten en geledingen van de organisatie. Dit spreekt volgens de commissie ook uit de waardevolle publicaties van ICK, die naar haar mening overigens ook een toegankelijker karakter hebben gekregen.
De artistieke urgentie die in het beleidsplan genoemd wordt als basis voor alles dat ICK doet, spreekt volgens de commissie overtuigend uit de plannen voor 2013-2016. Daarin is sprake van een heldere artistieke en organisatorische samenhang tussen de activiteiten in de verschillende pijlers van het gezelschap. De artistieke en muzikale uitgangspunten spreken tot de verbeelding en het vakmanschap en de internationale allure zijn onmiskenbaar.
De keuze voor samenwerking met associate artists zoals Nicole Beutler en Jakop Ahlbom en de choreografen in de pijler ‘gastkunstenaars’ lijkt gebaseerd op wederzijds respect, inspiratie en verwantschap, vooral in het denken over podiumkunst, terwijl tegelijkertijd een divers palet aan uitingsvormen wordt gediend.
Op grond van de artistieke kwaliteit van de plannen voor de periode 2013-2016 heeft de commissie er vertrouwen in dat ICK zijn ambitie als stadsgezelschap van Amsterdam op een overtuigende wijze zal weten waar te maken. Zij beoordeelt de kwaliteit van ICK dan ook als goed.


Ondernemerschap
goed
Volgens de commissie heeft ICK onder leiding van zakelijk directeur Michiel Nannen op overtuigende wijze een professionaliseringsslag gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een financieel gezonde organisatie, die gekenmerkt wordt door een solide bedrijfsvoering en een ondernemende houding. Ook is ICK erin geslaagd interessante samenwerkingsverbanden aan te gaan met (internationale) kunstenaars, podia en instellingen buiten de kunstensector. Daarmee wordt niet alleen een artistieke context gecreëerd voor de activiteiten, maar wordt ook gestreefd naar efficiëntie, extra inkomsten en publieksbereik.
Het werk van Emio Greco en Pieter C. Scholten heeft sinds lange tijd een stevige positie in het buitenland. In de afgelopen jaren heeft ICK zich nadrukkelijker gericht op de afzet van voorstellingen in Nederland. Dit heeft volgens de commissie weliswaar geresulteerd in een betere positionering van het gezelschap en een stijging van het aantal binnenlandse speelbeurten, maar nog niet in een evenredige groei van het aantal bezoekers. Zij gaat er evenwel vanuit dat de organisatie er de komende jaren in zal slagen om zijn kansen beter te benutten. Temeer daar ICK in het beleidsplan voor de jaren 2013-2016 op inventieve wijze inzet op verdere groei door te gaan werken met een online betalingssysteem op de eigen website en het vergroten van de kaartverkoop door businesspartners en hun netwerken.
Ook de financieringsmix die het gezelschap in de komende jaren nastreeft oogt volgens de commissie realistisch en wordt in de aanvraag voldoende onderbouwd. De beoogde financiering vanuit de gemeente Amsterdam en het Fonds Podiumkunsten bedraagt respectievelijk 37% en 33% van de totale begroting. Ter onderbouwing van de ambities voor publieksbereik en eigen inkomsten is volgens de commissie een gedegen sponsor- en marketingplan uitgewerkt.
Op basis hiervan beoordeelt de commissie het ondernemerschap van ICK als goed.


Bijdrage aan de pluriformiteit
zeer goed
Volgens de commissie valt het werk van ICK binnen de categorie hedendaagse, moderne dans. Zij is van mening dat het bewegingsidioom, waarbij de dansers lijken te worden voortgestuwd door dansdrift, karakteristiek is voor het werk van Emio Greco en Pieter C. Scholten binnen ICK. Het gezelschap is naar haar mening dan ook briljant in de wijze waarop het de lichamen van de dansers laat spreken in het werk. Daarnaast kenmerken de activiteiten van het ICK zich door een combinatie van intellectuele benadering en fysieke intensiteit.
Hiermee levert het ICK volgens de commissie een zeer belangrijke bijdrage aan de pluriformiteit van het danslandschap in Nederland.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
ICK is gevestigd in Amsterdam en is goed ingebed in de culturele infrastructuur van de stad. Het gezelschap presenteert voorstellingen in alle regio’s van Nederland, maar heeft voornamelijk goede contacten in de grote steden. Per jaar zal het gezelschap vier weken in Maastricht resideren om zo samen met lokale partners de hedendaagse dans naar het Zuiden te brengen.
Uit het ingediende plan voor de jaren 2013 en 2014 blijkt volgens de commissie niettemin dat het aantal voorstellingen van ICK in de verschillende regio's niet bijzonder groot is, waardoor geen bijzondere bijdrage aan de geografische spreiding wordt geleverd.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
ICK opteert voor de functie van stadsgezelschap die wordt beschreven in de cultuurvisie 2013-2016 van de gemeente Amsterdam en heeft in dat kader een structurele subsidie van 849.600 euro. aangevraagd. Indien het subsidie wordt toegekend, is er sprake van een stevige lokale bijdrage.

Toeslag
toekennen
Volgens de commissie is innovatie een vanzelfsprekend onderdeel binnen de omgeving van het ICK. De geïntegreerde werkwijze van het gezelschap met drie pijlers en de investering in (jong) choreografietalent binnen de pijler ‘gastkunstenaars’ evenals het artistiek en danstheoretisch onderzoek in de pijler ‘academie’ vormen hiervoor naar haar mening een geloofwaardige onderbouwing. De samenwerkingspartners die ICK in dit verband aan zich heeft weten te binden, zijn van hoge kwaliteit en liggen in het verlengde van de artistieke uitgangspunten van het gezelschap. Op grond hiervan is de commissie ervan overtuigd dat de activiteiten een bijzondere bijdrage leveren aan de innovatie van het aanbod van podiumkunsten. Zij adviseert daarom positief.

conclusie

De commissie adviseert om de aanvraag van ICK te honoreren. De commissie adviseert wel toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 1.503.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein
Circuit midden 80 € 4.500 € 360.000
Circuit groot 119 € 7.500 € 892.500
Basissubsidie voor 2 jaar € 1.252.500
Toeslag 250.500
Totaal subsidie voor 2 jaar € 1.503.000
       
Gemiddeld per jaar € 751.500

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000