NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

INTRO IN SITU

Intro

inleiding

De Stichting Intro in situ is gevestigd in Maastricht. Bart van Dongen is artistiek leider. Ans Muijres is zakelijk leider. De missie is het maken van aansprekende en toonaangevende muziekproducties waarbij het creëren van oorspronkelijke (nieuwe) muziek, nieuwe presentatievormen en context centraal staat. Intro in situ wil kunstdisciplines laten samenkomen, professionals op zoek laten gaan naar de amateur en het kind in zichzelf en het vertrouwde podium ter discussie stellen. Dit moet leiden tot een nieuw idee van beleving voor het publiek. De kernactiviteiten van Intro in situ zijn ten eerste het ontwikkelen van eigentijdse muziek- en klankvoorstellingen, ten tweede activiteiten ten behoeve van talentontwikkeling en ten derde podiumactiviteiten, dat wil zeggen het programmeren van concerten, lezingen, try-outs en presentaties van werkplaatsproducties.
Intro in situ ziet zichzelf als een toonaangevende organisatie in de ontwikkeling van nieuwe muziek en klankkunst. Zij wil vooral een regie- en netwerkorganisatie zijn. Door het (inter)nationale netwerk van de organisatie kan zij een aanbod tot stand brengen waarin klank en muziek in een nieuwe context worden geplaatst, tezamen met andere disciplines, op onverwachte locaties. Zo creëert ze 'een geheel nieuwe beleving voor het 21e-eeuwse publiek'. Volgens de aanvraag opereert Intro in situ in een niche en is zij in deze niche marktleider. In het internationale circuit beschouwt de instelling zichzelf als een gewaardeerd partner.
In 2013-2014 maakt Intro in situ vijftien nieuwe producties en neemt ze achttien producties in reprise. Een selectie uit de nieuwe producties: samen met de Nederlandse Dansdagen maakt Intro in situ een voorstelling met nieuwe muziek en een nieuwe choreografie. 'Jam met noten' is een project waarin compositiestudenten hun werk kunnen voorleggen aan ensembles en orkesten. Deze spelen het werk en geven direct commentaar. 'Vergeten geluiden' is een project in samenwerking met de Universiteit Maastricht, waarbij een componist de opdracht krijgt om met behulp van uit de maatschappij verdwenen geluiden een nieuwe compositie te schrijven. In 'Maes' maakt een pianist een reis van de Rotterdamse haven tot de bron van de Maas. Tijdens deze reis speelt hij op steeds kleinere instrumenten: van een concertvleugel in de haven tot een speelgoedpiano bij de bron.
De reprises omvatten onder meer de licht- en klankinstallatie 'Hummingbirds', 'De Mis voor ongelovigen', 'De fanfare en alles wat verandert' en 'Verhaaltje voor het slapen gaan'.
Intro in situ wil in de jaren 2013 en 2014 per jaar gemiddeld 68,5 concerten/voorstellingen realiseren in het kleine circuit. Hiervoor wordt een subsidiebedrag aangevraagd van 164.400 euro per jaar, inclusief toeslag.

Intro in situ ontving in de periode 2009-2012 structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten voor een bedrag van 161.418 euro per jaar.
Daarvá³á³r ontving de instelling subsidie van het Rijk in het kader van de cultuurnota.
De concerten/performances van Intro in situ zijn in de periode 2009-2011 zeven maal bezocht door adviseurs van het Fonds.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Intro in situ als voldoende. Zij zal in dit advies niet ingaan op de kwaliteit van de programmeringsactiviteiten van Intro, aangezien deze buiten het bereik van deze regeling vallen. In dit advies richt zij zich op de eigen producties.
Terugkijkend oordeelt de commissie gematigd positief over het vakmanschap van Intro. Zij is minder enthousiast over de zeggingskracht en de oorspronkelijkheid van de producties. Het vakmanschap van de componisten, musici en kunstenaars die zich aansluiten bij Intro heeft zich in de afgelopen periode voldoende bewezen tijdens de werkplaatsconcerten, de klankinstallaties en de locatieprojecten. De oorspronkelijkheid van deze projecten vindt de commissie echter wisselend. Zo heeft zij waardering voor de manier waarop Intro in situ Limburgs erfgoed betrekt in de producties, maar vindt zij de experimenten in de werkplaatsconcerten en de klankinstallaties lang niet altijd getuigen van een herkenbare artistieke signatuur. Daarnaast vindt zij de zeggingskracht van de concerten sterk achterblijven. Zo hebben de werkplaatsconcerten een sterk naar binnen gericht karakter en lijken de musici zich weinig bewust te zijn van de aanwezigheid van het publiek. Ditzelfde geldt voor de 'Klankatlas', gepresenteerd middels de website van Intro in situ: de mogelijkheden die het concept van de atlas biedt, worden niet waargemaakt. De site is niet handig vormgegeven en werkt niet naar behoren. Hierdoor is dit project niet aansprekend voor het publiek. Positiever oordeelt de commissie over de concerten op locatie. Intro weet goed gebruik te maken van de mogelijkheden die een specifieke locatie biedt. De concerten in de Hoeve Lichtenberg zijn hiervan een goed voorbeeld. De combinatie van de muziek/klankkunst met de charme van de locatie maakte deze avonden tot een bijzondere ervaring.
De plannen van Intro in situ voor de komende jaren ontberen een heldere artistieke visie. De visie die nu is geformuleerd geeft te weinig richting aan het werk van Intro. De aanvraag bevat een groot aantal producties. De commissie vindt dat Intro geen heldere keuzes maakt, waardoor het zowel voor publiek als makers onduidelijk is waar de instelling voor staat. Dit doet sterk af aan de oorspronkelijkheid van de plannen. Daarnaast vindt de commissie de producties te mager uitgewerkt. Het is bij het merendeel van de projecten niet bekend wie de betrokken musici en componisten zullen zijn. Hierdoor kan zij zich geen beeld vormen van het vakmanschap en de zeggingskracht van het resultaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor de beschrijving van het project in samenwerking met de Nederlandse Dansdagen, waarin alleen een algemeen uitgangspunt staat geformuleerd, maar waar nog geen spoor van artistieke uitwerking in te ontdekken is. Ook de klankinstallaties 'Resonance #2' en 'Resonance #3' zijn in dergelijke algemene termen beschreven. De samenwerking met de Universiteit Maastricht over 'Vergeten geluiden' heeft vooral een onderzoeksinsteek. Het is onduidelijk hoe het publiek bij dit project wordt betrokken.

Ondernemerschap
voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Intro in situ als voldoende. De instelling kent een gedegen bedrijfsvoering: er is een breed en zorgvuldig samengesteld bestuur, de financiële positie is gezond en de instelling wordt op plaatselijk en provinciaal niveau met een aanmerkelijke bijdrage gesteund. Deze stevige basis geeft Intro de mogelijkheid veel activiteiten te ontplooien.
Het zakelijk rendement van deze activiteiten is echter beperkt: de eigeninkomstenquote is zeer laag, wat vooral komt door lage publieksinkomsten. In de afgelopen jaren is hierin wel een licht stijgende lijn te zien, maar de ambities op dit gebied zijn blijkens de aanvraag niet groot. De commissie denkt dat er met scherpere keuzes in de programmering een flinke stijging mogelijk is. Daarnaast heeft zij weinig vertrouwen in de strategie om andere private middelen te verwerven. Deze is amper uitgewerkt. De begroting laat bijvoorbeeld een verachtvoudiging zien van de inkomsten uit private fondsen, zonder dat dit in aanvraag aannemelijk wordt gemaakt. Hoewel er in de aanvraag ook sprake is van samenwerking met bedrijven, is deze ambitie niet terug te vinden in de begroting. Intro in situ wil zijn producties vaker verkopen, maar de aanvraag geeft de commissie onvoldoende vertrouwen in het slagen hiervan. Zij ziet hiervan ook in de praktijk onvoldoende resultaat.
Het marketingbeleid van Intro in situ is volgens de commissie voor verbetering vatbaar. Zij vindt dat Intro de eigen artistieke positie duidelijk beschrijft, maar zich te weinig rekenschap geeft van andere aanbieders in het veld. De stelling in de aanvraag dat Intro een niche bedient die door geen enkele andere nationale speler kan worden ingevuld wordt door de commissie niet onderschreven. De suggestie die van deze bewering uitgaat is dat Intro in situ landelijke betekenis heeft. De commissie vindt dat dit niet het geval is, mede gezien de uitstraling van de instelling en de speellijsten van de afgelopen jaren. De wijze waarop Intro doelgroepen aan producties en publiciteitsmiddelen koppelt in de aanvraag, vindt de commissie gemakzuchtig. Hier lijkt geen doordacht beleid aan ten grondslag te liggen. Intro in situ lijkt niet de noodzaak te voelen ook publiek te verwerven buiten de eigen niche.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende. Intro in situ beweegt zich in de hedendaagse muziek: een genre dat weliswaar af en toe door de instellingen in de basisinfrastructuur wordt gebracht, maar toch vooral te horen is op slechts een beperkt aantal gespecialiseerde podia en festivals in Nederland. Deze podia en festivals worden voor een flink deel bespeeld door andere gesubsidieerde gezelschappen. De producties van Intro in situ onderscheiden zich slechts in beperkte mate van dit aanbod en zijn dus niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding van de podiumkunsten als ruim voldoende. Intro in situ is gevestigd in Maastricht en is daar, blijkens de vele activiteiten in stad en regio, stevig geworteld. De spreiding van de producties van Intro over de rest van Nederland is echter minimaal.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
Intro ontving in de periode 2009-2012 van zowel gemeente (70.000 euro) als provincie (105.000 euro) subsidie. Bij beide overheden is bijna 50% meer aangevraagd voor de komende periode: bij de gemeente Maastricht 102.500 euro per jaar en bij de provincie Limburg 153.750 euro. Als deze subsidies worden toegekend, levert dat een stevige lokale bijdrage op.

Toeslag
niet toekennen
Volgens de commissie is er geen reden om Intro in situ een toeslag toe te kennen. Hoewel Intro in situ zowel jonge makers de kans geeft eigen producties te maken onder de hoede van Intro als nieuw werk tot stand brengt, vindt de commissie niet dat Intro een bijzondere bijdrage levert aan de innovatie van het aanbod. De invloed van het werk van Intro op andere makers is erg beperkt. Ook blijkt volgens de commissie niet uit de aanvraag dat het jonge talent dat samen met Intro de eerste concerten geeft, een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de ontwikkeling van de podiumkunsten. In de aanvraag vermeldt Intro ook dat zij graag 'out of the box' denkt en steeds zoekt naar de ultieme presentatievorm van de desbetreffende inhoud. De commissie waardeert dit uitgangspunt, maar constateert dat ook vele andere aanbieders dit uitgangspunt delen. De invloed van Intro op andere makers is ook op dit gebied zeer beperkt.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Intro in situ te honoreren, voor zover het budget dat toelaat. Zij adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 328.800
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 137 € 2.000 € 274.000
Circuit midden
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 274.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar 0*

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000