NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

LEINEROEBANA

Date Dans en Theater

inleiding

Stichting Date Dans en Theater (LeineRoebana) is een gezelschap voor hedendaagse dans geleid door het choreografenduo Andrea Leine en Harijono Roebana. Het gezelschap bestaat uit een hechte artistieke kern van vier leden, die naast de twee choreografen en artistiek leiders wordt gevormd door dansers Tim Persent en Heather Ware. Per productie wordt het ensemble aangevuld met dansers uit een vaste poule. De zakelijke leiding van het gezelschap is in handen van Jan Eikenboom. Daarnaast werkt het gezelschap al jaren samen met Ascon de Nijs (decor), Paul van Laak (licht), Peter Delpeut (dramaturgie) en Marjon Leek en AZIZ (kostuums).
Volgens LeineRoebana is de herkenbare en specifieke bewegingstaal van het gezelschap voortdurend in ontwikkeling. De choreografen willen het publiek de rijkdom van de taal van het lichaam laten (her)ontdekken en zodoende de wereld op een andere wijze ontsluiten dan via verbale taal. De relatie tussen live uitgevoerde muziek en dans vormt de basis voor het werk. Door het geven van compositieopdrachten betrekt LeineRoebana componisten met uiteenlopende achtergronden bij de dans. De plannen voor speciaal gecomponeerde muziek en de live uitvoering worden vooraf beoordeeld op hun haalbaarheid. Deze zullen volgens LeineRoebana echter uitsluitend kunnen plaatsvinden met additionele financiering. Lukt het niet deze te genereren, dan worden de ambities bijgesteld.
Samenwerking en ontmoeting vormen de kern van de werkwijze van LeineRoebana. Door onverwachte combinaties van uiteenlopende muziekstijlen en dansculturen te maken, beoogt het gezelschap steeds nieuwe publieksgroepen bij hun eigentijdse dans te betrekken. Naast producties voor de reguliere podia maakt LeineRoebana ook voorstellingen voor specifieke locaties in Amsterdam, zoals in het Orgelpark, het Lloyd Hotel en het Vondelpark Openluchttheater.
De activiteiten van LeineRoebana zijn de komende jaren gericht op het verdiepen en vernieuwen van de werkwijze, waarbij de samenwerking met Azië en het exploreren van nieuwe muziekvormen centraal staan. LeineRoebana is voornemens twee grote voorstellingen per jaar uit te brengen. Dit wil men doen als huisgezelschap van het Chassé Theater in Breda en ten minste driemaal in coproductie met het Tilburgse Danshuis Station Zuid.
Voor de activiteiten in de periode 2013-2014 wordt aan het Fonds Podiumkunsten een subsidiebedrag gevraagd van in totaal 600.000 euro. Dit bedrag is gebaseerd op vijftig voorstellingen per jaar in het circuit van de middelgrote zalen. Vanwege de complexiteit van de producties is gekozen voor het hoogste basisbedrag.
LeineRoebana streeft naar een groei van het publieksbereik van 25% ten opzichte van de jaren 2009-2010 en ziet dit als een reëel streven. Het gezelschap wil de band met zijn publiek verder verstevigen en daarnaast nieuwe publieksgroepen zoeken. Hiertoe wil LeineRoebana onder meer een Netwerk voor Dans oprichten, waarin de expertise op het gebied van marketing en publiciteit met collega-gezelschappen gedeeld wordt, zodat verschillende publieksgroepen effectiever kunnen worden benaderd.

LeineRoebana wordt gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten in het kader van de regeling Vierjarige subsidies 2009-2012 met een bedrag van 717.829 euro per jaar. Daarnaast ontvangt het gezelschap een structurele subsidie van de gemeente Amsterdam van 110.072 euro per jaar.
In de periode 2009-2012 hebben de adviseurs van het Fonds veertien voorstellingen bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De commissie kent LeineRoebana als een interessant gezelschap op het gebied van hedendaagse/moderne dans, dat streeft naar uitdagende combinaties van (live uitgevoerde) muziek en dans. De grootschalige producties die binnen deze formule worden gemaakt, vallen op door de veelzijdigheid van de gekozen muziekstijlen.
Het uitstekende danserstableau is volgens de commissie van grote waarde voor het gezelschap. Door hun podiumpersoonlijkheid en technische virtuositeit zijn deze dansers in belangrijke mate bepalend voor de zeggingskracht van de voorstellingen.
De commissie is van mening dat de kwaliteit van de voorstellingen Andrea Leine en Harijono Roebana soms wisselend is vanwege de geringe ontwikkeling van het bewegingsmateriaal en de matige dramaturgische opbouw. Met name dit laatste aspect beschouwt zij als een zwak punt binnen het vakmanschap van het choreografenduo. Desondanks constateert zij dat het werk van het gezelschap in de afgelopen jaren beter weet te communiceren met het publiek en daarmee ook toegankelijker is geworden.
De commissie merkt op dat LeineRoebana in de aanvraag aangeeft dat de voorgenomen samenwerking met componisten en het gebruik van live muziek in de voorstellingen uitsluitend gerealiseerd zal kunnen worden indien er additionele middelen worden gegenereerd. Vanwege de essentiële bijdrage hiervan aan de inspiratie, de kwaliteit en de aantrekkingskracht van het werk van het gezelschap noemt de commissie het zorgelijk dat dit cruciale element afhankelijk wordt gemaakt van aanvullende financiering.
Voor het overige stelt de commissie de plannen voor de periode 2013-2014 op een geloofwaardige manier voortbouwen op de activiteiten van de afgelopen periode. De samenstelling van het artistieke team is ongewijzigd en de behandeling van de thema’s en fascinaties van de beide choreografen wordt volgens de gebruikelijke integere aanpak voortgezet.
Samenvattend beoordeelt de commissie de kwaliteit van LeineRoebana dan ook als ruim voldoende.

Ondernemerschap
zwak
De bedrijfsvoering van LeineRoebana wordt volgens de commissie gekenmerkt door een weinig ondernemende houding. Net als vier jaar geleden lijkt het gezelschap zich ook nu weer bewust van de urgentie om een andere attitude ten aanzien van ondernemerschap en publieksbenadering te ontwikkelen, maar de plannen zijn in dit opzicht weinig overtuigend.
Volgens de commissie probeert LeineRoebana het verlies aan landelijke structurele subsidie op te vangen met (hogere) structurele subsidies uit Amsterdam, Breda en de provincie Noord-Brabant en door een coproductiebijdrage van Station Zuid. Hieruit blijkt dat de focus vooral ligt op het verkrijgen van publieke bijdragen en in mindere mate op het verwerven van meer inkomsten uit private middelen.
De commissie vindt de door LeineRoebana gekozen strategie voor de diversificatie en spreiding van de inkomstenbronnen risicovol. Uit de plannen spreekt geen echte inbedding binnen de Brabantse culturele infrastructuur en bovendien blijft Amsterdam ook de komende vier jaar de vaste standplaats van het gezelschap. Daarnaast heeft het gezelschap een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Tilburgse Station Zuid, die voorziet in een bijdrage van 250.000 euro per jaar voor minimaal drie coproducties. De haalbaarheid hiervan is volgens de commissie echter sterk afhankelijk van de toekenning van de door Station Zuid gevraagde subsidies (onder meer als landelijke dansvoorziening in de basisinfrastructuur).
De geringe slagkracht van LeineRoebana op het gebied van ondernemerschap is volgens de commissie eveneens terug te voeren op de kostenstructuur van het gezelschap. Daarin ligt het accent vooral op het artistieke product en laten de beheerskosten bijvoorbeeld weinig ruimte voor een stevig marketingbeleid dat aansluit bij het niveau waarop het gezelschap wil opereren. De aanvraag bevat geen uitgewerkte analyse van de relevante publieksgroepen en biedt daarnaast weinig informatie over de wijze waarop deze in de toekomst bereikt zullen worden.
De voorgenomen uitbreiding van het aantal activiteiten om zodoende de verdiencapaciteit van het gezelschap te vergroten, lijkt in het licht van de prestaties van de afgelopen jaren en de halvering van de aangevraagde subsidie ten opzichte van de huidige situatie ongeloofwaardig, aldus de commissie. Opvallend in dit verband is ook dat het aantal speelbeurten niet groeit in vergelijking met huidige situatie.
LeineRoebana wil door middel van een Netwerk voor Dans, samen met andere instellingen zoals Club Guy & Roni en Conny Janssen Danst, het bereik van danspubliek in de verschillende regio’s bevorderen. Hoewel het initiatief volgens de commissie aanknopingspunten kan bieden om de marktpositie van de betrokken gezelschappen te bevorderen, wordt dit in het plan echter nauwelijks uitgewerkt.
Op grond hiervan beoordeelt de commissie de plannen van LeineRoebana op het gebied van ondernemerschap als zwak.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De combinatie van abstracte dans en live uitgevoerde muziek is een belangrijk handelsmerk van LeineRoebana. De stijl van het werk is met name herkenbaar voor een geoefend danspubliek. Hoewel er niet direct sprake is van overlap met de basisinfrastructuur, vertoont het werk kenmerken van het aanbod dat door andere structureel gesubsidieerde moderne dansgezelschappen wordt gebracht. Om die reden levert LeineRoebana een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van de dans in Nederland, maar is daarin niet uniek, aldus de commissie.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
Landelijk gezien is de spreiding van de voorstellingen van LeineRoebana in de verschillende regio's niet bovengemiddeld. De commissie vindt het echter positief dat LeineRoebana vanaf 2013 een steviger basis zoekt in het Chassé Theater in Breda, waar het huisgezelschap wil worden. Ook de voorgenomen samenwerking met Station Zuid in Tilburg sluit hierop aan. Hoewel uit de plannen nog weinig echte verbinding blijkt met de culturele infrastructuur in de provincie Noord-Brabant, concludeert de commissie dat de bijdrage aan de spreiding van van LeineRoebana op grond hiervan ruim voldoende is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
De subsidie die LeineRoebana in het kader van de basisinfrastructuur 2013-2016 heeft aangevraagd bij de gemeente Amsterdam gaat uit van een verdubbeling van het huidige bedrag dat het gezelschap ontvangt. De gemeente Breda heeft voor de komende periode een jaarlijkse projectsubsidiebijdrage toegezegd. Tevens heeft het gezelschap voor het eerst een aanvraag ingediend bij de provincie Noord-Brabant voor een bedrag van 100.000 euro. Indien alle gevraagde subsidies worden toegekend, is er volgens de commissie sprake van een stevige lokale bijdrage.

Toeslag
niet toekennen
LeineRoebana doet een beroep op de toeslag, omdat zij haar vermogen tot vernieuwen als een intrinsiek onderdeel van haar kunstenaarschap ziet. Daarnaast wil LeineRoebana met de oprichting van het Multidisciplinair Centrum voor Dans en Muziek een impuls geven aan de samenwerking tussen componisten, choreografen, dansers en musici en daarnaast nieuwe makers een kans bieden. Hoewel de commissie positief staat tegenover dit streven, vindt zij de plannen voor het Multidisciplinair Centrum voor Dans en Muziek matig uitgewerkt. Er wordt onvoldoende ingegaan op essentiële elementen als signatuur, doorstroming en artistieke betekenis, waardoor het onduidelijk blijft in hoeverre er sprake zal zijn van effecten die het eigen werk van het gezelschap overstijgen. Op grond hiervan ziet de commissie onvoldoende aanleiding om de door LeineRoebana gevraagde toeslag te honoreren.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van LeineRoebana te honoreren. De commissie adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 720.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein
Circuit midden 100 € 6.000 € 600.000
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 600.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar € 600.000
       
Gemiddeld per jaar € 300.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000