NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

LIKEMINDS

inleiding

Het Amsterdamse Likeminds profileert zich als gezelschap, producent en netwerk van jonge, stedelijke, cultureel en artistiek diverse kunstenaars die een stem geven aan de stadscultuur van nu. Likeminds ziet zich in samenstelling, mentaliteit, voorstellingen en publieksopbouw als een afspiegeling van de grote stad: divers, dynamisch, bevlogen en eigenzinnig. Likeminds maakt nieuw geschreven, professionele theaterproducties, waarin de hedendaagse stad als inspiratiebron en podium dient. In de projecten wil Likeminds de veelheid in stedelijke verscheidenheid omzetten in persoonlijke verhalen met een eigentijdse vorm. Een deel van de voorstellingen wordt op locatie gemaakt en gespeeld. De productietaak is voor Likeminds intrinsiek verbonden aan een traject van talentontwikkeling voor jongeren van 16 t/m 23 jaar. De leiding van Likeminds is in handen van Jarrod Francisco (algemeen directeur) en Caspar Nieuwenhuis (artistiek directeur).
De komende jaren wil Likeminds zich concentreren op de artistieke verdieping van een kleine groep makers die een ensemble gaan vormen, dat een aantal producties zal maken. In het Cocoons Festival werkt Likeminds samen met Toneelgroep Amsterdam. Een maker van Likeminds en een acteur van Toneelgroep Amsterdam maken samen een voorstelling. Deze voorstellingen worden elk seizoen in festivalvorm in Frascati gepresenteerd en zijn voorlopers van grotere coproducties tussen beide groepen in de toekomst. Khadija Massaoudi maakt 'Gnaoui', een muziektheatersolo geïnspireerd op de verhalen en muziek van haar West-Afrikaanse voorouders. 'Delfts Blues' wordt een strip-noir productie van Mustafa Duygulu met Delft als decor voor het gewelddadige leven van tragische spierbundels en moordlustige femme fatales. Deze productie vormt een double bill met 'Homo Fabula', een door Sarah Jonker geschilderd portret van een bedacht leven. 'De stad en geweld' wordt een productie op basis van de films 'City on Fire' en 'Reservoir Dogs'. De tekst wordt gemaakt door Chiron Holwijn en Oscar van Woensel. De regie is in handen van Teunkie van der Sluijs. 'De stad en het nachtleven' wordt een montagevoorstelling van regisseurs Jim Taihutu en Victor Ponten op basis van de roman 'Bright Lights, Big City' van Jay McInerney en hiphop track van zanger/producent Cee Lo Green. De productie wordt gemaakt met reclamebureau Habbekrats en Paradiso.
Likeminds wil in de jaren 2013 en 2014 in totaal 124 voorstellingen realiseren in de circuits van de kleine en middelgrote podia, voor naar verwachting 16.000 toeschouwers. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 439.500 euro.

Likeminds ontvangt in de periode 2009-2012 een meerjarig subsidie van het Fonds Podiumkunsten voor een bedrag van 189.444 euro per jaar. De gemeente Amsterdam subsidieert de groep momenteel voor een bedrag van 141.470 euro per jaar. Adviseurs van het Fonds hebben van Likeminds in de periode 2009-2012 acht voorstellingen van zes producties bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Likeminds als voldoende. Aan de ene kant hebben de (jonge) makers van Likeminds een sterke en energieke uitstraling en 'spreken zij de taal' van een publiek dat anders nauwelijks in het theater komt. Inherent aan de werkwijze van Likeminds was de keuze om de ontwikkeling van de verschillende makers voorop te stellen. De makers en het verhaal dat zij willen vertellen, staan centraal. Dit resulteerde volgens de commissie de afgelopen jaren echter in producties van wisselende kwaliteit. De ideeën voor de projecten vindt de commissie over het algemeen interessant, maar de zeggingskracht voor het publiek is erg wisselend. De acteerprestaties zijn over het algemeen goed. De spelers komen energiek en authentiek over. De regie en dramaturgie zijn volgens de commissie niet altijd even sterk. Zo is in de productie 'Anderen' het verloop vrij voorspelbaar, waardoor er in de loop van het stuk nog weinig spanning of verrassing zit. Een aantal producties van Likeminds ontbeert nog de nodige verdieping, of de rode draad in het verhaal is niet goed te volgen. Zo is in 'En..., roeren maar' het grootstedelijke verhaal goed herkenbaar, zeker voor het publiek dat Likeminds beoogt aan te spreken. Maar in de tekst of in de enscenering wordt er weinig extra betekenis aan toegevoegd. Dat gaat ten koste van de zeggingskracht, omdat de voorstelling hierdoor weer snel vervliegt. In 'Likeminds Bedankt' krijgt het publiek een staalkaart te zien van de voorstellingen van de groep. De commissie vindt deze presentaties over het algemeen aanstekelijk. Door de aard van het festival met ruimte voor experiment wordt er ook veel 'onaf' materiaal gepresenteerd.
De commissie vindt de vier centrale makers die voor de komende jaren worden genoemd interessant. Het zijn jonge mensen die nog aan het begin van hun ontwikkeling en carrière staan. Zij beschrijven ieder voor zich op heldere wijze wat hen beweegt. De overige makers die worden genoemd, vindt de commissie goed gekozen om nadere invulling te geven aan de ambities van de vier makers. Wel mist de commissie in de aanvraag een toelichting op wat deze makers tot een ensemble maakt. Het plan bevat geen visie van de artistieke leiding die de talenten en specifieke eigenschappen van de verschillende makers aaneensmeedt tot een eigen en herkenbaar, artistiek profiel voor Likeminds. De gezamenlijke inspiratiebron, de hedendaagse stad, vindt de commissie als artistieke basis niet sterk genoeg. Dat maakt een groep nog niet samenhangend of onderscheidend. Bovendien bevat de aanvraag geen reflectie op de wisseling van makers van de vorige periode naar de toekomst. Zo is onduidelijk waarom enkele makers die de afgelopen jaren veel projecten hebben gerealiseerd, ontbreken in het ensemble.
De projecten voor de toekomst zijn volgens de commissie erg schetsmatig opgesteld en weinig concreet ingevuld. Daardoor ontstaat ook uit de plannen geen helder beeld van wat de makers en projecten bindt en in het verlengde daarvan wat de oorspronkelijkheid van Likeminds als producerende instelling is.
De commissie Theater heeft in het advies voor de periode 2009-2012 als aandachtspunt aangegeven dat de 'open' visie van de artistieke leiding van Likeminds ten aanzien van inhoud en vorm enigszins ten koste gaat van de scherpte van het artistieke profiel van de groep. De commissie is nu van mening dat dit artistieke profiel zich in de afgelopen jaren niet helder heeft ontwikkeld. Likeminds bestaat uit een groep jonge en op zich talentvolle makers, maar zij vormen in de ogen van de commissie maar tot op beperkte hoogte een herkenbare eenheid met artistieke signatuur. De plannen voor de toekomst geven de commissie ook niet het vertrouwen dat zich in de komende jaren alsnog een sterker gemeenschappelijk profiel zal ontwikkelen.

Ondernemerschap
voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Likeminds als voldoende. De bedrijfsmatige organisatie is op orde. De groep heeft een klein bureau en houdt zo de overhead laag. De stichting is financieel gezond. Likeminds heeft binnen de hoofdstedelijke alliantie een aantal sterke samenwerkingspartners gevonden, onder meer Stadsschouwburg Amsterdam, Toneelgroep Amsterdam en Theater Frascati, waar Likeminds huisgezelschap wordt.
Op het gebied van het publieksbereik plaatst de commissie kritische kanttekeningen. De groep verwacht een vergelijkbaar publieksbereik als in 2010 en 2011, maar met veel minder voorstellingen. Dat betekent een forse groei in de gemiddelde bezetting van de voorstellingen vergeleken met de afgelopen jaren. Dit vraagt volgens de commissie om een aanpassing van de marketing- en publiciteitsinzet. De marketingstrategie is volgens de commissie echter erg algemeen en blijft in grote lijnen dezelfde doelgroepen en instrumenten hanteren als de afgelopen jaren. Het is onduidelijk waarom die de komende jaren tot meer bezoekers zullen leiden. Bovendien worden de marketingstrategieën voor de afzonderlijke projecten nauwelijks concreet uitgewerkt. De commissie vindt het op dit punt een gemiste kans dat de bijdrage van de sterke partners die genoemd worden, bijvoorbeeld bij het project 'De stad en het nachtleven', niet beter wordt uitgewerkt. De groep geeft verder aan dat met de alliantie die Likeminds aangaat in Amsterdam, het publieksbereik in de breedte moet groeien. Het effect hiervan wordt door de aanvrager echter niet helder ingeschat en onderbouwd. Bovendien heeft deze alliantie volgens de commissie niet zonder meer effect op het publieksbereik buiten Amsterdam. Al met al heeft de commissie op basis van de aanvraag weinig vertrouwen in de beoogde hogere bezetting.
Likeminds zoekt actief naar verbreding van inkomstenbronnen naast de subsidies van de gemeente en het Fonds Podiumkunsten. Daarmee beoogt de groep een flinke stijging van de eigen inkomsten. Naast hogere publieksinkomsten gaat het dan om samenwerkingsverbanden met bedrijven. De keuzes die de groep daarin maakt, vindt de commissie over het algemeen goed en passend bij de doelgroep. Over een deel van de inkomsten die hieruit moeten voortkomen heeft de groep al afspraken gemaakt. Maar de grootste inkomstengroei moet volgens de begroting komen uit de publieksinkomsten. Daar plaatst de commissie belangrijke kanttekeningen bij, die in het verlengde liggen van de kanttekeningen bij het publieksbereik. Likeminds wil de stijging in publieksinkomsten realiseren door meer in de middenzalen te gaan spelen, tegen hogere uitkoopsommen. De ervaringen in de middenzalen van de groep zijn echter beperkt. Met name de resultaten van Likeminds buiten Amsterdam zijn matig geweest in de afgelopen jaren. Likeminds vertrouwt hier sterk op het netwerk van Frascati, maar het is onduidelijk of er al concrete afspraken met podia gemaakt zijn. De makers van Likeminds zijn nog vrij onbekend en de toelichting op de verkoop is in de aanvraag zeer summier. De commissie is er dan ook niet op voorhand van overtuigd dat Likeminds de gestelde doelen met betrekking tot verkoop en publieksinkomsten zal realiseren.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie schaart het werk van Likeminds onder het teksttheater. Zij constateert dat er behalve Likeminds veel instellingen zijn in Nederland die zich bezighouden met teksttheater. Er zijn zowel instellingen binnen de basisinfrastructuur als ongesubsidieerde producenten die teksttheater maken en spelen. Echter, in vergelijking met deze andere instellingen onderscheidt Likeminds zich door de verschillende achtergronden van de makers en het daaruit voortkomende repertoire dat gericht is op een jong publiek met een cultureel diverse samenstelling. Daarin is Likeminds echter niet uniek. De bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie daarom als ruim voldoende.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage van Likeminds aan de spreiding als neutraal. Door zijn vestigingsplaats Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is, levert Likeminds geen bijdrage aan de spreiding. Bovendien blijkt uit het plan dat verreweg de meeste voorstellingen worden gespeeld in Amsterdam. Daarmee draagt de groep weinig bij aan het spreiden van voorstellingen naar plekken waar weinig theateraanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
Likeminds ontvangt momenteel een structureel subsidie van de gemeente Amsterdam van 141.470 euro per jaar. Voor de periode 2013-2016 vraagt de groep een bijdrage van 230.000 euro van de gemeente Amsterdam. Als deze aanvraag wordt gehonoreerd is er sprake van een stevige lokale bijdrage.

Toeslag
niet van toepassing
Likeminds heeft geen toeslag aangevraagd.

conclusie

De commissie adviseert om de aanvraag van Likeminds te honoreren voor zover het budget dat toelaat.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 439.500
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 79 € 3.000 € 237.000
Circuit midden 45 € 4.500 € 202.500
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 439.500
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar 0 *

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000