NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

SLAGWERK DEN HAAG

organisatie/i_116/SlagwerkGroep.jpg

Slagwerkgroep Den Haag

inleiding

Slagwerk Den Haag is een gespecialiseerd slagwerkensemble dat zich sinds kort weer in Den Haag heeft gevestigd. Fedor Teunisse is artistiek leider. Per 1 september 2012 is Liesbeth Kok zakelijk leider. Slagwerk Den Haag wil met een grote openheid en inventiviteit een actieve invulling geven aan muziek van nu. Het gezelschap doet dit middels zeer uiteenlopende projecten: jeugdprogramma's, multidisciplinaire voorstellingen, concertprogramma's waarin wordt geput uit de complete westerse slagwerkliteratuur en programma's waarin nieuw geschreven werk centraal staat.
Volgens de aanvraag neemt Slagwerk Den Haag tussen de muziekensembles een volstrekt eigen positie in als de enige slagwerkspecialist met een continue focus op actuele gecomponeerde muziek. Het ensemble ziet zichzelf als een jong gezelschap met een dynamische uitstraling. Het ensemble vindt dat de traditionele manier van luisteren naar concerten aan slijtage onderhevig is en niet meer aansluit bij jongere generaties. Daarom besteedt Slagwerk Den Haag altijd aandacht aan de context en vorm van een concert. Zo wil het een 'aansprekende lading' aan de beleving van de muziek toevoegen.
In de aanvraag beschrijft het ensemble voor de komende twee jaar tien projecten in detail. Daarnaast speelt Slagwerk Den Haag vaak in op de actualiteit en vragen uit de markt. Op het programma staan onder meer een project rondom John Cage, een feestelijk jeugdprogramma rond het 35-jarig bestaan en een vervolg op het muziektheaterstuk 'Words and Beyond' van Seung-Ah Oh. Ook staat er een coproductie met muziektheatergezelschap Via Berlin gepland, een communityproject 'City of Sounds' en een coproductie met VocaalLAB en Club Guy & Roni met als titel 'The Naked Lunch'. Daarnaast zal er een serie concerten plaatsvinden met werken van onder meer Grisey, Xenakis en Reich. Samen met Ralph van Raat onderzoekt het ensemble 'oorsprong, overeenkomsten, verschillen en de ware identiteit van piano en slagwerk'.
Slagwerk Den Haag wil in de jaren 2013 en 2014 per jaar 75 voorstellingen realiseren in alle circuits. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 317.400 euro per jaar, inclusief toeslag.

Slagwerk Den Haag ontvangt in de periode 2009-2012 een jaarlijkse subsidie van 161.440 euro van het Fonds Podiumkunsten.
Daarvá³á³r ontving de instelling subsidie van het Rijk in het kader van de cultuurnota.
In de periode 2009-2012 zijn negen concerten bezocht door adviseurs van het Fonds.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De commissie vindt de artistieke kwaliteit van Slagwerk Den Haag goed. Het ensemble bestaat uit uitstekende musici. Slagwerk Den Haag streeft ernaar om werkelijk contact te maken met het publiek. De commissie vindt dat zij hierin goed slaagt, onder meer door de doordachte manier waarop het ensemble zijn concerten vormgeeft en zich presenteert op het podium. De concerten zijn hierdoor altijd een belevenis. De programmering is zeer divers, waardoor Slagwerk Den Haag zich in verschillende circuits kan begeven. Hiertoe gaat het ensemble verbintenissen aan met dansgroepen en andere ensembles. De commissie juicht dit toe, maar merkt daarbij op dat zij niet alle samenwerkingen in de afgelopen jaren even geslaagd vond.
De voorliggende plannen geven het vertrouwen dat het gezelschap de samenwerkingspartners voor de komende jaren zorgvuldig heeft gekozen. De plannen liggen in lijn met de huidige activiteiten. De commissie is te spreken over de uiteenlopende programma's die Slagwerk Den Haag presenteert. Ondanks de verscheidenheid blijkt hieruit een helder artistiek profiel. Het ensemble brengt een hoogwaardige inhoud in een aantrekkelijke vorm. Slagwerk Den Haag laat zien dat hedendaagse muziek er niet alleen is voor een kleine groep liefhebbers, maar dat er vele mogelijkheden zijn om ook andere groepen te bereiken. De commissie waardeert hoe zij experimentele concerten voor een klein publiek afwisselt met programma's waarbij grotere publieksgroepen bereikt kunnen worden. De beoogde samenwerkingen met Via Berlin en Boukje Schweigman zijn mooie voorbeelden van het tweede soort programma's. Ook is de commissie benieuwd naar de uitkomsten van het community-artproject. Zij vindt de opzet en de uitwerking hiervan goed passen bij de praktijk van het ensemble. Daarnaast is de commissie enthousiast over de wijze waarop de groep omgaat met opdrachtcomposities: Slagwerk Den Haag weet componisten van (internationaal) formaat aan zich te binden, met wie intensief wordt samengewerkt.

Ondernemerschap
zwak
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Slagwerk Den Haag als zwak. De commissie constateert dat Slagwerk Den Haag zich in het nabije verleden steeds als een creatieve ondernemer heeft opgesteld. Met een kleine staf heeft het gezelschap veel producties op poten gezet en zeer veel speelbeurten gerealiseerd. Het kritische oordeel dat de commissie desondanks velt, vindt zijn oorsprong vooral in de begroting. Slagwerk Den Haag vraagt een flinke subsidieverhoging aan, maar de begroting die daaraan ten grondslag ligt overtuigt de commissie allerminst. Het belangrijkste kritiekpunt richt zich op de hoogte van de publieksinkomsten. Deze waren de afgelopen jaren zeer stabiel, gemiddeld ruim 1.500 euro per concert. Slagwerk Den Haag verhoogt dit bedrag in 2013-2014 naar 2.500 euro zonder deze sterke toename ook maar enigszins aannemelijk te maken. Ook plaatst de commissie kanttekeningen bij diverse kostenstijgingen. Hoewel zij er begrip voor heeft dat het gezelschap de zakelijke staf enigszins wil uitbreiden, verbaast het de commissie bijvoorbeeld dat een verdrievoudiging van de aanstelling van de pr-medewerker niet leidt tot enige verbetering van de bezoekcijfers per concert. Ook stijgen de materiële kosten flink harder dan het aantal activiteiten. De bedrijfsvoering wordt hiermee minder efficiënt dan deze nu is.
Ook op andere vlakken is er ruimte voor verbetering: De aanvraag is ambitieus in de verhoging van het aandeel overige eigen inkomsten op de begroting, maar een helder en gestructureerd plan om dit te realiseren, ontbreekt. Ook zijn de marketingplannen onder de maat. Weliswaar is de positionering van het ensemble helder, maar de doelgroepen en de benadering hiervan zijn dat niet. Slagwerk Den Haag beschrijft hoe de groep in diverse circuits wil spelen en zo verschillende publieksgroepen wil bereiken. Dit wordt echter nergens in de aanvraag gespecificeerd of aannemelijk gemaakt. De commissie ziet dit als een gemiste kans: Slagwerk Den Haag heeft met de beschreven plannen een flink potentieel dat met deze marketingstrategie te weinig wordt benut. Ruimte voor verbetering ziet de commissie ook in de samenstelling van het bestuur. Expertise op het gebied van marketing, werving van (private) fondsen en sponsoring is niet aanwezig, afgaande op de meegestuurde cv's van de bestuursleden.

Bijdrage aan de pluriformiteit
zeer goed
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit van de podiumkunsten in Nederland als zeer goed. Het ensemble brengt hedendaagse muziek: een genre dat weliswaar af en toe door de instellingen in de basisinfrastructuur wordt gebracht, maar toch vooral te horen is op slechts een beperkt aantal gespecialiseerde podia in Nederland. Deze podia worden voor een flink deel bespeeld door andere gesubsidieerde gezelschappen. Slagwerk Den Haag onderscheidt zich in hoge mate van deze gezelschappen door de zeer consequente manier waarop zij samenwerkingen aangaat met (podium)kunstenaars buiten de hedendaagse muziek en de jeugdconcerten (met meestal speciaal hiervoor gecomponeerd werk). De instelling levert daarmee een zeer belangrijke bijdrage aan de pluriformiteit van het landschap.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende. Hoewel de standplaats Den Haag is, en het ensemble op deze wijze geen bijzondere bijdrage levert aan de spreiding, presenteert het zich met regelmaat op podia door het gehele land. Deze optredens vinden vaak plaats buiten de vier grote steden.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Slagwerk Den Haag heeft in de afgelopen periode geen structurele subsidie ontvangen van een provincie of gemeente. Voor de periode 2013-2016 heeft het ensemble bij de gemeente Den Haag 100.000 euro per jaar aangevraagd. Als Den Haag dit bedrag toekent, levert dat een beperkte lokale bijdrage op.

Toeslag
niet toekennen
Slagwerk Den Haag meent in aanmerking te komen voor een toeslag vanwege het structureel ontwikkelen van nieuw repertoire, de focus op nieuw werk voor jeugd, het werken met een nieuwe lichting componisten en slagwerkers en de innovatie in presentatievormen. De commissie stelt zich op het standpunt dat er op zich sprake is van vormen van innovatie, echter zij meent dat de aanvrager onvoldoende heeft weten te onderbouwen dat er met deze activiteiten ook extra kosten gemoeid zijn. Veel van de genoemde activiteiten, zoals ontwikkelen van repertoire en experimenteren met nieuwe vormen van podiumpresentatie, worden al langer ontplooid en zijn al deel van de bedrijfsvoering. Bovendien kan Slagwerk Den Haag een subsidieverhoging ten opzichte van de huidige periode tegemoet zien en neemt het aantal activiteiten slechts beperkt toe. Om die reden meent de commissie dat het ensemble de innovatieve activiteiten uit de verhoging van het subsidie moet kunnen dekken.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Slagwerk Den Haag te honoreren. Zij adviseert geen toeslag toe te kennen. Het geadviseerde subsidiebedrag is 219.500 per jaar. Dit is een lager bedrag dan Slagwerk Den Haag heeft aangevraagd. De verlaging komt door een te hoog gekozen basisbedrag voor de concerten in het grote circuit. Gezien het formaat voorstellingen (muziektheaterproducties die zijn gemaakt voor het middencircuit en concertante uitvoeringen met bijvoorbeeld ASKO|Schönberg) is het laagste basisbedrag passender voor het grote circuit.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 634.800
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 70 € 1.500 € 105.000
Circuit midden 44 € 3.500 € 154.000
Circuit groot 36 € 5.000 € 180.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 439.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar € 439.000
       
Gemiddeld per jaar € 219.500

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000