NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

TAM TAM PRODUCTIONS

Tam Tam

inleiding

Tam Tam Productions, gevestigd in Baarn, is een productiebureau op het gebied van wereldmuziek en jazz. De stichting heeft vijf percussie-ensembles onder zijn hoede, waarvan er vier zijn geformeerd rondom percussionist Lucas van Merwijk. Het betreft Cubop City Big Band, Drums United, Van Merwijks Music Machine, Drumix! en Gianna Tam & Band. De artistieke leiding van Tam Tam Productions is in handen van Van Merwijk, de zakelijke leiding wordt gevoerd door Roosje den Hertog.
Doelstelling van Tam Tam Productions is 'kwalitatief hoogwaardige wereldmuziekproducties te ontwikkelen, waarbij de samensmelting van verschillende (wereld)muziek genres met jazz en popstromingen centraal staat'. Er worden door alle ensembles ieder jaar nieuwe producties opgestart.
De projecten van Tam Tam Productions komen tot stand vanuit de gedachte dat ritme de verbindende factor is van alle culturen. De instelling werkt dan ook samen met percussionisten en andere instrumentalisten van verschillende muzikale en etnische achtergronden. Cubop City Big Band is naar eigen zeggen de enige bigband in Europa die zich richt op Zuid-Amerikaanse muziek in bigband uitvoering; Drums United is de enige Nederlandse slagwerkgroep waarin diverse drumtradities zijn vertegenwoordigd; Van Merwijks Music Machine wisselt vrijwel jaarlijks van bezetting, afhankelijk van het muzikale thema; bij slagwerkduo Drumix! staat de interactie tussen twee slagwerkers centraal; Gianna Tam Band is het jong talent project van de stichting onder leiding van percussioniste en zangeres Gianna Tam.
Voor het circuit van kleine zalen wordt subsidie aangevraagd voor de groepen Van Merwijks Music Machine, Drumix! en Gianna Tam & Band.
Van Merwijks Music Machine (VMMM) is een jaarlijks van bezetting wisselende groep, afhankelijk van het thema en de buitenlandse gast. Doelstelling is het realiseren van bijzondere muzikale combinaties. Voor de komende jaren worden de volgende projecten gestart: 'Cuban Golden Classic' (2013); 'Casablanca-Instanbul' (2014); 'Bollywood the Hard Way' (2015) en 'Bang Bang!' (2016).
Drumix! bestaat reeds twaalf jaar en is een slagwerkduo waarbij de interactie tussen twee slagwerkers centraal staat. In de eerste samenstelling werkte Van Merwijk samen met de Senegalese percussionist Aly N’Diaye Rose. Voor de komende periode is Van Merwijks partner de jonge percussioniste, drumster en zangeres Gianna Tam. In het project getiteld 'The Next Generation' wordt aan een nieuw slagwerkconcept gewerkt.
Voor Gianna Tam & Band vormt (elektronische) muziek uit de jaren tachtig de inspiratiebron voor eigen repertoire dat samen met syntheziserspeler Maarten Helsloot wordt gerealiseerd.
De Cubop City Big Band wil het fenomeen Cubop – het samengaan van Cubaanse muziek en Bebop – volgens de aanvrager behouden en van nieuwe impulsen voorzien. Het project 'Otro Mundo' is enkele jaren geleden gestart met de thema’s Venezuela, Colombia en Uruguay. In de komende seizoenen krijgt het project een vervolg met de thema’s Brazilië, Puerto Rico, Santo Domingo en Peru.
Voor het circuit van grote zalen komt er een vervolg op 'European Heartbeat' van de formatie Drums United. Van Merwijk wil de diversiteit van de binnen Europa aanwezige slagwerktradities onder aandacht brengen waarbij afwisselend per seizoen wordt samengewerkt met slagwerkers uit Schotland, Bulgarije, Ierland, Zwitserland, Turkije en Spanje. 'European Heartbeat' is gestart in seizoen 2011-2012 en zal vervolgd worden tot en met seizoen 2015-2016 met concerten in binnen- en buitenland.
Tam Tam Productions wil in de jaren 2013 en 2014 jaarlijks 72 concerten realiseren en vraagt hiervoor een subsidiebedrag aan van 238.500 euro per jaar.

Tam Tam Productions ontving voor de periode 2009-2010 een tweejarige projectsubsidie van het Fonds Podiumkunsten van 26.350 euro per jaar.
Voor de periode 2011-2012 ontvangt Tam Tam Productions een tweejarige projectsubsidie van 36.557 euro per jaar.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De adviescommissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van het aanbod van Tam Tam Productions als ruim voldoende. Artistiek leider Lucas van Merwijk is in haar ogen een sterke muzikale persoonlijkheid die als drijvende kracht achter de diverse projecten voortvarend en doelgericht te werk gaat. Hij beschikt als musicus over een grote mate van vakmanschap, wat ook geldt voor de musici met wie hij zich omringt. De verschillende groepen die onder de vlag van de stichting opereren, vindt de commissie niet over de hele linie even interessant. Ook acht zij de inhoudelijke samenhang tussen de activiteiten gering. Zo vindt de commissie de muziek van Van Merwijks Music Machine weinig oorspronkelijk, omdat het gebruik maakt van een fusion-idioom dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw is ontstaan, zonder daar herkenbare eigen elementen aan toe te voegen. De uitvoeringen moeten het daardoor vooral hebben van de virtuositeit van de musici en een voortdurende uitwisseling van solo’s, wat de zeggingskracht beperkt. De commissie is wel enthousiast over de kwaliteit van Drums United. Op grond van het videomateriaal bij de aanvraag komt zij tot de conclusie dat van Merwijk er goed in slaagt met dit ensemble de muzikale en theatrale mogelijkheden van een slagwerkconcert optimaal te benutten. Met deze groep wordt ook instrumentale virtuositeit als vertrekpunt genomen en daarmee wordt vervolgens een boeiende interculturele uitwisseling bereikt. Percussie staat bij deze groep volledig centraal, waarbij fysieke energie en spektakel bijdragen aan een sterke zeggingskracht.
Voor de Cubop City Big Band geldt net als voor de andere groepen dat hierin uitstekende musici zijn samengebracht. De commissie vindt de arrangementen echter niet bijzonder interessant; zij is van mening dat het traditionele cubop-genre een interessantere uitwerking zou kunnen krijgen. Het initiatief is weliswaar oorspronkelijk vanwege het feit dat er nauwelijks vergelijkbare big bands actief zijn op dit terrein, maar de commissie vindt het jammer dat de interpretatie die de Cubop City Big Band aan het historisch materiaal geeft niet veel verder gaat dan een uitvoering met een moderne, gepolijste ensembleklank. Zij vindt dit geen vooruitgang ten opzichte van het karakteristieke, rauwe geluid dat de traditionele cubop karakteriseert.
Bij de beoordeling van de plannen voor de komende periode stelt de commissie vast dat de kracht van Tam Tam Productions vooral tot uitdrukking komt in hetgeen in de praktijk wordt gerealiseerd met een succesformule als Drums United, en minder in de beschrijving van een artistieke visie. Het plan is concreet en praktisch, maar bevat geen overkoepelende visie die duidelijk maakt wat de verschillende projecten met elkaar verbindt, anders dan de persoon Lucas van Merwijk. De kerngedachte in de aanvraag dat ritme de verbindende factor van alle culturen is, vindt de commisse te globaal als uitgangspunt voor een artistieke signatuur. Zij kan op grond van het plan dan ook niet vaststellen dat met de diverse groepen en producties gezamenlijk een synergie wordt bereikt. De muziek van de Gianna Tam Band vindt de commissie stilistisch dusdanig afwijkend van het overige aanbod van Tam Tam Productions, dat dit de onduidelijkheid over de artistieke signatuur vergroot. Voor wat betreft de afzonderlijke producties voor de komende jaren is zij positief over de programma’s van de Cubop City Big Band, die helder zijn beschreven en een boeiend en gevarieerd spectrum beslaan van muziektradities. Verder vindt zij het interessant dat Drums United met het 'European Heartbeat' project aandacht wil besteden aan de diverse slagwerktradities die in Europa aanwezig zijn.

Ondernemerschap
voldoende
De commissie is positief over de effectiviteit van de bedrijfsvoering van Tam Tam Productions; de organisatie is efficiënt en er wordt een indrukwekkende output gerealiseerd aan concerten in binnen- en buitenland. Zij maakt daarbij de kanttekening dat het zakelijk beleid in hoge mate afhankelijk is van de expertise en ervaring van de zakelijk leider. De slagkracht van de organisatie zou wellicht kunnen worden vergroot door aanvullende expertise op het terrein van ondernemerschap te waarborgen bij de samenstelling van het bestuur. Uit de aanvraag blijkt dat betrokkenheid van het bestuur vooral is gericht op artistieke en financiële zaken, terwijl extra inbreng op het terrein van marketing en fondsenwerving nuttig zou zijn. In het plan is geen toelichting gegeven op de wijze waarop samenwerking met uiteenlopende partners kan bijdragen aan het verdienmodel. De samenwerkingsverbanden die worden genoemd zijn artistiek gemotiveerd, ofwel hebben de vorm van een opdrachtrelatie, zoals in de samenwerking met impresario’s en internationale boekingskantoren.
Tam Tam Productions gaat in de begroting uit van een grote afhankelijkheid van inkomsten uit optredens en meerjarige subsidie van het Fonds. Er is ondersteuning van een slagwerkfabrikant, maar er zijn geen inkomsten begroot uit bijdragen van private fondsen of particulieren. De commissie acht een betere spreiding van risico's tussen de inkomstenbronnen wenselijk. Ondanks het feit dat in de periode 2009-2011 de publieksinkomsten zijn gedaald, wordt gerekend op een stijging in 2013 van meer dan 30%. De commissie constateert dat de stijging in het plan voldoende is onderbouwd: de intensivering van de samenwerking met enkele buitenlandse impresariaten zal het aantal boekingen doen toenemen en parallel daaraan zullen de publieksinkomsten toenemen.
Wat voor het artistieke beleid geldt, gaat ook op voor de marketing: er is geen sprake van een overtuigende visie, maar in de praktijk blijkt desalniettemin dat de stichting goede resultaten weet te behalen. Tam Tam Productions bereikt een groot en trouw publiek, maar slaagt er in de aanvraag niet in de eigen positionering goed over het voetlicht te brengen. Met uitzondering van de Cubop City Big Band wordt niet overtuigend beschreven hoe de verschillende groepen zich verhouden tot andere aanbieders op het terrein van wereldmuziek en slagwerkprogramma’s. De doelgroepen zijn in zeer algemene termen benoemd en daarmee te weinig specifiek om als uitgangspunt te kunnen dienen voor een doelgericht marketingbeleid. De commissie constateert dat de instelling geen gelijke tred houdt met ontwikkelingen op het terrein van marketing; dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat in het plan alleen sprake is van het onderhouden van een website en niet wordt ingegaan op de mogelijkheden die sociale netwerksites bieden.


Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage van Tam Tam Productions aan de pluriformiteit van het Nederlandse muzieklandschap als ruim voldoende. Binnen het genre wereldmuziek zijn veel ensembles actief, waarvan het merendeel zich beweegt buiten de gesubsidieerde sector en de basisinfrastructuur. Toch is het aantal podia waarop deze muziek te beluisteren is, beperkt. De aanvrager levert daarom een bijdrage aan de pluriformiteit, maar is niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende. Hoewel Tam Tam Productions gevestigd is in Baarn voeren de onder de organisatie opererende ensembles daar geen activiteiten uit op structurele basis. Er kan derhalve niet gesproken worden van een regionale worteling. Wel vindt een relatief groot deel van de activiteiten plaats in de diverse regio's buiten de grote steden.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
Tam Tam Productions heeft geen bijdrage gevraagd aan de provincie of gemeente.

Toeslag
niet van toepassing
Tam Tam Productions heeft geen toeslag aangevraagd.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Tam Tam Productions te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
De commissie adviseert de aanvraag te honoreren voor een bedrag van 242.500 euro. Dit bedrag wijkt af van het bedrag in de aanvraag, omdat de aanvrager bij de berekening van het gevraagde bedrag een fout heeft gemaakt.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 477.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 50 € 1.000 € 50.000
Circuit midden 14 € 2.500 € 35.000
Circuit groot 80 € 5.000 € 400.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 485.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar 0*

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000