NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

WARD/WARD (ANN VAN DEN BROEK)

WArd/waRD

inleiding

WArd/waRD is de organisatie rond het werk van choreografe Ann Van den Broek. Het gezelschap opereert bewust vanuit een Nederlands/Vlaamse identiteit waarbij het in Nederland opereert vanuit Stichting WArd/waRD en in België vanuit vzw WArd/waRD. Ann Van den Broek wil met de stichting en met de vzw in coproductie werken en vanuit een identieke doelstelling activiteiten ontplooien. WArd/waRD werkt niet met een vast dansersensemble, maar wel is er sprake van een continuïteit in samenwerkingen. Kunstenaars als muzikant/componist Arne Van Dongen, lichtontwerper Bernie van Velzen en scenograaf Niek Kortekaas zijn structureel onderdeel van de artistieke crew.
De bewegingsstijl van Ann Van den Broek kenmerkt zich volgens de aanvraag door de dualiteit "abstractie versus emotie". Het expressieve karakter wordt getemperd door de fascinatie voor een "strakke, uitgepuurde vormentaal". Dit is zichtbaar in de bewegingen en in de strenge choreografische structuur. Deze laatste bevat twee spanningsvelden, zijnde de vastgelegde compositie versus improvisatiemomenten. Ritmiek en repetitieve bewegingen spelen daarbij een belangrijke rol. De bron voor het werk van Ann Van den Broek is vaak autobiografisch. De bevindingen die daar uitkomen, worden universeel gemaakt en vervolgens in een maatschappelijke context geplaatst, aldus de aanvraag.
Naast het ontwikkelen van een eigen bewegingstaal heeft Ann Van den Broek de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het gebruik van ruimtelijke middelen. In de periode 2013-2014 wil zij de door haar ontwikkelde benadering en de in de afgelopen elf jaar opgedane artistieke ervaring verzilveren en uitbouwen naar een nieuw idioom. De zeggingskracht van haar bewegingstaal en met de dynamiek en het communicatieve vermogen van geluid, ruimte en filmbeelden moeten zich met elkaar gaan verbinden en versterken tot één zelfstandige beeldtaal. Zij richt zich hierbij op de doelgroep jongvolwassenen en volwassenen, bestaande uit zowel de ervaren danstoeschouwer als de leek.
WArd/waRD heeft in Nederland een samenwerkingsverband met Korzo Producties in Den Haag. Het is de intentie dat in de toekomstige periode tevens uitgebreid samengewerkt zal worden met het Chassé Theater in Breda. In België resideert het gezelschap in ccBerchem te Antwerpen.
WArd/waRD wil in de jaren 2013 en 2014 in totaal 128 voorstellingen realiseren. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 576.000 euro.
De voorstellingen die gepland staan in de kleine zaal zijn 'The In-Side-Out Jamsessie' en 'Q61 Sololijnen'. Voor de middenzaal worden twee nieuwe groepsstukken gemaakt, genaamd 'The Red Piece' en 'The Black Piece'. Ook zal eerder werk van Ann Van der Broek in reprise worden genomen en wordt er ruimte gecreëerd voor verdere internationale afzet van het werk. De verkoop van de voorstellingen is in handen van de organisatie zelf, in samenwerking met de bij de voorstellingen betrokken partners.

WArd/waRD ontvangt in de periode 2009-2012 geen structurele subsidie. Wel ontving de stichting in de periode 2009-2010 en in de periode 2011-2012 een tweejarige projectsubsidie van het Fonds Podiumkunsten. Het subsidie in de periode 2011-2012 bedraagt maximaal 491.720 euro.
Er zijn ter beoordeling door WArd/waRD drie DVD's met voorstellingsregistraties beschikbaar gesteld. Dit betreft registraties van de voorstellingen 'Q61', 'We Solo Men' en 'Ohm'.
In 2008 ontving de voorstelling 'Co(te)lette' een Zwaan (VSCD Dansprijs) voor de beste dansproductie.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De commissie kent choreografe Ann Van den Broek als een interessante kunstenaar met een sterke artistieke signatuur. De oorspronkelijke voorstellingen van WArd/waRD kennen volgens de commissie een grote emotionele intensiteit, die wordt gekoppeld aan een zeer gestructureerde en analytische uitwerking. Dit resulteert in een sterk en spannend bewegingsvocabulaire dat getuigt van een hoge mate van vakmanschap. Uit het werk van Ann Van den Broek spreekt volgens de commissie een groot verlangen en een oprechte noodzaak om zich uit te drukken in dans, hetgeen krachtige en vaak heftige voorstellingen oplevert.
De commissie is positief over het streven van Ann Van den Broek om in de periode 2013-2014 voor zichzelf een artistiek parcours uit te zetten, waarbinnen zij zich verder kan ontwikkelen als choreograaf. Uit de helder geschreven plannen spreekt onmiskenbaar een grote intrinsieke motivatie en gedrevenheid. Zoals Ann Van den Broek zelf aangeeft, heeft zij zichtbaar een fase van introspectie achter de rug. De commissie is van mening dat deze periode heeft geresulteerd in werk dat op nauwkeurige wijze werd geconstrueerd, maar dat in die constructie en thematiek ook zeer hermetisch werd. Hierdoor wisten de laatste voorstellingen van Ann Van den Broek soms minder goed te communiceren.
De commissie is dan ook positief over de zelfreflectie die uit de aanvraag spreekt en kan zich vinden in het streven van Ann Van den Broek om meer ruimte en lucht in haar voorstellingen te brengen. De commissie is van mening dat dit de zeggingskracht van haar voorstellingen nog verder kan versterken. Wel constateert de commissie dat de strak vastgelegde werkwijze en zware themakeuzes die in de toekomstplannen staan beschreven, enigszins contrasteren met de behoefte van Ann Van den Broek om haar werk open te breken en een nieuwe artistieke fase in te luiden. Het risico dat de gewenste veranderingen worden overschaduwd door een verdere voortzetting of herhaling van het gekende weerbarstige repertoire, acht zij om die reden niet uitgesloten.
Desondanks heeft de commissie op basis van het plan voldoende vertrouwen in een interessante toekomstige artistieke koers. Het streven naar een zelfstandige beeldtaal, waarin de bewegingstaal van Ann Van den Broek samen met geluid, ruimte en filmbeelden versmelten tot een gestileerde climax, vindt de commissie een interessant uitgangspunt en een goed vervolg in de ontwikkeling van het werk van Ann Van den Broek. Op basis van het bovenstaande beoordeelt zij de artistieke kwaliteit van WArd/waRD als goed.

Ondernemerschap
goed
WArd/waRD is een relatief jong gezelschap dat tot op heden enkel subsidie op projectbasis heeft ontvangen. De commissie constateert dat de organisatie in de afgelopen jaren weinig financiële reserves heeft weten op te bouwen, waardoor er van een solide financiële basis nog onvoldoende sprake is. Zij heeft er op basis van de ingediende plannen echter vertrouwen in dat WArd/waRD hier in de toekomst een verbetering in kan realiseren.
De commissie constateert dat WArd/waRD in de afgelopen jaren voldoende expertise heeft opgebouwd om ook zakelijk en productioneel op eigen benen te kunnen staan. De Vlaams/Nederlandse identiteit van de organisatie en van maakster Ann Van den Broek wordt volgens de commissie mooi weerspiegeld in het stevige netwerk van samenwerkingspartners dat de organisatie zowel in Vlaanderen als Nederland heeft opgebouwd. Het feit dat in de komende periode de samenwerking met Korzo Producties in de toekomst wordt voortgezet en het Chassé Theater (Breda) zich eveneens aan WArd/waRD heeft verbonden, vindt de commissie positief, aangezien dit het gezelschap de beschikking geeft over additionele middelen en personeel.
De commissie is positief over de profilering van het gezelschap in binnen- en buitenland en heeft er vertrouwen in dat de beoogde ambities voor het aantal speelbeurten kunnen worden waargemaakt. Wel constateert zij een aanzienlijke verhoging van eigen inkomsten, die in de aanvraag onvoldoende onderbouwd wordt. Alhoewel de activiteiten die in de aanvraag worden genoemd, zoals het verhogen van het aantal speelbeurten in de middenzaal, zouden kunnen leiden tot een dergelijke stijging, vindt de commissie dit een risicovolle aanname. Mede gezien het feit dat in haar ogen de aanzienlijke groei van de publieksinkomsten niet in verhouding staat tot de relatief kleine groei van het aantal speelbeurten.
De commissie merkt tot slot op dat de aanvraag blijk geeft van een doordachte aanpak van marketing en publiciteit. Ondanks haar kanttekening over de begrote publieksinkomsten heeft zij er vertrouwen in dat het binnen de mogelijkheden van WArd/waRD ligt om de beschreven ambities te realiseren. Op basis hiervan beoordeelt zij het ondernemerschap van de organisatie als goed.

Bijdrage aan de pluriformiteit
zeer goed
De voorstellingen van Ann Van den Broek kunnen volgens de commissie worden ingedeeld in het genre van de hedendaagse/moderne/conceptuele dans. Haar werk kenmerkt zich door een zeer persoonlijke stijl en een krachtig en onderscheidend bewegingsvocabulaire. Daarnaast draagt de manier waarop hierbij gebruik wordt gemaakt van ruimte, muziek en vormgeving volgens de commissie bij aan het onderscheidende karakter van de voorstellingen van WArd/waRD. De commissie is daarmee van mening dat het werk van Ann Van den Broek een zeer belangrijke bijdrage levert aan de pluriformiteit van het Nederlandse danslandschap.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
Vanuit de door WArd/waRD beoogde Nederlands/Vlaamse identiteit stelt de organisatie dat zij een brede spreiding ambieert in Nederland, in Vlaanderen en internationaal. Zij wil in de komende periode haar voorstellingen in Nederland en Vlaanderen verder inbedden en daarbij budget vrijmaken om een internationale agent aan te trekken, die samen met WArd/waRD de relaties binnen de Benelux zal intensiveren. In Nederland resideert het gezelschap in Den Haag, waar het vanuit Korzo Producties haar voorstellingen uitbrengt.
De commissie is van mening dat de opgegeven spreidingsambities voor de periode 2013-2014 realistisch lijken ten opzichte van de eerder gerealiseerde prestaties in 2009-2011. De ambities voor spreiding in Nederland leveren daarmee volgens de commissie in ruim voldoende mate een bijdrage aan de landelijke spreiding van het dansaanbod.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
niet van toepassing
WArd/waRD vraagt in Nederland geen bijdrage aan van een provincie of gemeente.

Toeslag
niet toekennen
WArd/waRD vraagt een toeslag aan voor het professioneel vastleggen van de methodiek en bewegingstaal van Ann Van den Broek in een boek/DVD. De aanvraag stelt dat de bewegingstaal van deze choreografe uniek is. Door het vastleggen hiervan kan deze ook in educatief opzicht worden gebruikt en van meerwaarde zijn voor de dans in Nederland.
De commissie adviseert de gevraagde toeslag niet toe te kennen. Zij vindt dat activiteiten die moeten leiden tot kennisoverdracht of educatie vallen onder de reguliere activiteiten van een organisatie. Daarnaast is zij van mening dat het werk en het makerschap van Ann Van den Broek zich in een belangrijke ontwikkelingsfase bevindt. Het nu reeds vastleggen van een methodiek vindt zij enigszins prematuur, aangezien dit de beoogde ontwikkeling van de choreografe om meer los te laten in de weg zou kunnen staan. De commissie stelt dat Ann Van den Broek succesvol als gastdocent opereert en wil haar aansporen om op deze manier haar methode en werkwijze te blijven uitdragen en zichzelf de tijd te gunnen om haar werk en methodiek verder te ontwikkelen en wellicht meer open te breken.
Hoewel zij adviseert de gevraagde toeslag niet toe te kennen, wil de commissie opmerken dat zij waardering heeft voor het feit dat Ann Van den Broek de ambitie heeft om het creatieproces toegankelijk te maken voor een breed publiek. Zij vindt dit een waardevolle ontwikkeling binnen de dans, waar naar haar mening veel kennis en kunde achter de gesloten deuren van het repetitielokaal verborgen blijft.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van WArd/waRD te honoreren. De commissie adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 691.200
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 25 € 4.500 € 112.500
Circuit midden 103 € 4.500 € 463.500
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 576.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar € 576.000
       
Gemiddeld per jaar € 288.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000