NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE FESTIVALS EN CONCOURSEN 2013-2016

AMSTERDAMS KLEINKUNST FESTIVAL

inleiding

Het Amsterdams Kleinkunst Festival (AKF) vindt jaarlijks plaats in een periode van circa twee weken in de theaters Bellevue en DeLaMar in Amsterdam. De hoofdactiviteit is het Concours om de Wim Sonneveldprijs. Daarnaast is binnen het AKF ruimte voor het bekronen van hoge kwaliteit en het eren van het verleden binnen de kleinkunst, door middel van muziektheatervoorstellingen, hommages en de uitreiking van de Annie M.G. Schmidtprijs. Evert de Vries is artistiek verantwoordelijk voor alle activiteiten.
Het AKF profileert zich als het belangrijkste podium voor kleinkunsttalent. Het Concours vormt een langdurig ontwikkeltraject voor aanstormende kleinkunstenaars, waarbij talentvolle makers inhoudelijk en zakelijk worden begeleid. Na voorrondes krijgen jaarlijks zes kandidaten de kans een Try-out Tournee te houden langs dertig theaters. Daarbij worden ze op maat intensief gecoacht door een gerenommeerd kleinkunstenaar volgens de traditionele meester-gezelverhouding. De drie finalisten wordt een eigen tournee aangeboden langs nog eens dertig theaters. Het Concours heeft in de vijfentwintig jaar van zijn bestaan een belangrijke bijdrage geleverd aan de instroom en doorstroom binnen de kleinkunst. Veel podiumkunstenaars zijn begonnen bij het Concours en hebben door het traject hun eigen professionele praktijk verder weten te ontwikkelen. Wezenlijk voor deze theatervorm is dat deze zelf scheppend is. Met de nieuwe aanwas levert de organisatie een bijdrage aan het laten ontstaan van nieuw repertoire.
De organisatie stelt zich tot doel om in de komende periode de kwalitatieve discussie over het genre te verstevigen door onder meer het (mede-)organiseren van een podium voor programmeurs, festivalorganisaties, producenten/impresariaten en makers. Daarbij wil het AKF samenwerken met het Bureau Promotie Podiumkunsten (verantwoordelijk voor de uitreiking van de jaarlijkse VSCD Cabaretprijzen Poelifinario en Neerlands Hoop) en het recent opgerichte discussieplatform POOCK.
Het AKF verwacht dat het Concours in de komende periode, waarbij het aantal speelplekken voor nieuwe talentvolle makers onder druk staat en de ruimte voor talentontwikkeling beperkt is, een rol van wezenlijk belang kan spelen.

Het AKF heeft een aantal jaren subsidie ontvangen in het kader van de verschillende Cultuurnota's. In 2008 werd de aanvraag als ontwikkelfunctie niet toegelaten tot de basisinfrastructuur omdat dat subsidieartikel niet openstond voor professionele podiumkunsten. Daarop is de aanvraag van het AKF voorgelegd aan en gehonoreerd door het Fonds Podiumkunsten. Sinds 2009 ontvangt het AKF subsidie als festival in het kader van de vierjarige subsidieregeling van het Fonds Podiumkunsten.
Het AKF ontving in 2010, 2011 en 2012 een bijdrage van de provincie Noord-Holland voor de bespeling van theaters in de provincie.
Adviseurs van het Fonds hebben in de periode 2009-2012 de verschillende edities van het AKF bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
Het AKF presenteert een goed geschreven, enthousiasmerende aanvraag die de commissie met veel plezier heeft gelezen. Het AKF heeft in de afgelopen periode in zijn totaliteit meer samenhang gekregen, doordat het nu gebundeld rond het Leidseplein plaatsvindt. Met het DelaMar Theater heeft het er een mooie presentatieplek en goede samenwerkingspartner bijgekregen. Daarmee heeft het AKF aan zichtbaarheid en zeggingskracht gewonnen. Dat geldt voor alle activiteiten die deze organisatie onderneemt, maar vooral voor de deelnemers en finalisten van het Wim Sonneveldconcours, die op deze plek een goede exposure in het veld krijgen.
De organisatie vraagt nu aan voor zijn kernactiviteit: het Concours om de Wim Sonneveldprijs. De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van dit concours positief, maar heeft wel een aantal punten van kritiek. Zij constateert dat de organisatie in afgelopen periode met het ontwikkelen van een Finalistentournee de vlieguren, die voor dit genre van groot belang zijn, stevig uitgebreid heeft. Winnaars uit het verleden hebben, weliswaar met wisselend succes, hun plek in het veld gevonden. Nu merkt de commissie op dat een concours zo goed is als zijn deelnemers en dat zijn niet alleen de winnaars. De kwaliteit van de deelnemers in het algemeen beoordeelt de commissie als sterk wisselend. Dat heeft zijn weerslag op zowel de tournee in aanloop naar de finale als op de finale zelf. De commissie constateert dat sommige deelnemers pas aan het begin staan van het ontwikkelen van hun vakmanschap; dit aspect vindt de commissie in dit concours meer verankerd in de begeleiding van de deelnemers dan bij de deelnemers zelf aanwezig.
De jury van de Wim Sonneveldprijs bestaat deels uit vaste deskundigen aangevuld met, volgens de commissie, verrassende andere bekende namen uit het theatervak. Uit het plan wordt overigens niet duidelijk welke criteria voor de bepaling van de winnaar gelden; wel heeft de commissie kunnen constateren dat deze criteria duidelijk tijdens de finale door de jury worden vermeld.


Bijdrage aan de ontwikkeling podiumkunsten
goed
De commissie vindt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten zonder meer goed. Net als eerdere commissies van het Fonds en de Raad voor Cultuur is zij van mening dat het AKF een onmiskenbare invloed heeft op het vakgebied kleinkunst. Getuige het activiteitenplan wil de organisatie deze positie ook de komende jaren blijven innemen.
De missie van het AKF richt zich volledig op de ontwikkeling van de kleinkunst, waarbij het concours gericht is op de aanwas van nieuwe makers (en repertoire). De commissie is bijzonder te spreken over het uitgebreide persoonlijke coachingstraject, een een-op-eenbegeleiding volgens een meester-gezelprincipe. Het concours vormt duidelijk een springplank voor nieuw talent; het wordt nauw gevolgd door veel impresariaten en programmeurs. Het heeft status, men noemt de prijs prestigieus en vakgenoten kunnen meekijken met de huidige ontwikkelingen. Daarbij kan de organisatie aantonen dat ruim de helft van de deelnemers van de afgelopen vijfentwintig jaar nog steeds succesvol actief op het podium, radio en televisie is en naar schatting samen negenhonderd theatervoorstellingen per jaar spelen. Als punt van kritiek merkt de commissie op dat in het plan het coachingstraject als zodanig verder niet beschreven is. Ook vermeldt het plan niet de namen van de “gerenommeerde kleinkunstenaars” die de coaching voor hun rekening nemen; volgens de commissie heeft de organisatie overigens wel de contacten om deze claim waar te maken.

Ondernemerschap
goed
In 2008 constateerde de commissie dat het festival in de praktijk goed functioneerde, maar dat er zorg gedragen moest worden voor een professionaliseringstraject van de eigen organisatie. In de afgelopen periode is een nieuwe zakelijk leider aangetreden die, met de beperkte middelen die voorhanden waren, dit punt voortvarend heeft aangepakt. Het AKF heeft de bedrijfsmatige organisatie en de marketing inmiddels goed op orde. De cijfers spreken wat dat aangaat boekdelen: goede publieksinkomsten en heel hoge eigen inkomsten. In de afgelopen periode zijn de overige eigen inkomsten geleidelijk opgebouwd. Er worden samenwerkingsverbanden buiten de directe eigen kring gezocht en de organisatie ontwikkelt diverse activiteiten om andere inkomstenbronnen te creëren. Dit netwerk verwacht het AKF de komende periode uit te breiden.
Ook wat marketing betreft heeft het AKF in de afgelopen periode volgens de commissie een slag gemaakt. Maar de commissie constateert ook dat de organisatie in dat opzicht nog enigszins in de kinderschoenen staat. Zo heeft het VSBfonds een extra investering in publiciteit en marketing mogelijk gemaakt; door het duidelijke resultaat van die inspanning wil de organisatie nu voor komende periode structureel geld vrijmaken voor een speciale medewerker. Dat leidt volgens de commissie tot een grotere slagkracht op dit terrein. Het AKF beoogt een hogere bezettingsgraad door een vergroting van de marketinginspanningen; het festival werkt met het DeLaMar Theater sinds de opening nauw samen en kan van de expertise en de mogelijkheden daar profiteren.
De commissie oordeelt op basis van bovenstaande het ondernemerschap als goed.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als neutraal. Het concours onderscheidt zich van andere festivals en concoursen door het intensieve coachingstraject, maar kleinkunst is een genre dat haast alomtegenwoordig is op de Nederlandse podia, festivals en televisie.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie vindt dat het concours geen bijzondere bijdrage aan de spreiding levert. Weliswaar behelst het coachingstraject dat de deelnemers vlieguren maken op podia door het land, maar voor dit punt is gekeken naar de plaats waar het eigenlijke concours plaats vindt: Amsterdam.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
Het AKF heeft in de afgelopen jaren geen structurele subsidies ontvangen van de gemeente Amsterdam en heeft daar ook nu geen bedrag aangevraagd.

Toeslag
niet van toepassing

conclusie

De commissie concludeert dat zij de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten en het ondernemerschap van het AKF goed vindt. De artistieke kwaliteit vindt ze ruim voldoende. Het AKF levert echter geen bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenlandschap of aan de spreiding.
Het bovenstaande leidt ertoe dat de commissie adviseert om de aanvraag alleen te honoreren als het budget dat toelaat en dan met een bedrag van 50.000 euro, zijnde het basisbedrag voor concoursen.Aangevraagd bedrag 2013-2014€ 100,000
Basissubsidie per editie € 50,000
Toeslagniet van toepassing
Totaal subsidie voor 2 jaar0 *

festivals

organisatieaangevraagdtoekennen

5 Days Off€ 125.0000
Amersfoort Jazzfestival€ 125.0000
Amsterdam Dance Event€ 150.0000 *
Amsterdam Roots Festival€ 125.0000
Amsterdamse Cello Biennale€ 125.0000 *
Amsterdams Kleinkunst Festival€ 50.0000 *
Cement€ 150.0000 *
Charles Hennen Concours€ 50.0000
Circo Circolo€ 125.0000 *
Cultura Nova€ 150.0000 *
Dutch Jazz Competition€ 50.0000
Eurosonic Noorderslag€ 150.000€ 125.000 per editie
Festival Oude Muziek€ 300.000€ 250.000 per editie
Flamenco Biennale Nederland€ 150.0000 *
Gaudeamus Muziekweek€ 150.0000 *
Grachtenfestival Amsterdam€ 125.0000 *
hetdansfestival.nl€ 150.0000 *
Incubate€ 300.0000 *
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht€ 50.0000
Internationaal Orgelfestival Haarlem€ 150.0000 *
Internationaal Vocalisten Concours€ 50.0000 *
De Internationale Keuze€ 125.0000 *
Internationale Koorbiënnale€ 150.0000 *
Its Festival€ 150.0000 *
Jonge Harten Festival€ 125.0000 *
Julidans€ 150.000€ 125.000 per editie
Liteside Festival€ 20.0000
Metropolis Festival€ 150.0000
Motel Mozaique€ 125.0000 *
Mundial€ 150.0000 *
Musica Sacra€ 150.000€ 125.000 per editie
Music Meeting€ 150.000€ 125.000 per editie
Nederlandse Dansdagen€ 150.0000 *
Nederlands Theater Festival€ 150.000€ 125.000 per editie
Noorderzon Performing Arts Festival€ 300.000€ 250.000 per editie
November Music€ 150.000€ 125.000 per editie
Oerol€ 300.000€ 250.000 per editie
Operadagen Rotterdam€ 300.000€ 125.000 ** per editie
Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival€ 150.0000
Rotterdam Unlimited€ 125.0000
Sonic Acts€ 150.0000 *
SPRING festival Utrecht€ 150.000€ 150.000 per editie
Theaterfestival Boulevard€ 300.0000 *
Tromp Percussion Eindhoven€ 50.000€ 50.000 per editie
Tweetakt€ 300.000€ 300.000 per editie
De Viooldagen€ 50.0000 *