NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE FESTIVALS EN CONCOURSEN 2013-2016

MOTEL MOZAIQUE

Motel Mozaïque

inleiding

Het meerdaagse meerkunstenfestival Motel Mozaïque onder leiding van Harry Hamelink vindt jaarlijks in Rotterdam plaats in de maand april in een groot aantal kunstinstellingen en clubs, op openbare pleinen en verborgen plekken in de stad. Motel Mozaïque wil een organische mix van de kunstdisciplines popmuziek, theater, performance en beeldende kunst presenteren, waarbij het thema gastvrijheid in het programma is verweven en wordt gekoppeld aan actuele maatschappelijke onderwerpen en grootstedelijke ruimtelijke issues. Het festival beoogt hiermee zesduizend betalende en negenduizend gratis bezoekers te trekken.
De programmering van popmuziek is het grootste onderdeel van het aanbod van Motel Mozaïque. Het festival streeft ernaar een staalkaart te tonen van de huidige stand van zaken, met een accent op nieuwe en hernieuwde stromingen binnen de pop en dance. De programmering bestaat uit grotere internationale publiekstrekkers naast volledig onbekende groepen. Waar de popprogrammering hoofdzakelijk internationaal gericht is, is de programmering van beeldende kunst sterk stedelijk gericht. De theatervoorstellingen en performances worden in samenwerking met de Rotterdamse Schouwburg geprogrammeerd. Ook wil het festival zich profileren met speciale artist-in-residence projecten, in lijn met de uitgangspunten gastvrijheid en multidisciplinair programmeren. Eerder waren dat Stef Kamil Carlens (ex-dEUS, Zita Swoon) en de IJslandse Benni Hemm Hemm. De organisatie wil de komende jaren onder meer de bands Animal Collective (USA) en Sigur Ros (IJsland) verleiden tot het presenteren van een speciaal project.
In de komende periode ambieert Motel Mozaïque jaarlijks een tweetal buitenprojecten te organiseren, onder de naam Plaza Mozaïque en Perron Mozaïque, die fungeren als festivallocaties, waar architectuur, popmuziek, ontmoeting, performance, gastvrijheid, horeca, levendigheid, overnachten, ‘place-making’, routes en beeldende kunst samenkomen. Plaza is het Schouwburgplein, dat al sinds 2010 een vast onderdeel van het festival is; Perron Mozaïque is gelegen rond het voormalige treinstation Hofplein te Rotterdam en is eerder in 2007 gepresenteerd.
Onder de naam Laboratoire Mozaïque zijn ook de overige activiteiten van de Stichting geschaard, zoals Bazar Curieux, Fabrique Mozaïque, Club Mozaïque en een jaarlijkse serie grote popconcerten. Daarnaast wil de organisatie samen met een aantal andere festivals in de komende jaren een speciaal muziekproject produceren dat achtereenvolgens ook op Oerol, Metropolis en Into the Great Wide Open zal spelen.

Motel Mozaïque heeft een aantal jaren subsidie ontvangen in het kader van de verschillende Cultuurnota's en ontvangt sinds 2009 subsidie in het kader van de vierjarige subsidieregeling van het Fonds Podiumkunsten. Motel Mozaïque ontvangt structurele subsidie van gemeente Rotterdam.
Adviseurs van het Fonds hebben in de periode 2009-2012 de verschillende festivaledities bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
Motel Mozaïque is naar het oordeel van de commissie in staat gebleken als festival een eigen signatuur te ontwikkelen. Gastvrijheid zit in de genen van het festival en draagt in belangrijke mate bij aan die signatuur. De commissie waardeert de wijze waarop een oorspronkelijk en doordacht mozaïek wordt gelegd met de verschillende onderdelen. Motel Mozaïque is een relatief klein festival, maar in de paar dagen dat het zich afspeelt, gebeurt er veel: bezoekers kunnen slapen in kunstuitingen, de gidsentochten, de interventies in de stad. Dit zijn allemaal activiteiten die een ‘buzz’ opleveren die in de ogen van de commissie een meerwaarde aan het festival geeft. De kwaliteit van de muziekprogrammering is volgens de commissie hoog. De programmeurs weten in een vroeg stadium van ontwikkeling talent te spotten en presenteren een frisse mix van uiteenlopende muzikale uitingen, van gerenommeerde oudgedienden tot jonge talentvolle nieuwkomers. De hand van de programmeurs is daarbij duidelijk te herkennen zonder dat dit tot eenkennigheid of voorspelbaarheid leidt. De kracht van de muziekprogrammering ziet de commissie minder terug bij de programmering van andere disciplines. Daar zou het festival scherpere keuzes kunnen maken. Als multidisciplinair festival zou Motel Mozaïque een betere balans moeten vinden in de kwaltiteit van de verschillende disciplines. Met name de kwaliteit van de beeldende kunstprojecten vindt de commissie zeer wisselend en zeker niet altijd overtuigend.
De voornemens voor de komende periode liggen grotendeels in het verlengde van de gerealiseerde festivaledities. De activiteiten die de organisatie gedurende het jaar ontplooit, worden als samenhangend programma voor ontwikkeling gepresenteerd. Dat kan naar het oordeel van de commissie een zinvolle aanvulling zijn op de bestaande formule van het festival. De commissie is positief over de artists-in-residence die men daarvoor op het oog heeft. Op basis van het voorliggende plan heeft de commissie voldoende vertrouwen in de toekomst van Motel Mozaïque: zij beoordeelt de kwaliteit van dit festival als goed.

Bijdrage aan de ontwikkeling podiumkunsten
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten in Nederland als ruim voldoende. De commissie vindt dat Motel Mozaïque een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de vernieuwing van het concept festival op zich en stelt vast dat presentatievormen die op Motel Mozaïque zijn ontwikkeld hun weg hebben gevonden naar andere festivals. De commissie is van mening dat Motel Mozaïque in die rol een functie vervult in het landschap van festivals. Veel programmeurs en muziekprofessionals bezoeken het festival vanwege het overzicht dat Motel Mozaïque jaarlijks biedt van de huidige stand van zaken met een accent op nieuwe en hernieuwde stromingen binnen de pop en dance. De commissie stelt vast dat dit gebeurt zonder dat het festival zelf vakinhoudelijke ontmoetingen of speciale programmering voor professionals programmeert. Als interdisciplinair festival is Motel Mozaïque naar het oordeel van de commissie minder geslaagd. Ook is de commissie van mening dat de randprogrammering te weinig organisch met het hoofdprogramma verbonden is en soms oogt als aankleding. De functie van het festival als plek om nieuw talent te lanceren wordt door de commissie als wisselend beoordeeld. Motel Mozaïque heeft met verrassende optredens een podium geboden aan bands en musici die daarmee een grotere bekendheid hebben gekregen in Nederland, al kan daarmee naar de mening van de jury niet worden gezegd dat het festival daarmee trendsetter is gebleken binnen de popmuziek. Voor de bijdrage aan de ontwikkeling van andere vormen van podiumkunst zoals theater en performancekunst ontbreekt het Motel Mozaïque aan de mogelijkheden om daar daadwerkelijk ondersteuning en begeleiding aan te bieden.

Ondernemerschap
voldoende
In 2008 schreef de commissie dat de verzilvering van het in potentie aanwezige culturele ondernemerschap van Motel Mozaïque meer aandacht verdiende. Ook nu beoordeelt de commissie het ondernemerschap als voldoende, maar er is nog flinke verbetering mogelijk. De organisatie heeft in dit opzicht een wat roerige periode achter de rug. De ziekte en het vertrek van de vorige zakelijk leider hebben ertoe geleid dat de organisatie bedrijfsmatig niet goed liep. Sinds afgelopen jaar werkt de organisatie met een nieuwe zakelijk directeur die een sterke staat van dienst op dit vlak heeft. Dat wekt bij de commissie vertrouwen, maar zij constateert dat het nog te vroeg is om daar de resultaten van te zien. Op dit moment is de financiële positie nog zorgelijk. Het festival verwacht in komende periode een sterke daling in overige eigen inkomsten, terwijl juist een omgekeerde beweging nodig is om de geplande toename in activiteiten te financieren. Tegen de achtergrond van de stijging in aantal activiteiten valt de daling in de totale activiteitenlasten niet goed te verklaren. Ook andere eigen inkomsten, zoals die uit private fondsenwerving, lopen voor de komende periode terug. In het algemeen vindt de commissie de kostenstructuur niet erg transparant.
Wel is de commissie positief over de publieksbenadering van het festival: Motel Mozaïque weet goed wie zijn doelgroepen zijn en kan deze ook uitstekend bereiken. Het festival is over het algemeen uitverkocht en loopt qua marketing en voor wat betreft toepassingen van nieuwe media en nieuwe apps voorop in vergelijking met andere festivals. Ook heeft Motel Mozaïque sterke mediapartners, wat dit jaar bekroond is met een directe uitzending op televisie. Hierdoor heeft Motel Mozaïque een belangrijke stap gezet naar het bereiken van een groter publiek. Ten slotte waardeert de commissie de wijze waarop het festival een directe verbinding aangaat met zijn Rotterdamse omgeving. Maatschappelijke betrokkenheid en gedrevenheid zijn kenmerkend voor de organisatie die ook tot uiting komt in een groot aantal samenwerkingsverbanden. Bovenstaande tegen elkaar afwegend beoordeelt de commissie het ondernemerschap van de organisatie als voldoende.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als neutraal. De commissie constateert dat er naast Motel Mozaïque veel instellingen zijn in Nederland die zich bezig houden met popmuziek. Het aanbod van Motel Mozaïque vindt zijn weg naar andere Nederlandse podia en festivals. Ook het aanbod op theater- en dansgebied onderscheidt zich onvoldoende van wat ook elders al getoond wordt.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
Het festival vindt plaats in Rotterdam; dat levert geen bijzondere bijdrage aan de spreiding van podiumkunsten in Nederland.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
Motel Mozaique heeft in de afgelopen periode een bijdrage ontvangen van de gemeente Rotterdam en vraagt voor de periode 2013-2016 een vergelijkbaar bedrag aan. Als de gemeente het gevraagde subsidiebedrag toekent, levert dat een stevige lokale bijdrage op.

Toeslag
Motel Mozaique heeft geen toeslag aangevraagd.

conclusie

De commissie concludeert dat zij de artistieke kwaliteit van het festival hoog vindt en positief is over de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten. Bij het criterium van ondernemerschap heeft de commissie een aantal kritische kanttekeningen gezet. Motel Mozaique levert geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit of aan de spreiding van aanbod in Nederland. Het bovenstaande leidt ertoe dat de commissie adviseert om de aanvraag alleen te honoreren als het budget dit toelaat en dan met een bedrag van 125.000 euro, zijnde het basisbedrag voor kleine en middelgrote festivals.Aangevraagd bedrag 2013-2014€ 250,000
Basissubsidie per editie € 125,000
Toeslagniet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar0 *

festivals

organisatieaangevraagdtoekennen

5 Days Off€ 125.0000
Amersfoort Jazzfestival€ 125.0000
Amsterdam Dance Event€ 150.0000 *
Amsterdam Roots Festival€ 125.0000
Amsterdamse Cello Biennale€ 125.0000 *
Amsterdams Kleinkunst Festival€ 50.0000 *
Cement€ 150.0000 *
Charles Hennen Concours€ 50.0000
Circo Circolo€ 125.0000 *
Cultura Nova€ 150.0000 *
Dutch Jazz Competition€ 50.0000
Eurosonic Noorderslag€ 150.000€ 125.000 per editie
Festival Oude Muziek€ 300.000€ 250.000 per editie
Flamenco Biennale Nederland€ 150.0000 *
Gaudeamus Muziekweek€ 150.0000 *
Grachtenfestival Amsterdam€ 125.0000 *
hetdansfestival.nl€ 150.0000 *
Incubate€ 300.0000 *
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht€ 50.0000
Internationaal Orgelfestival Haarlem€ 150.0000 *
Internationaal Vocalisten Concours€ 50.0000 *
De Internationale Keuze€ 125.0000 *
Internationale Koorbiënnale€ 150.0000 *
Its Festival€ 150.0000 *
Jonge Harten Festival€ 125.0000 *
Julidans€ 150.000€ 125.000 per editie
Liteside Festival€ 20.0000
Metropolis Festival€ 150.0000
Motel Mozaique€ 125.0000 *
Mundial€ 150.0000 *
Musica Sacra€ 150.000€ 125.000 per editie
Music Meeting€ 150.000€ 125.000 per editie
Nederlandse Dansdagen€ 150.0000 *
Nederlands Theater Festival€ 150.000€ 125.000 per editie
Noorderzon Performing Arts Festival€ 300.000€ 250.000 per editie
November Music€ 150.000€ 125.000 per editie
Oerol€ 300.000€ 250.000 per editie
Operadagen Rotterdam€ 300.000€ 125.000 ** per editie
Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival€ 150.0000
Rotterdam Unlimited€ 125.0000
Sonic Acts€ 150.0000 *
SPRING festival Utrecht€ 150.000€ 150.000 per editie
Theaterfestival Boulevard€ 300.0000 *
Tromp Percussion Eindhoven€ 50.000€ 50.000 per editie
Tweetakt€ 300.000€ 300.000 per editie
De Viooldagen€ 50.0000 *